دانلود تحقیق در مورد ابزار پژوهش، شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص مي شود، چه روش تحقيقي براي بررسي موضوع خاص لازم است.
اين تحقيق از بعد هدف کاربردي و از بعد اجرا توصيفي مي باشد. به اين دليل کاربردي است که نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني که در تحقيقات صنعتي تدوين شده است را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کار مي گيرد و به اين دليل توصيفي است که محقق در حال توصيف شرايط جاري در زمان تحقيق است (خاکي،1382).
3-3- جامعه آماري پژوهش
با توجه به عنوان تحقيق و سئوالات مطرح شده، جامعه آماري در اين پژوهش مديران مجموعه هاي شاليکوبي در سطح استان گيلان ميباشند. تعداد کل اين بنگاه ها در استان گيلان برابر 1800 واحد ميباشد که از اين تعداد 300 واحد غير فعال و 1500 واحد نيز فعال هستند.
با توجه ساختار سنتي مديريتي بسياري از اين واحدها که بصورت خانوادگي و چند مديريتي اداره ميشوند امکان دسترسي به اطلاعات دقيقي از تعداد مديران اين خوشهها و شرايط فردي مديران از قبيل ميزان تحصيلات و آشنايي با فنآوريهاي نوين و تسلط بر مباحث مديريتي از جمله مديريت بنگاههاي اقتصادي در قالب خوشه صنعتي ميسر نبود.

4-3- روش نمونه گيري

نمونهگيري يعني انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشيا از يک جامعه‌ي تعريف شده به عنوان نماينده‌ي آن جامعه (دلاور، 1384 صفحه 120).
نمونه عبارت است از مجموعهاي از نشانهها که از يک قسمت، يک گروه يا جامعهاي بزرگتر انتخاب مي‌شود. بطوري که اين مجموعه، معرف کيفيات و ويژگيهاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشد (نادري و سيف نراقي، 1382 صفحه 163).
براي بدست آوردن نمونه آماري، ابتدا بايد روش نمونهگيري مشخص شود، تا نظر محقق و افراد مؤثر در انتخاب نمونه، تأُثير منفي بر تصادفي بودن آن که منجر به مخاطره افتادن ارزش تعميم نتايج آماري حاصل از نمونه به جامعه آماري مي‌شود، نداشته باشد. روش نمونه گيري را بايد با توجه به شرايط جامعه و اطلاعات در دسترس انتخاب کرد.
در اين تحقيق، از روش نمونه گيري منطبق با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس انجام گرفته است. بدين صورت که با توجه به عدم دسترسي به ليست کاملي از مديران و تاثيرگذاران در هر يک از مجموعههاي خوشه صنعتي گيلان، ابتدا تعداد 307 بعنوان حجم نمونه معين گرديد. سپس با حضور در آن مجموعه، يکي از مديران(که عموماً مديران از اعضاي يک خانواده بودند) از طرف مجموعه انتخاب شده معرفي ميگرديد و پرسشنامه را تکميل مي نمود. البته ابتدا ضمن تشريح هدف پژوهش سعي ميگرديد حصول اطمينان از محفوظ بودن اطلاعات و همچنين تشريح دليل ذکر نمودن اطلاعاتي از قبيل ظرفيت توليد و عدم ارتباط قيد آن با مواردي همچون ماليات و نظاير آن پاسخ دهنده به ارايه صحيح و دقيق اطلاعات ترغيب گردد. همچنين در توضيحات از بيان نکات و نظرات مثبت يا منفي پرسشگر به جهت تاثير پذيري پاسخدهنده اجتناب گرديد. البته سعي شد، حتيالامکان نسبت زيرگروههاي مختلف از قبيل پراکندگي جغرافيايي و ظرفيت توليد در نمونه انتخابي با نسبت اين زيرگروهها در جامعه آماري متناسب باشد.
5-3- نمونة آماري پژوهش
مشکل اساسي که در فرآيند توزيع پرسشنامه وجود داشت، تعطيل يا نيمه تعطيل بودن برخي از اين واحدها به دليل گذشتن زمان پيک کاري در اواخر تابستان و اوايل پاييز بود. بدين صورت که فردي از مديران و يا مالکان که صلاحيت پاسخگويي به سئوالات را داشته باشد حضور نداشت. بدين جهت با حضور ميداني در واحد هاي توليدي سعي در رسيدن به حد نصاب لازم جهت آزمون فرض در سطح اطمينان 95% گرديد.
از اينرو، تعداد 334 نفر از مديران به روشي که در بالا ذکر گرديد، به عنوان نمونه اوليه انتخاب گرديدند. سپس پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش بين آنان توزيع و پس از تکميل، جمع آوري گرديد. از مجموع پرسشنامه هاي جمع آوري گرديده تعداد 310 عدد مورد قبول قرار گرفت.
6-3- ابزار پژوهش
ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه مي باشد و روش گردآوري داده ها نيز ميداني کتابخانه اي مي باشد. براي گردآوري اطلاعات و داده ها ابتدا مطالعاتي در زمينه خوشه هاي صنعتي و پيشينه مطالعاتي و کاربردي انجام شد. در اين بخش از پژوهشهاي گذشته از قبيل پايان نامه و کتب داخلي و لاتين و مقالات پژوهشي داخلي و مقالات خارجي ثبت شده در پايگاه مقالات ISI از جمله استفاده گرديد. سپس بطور مشخص مطالعاتي در حوزه خوشه صنعتي برنج گيلان انجام شد. در اين بخش عموماً با هماهنگي و مصاحبه حضوري با مسئولين امر در اداره کل جهاد کشاورزي استان گيلان اطلاعات مورد نظر دريافت ميگرديد. همچنين از اطلاعات موجود در سايت مرکز تحقيقات برنج کشور که در شهرستان رشت واقع است نيز استفاده گرديد.
الف) وضعيت عمومي کارخانه ها برنج استان با توجه به اسناد و مدارک قابل دسترسي و مصاحبه حضوري با مسئولين مربوطه در اداره جهاد کشاورزي استان گيلان.
ب) با توجه به مطالعات انجام شده، محور هاي پژوهش در چهار بخش اصلي شامل تجزيه و تحليل وضعيت دروني خوشه، تجزيه و تحليل محيط بيروني خوشه، تجزيه و تحليل نهادي خوشه و ميزان همکاري درون خوشه تدوين شد. براي گردآوري اطلاعات از ابزار مصاحبه و جمع آوري دقيق داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
ج) پرسشنامه بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت در پنج درجه(خيلي کم با امتياز 1، کم با امتياز 2، متوسط با امتياز 3، زياد با امتياز 4و خيلي زياد با امتياز 5) مشتمل بر 41 سئوال بسته و 10 سئوال باز تهيه شد. سئوالات بسته مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و سئوالات باز جهت جمع آوري اطلاعات تکميلي مورد استفاده قرار گرفته است.
7-3- شواهد مربوط به روايي ابزار پژوهش
مهمترين عامل در ارزش يک وسيله سنجش، روايي آن است. مقصود از روايي تست يا پرسشنامه، مناسب بودن، مفيد بودن و بامعنا بودن استنباطهاي خاصي است که از روي نمرههاي آن بعمل مي‌آيد (هومن، 1375).
پژوهش را علمي مي خوانيم که از ابزار هاي روا و معتبر بهره گرفته باشد. روايي و اعتبار دو معياري هستند که براي آزمون پردازش اندازه ها به کار مي آيند.به منظور حصول اطمينان از اينکه واقعا با اندازه گيري به همان مفهوم مورد نظر پرداخته شده است يا خير، لازم است تا روايي پرسشنامه تدوين شده مورد بررسي قرار گيرد. به بيان ديگر روايي، نشان مي دهد که ابعاد و عناصر يک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقيق قرار گرفته است. موضوع روايي از آن جهت مورد اهميت است که اندازه گيري هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش کند. در اين پژوهش براي حصول اطمينان از روايي ظاهري، پرسشنامه در اختيار اساتيد و متخصصان قرار داده شده و از آنها خواسته شد تا ضمن بررسي پرسشنامه نظرات خود را در مورد پرسشنامه مطرح کنند و بدين ترتيب پرسشنامه بر اساس نظرات اصلاحي و تکميلي آنها نهايي شد.
پايايي ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذيري تعبير مي شود، عبارت است از اينکه اگر وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صنعتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديکر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به منظور حصول اطمينان از اعتبار سازگاري اجزا پرسشنامهاي به صورت طيف ليکرت طراحي شده و جواب هاي آن چند گزينه اي است. آزمون الفاي کرونباخ به منظور ميزان تک بعدي نگرش ها، قضاوت ها و ساير مقولاتي که اندازه گيري آنها آسان نيست به کار مي رود. حاصل آزمون آلفاي کرونباخ يک ضريب به نام آلفاي کرونباخ مي باشد. اين آزمون محاسبات را را بر اساس واريانس انجام مي دهد.
در پژوهشي که توسط حميد فرشادي (1391) انجام گرفت، ضريب آلفار کرونباخ کلي برابر86/0 ميباشد.
در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS، 902/0 محاسبه گرديد که نشان از پايايي قابل قبول دارد.

8-3- روش تحليل دادهها
در فصل چهارم براي تحليل استنباطي دادههاي بدست آمده از پرسشنامهها، حاصل جمع امتياز همه‌ي سئوالات هر يک از مجموعه هايي چهارگانه، زير گروه ها و امتايز به هر سوال پرسشنامه مد نظر است. ابتدا هر يک از سئوالات نيز بطور جداگانه بصورت آزمون فرض مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. روش نمره گزاري بر اساس روش نمرهگذاري لايکرت ساده محاسبه مي‌شود. دو سئوال نيز که داراي 2 گزينه بلي يا خير هستند به روش خير برابر صفر و بلي برابر يک در نظر گرفته ميشوند. ميانگين روش طيف ليکرت 3 و سئوالات 2 گزينهاي برابر 5/0 خواهد بود.
در اين بخش، براي تأئيد يا رد فرضيههاي تحقيق اين پژوهش، براي هر يک از فرضيههاي تحقيق يک آزمون فرض مطرح مي‌گردد، آزمون فرضهاي طراحي شده براي فرضيههاي اين پژوهش، مي‌آزمايد. صورت کلي اين آزمون فرض به شکل زير است.

براي تأئيد يا رد هر يک از آزمون فرضهاي مطرح شده که بيانگر اختلاف ميانگين دو جامعه که توزيع آنها با توجه به قضيه حد مرکزي نرمال فرض مي‌گردد از آزمون t-student استفاده مي‌گردد. در اين روش آماره آزمون t با مقدار بحراني آزمون مقايسه ميگردد. در صورتي که آماره t بزرگتر از مقدار بحراني آزمون باشد، فرض صفر رد ميگردد. انجام محاسبات مربوط به آزمون و اعداد جداول آزمون فرضها نيز با استفاده از نرمافزار آماري SPSS انجام گرفته است.
در پرسشهاي 5 گزينهاي از آزمون t و در پرسشهاي دو گزينه اي از آزمون z بشرح زير استفاده ميگردد.
در بخش استنباطي براي آزمون فرضيه هاي پژوهشي از آزمون t تک متغيره کمک گرفته شده است. از آنجا که در اين پژوهش اکثر پرسش ها داراي پنج گزينه در طيف ليکرت بوده و با توجه به آنکه ميانگين امتيازات فوق 3 مي باشد، اين عدد به عنوان ميانگين معيار در جامعه با فرض نرمال بودن جامعه فرض گرديده است. اين آزمون در سطح آلفاي 05/0 انجام خواهد شد و از طريق آماره t محاسبه خواهد شد و ناحيه بحراني آن تي بزرگتر از 645/1 مي باشد. آماره آزمون t در زير آورده شده است که در آن برابر با ميانگين نمونه، 3=µ ، ? برابر انحراف از معيار نمونه و n نيز تعداد نمونه مي باشد.

در ضمن دو سئوال نيز دو گزينه اي (بلي يا خير) مي باشد که نسبت پيروزي در آن برابر 5/0 مي باشد و اين عدد به عنوان نسبت موفقيت معيار در جامعه فرض گرديده و براي آزمون آن از آزمون آماري نسبت موفقيت در جامعه استفاده مي شود. اين آزمون در سطح الفاي 05/0 انجام خواهد شد و از طريق آماره z محاسبه خواهد شد. ناحيه بحراني آن بزرگتر از 645/1 مي باشد.( برابر ميانگين بدست آمده از پاسخ هاي مديران،n تعداد پاسخ ها و po و q0 نيز برابر 5/0 مي باشد).

همچنين براي هر آزمون فرض، مقدارP- بيان شده است که از مقايسه آن با ?، شدت پذيرفتن يا رد نمودن آزمون فرض نيز قابل درک است. به اين صورت که هر چه مقدار p-v از ? کمتر باشد، با احتمال قويتري مي‌توان فرض صفر را رد نمود و هر چه مقدار p-v از? بزرگتر باشد يا به مقدار يک نزديکتر باشد، فرض صفر با احتمال بيشتر تأييد مي‌گردد.
9-3- خلاصه
همانطور که ملاحظه گرديد روش و ابزار پژوهش در اين فصل مشخص گرديد. در فصل چهار با استفاده از مفاهيم آماري مورد اشاره در اين فصل به آزمون فرض هر يک از سوالات تحقيق پرداخته مي شود.

1-4- مقدمه
هدف اصلي اين تحقيق بررسي وضعيت حال خوشه برنج استان گيلان تحت عنوان ارزيابي خوشه صنعتي برنج بر توصعه منطقه اي مي باشد. بدين منظور در اين فصل ابتدا به مقدمه اي در مورد وضعيت واحدهاي توليدي خوشه برنج در استان گيلان پرداخته مي شود. سپس مطابي پيرامون پراکندگي و گستردگي خوشه برنج در سطح استان گيلان و مقايسه آن با ديگر نواحي کشور پرداخته مي شود. در انتها نيز به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه ها پرداخته مي شود.
در اين بررسي از تکنيک هاي مصاحبه و پرسشنامه به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز استفاده شده است. از مستندات مرکز تحقيقات برنج و مصاحبه با مسئولين محترم اداره کل جهاد کشاورزي جهت بدس آوردن اطلاعات لازم بهره گرفته شده است. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS15 تجزيه و تحليل شده و براي نمايش بهتر نتايج بدست آمده سعي شده است از نمودار ها و جداول استفاده شود.
2-4- بررسي کمي واحد هاي شاليکوبي
تعداد کل واحد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، کشف الاسرار، مجمع البیان Next Entries دانلود تحقیق در مورد صومعه سرا، توسعه کشت