دانلود تحقیق با موضوع ميلي، 0.1، 0.5

دانلود پایان نامه ارشد

محلول پايه آکريل آميد- بيس آکريل آميد 12 ميلي ليتر
محلول پايه بافر ژل توده کننده 5/7 ميلي ليتر
محلول SDS (10%) 3/0 ميلي ليتر
آب مقطر 9/9 ميلي ليتر
محلول آمونيوم پرسولفات 3/0 ميلي ليتر
TEMED 012/0 ميلي ليتر
محلول بالا به سرعت بين دو صفحه شيشه اي (قاب ژل) ريخته شده تا حدي که دو سوم قاب پر شود. بلافاصله روي ژل مقداري آب مقطر (يا ايزوبوتانل) ريخته مي شود تا سطح ژل صاف شود.
پس از تکميل پلي مريزاسيون (مدت زمان پليمريزاسيون 30 دقيقه) ژل تفکيک کننده، آب (يا ايزوبوتانل) تخليه شده اين کار بايد به دقت انجام شود.
ب- روش تهيه ژل رويي يا توده کننده (5%)
براي تهيه ژل رويي يا توده کننده مواد زير به هم اضافه شوند:
محلول پايه آکريل آميد- بيس آکريل آميد 3/1 ميلي ليتر
محلول پايه بافر ژل توده کننده 1 ميلي ليتر
محلول SDS (10%) 08/0 ميلي ليتر
آب مقطر 5/5 ميلي ليتر
محلول آمونيوم پرسولفات 08/0 ميلي ليتر
TEMED 008/0 ميلي ليتر
محلول بالا به سرعت بين دو صفحه شيشه اي (قاب ژل) تزريق شد و شانه مخصوص به آرامي در قسمت ژل متراکم کننده وارد مي شود. (تا حدي که نصف شانه درون ژل قرار گيرد).
پس از تکميل پليمريزسيون ژل رويي شانه و همچنين فضاساز پايين ژل به آرامي خارج مي شود. قاب ژل به تانک ثابت شده و به ميزان کافي بافر الکتروليت در تانک بالا و پايين ريختيم به طوري که بافر سطح ژل و داخل چاله هاي آن را پر کند.

3-12-6- آماده سازي عصاره پروتئين و تزريق آن در ژل:
عصاره پروتئيني استخراج شده به نسبت مساوي يک به يک با بافر نمونه مخلوط گرديد. مخلوط حاصله در حمام آب گرم (95 درجه سانتي گراد) به مدت 3 دقيقه حرارت داده شد. در اين حالت پروتئين ها به علت وجود مرکاپتواتانول از محل پيوندهاي دي سولفيد باز شده و زير واحدهاي آن از هم جدا گرديده و به SDS متصل مي شوند.
مقدار 10 ميکروليتر از هر نمونه در چاله ها تزريق شد. پس از تزريق عصاره هاي پروتئيني، ژل به تانک الکتروفورز انتقال يافته تحت ولتاژ ثابت 70 ولت و جريان 16 ميلي آمپر در دماي اتاق قرار گرفتند. (بهتر است قبل از قرار دادن نمونه در چاله ها، چاله ها به کمک سمپلر با بافر شسته شوند و دستگاه را به مدت 5 دقيقه روشن کرده تا بارهاي اضافي، موجود در ژل از آن خارج شود. سپس جريان را قطع کرده و حباب هاي هواي موجود در قسمت پايين ژل را خارج نموديم). جريان برق را وصل مي کنيم پس از رسيدن رنگ بروموفنل به يک سانتي متري انتهاي ژل، جريان قطع گرديد. قاب در ظرف محتوي آب قرار داده شده و به کمک کاردک پلاستيکي دو شيشه از هم و ژل از شيشه ها جدا شد. ژل متراکم کننده از ژل تفکيک کننده جدا شده و بلافاصله به محلول تثبيت کننده منتقل گرديد. ژل ها به مدت نيم تا يک ساعت در محلول تثبيت کننده قرار داده مي شوند تا از حرکات احتمالي و حل شدن پروتئين ها در محلول هاي رنگ کننده و رنگبر جلوگيري شود.
3-12-7- رنگ آميزي پروتئين ها و رنگبري ژل:
پس از تثبيت پروتئين ها، ژل با آب مقطر شسته شده و به محلول رنگ منتقل شده و رنگ آميزي با رنگ کوماسي بلو بريليانت R_250 (Coomassi brilliant blue) صورت گرفت. ژل به مدت يک ساعت تا يک شب در محلول رنگ قرار داده شد. اين رنگ را مي توان چندين بار مورد استفاده قرار داد. از آنجائيکه علاوه بر پروتئين ها ساير قسمت هاي ژل نيز رنگ مي گيرند، براي حذف رنگهاي اضافي و روشن ساختن زمينه ژل، اقدام به رنگبري از زمينه ژل مي شود. به اين منظور ژل به مدت ساعت ها در محلول رنگبر (Destaining) قرار داده مي شود تا زمينه ژل کاملاً بي رنگ شود. زمان رنگبري 10-5 ساعت است. در اين مدت محلول رنگبر بايد چندين بار تعويض شود. تعويض محلول رنگبر ابتدا در فواصل کوتاه و سپس در فواصل طولاني تر انجام مي گيرد. در پايان ژل ها در محلول 7% اسيد استيک قابل نگهداري در يخچال هستند. مي توان ژل ها رات در ورقه هاي پلاستيکي بسته بندي نمود و اطراف ژل را با دستگاه حرارتي دوخت زد. از ژل ها شکلبرداري شد. همچنين مي توان ژل ها را مستقيماً Scan نمود يا با دستگاه ژل خشک کن، خشک و سپس نگهداري نمود.
3-12-8- تعيين وزن مولکولي پروتئين هاي ژل:
پس از مشخص کردن موقعيت هر نوار (باند) روي ژل، مسافت طي شده توسط هر باند اندازه گيري مي شود. همين عامل براي پروتئين هاي استاندارد (مارکرهاي پروتئيني) انجام گرفت. مارکرهاي پروتئيني همانند عصاره هاي مجهول با بافر نمونه مخلوط شده و به مدت 4 دقيقه در حمام آب جوش قرار گرفتند و سپس همراه با ساير عصاره هاي آماده در گودالها تزريق گرديد. پس از الکتروفورز Rm آنها نيز تعيين گرديد. محاسبه Rm از فرمول زير انجام مي گيرد.
Rm=(کننده تفکيک در ژل پروتئين توسط شده طي مسافت)/(ژل در بروموفنل رنگ توسط شده طي مسافت)

نموداري تهيه شد که در محور افقي آن Rm پروتئين هاي استاندارد و محور عمودي لگاريتم وزن مولکولي آنها منظور شد. با قرار گرفتن Rm باندهاي مجهول در اين منحني مي توان وزن مولکولي آن باند پروتئيني را محاسبه نمود.
3-13- تجزيه و تحليل آماري:
آزمايش ها به صورت يک طرح کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل بايک فاکتور آلومينيم در سه سطح، با حداقل سه تکرار انجام شد. نتايج آزمايش ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-16 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. گروه بندي ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح آماري 5%= ? انجام شد.

جدول 3- 4 – تهيه ژل هايي با غلظت هاي مختلف
Component volumes ( ml ) per gel mold volume of
Solution components 5ml 10ml 15ml 20ml 25ml 30ml 40ml 50ml
6%
26.5
10.0
12.5
0.5
0.5
0.04
21.2
8.0
10.0
0.4
0.4
0.032
15.9
6.0
7.5
0.3
0.3
0.024
13.2
5.0
6.3
0.25
0.25
0.02
10.6
4.0
5.0
0.2
0.2
0.016
7.9
3.0
3.8
0.15
0.15
0.012
5.3
2.0
2.5
0.1
0.1
0.008
2.6
1.0
1.3
0.05
0.05
0.004
H2O
30%acrylamide mix
1.5 M Tris ( PH 8.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED

8%
H2O
30%acrylamide mix
1.5 M Tris ( PH 8.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED
23.2
13.3
12.5
0.5
0.5
0.03
18.5
10.7
10.0
0.4
0.4
0.024
13.9
8.0
7.5
0.3
0.3
0.018
11.5
6.7
6.3
0.25
0.25
0.015
9.3
5.3
5.0
0.2
0.2
0.012
6.9
4.0
3.8
0.15
0.15
0.009
4.6
2.7
2.5
0.1
0.1
0.006
2.3
1.3
1.3
0.05
0.05
0.003

19.8
16.7
12.5
0.5
0.5
0.02
15.9
13.3
10.0
0.4
0.4
0.016
11.9
10.0
7.5
0.3
0.3
0.012
9.9
8.3
6.3
0.25
0.25
0.01
7.9
6.7
5.0
0.2
0.2
0.008
5.9
5.0
3.8
0.15
0.15
0.006
4.0
3.3
2.5
0.1
0.1
0.004
1.9
1.7
1.3
0.05
0.05
0.002
10%
H2O
30%acrylamide mix
1.5 M Tris ( PH 8.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED
16.5
20.0
12.5
0.5
0.5
0.02
13.2
16.0
10.0
0.4
0.4
0.016
9.9
12.0
7.5
0.3
0.3
0.012
8.2
10.0
6.3
0.25
0.25
0.01
6.6
8.0
5.0
0.2
0.2
0.008
4.9
6.0
3.8
0.15
0.15
0.006
3.3
4.0
2.5
0.1
0.1
0.004
1.6
2.0
1.3
0.05
0.05
0.002
12%
H2O
30%acrylamide mix
1.5 M Tris ( PH 8.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED

15%
H2O
30%acrylamide mix
1.5 M Tris ( PH 8.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED
11.5
9.2
6.9
5.7
4.6
3.4
2.3
1.1

25.0
20.0
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5

12.5
10.0
7.5
6.3
5.0
3.8
2.5
1.3

0.5
0.4
0.3
0.25
0.2
0.1
0.1
0.05

0.5
0.4
0.3
0.25
0.2
0.1
0.1
0.05

0.02
0.016
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002

solutions Preparing 5% Stacking Gels for Tris-glycine for
SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis

Component volumes ( ml ) per gel mold volume of
Solution components 1ml 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 8ml 10ml
6.8
1.7
1.25
0.1
0.1
0.01
5.5
1.3
1.0
0.08
0.08
0.008
4.1
1.0
0.75
0.06
0.06
0.006
3.4
0.83
0.63
0.05
0.05
0.005
2.7
0.67
0.5
0.04
0.04
0.004
2.1
0.5
0.38
0.03
0.03
0.003
1.4
0.33
2.25
0.02
0.02
0.002
0.68
0.17
0.13
0.01
0.01
0.001
H2O
30% acrylamide mix
1.0 M Tris ( PH 6.8 )
10% SDS
10% ammonium persulfate
TEMED

فصل چهارم :
نتايج و تجزيه تحليل داده ها
4-1- نتايج تغييرات درصد جوانه زني:
نتايج مربوط به جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم در جدول 4-1 و نمودار4-1، نشان داده شده است.
با توجه به نتايج بدست آمده، افزايش غلظت نيترات آلومينيم در محيط محلول غذايي هوگلند باعث کاهش درصد جوانه زني و کاهش رشد اوليه دانه رست ها در همه رقم ها شده است.
در رقم درخشان، در تيمارهاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم ميانگين درصد جوانه زني به ترتيب 11.2 % ، 40.9% و 53.2% شاهد مي باشد که نسبت به مورد کنترل کاهش نشان داده شده است.
در رقم گلي، در تيمارهاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم ميانگين درصد جوانه زني به ترتيب 14.8% ، 45.1% و 63.2% نسبت به کنترل کاهش نشان داده، اين روند کاهشي براي رقم هاي اختر، صياد و ناز نيز به صورت معني داري نسبت به شاهد مشاهده شد.
اين کاهش در رقم ناز در تيمارهاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم به ترتيب 17.8% ،45.5% و 67.5% بود که بيشترين کاهش را بين رقم ها نشان داد.(جدول4-1 ونمودار 4-1).

جدول 4-1 -مقايسه درصد جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم (n=3 و .S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند).

Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
89.12.6a
82.32.1b
87.142.9ab
88.152.7a
77.32.4e
30
79.122.1d
70. 12.9cd
77.11.5e
78.011.2e
65.121.5f
40
52.71.5ef
45.21.9bc
47.121.7bc
50.141.9ef
42.101.5fe
50
41.051.9fe
30.181.5ae
35.191.2h
38.71.7hf
25.121.7ha

نمودار4-1- مقايسه درصد جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم (n=3 و .S.E X )

4-2- نتايج مربوط به اثرات غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم لوبيا بر رشد اوليه و برخي فرآيندهاي متابوليسمي و فيزيولوژيکي رقم هاي گياه لوبيا :
4-2-1- تغييرات شاخص هاي رشد:
4-2-1-1- وزن تر و وزن خشک ريشه و اندام هاي هوايي:
اندازه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، پلي، تهيه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، تغييرات، داري