دانلود تحقیق با موضوع نيترات، تغييرات، لوبيا

دانلود پایان نامه ارشد

دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.0520.001f
0.0510.001f
0.0530.001f
0.0560.001e
0.0550.001e
30
0.0660.002ad
0.058.001e
0.0600.001ac
0.0670.001ac
0.0650.001ac
40
0.0690.002ac
0.0710.002d
0.0750.002d
0.0780.002d
0.0810.002c
50
0.0870.002b
0.0910.002a
0.0940.002a
0.0970.002a
0.0980.002a

نمودار4-11 تغييرات سطح ويژه برگي (mg) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

4-2-1-4- محتوي آب در سطح برگ (LWCA)5 و شاخص بردباري (TI)6:
با توجه به (جدول 4-12 و نمودار 4-12) ميزان آب در واحد سطح برگ متناسب با غلظت آلومينيم در محيط کشت به طور معني داري کاهش يافته است. اين روند کاهشي در کليه تيمارهاي آلومينيم قابل مشاهده است البته در تيمار بالاي آلومينيم؛ درخشان %53 نسبت به شاهد کاهش داشت در حاليکه اين کاهش براي ناز به %69 رسيد.
کاهش بسيار شديد و معني دار شاخص بردباري (TI) در گياهان تحت تيمار آلومينيم از نشانه هاي بازدارندگي اين فلز بر رشد گياه لوبيا مي باشد (جدول 4-13 و نمودار 4-13).
در تيمار بالاي آلومينيم درخشان %60 کاهش نسبت به شاهد نشان داد و ناز نسبت به شاهد %90 کاهش داشت رقم هاي گلي و اختر، همان طور که در جدول و نمودار ديده مي شود نيز کاهش هايي نزديک به درخشان داشتند و رقم صياد نيز به ميزان %75 کاهش را نسبت به شاهد داشت.

جدول 4-12 تغييرات محتوي آب در واحد سطح برگ (g(HO)m) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
248.9523.775a
247.1452.771a
247.8562.773a
230.5782.685b
230.0122.510b
30
205.9562.413c
197.2362.381d
195.6582.362d
167.9872.262e
161.5362.212e
40
142.9752.196f
139.5682.185f
132.6712.154ef
129.2972.151ef
118.2362.148fe
50
117.8562.133fe
111.7142.130ac
111.0132.128ac
92.7542.106h
71.8712.008g

نمودار 4-12 تغييرات محتوي آب در واحد سطح برگ (g(HO)m) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-13 تغييرات شاخص بردباري (TI) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
1.1650.044a
1.1250.041b
1.1570.045a
1.0950.039b
1.0010.034c
30
1.1020.038b
10.034c
1.0880.037b
0.9420.032d
0.7330.028e
40
0.8760.03f
0.7210.027e
0.70010.026e
0.5140.022g
0.4200.019h
50
0.4970.021g
0.4580.020g
0.4140.018h
0.2850.016h
0.1450.013ac

نمودار 4-13 تغييرات شاخص بردباري (TI) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

4-2-2-تغييرات ترکيب رنگيزه اي برگ ها:
4-2-2-1- کلروفيل ها و کاروتنوئيدها:
همانگونه که در جداول و نمودارهاي (4-14، 4-15، 4-16) ملاحظه مي شود، افزايش غلظت آلومينيم در محلول غذايي موجب کاهش محتوي کلروفيل هاي a، b و (a+b) شده است.
بالاترين ميزان کاهش کلروفيل هاي a، b و (a+b) مربوط به تيمار 50 ميلي مولار نيترات آلومينيوم در رقم ناز مي باشد که به ترتيب 63.2%، 56.9% و 83.9% کاهش نسبت به شاهد مشاهده شده است.
پايين ترين ميزان کاهش کلروفيل هاي a، b و (a+b) مربوط به تيمار 30 ميلي مولار نيترات آلومينيم در رقم درخشان مي باشد که به ترتيب 17.9%، 53.8% و 27.4% کاهش نسبت به شاهد مشاهده شده است.
در راستاي کاهش محتوي کلروفيل هاي برگي در گياهان تحت تيمار آلومينيم، کاهش شديد محتوي کاروتنوئيدها نيز متناسب با غلظت نيترات آلومينيم در محيط کشت قابل ملاحظه است ( جدول 4-17 و نمودار 4-17).
اين کاهش معني دار (p 0.05) در تيمار 50 ميلي مولار آلومينيم به حداکثر رسيده است. بالاترين ميزان کاهش کاروتنوئيدها در رقم ناز با %85 کاهش نسبت به شاهد مي باشد و پايين ترين ميزان کاهش را رقم درخشان با %59 کاهش نسبت به شاهد داشت.

جدول 4-14 تغييرات محتواي کلروفيل a برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
1.4610.039 a
1.3850.036 a
1.3620.035 a
1.2390.033b
1.1170.029b
30
1.200.030b
1.1160.030b
0.9980.028c
0.9510.025c
0.8560.021d
40
0.8980.023d
0.8540.020d
0.8490.020d
0.7120.018e
0.6580.018e
50
0.7020.020e
0.6550.019e
0.6400.015e
0.5120.0121f
0.4130.009f

نمودار 4-14 تغييرات محتواي کلروفيل a برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-15 تغييرات محتواي کلروفيل b برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.5860.038a
0.5410.03a
0.5730.034a
0.5910.039a
0.5980.039a
30
0.2710.016d
0.4350.020b
0.3360.018c
0.4830.023b
0.4990.025b
40
0.2110.012d
0.3120.015c
0.2920.015d
0.3240.018c
0.3390.018c
50
0.1760.010e
0.2390.012d
0.2280.014d
0.2470.013d
0.2580.016d

نمودار 4-15 تغييرات محتواي کلروفيل b برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)
جدول 4-16 تغييرات محتواي کلروفيل (a+b) برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
1.9450.069a
1.8230.061b
1.7120.059c
1.5240.052d
1.3950.048e
30
1.4130.047f
1.3820.044e
1.3750.044e
1.2240.041ab
1.0210.035ac
40
1.1200.040ef
1.0780.038ac
1.0570.038ac
0.9840.036bc
0.7160.028h
50
0.8250.032g
0.8020.031g
0.7110.028h
0.6320.022eg
0.2260.018gg

نمودار4-16 تغييرات محتواي کلروفيل (a+b) برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-17 تغييرات محتواي کاروتنوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.3890.048a
0.3650.034b
0.3420.301c
0.3050.028d
0.2790.021e
30
0.2830.022e
0.2760.021e
0.2750.021e
0.2450.018g
0.2040.011h
40
0.2240.017h
0.2160.017h
0.2120.015h
0.1970.014f
0.1430.009ac
50
0.1650.011ac
0.1600.01ac
0.1420.008ac
0.1260.007ef
0.0450.002eg

نمودار 4-17 تغييرات محتواي کاروتنوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)

4-2-2-2- فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها:
همان طور که در جدول 4-18 و نمودار 4-18 منعکس شده است، افزايش غلظت آلومينيم موجب کاهش معني دار در فلاونوئيدها شده است.
محتوي آنتوسيانين ها نيز همانند فلاونوئيدها در تيمارهاي آلومينيم به طور معني داري کاهش يافته است. (جدول4-19 و نمودار 4-19)
همان طور که نتايج فلاونوئيدها نشان مي دهند رقم هاي درخشان و گلي در تيمار 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم نسبت به شاهد کمترين کاهش را نشان مي دهند که 57.7% در درخشان و 56.2% در گلي مي باشد. اين کاهش در ناز 83.9% نسبت به شاهد مي باشد که بيشترين کاهش در فلاونوئيد برگ مشاهده شده است.

جدول 4-18 تغييرات محتوي فلاونوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.0780.003a
0.0730.003b
0.0680.003c
0.0610.03d
0.0560.002e
30
0.0570.002e
0.0550.002e
0.0550.002e
0.0490.002f
0.0410.002g
40
0.0450.002g
0.0430.02g
0.0420.002g
0.0390.003g
0.0290.001h
50
0.0330.001ef
0.0320.001ef
0.0280.001h
0.0250.001gh
0.0090.001gg

نمودار4-18 تغييرات محتوي فلاونوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-19 تغييرات محتوي آنتوسيانين ها برگ (µmol g-1 FW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
19.450. 68a
18.230.65b
17.120.59c
15.240.51d
13.950.48e
30
14.130.49f
13.820.48e
13.750.048e
12.240.045ab
10.210.41ac
40
11.200.43ef
10.780.41ac
10.570.42ac
9.840.41bc
7.160.38h
50
8.250.40g
8.020.40g
7.110.50h
6.320.37eg
2.260.30gg

نمودار 4-19 تغييرات محتوي آنتوسيانين ها برگ (µmol g-1 FW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X)

4-2-3- تغييرات مقدار قندها:
4-2-3-1- تغييرات مقدار قندهاي محلول و نامحلول برگ:
نتايج در اين پژوهش نشان داد که مقدار قند گلوکز در شيرابه برگ رقم هاي لوبياي رشد يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم تحت تاثير قرار مي گيرد. بطوريکه مقدار قند گلوکز شيرابه برگ در اين گياهان در غلظت هاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم نسبت به شاهد افزايش معني داري نشان مي دهد.
هر چند که مقدار قند در رقم ناز افزايش غلظت از 40 به 50 ميلي مولار آلومينيم کاهش نامحسوسي را نشان مي دهد. (نمودار 4-20)
بعلاوه ميانگين مقدار قند از پنج رقم رشد يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم يک روند کاملا افزايشي را نشان مي دهد. نتايج آماري آناليز واريانس داده هاي مقدار قند برگ نشان مي دهد که بين رقم هاي مورد مطالعه از اين نظر اختلاف معني داري (p0.05) وجود دارد.
همچنين مقايسه ميانگين مقدار قند برگ از پنج رقم رشد يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم نشان مي دهد که رقم اختر بيشترين مقدار را دارد. بعلاوه مقدار قند برگ در دو رقم درخشان و گلي رشد يافته در غلظت 50 ميلي مولار، بيشتر از رقم هاي ديگر مورد مطالعه مي باشد. (نمودار 4-21).
مقدار نشاسته نيز در برگ رقم هاي لوبياي رشد يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم تحت تاثير قرار مي گيرد به طوريکه مقدار قند نامحلول در اين گياهان در غلظت هاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان مي دهد. (p 0.05).

جدول 4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، دارایی ها، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، وجوه نقد، مدیریت سرمایه