دانلود تحقیق با موضوع ميلي، گياهان، نيترات

دانلود پایان نامه ارشد

شده که در آرابيدوپسيس تحمل نسبت به آلومينيوم و نيز نسبت به تنش اکسيداتيو به خاطر بيان بالاي برخي از پروتئين هاي القائي افزايش يافته است(Ezaki et al.,2000 ). مطالعه روي مخمر هم نشان مي دهد که تحمل آلومينيوم مبتني بر بيان بالاي ژن ها است و نه برون شارش اسيد آلي(Macdiarmid and Gardner,1998 ).

شکل2-1 مکانيسم هاي احتمالي سميت آلومينيوم و مقاومت در گياهان(Kochian et al.,2005 )

فصل سوم :
مواد و روشها

3- مواد و روش ها:
3-1- مشخصات بذور گياهان و تهيه بذرها:
بذور گياهان مورد استفاده در اين تحقيق متعلق به جنس Phaseolus vulgaris L. از خانواده Fabaceae مي باشد که بر روي رقم هاي (درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز) آن، پژوهش حاضر انجام شد. اين بذرها از جهاد کشاورزي استان مرکزي (ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين) تهيه گرديد. (شکل 3-1)

3-2- آزمايش هاي مربوط به جوانه زني بذرها:
3-2-1- سترون کردن سطحي بذرها به منظور انجام تيمارهاي مختلف:
ابتدا بذرهاي سالم و يکنواختي انتخاب گرديد و به مدت 10 دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم %20 قرار داده و ضدعفوني سطحي شدند. سپس بذرها چندين بار با آب مقطر شستشو داده شدند.

3-2-2- تهيه محلولهاي مختلف با غلظتهاي مختلف آلومينيم:
مطالعات انجام شده در خصوص سميت آلومينيم حداکثر غلظت mM100 را نشان داد؛ براي آنکه مطالعه حاضر بدون پيش فرض و کاملاً علمي باشد بر آن شديم اعداد و غلظتهاي مختلف را روي رقم هاي لوبيا (درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز) امتحان کنيم.
(Tamas et al., 2001; Shamsi et al., 2008; Gagoonani et al., 2011; Inostroza- Blavcheteau et al., 2011; Naser et al., 2008; Bandopadhyay et al., 2012)
ابتدا با حل کردن 31/1 گرم نيترات آلومينيم(با جرم مولکولي 375 گرم ) در cc1000 آب مقطر؛ محلول مادر را تهيه مي نماييم که 5/3 ميلي مولار مي باشد سپس همان طور که ذکر شد غلظتهاي مختلف پيرامون مقادير ملاحظه شده در پژوهشهاي قبلي يعني 1، 5، 10، 30، 50، 75 و 100 ميلي مولار در نظر گرفته شد؛ به اين نحو که cc1 از محلول مادر (5/3 ميلي مولار) برمي داريم و در cc349 آب مقطر مي ريزيم، محلول 1 ميلي مولار به دست مي آيد.
به همين نحو cc5، cc10، cc30، cc50، cc75، cc100، از محلول مادر بر مي داريم و به ترتيب در 345، 340، cc320، cc300،cc275، cc250، آب مقطر مي ريزيم و محلولهاي مربوطه يعني 5، 10، 30، 50، 75 و 100 ميلي مولار به دست مي آوريم.
در مورد آلومينيم با عدد mM 75 رقم ناز که مقاومت کمتري دارد به آخر بازه زماني مطالعه نمي رسيد؛ به عبارتي تا روز دهم بيشتر دوام نمي آورد؛ در حاليکه در رقم هاي ديگرمانند (درخشان) که مقاومتر است؛ کاهش رشد را به خوبي نشان داد اما از بين نرفت. (تصاوير 3-2، 3-3)
به هرحال حد نهايي آلومينيم؛ mM50 در نظر گرفته شد؛ و در نهايت از محلول مادر، سه گروه تيمار غلظتهاي 30، 40 و 50 ميلي مولار ?Al(NO_3)?_3 براي هر پنج رقم و هر کدام با سه تکرار تهيه شد.

شکل3-1 – نمونه بذرهاي ارقام لوبيا قرمز تهيه شده از ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين

شکل3-2- نمايي از گياهان لوبيا در غلظت mM 100 نيترات آلومينيوم

شکل3-3 نمايي از گياهان لوبيا (رقم درخشان ) در غلظت mM 50 نيترات آلومينيوم
3-2-3- بررسي جوانه زني دانه ها:
3-2-3-1- نحوه اعمال تيمارهاي مختلف جوانه زني:
ظروف پتري شيشه اي مورد استفاده با قطر mm80 براي اين منظور شستشو و سپس در داخل آون به مدت يک ساعت تحت دماي 100 درجه سانتيگراد استريل شدند. کاغذهاي واتمن مورد استفاده براي اين کار نيز در داخل فويل، در آون به مدت يک ساعت تحت دماي 100 درجه سانتگراد استريل شدند.
سپس يک قطعه کاغذ واتمن در هر ظرف پتري قرار داده شد و روي هر يک از آنها 10 عدد بذر سالم قرار گرفت و گروههاي ذيل براي رقم هاي (درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز) تشکيل شد:
گروهي که پتري هاي شاهد بودند و فقط آب مقطر به مقدار mL5 به آنها اضافه گرديد.
گروهي که به هر ظرف پتري شيشه اي آلومينيم با غلظت mM30 افزوده شد.
گروهي که به هر ظرف پتري آلومينيم با غلظت mM40 افزوده شد.
گروهي که به هر ظرف پتري آلومينيم با غلظت mM50 افزوده شد. (شکل 3-4)

3-2-3-2- شرايط و دوره بررسي جوانه زني (Yang et al., 1996):
پتري هاي آماده شده به روش فوق در داخل انکوباتور، تحت دماي 25 درجه سانتيگراد به مدت يک هفته قرار گرفت. تعداد بذرهاي جوانه زده در هر پتري به فواصل يک روزه شمارش و ثبت گرديد.
در اين مرحله حداکثر جوانه زني که آن را به صورت درصد نشان مي دهند و از رابطه زير محاسبه مي شود مورد ارزيابي قرار گرفت.
100 × تعداد کل بذر/ تعداد کل بذور جوانه زده تا آخرين روز شمارش= حداکثر جوانه زني

3-3- کشت گياه لوبيا:
در اين مرحله تعدادي سبد با منافذي با ابعاد تقريبي mm4×2 انتخاب گرديد.
از ظروف حاوي آب مصرفي به عنوان محلول غذايي تا زمان رسيدن به مرحله دو برگي استفاده شد سپس بذور هر دو رقم در سبدها کاشته شدند، که تعداد هر بذر کاشته شده در سبد تقريباً 100 بذر بود.
لازم به ذکر است که براي انجام آزمايش، تعداد بيشتري بذر در سبدهاي ديگر کشت گرديد تا در اثر بروز مشکلات، گياهان لازم براي انجام آزمايش هاي مربوط موجود باشد.
سبدهاي حاوي بذرهاي کشت شده در شرايط آزمايشگاه به مدت 24 ساعت در تاريکي قرار داده شدند و پس از اتمام اين مدت زمان به روشنايي منتقل گرديد و هر روز صبح با تعويض آب، آبياري آنها هم صورت گرفت. پس از گذشت يک هفته گياهان يکنواخت از نظر اندازه انتخاب شدند و از سبدها پس از شستشوي ريشه آنها با آب مقطر به ظروف تيره (350 ميلي ليتر) حاوي محلول هوگلند نيم قدرت (محيط هيدروپونيک) انتقال يافتند.
بعد از مدت زمان 24 ساعت، تحت تيمارهاي مختلف آلومينيم با غلظتهاي 30، 40 و 50 ميلي مولار قرار گرفتند. براي جلوگيري از خفگي ريشه ها و رساندن اکسيژن کافي براي رشد ريشه ها، هر روز به مدت 2 ساعت از طريق پمپ هوا، محيط هيدروپونيک حامل گياهان مورد مطالعه، هوادهي مي شدند.
گياهان در شرايط تنظيم شده با طول روز 16 ساعت و شدت نور 190 ميکرومول فوتون در متر مربع در ثانيه و تناوب دمايي 22/26 درجه سانتيگراد (شب/ روز) و رطوبت نسبي 5 ± 65% و pH محلول هاي غذايي در حد 5/5 براي مدت 20 روز رشد يافتند.
پس از سپري شدن دوره تيمار، برداشت گياهان انجام شد. ريشه ها و اندام هاي هوايي از يکديگر جدا شده و با آب مقطر بدون يون، شسته شدند.
نمونه هاي مورد استفاده براي تعيين رشد گياهي و سنجش عناصر در دماي 70 درجه سانتي گراد خشک شدند و مواد تازه گياهي به منظور اندازه گيري فعاليت آنزيم ها و ساير پارامترهاي فيزيولوژيکي در فريزر 70- درجه سانتيگراد نگهداري شدند. (تصاوير: 3-5 ، 3-6 )

شکل3-4-نمايي از جوانه زني گياهان لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومنيوم

شکل3-5- نمايي از گباهان شاهد و تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم در کشت هيدروپونيک

3-6- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز

الف- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز

ب- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز

ج- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز

د- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز

3-4-تهيه محلول غذايي هوگلند( Hogland and Arnon,1957 )
از محلول غذايي اصلاح شده هوگلند،حاوي عناصر کم مصرف و پرمصرف با فرمول زير استفاده شد:
جدول 3-1- تركيب محلول غذايي هوگلند تمام قدرت (يك ليتر)
عناصر پرمصرف
غلظت نهايي در يك ليتر محلول
حجم نهايي در يك ليتر محلول
نيترات پتاسيمKNo3
1 مولار
5 ميلي ليتر
نيترات كلسيم Ca(No3)2,4H2o
1 مولار
5 ميلي ليتر
سولفات منيزيم MgSo4,7H2o
1 مولار
2 ميلي ليتر
دي هيدروژن فسفات پتاسيم KH2PO4
1 مولار
1 ميلي ليتر

عناصركم مصرف
غلظت نهايي در يك ليتر محلول
حجم نهايي در يك ليتر محلول
آهن به صورت سكوسترون 6%
6/188 ميلي گرم در ليتر
—-
اسيد بوريك H3Bo3
86/2 گرم در ليتر
1 ميلي ليتر
كلرور منگنز MnCl2,4H2o
81/1 گرم در ليتر
1 ميلي ليتر
سولفات رويZnSo4,7H2o
22/0 گرم در ليتر
1 ميلي ليتر
سولفات مس Cuso4,5H2o
08/0 گرم در ليتر
1 ميلي ليتر
اسيد موليبديك H2MoO4,H2o
02/0 گرم در ليتر
1 ميلي ليتر

پس از تهيه محلول فوق، حجم آن با آب مقطر به يك ليتر رسانده شد.
طرز تهيه محلول غذايي نيم قدرت :
محلول غذايي هوگلند تمام قدرت با نسبت يك به يك (v/v) با آب مقطر رقيق مي شود.

3-5- تجزيه و تحليل رشد:
آناليز رشد در گياهان لوبيا به روش Rodriguez و همکاران (2005) انجام شد. پس از برداشت گياهان، ريشه ها و اندام هاي هوايي از يکديگر جدا شدند. بعد از شستشو با آب مقطر و خشک کردن آنها با کاغذ جاذب رطوبت به سرعت توزين بخش هاي مختلف گياهي از جمله ريشه، اندام هوايي و برگ به منظور به دست آوردن وزن تر اين اندام ها انجام شد. طول ريشه و بخش هوايي نيز محاسبه شده بود.
تعيين سطح برگي توسط دستگاه Leaf meter, Am 200, ADC Bioscientific Ltd انجام پذيرفت. وزن خشک بخش هاي مختلف گياه پس از خشک کردن آنها در آون در دماي ?70 به مدت 48 ساعت اندازه گيري و يادداشت شد.
توصيف کمي رشد براساس فرمول هاي زير، صورت گرفت:

الف- ميزان رشد نسبي (RGR):
اساسي ترين جزء آناليز رشد است. زيرا مي توان بدون نياز به اندازه سطح همگون ساز مقدار ماده افزايش يافته در گياه طي مدت زمان مشخص (t_2-t_1) که t_1 زمان شروع تيمار و t_2 هنگام برداشت است را ارزيابي نمود.
RGR=(lnW_2-lnW_1)/(T_2-T_1 )
در اين رابطه ln بيانگر لگاريتم نپري و W_1 و W_2 به ترتيب وزن خشک کل گياه در ابتدا (زمان T_1) و انتهاي آزمايش (زمان T_2) مي باشد. RGR بر حسب واحد gg^(-1) day^(-1) بيان شده است.
ب- ميزان همگون سازي خالص (NAR):
NAR افزايش ماده خشک گياهي در واحد سطح همگون ساز در واحد زمان مي باشد. ميانگين NAR در فاصله زماني t_2 الي t_1 به صورت زير محاسبه مي شود:
NAR=[(W_2-W_1)/(A_2-A_1 )][(ln A_2?A_1 )/(t_2-t_1 )]
در اين رابطه A_2 و A_1 به ترتيب سطح برگ اوليه و نهايي را نشان مي دهند.
NAR بر حسب واحد gm^(-2) day^(-1) بيان شده است.
ج- سطح ويژه برگي (SLA):
SLA ميزان سطح برگ يک گياه براساس وزن خشک برگ ها را نشان مي دهد. در يک گياه تشکيل برگ هاي نازک موجب افزايش SLA ولي تشکيل برگهاي ضخيم موجب کاهش SLA مي شود.
SLA=[(A_2-A_1)/(W_L2-W_L1 )][(ln W_L2?W_L1 )/(ln A_2?A_1 )]
در اين رابطه W_L وزن خشک برگ ها مي باشد (اعداد 1 و 2 آغاز و پايان دوره را نشان مي دهند).
SLA بر حسب واحد m^2 g^(-1) ماده خشک بيان شده است.

د- محتواي آب در واحد سطح برگ (LWCA):
اين اصطلاح آب موجود در واحد سطح همگون ساز را نشان مي دهد. در واقع ميزان انباشتگي آب را در برگ ها مشخص مي سازد.
LWCA=(W_LF-W_LD)/A
در اين رابطه به ترتيب وزن تر و وزن خشک برگ ها را نشان مي دهد.
LWCA بر حسب واحد g(H_2

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع آلومينيوم، ريشه، آلي Next Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، ميلي‌ليتر، منحني