دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم ERP، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل بیانگر آن است که استفاده از فناوری،با میل به رفتار تعیین می شود که این تمایل ،خود بر اساس دو برداشت ذهنی (سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده )تعیین می شود.
2-4-1رابطه فناوری اطلاعات باERP
اطلاعات در جوامع صنعتی امروز از اساسی ترین عناصر تولید است .اطلاعات تولید ،اطلاعات فروش ،اطلاعات انبار همه وهمه منابع حیاتی شرکت به شمار می آیندودر برنامه ریزی منابع سازمانی تصمیم گیری ،از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند .بدون اجرای محاسبات بسیاری از شرکتهاو سازمانها قادر به پاسخگویی به این سوال واینکه چگونه شرکتشان را مدیریت می کنند ونیز اینکه چگونه زمان بندی تولید شان را انجام می دهند،نخواهندبود امروزه سیستمهای ERPاز نوادگانMRPبه شمار می آیند .سر تاسر عرصه سیستمهای شرکتی را از زنجیره تامین تاخدمات مشتریان را در بر می گیرد و می توانند هوش مهندسی وبازاریابی را در ساختارهای مختلف محصول ایجاد کنند،به طوری که نه تنها دید سنتی ساخت وتولید ،بلکه دید فروش با گزینه ها وقیمتهای متفاوت را نیز می توان مشاهده کرد (نجاتی ومستبصری،26،1381).
اطلاعات همیشه در محیط کسب وکار به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است .اما نکته مهم این است که تغییرات واقعی که می تواند ارزش بالقوه اطلاعات را افزایش دهد،توانایی سازمان ها در استفاده از این منبع مهم از طریق کاربرد فناوری جدید است.فناوری اطلاعات با ویژگی ذخیره سازی،پردازش ،بازاریابی و انتقال اطلاعات می تواند مدیران را در بهبود عملکرد سازمانهایشان یاری نماید(ایمانی و همکاران،49،1389).رایج ترین فناوریهای اطلاعات با هدف جمع آوری داده های مورد نیاز ازسیستم های ERP وسپس انتقال به پایگاه های داده ودر نهایت اتصال به سیستم های14BIبه کارگرفته می شوند که در نهایت گزارشهایی علمیتروهمسان ترایجاد شود.این چارچوب یکپارچه BIوERPبرای سیستمهای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند(نالیچگروهمکاران،76،1386).
با پیشرفت وتوسعه سیستمهای ERPوایجاد قابلیت های جدید CRM15و16SMEدرآن ها لازم است .سازمان ها بتوانند با مشتریان وعرضه کنندگان خود در ارتباط باشند. حال اگر این دو گروه از شرکای تجاری سازمان هااز سیستم های نرم افزاری دیگری متفاوت از آنچه سازمان ها استفاده می کنند،بهره گیرند باید این امکان در بسته نرم افزاری ERP وجود داشته باشد که اطلاعات مورد نیاز بین این سه گروه تسهیم شده و مورد استفاده قرارگیرد(نیکجوو همکاران،62،1387). نيازهاي كاربران واين كه آياERPبراي بررسي وكنترل روندهايك نوعي فناوري اطلاعات درتوليدوآزمون فروشنده به دربرگرفتن آخرين روندها درفناوري اطلاعات توسط محصول خودمتعهد بوده يانه بايداستفاده شود.شركتهابايدازاين كه تأمين كنندگان به روزرساني وارتقاي17محصولات شان براي استفاده بهترازفناوريهايي كه درآينده قابل دسترس هستند،متعهدمي باشند،اطمينان حاصل كنند(بهبودی اصل وهمکاران،1391،14).
2-4-2انواع سیستمهای اطلاعاتی
ایجاد بستر ارتباطي مناسب جهت انتقال داده ها در سازمان و نصب تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز و ايجاد مديريت پايگاه و سيستم هاي پردازش عملياتي (TPS ها) ، مي توان سيستم اطلاعات مديريت MIS18را در سازمان مستقر كرد و از سه بخش اصلي آن يعني

سيستم گزارشات مديريت MRS19،
سيستم پشتيباني تصميم گيري DSS20
وسيستم اطلاعات مديران عالي EIS21بهره مند شد (صارمی،1386،56).

2-4-2-1سيستم گزارشات مديريت MRS:
نحوه عملكرد اين سيستم ها بدين صورت است كه اطلاعات واقعي كه توسط سيستم هاي پردازش عملياتي يا (TPS ها) ايجاد شده است با اهدافي كه توسط مديران به عنوان استراتژي سازمان مشخص شده مقايسه مي گردد. در حقيقت اطلاعات واقعي با شاخص هاي كليدي موفقيت يا CSF22ها كه اهداف عملياتي واحدها هستند مقايسه مي شوند و مسائل و مشكلاتي كه در رسيدن به اين اهداف وجود دارد به مديران سازمان گزارش داده مي شود كه بر مبناي آن بتوانند تصميمات مقتضي را در رابطه با مشكل بوجود آمده اخذ نمايند.
2-4-2-2سيستم پشتيباني تصميم گيري DSS:
امروزه DSS مفهوم خاص تري را دنبال مي كند با بكارگيري هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره توانمندي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري در يك سازمان رو به افزايش است. هوش مصنوعي به استفاده از كامپيوتر در ارائه دليل، جهت حل مسئله بدون كمك انسان توجه دارد.سيستم هاي خبره يك زير مجموعه اي از هوش مصنوعي است كه در آن هدف ، فراهم كردن كامپيوتري با قابليهاي مشابه به عنوان يك متخصص و يك مشاور مي باشد با تركيب سيستمهاي خبره در DSS، كامپيوتر مي تواند توسط مدير در زمينه فرآيند هاي تصميم گيري بنحو (مؤثرتري)23 مورد مشاوره قرار گيرد مديريت يك سازمان تصميم دارد با توجه به مواد اوليه اي كه در سازمان است حد مطلوبي از توليد را ايجاد كند سيستم پشتيباني تصميم گيري DSS با ارائه مدل هاي مختلف تصميم گيري مانند مدل برنامه ريزي خطي LP- مدل برنامه ريزی غير خطی NLP و يا مدل هاي سرانگشتي مدير را در انتخاب مسير راهنمائي می كند.
و يا اگر قرار است مديري براساس نظريات مشتريان و موقعيت سازمان در بازار نسبت به تغيير موقعيت سازمان در بازار اقدام نمايد و يا موقعيت شركت خود را در بازار تثبيت كند و يا سهم بيشتري از بازار را در اختيار بگيرد مي تواند از مدل QFD جهت تصميم گيري بهره مند شود و يا اگر مديريت يك سازمان مي خواهد افراد مختلف سازمان و يا قسمت هاي مختلف سازمان را با يكديگر مقايسه كند و راندمان كار آنها را با توجه به همگن كردن ورودي ها و خروجي هايي كه ايجاد كرده اند مشخص نموده و در جهت راهنمائي افراد و قسمت ها به منظور افزايش راندمان اقدام كند مي تواند از مدل هائي كه براي اين منظور در سيستم پيش بيني شده است بهره مند شوند.
2-4-2-3سيستم اطلاعات مديران عالي EIS:
يكي از وظایف اصلي سيستم هاي اطلاعات مديران ارشد EIS مشخص كردن اثرات تاثيرات تصميم هاي مديران سازمان بر روند كار شركت است به اين منظور بايد قبل از اينكه يك تصميم به اجرا درآيد. اطلاعات مربوط به حوزه تصميم گيري را بصورت نمودار رسم كرده و سپس بعد از اجراي تصميم، مجدداً آن نمودار رسم شود. مديران از مقايسه اين دو نمودار متوجه خواهند شد كه اين تصميم چه تاثيري را بر روند اجراي شركت گذاشته است.
سازمان های که می خواهند سیستم ERP را پیاده نمایند باید بتوانند در هنگام پروژه پیاده سازی ERP سریعا تصمیم گیر نمایندکه این امر نیاز به آن دارد که مدیریت ارشد از تیم پیاده سازی سیستم ERP در نظر بگیرد تا آمادگی لازم جهت پیاده سازی موفق سیستم ERP راداشته باشدو بتواند پروژه را درزمان تعیین شده با موفقیت تمام نماید(صارمی،1385،57).
2-4-2-3هوشمندی سازمانی(BI)
سیستمی است که با جمع آوری ،طبقه بندی و معنا بخشی به داده ها ، می تواند تحلیل جامع و واقع بینانه ای از شرایط و وضعیت کسب و کار برای تصمیم سازی به مدیران عالی ارائه دهد . هر دو دسته این سیستم ها برای کمک به تصمیم گیری در لایه های مختلف مدیریت در راستای تحقق هدفهای استراتژیک ، تاکتیکی و عملیاتی سازمان نقش پر اثری دارند، ولی با بالا رفتن حجم اطلاعات در سازمان ها و پچیدگی روز افزون فرایند های کسب و کار ، نیاز به سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان یک راه حل نوی مدیریتی برای یکپارچه ساختن سیستم ها ، در حوزه های مختلف و فعالیت های مرتبط ، احساس شده است(طاهری و همکاران ، 44،1387).
2-5جايگاه ERP در لايه هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي:
سیستم های ERP می تواند برای مدیریت اطلاعات عملیاتی شرکت های SME با هدف برنامه ریزی منابع سازمانی، مورد استفاده قرارگیرند. ERP می تواند در حوزه هایی مانند امور مالی ،منابع انسانی ساخت وتولید ،تدارکات ،مدیریت زنجیره تامین وتحلیل داده مورد استفاده قرارگیرند.ERP کار کرد های زیر رابرای سازمان ایجاد می کند( نالچیگرو همکاران، 77،1386).
امور مالی:دفتر کل ، حساب های قابل دریافت ،حساب های قابل پرداخت، تجهیزات ثابت ،مدیریت خزانه،کنترل هزینه.
منابع انسانی:مدیریت منابع انسانی،سیاهه دستمزد.
تولید و تدارکات : برنامه ریزی تولید ، دریافت سفارشات ، مدیریت انبار، مدیریت حمل ونقل ،مدیریت پروژه ، نگهداری کارخانه ، مدیرت خدمات مشتری.
سیستمERPبه طور معمول عناصر کلیدی زیر را دارا هستند :سیستم سرویس دهنده/سرویس گیرنده،پایگاه داده سازمانی،و ماژول های کاربردی.براساس تحقیقات/ یک سیستم ERPبه واسطه فناوری سرویس دهنده/سرویس گیرنده پشتیبانی می شود و سیستم های آن به طور معمول به شیوه ای توزیع شده و متفرق مورد استفاده قرار می گیرند . تعدادی از سیستمERPاز واسطه کار بر تحت وب استفاده می کنند . سیستم ERP همیشه به واسطه سیستم پایگاه داده مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی سیستم های کاربردی ERP با این پایگاه داده که تضمین کننده یکپارچگی داده های سازمانی است در ارتباط هستند . فروشندگان ERP ماژول های متنوعی برای واحد های سازمانی مانند امور مالی ،حسابداری ،منابع انسانی ،فروش ،ساخت و تدارکات و غیره ایجاد می کنند.سیستم های ERPباعث وابسته شدن بیش از پیش سازمان های بزرگ به فناوری اطلاعات می شوند .ERPکارکردهای گوناگون سازمان را در یک مدل یکپارچه به یکدیگر متصل می کند.این امر موجب بهبود قابلیت پاسخگویی به نیاز مشتری و ارایه محصول به بازار با سرعت بیشتر و در زمان دوره کوتاه تر می شود( نالچیگرو همکاران،7،1386).

2-5-1قابليتهاي كيفي نرم افزار
اين معيار شامل قابليت آزمو نپذيري،(آزمون پذيري نرم افزار،ميزان سهولتي است كه نرم افزار بتواند تحت آن اشتباهات خود را حين آزمون به نمايش گذارد)وقابليت سپردن به حافظه ،اجتناب از خطا ، قابليت يكپارچگي(اين صفت توانايي آن است كه مؤلفه هاي جدا ازهم ساخته شده بتوانند با هم به درستي كاركنند)وقابليت يادگيري كاربر( چقدر راحت ،سريع مي توانداستفاده از واسط راياد بگيرد)،امنیت (توانایی سیستم برای مقاومت درمسائل ناخواسته وامتناع از دادن سرويس زماني كه خود سيستم درحال ارائه سرويس هايي براي كاربران است به شمارمي آيد)،كاركرد( توانايي سيستم براي انجام دادن كاري اهدفي است كه براي آن ساخته شده است)(بهبودی اصل،1391،15).
استراتژی فناوری اطلاعات تعیین می کند که چگونه یک کسب و کار مورد انتظار در جامعه یک شرکت یا سازمان در آینده تحقق پیدا کند ونیز این استراتژی توصیف می کند که ماموریت ها واهداف محیط جامع کسب وکار سازمان چگونه به وسیله فناوری اطلاعات پشتیبانی شود(لنکرانی،1390،207). براى تحقق نظارت الكترونيكى،ايجاد بسترهاى فناورى اطلاعات وارتباطات ضرورى است ومستلزم اين است كه سازمانها نيز به سمت الكترونيكى شدن گام بردارند.توجه به نظامهاى يكپارچه اطلاعاتى در سازمان ها در همين راستا است وسيستم يكى ازطرحهاى اطلاعاتى عملياتى است كه مى تواند (ERP) برنامه ريزى منابع سازمان به صورت يكپارچه به تمامى اطلاعاتى كه درحين عمليات توليدمى شود نظم دهدو با ثبت،دسته بندى وطبقه بندى،پردازش و ارائه گزارش هاى مديريتى، تمامى اين اطلاعات را در اختيار مديران قرار دهد. تا درنظام برنامه ريزى و نظارت وكنترل مورداستفاده قرارگيرد(حسینی،فولادی طرقی،1389،681).
2-6نقش IT در شکست اغلب پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان
در ساده ترين سطح، ERP مجموعه‌اي از بهترين عمليات براي انجام وظايف مختلف در سازمان است كه اين وظايف مثلا شامل مالي، توليد، انبار است. براي اينكه از نرم افزار چيز بيشتري به دست آوريد، بايد افراد داخل سازمان خود را متقاعد به انطباق با روش هاي كاري نرم‌افزار كنيد. اگر افراد در بخش هاي مختلف (كه از ERP استفاده خواهند كرد) قبول نداشته باشند كه روش هاي كاري كه داخل نرم‌افزار گنجانده شده، بهتر از روش هاي مرسوم و جاري است، در استفاده از نرم‌افزار مقاومت مي‌کنند و بخش فناوري اطلاعات را مجبور به تغيير نرم افزار به منظور تطبيق با فعاليت هاي مرسوم و جاري خواهند كرد. اينجاست كه پروژه هاي ERP دچار شكست مي شوند و جنگ هاي درون سازماني پيرامون نحوه نصب نرم افزار شيوع پيدا مي كند. بخش IT

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، سیستم اطلاعاتی، پذیرش فناوری، سیستم ERP Next Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، تجارت الکترونیک، منابع سازمان، تجارت الکترونیکی