دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، سیستم اطلاعاتی، پذیرش فناوری، سیستم ERP

دانلود پایان نامه ارشد

م اطلاعاتي در يك سازمان دو راه حل وجود دارد.در روش اول سيستم اطلاعات مديريت، مخصوص يک سازمان توليد مي شود . براي اين كار لازم است گروهي از کارشناسان سيستم، نرم افزار، سخت افزارو تکنولوژیهاي سازمان با تجزيه و تحليل كامل و دقيق سازمان بصورت قدم به قدم و بررسي كليه زير سيستم ها توسط متخصصين امركليه مراحل توليد يک سيستم اطلاعاتي شامل مطالعه مقدماتي جهت شناخت وضعيت موجود، طراحي وضعيت موجود، طراحي گردش اطلاعات منطقي سيستمها، طراحي بانکهاي اطلاعاتي و ارتباط زير سيستمها با يکديگر ( ارتباط سيستمهاي توليد، فروش، خريد، مالي، نيروي انساني و…با يکديگر) و در نهايت برنامه نويسي آنها انجام می گردد.همانگونه که مشهود است اين روش بسيار زمانبر و پرهزينه خواهد بود اما در نهايت نتيجه کارمطلوب و كاملاً مطابق با نيازهاي سازمان خواهد بود.
در روش دوم خريد يك بسته سيستم اطلاعاتي آماده و سفارشي كردن آن است بدين معني كه از نرم افزارها و سيستم هایي كه در سازمانهاي مشابه مورد استفاده قرار گرفته و توسط شركتهاي معتبر ارائه و پشتيباني مي گردند استفاده شود. لازم به توضيح است که اين نرم افزارها توسط كارشناسان داخل و خارج سازمان همخوان با نيازهاي سازمان شده و سپس مورد بهره برداري قرار مي گيرند. در اين روش علاوه بر كاهش چشمگير زمان ، هزينه هاي كمتري نيز به سازمان تحميل مي شود. در اين روش احتمال مي رود كه در پايان، قسمت هاي از سيستم اطلاعات مديريت کاملاً مطلوب نباشد كه آنرا نيز مي توان با بازنگري هاي بعدي به حد مطلوب رساند.یکی از این نرم افزارها سیستم ERPاست( اسدی،1387،12).
به کارگیری و پیاده سازی فرایند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP یک چالش فنی واجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی شرکت تاثیر گذار خواهد بود ولزوما اجرای آن بازده مورد انتظارسازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت (صارمی همکاران،1385،47).
این درحالی است کهERP یک سیستم کامپیوتری پر هزینه و پیشرفته است ، در گذشته ،فقط توسط شرکتهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفته ، اما اخیرا استفاده از این سیستم ها مورد توجه SMEها 8نیز قرارگرفته است .به دلیل محدود بودن استفاده از ERP درSMEها ،تحقیقات موجود پیرامون به کارگیری عوامل کلیدی موفقیت ویا شکست ،مزایا ،محدودیتها و.. سیستم ERP تاحد بسیارزیادی از تجربیات شرکت های بزرگ نشات گرفته است. اما با افزایش تعداد SME هایی کهERP را در سازمان خود پیاده سازی نموده اند تحقیقات پیرامون ویژگی های سیستم ERP مناسب برای SME ها نه تنها ممکن بلکه ضروری است ( ملاحسینی و همکاران،496،1389).
دراین فصل ابتدا به مبانی نظری و ادبیات موضوع از جمله معرفی سیستم ، منشا پیدایش و استقرار سیستم حسابداری و فناوری اطلاعات و سازگاري سيستم برنامه ريزي منابع سازمان با تجارت الكترونيک و نقش حسابداران در محیط کسب وکار را مورد بررسی قرار گرفت ودر بخش آخر به مرور چند نمونه از پژوهش های انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

2-2معرفی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERP
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یکی از طرح های عملیاتی است که می تواند به صورت يكپارچه به تمامى اطلاعاتى كه درحين عمليات توليد مى شودنظم دهدوبا ثبت،دسته بندىوطبقه بندى،پردازش وارائه گزارشهاى مديريتى،تمامى اين اطلاعات رادراختيارمديران قراردهدتادرنظام برنامه ريزىونظارت وكنترل مورداستفاده قرار گيرد. سازمان هاى مدرن ومديران آنهابراي نقش وجايگاه اطلاعات اهميت ويژگی هاى قا ئل هستند. اطلاعات به عنوان موادخام سازمان،اطلاعات به عنوان دارايي،اطلاعات منبع ارزش افزوده،اطلاعات منبع راهبردىواطلاعات يك منبع مهم تاكتيكي ازجمله مواردي است كه نظريه پردازان فناوري اطلاعات وارتباطات جهت تبيين جايگاه واهميت اطلاعات در سازمان به آنهااشاره دارند. برنامه ريزى منابع سازمان،فرهنگ سازمانى جديدي است كه با يكپارچه سازى سيستم هاومنابع اطلاعاتى سازمان بااستفاده ازشبكه هاى كامپيوترى، نظام تصميم گيرى وروندبرنامه ريزىوحتي رفتارسازمان راتغييردهد. به نظربرخي انديشمندان مديريت وفناوري اطلاعات،برنامه ريزى منابع سازماني كه سيستم اطلاعاتي جامع براي يكپارچه سازي رفتارهاي اطلاعاتي سازمان است(حسینی،1389،681).
به منظوردرك دقیق مفهوم این سیستم چندین تعریف مختلف ازسیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان که درادبیات این موضوع دیده می شود،بدین صورت ارائه می شود:
سیستم برنامه ریزي منابع سازمان:یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه ازفرآیندهاي اصلی سازمان است که درهم آمیختگی عملیات واطلاعات رافراهم می نماید. یکپارچه سازي چهار منبع اصلی سازمان یعنی: منابع مالی،منابع انسانی،موادوماشین آلات ارزش افزودهاي ایجادمی کندکه زمینۀلازم رابراي ارتقاي موقعیت سازمان دردنیاي رقابتی امروزبه وجود می آورد.
ERP سیستم اطلاعاتی است که دو یا چند حوزه مالی ( یکی از این حوزه ها حتما باید حوزه عملیات تولید باشد )را از طریق به کارگیری یک پایگاه داده مشترک ، ادغام کرده وفرایند معاملات با پتانسیل برای حمایت از تصمیم گیری برای حمایت از تصمیم گیری در تمامی اجرای یکپارچه شده سازمان را در بر می گیرد(استربتمن و روث9 ،2002،6).این سیستمهابا نگهداري سوابق،کنترل عملیات جاري واطلاع رسانی به موقع،مدیریت رادر اتخاذتصمیم درعملیات جاري وبرنامه هاي راهبردي سازمان پشتیبانی می کنند(بیات وهمکاران،960،1390).
سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان،سیستمهاي اطلاعاتی بخش بندي شده اي هستند که فرآیندها واطلاعات مرتبط باآنها،درکل سازمان درحوزه هاي مختلف عملکردي یکپارچه شده اند. یک پایگاه داده،یک برنامه کاربردي ویک وا سط کاربري وا حددرکل سازمان می باشد (غضنفری وهمکاران،26،1390).

2-3سابقه تاریخیERP
قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی
دراین مدت نرم افزارهایی به نامBOM Processorsتوسعه پیدا کرده بودند که هدف عمده آنها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود. این نرم افزارها توجه چندانی به اندازه و حجم تولید و یا به تعبیری دیگرLot Sizingنداشته و از سوی دیگر زمان تحویل این اقلام را مد نظر قرار نمی دادند. ضمنا این نرم افزارها، موجودی خطوط مختلف تولید و انبارها را مد نظر قرار نمی دادند و به همین جهت با استفاده از آنها حجم موجودی در جریان، افزایش پیدا می کرد.

بین سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی
در اوایل این دهه تمرکز نرم افزاری بیشتر بر روی سیستمهای کنترل موجودی بود. در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم افزار های مرتبط استفاده می شد. اما در اواخر این دهه مفهومMRPو یا برنامه ریزی مواد مورد نیاز معرفی و نرم افزارMRPIتوسط شرکتIBMتوسعه پیدا کرد. مهمترین مشکل این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه، اجرای آن بر رویmain frameهای گران قیمت مستقر در مراکز دانشگاهی و یا نظامی و … بود و همین امر فاصله زمانی بین دو برنامه ریزی را افزایش می داد. این سیستم بصورت برگشتی، زمان تحویل اقلام مورد نیاز برای ساخت یک محصول خاص را از زمان تحویل به مشتری تا زمانیکه مورد نیاز برای مونتاژ شدن روی خطوط مونتاژ بود، برنامه ریزی می کردند. سازمانها در اجرایMRPIمشکلات زیادی داشتند. این مشکلات بیشتر مشکلاتی سیستمی و ناشی از کاربران بودند تا مشکلاتی تکنولوژیک. از طرف دیگر این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی های رقابتی سازمان را چندان مد نظر قرار نمی داد. ضمنا ظرفیتهای تولیدی سازمان چندان در این سیستم لحاظ نمی شدند.

بین سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی
تمرکز برMRPIبا توجه به برنامه کلان تولید یاMPSو توسعهMRPحلقه بسته. در این سیستمها امکان بروز نارسایی در زنجیره تولید به حداقل رسید اما همچنان این سیستمها فقط برنامه ریزی تولید را انجام داده و حمایت چندانی از سایر منابع تولید نداشتند.

بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی
گسترشMRPIبه کف کارگاه و توسعهMRPIIکه برنامه ریزی بخش زیادی ازمنابع تولیدی را انجام می داد. در اوایل همین دهه سیستمهایDRPیا سیستمهای برنامه ریزی توزیع که مستقل ازMRPIIعمل می کردند وارد این سیستم شده و عملا مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید.
بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی و پس از آنگسترشMRPIIبه سایر حوزه ها و اضافه نمودن سیستمهای پشتیبان تصمیم به MRPIIتوسعه یافته که در تمام عرصه های تولیدی، خدماتی، تجاری، توزیع و … کارایی داشت و ظهورERP. مشکل عمده سیستمهایMRPIIو توسعه یافته های آن این بود که تنها سیستم تولیدی ساخت به منظور انبار یاMTSرا پشتیبانی می کرد و سایر سیستمهای تولیدی را چندان پوشش نمی داد. اما با ظهورERPدر حوزه تولید، تمامی سیستمهای تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخشها، فرایندها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی و … به سیستمهای تولیدی متصل شده وERPبه عنوان حد فاصل سیستمهایSCMو CRMمطرح گردید. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برایMRPIIباشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستمهای کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است.
در سال ۱۹۹۵ ، مقوله اینترنت واردERPشد و در سال های ۱۹۹۸ -۲۰۰۰ ، EDIوERPبا یکدیگر پیوند خوردند. در سال ۲۰۰۰ اینترنت به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر ازERPمحسوب و سیستمهایERPتحت وب توسعه یافتند که فناوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی را پشتیبانی می کنند. امروزه هم سیستمهای جدیدی با عنوانERPIIدر حال توسعه هستند که اساس آنها وب بوده و تمرکز بسیار زیادی بر حمایت از ماژولSCMدارند و عملا در تعریف امروز ERP، آن را کاملا مرتبط و جدایی ناپذیر ازSCMتعریف می نمایند. قابل ذکر است که در سال ۱۹۹۸ بیش از ۲۰درصدسازمان درسراسر جهان مبلغی افزون بر ۱۷ میلیارد دلار در زمینهERPسرمایه گذاری نموده اند که این رقم در سالهای بعد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۳ به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
هزینه نگهداری و به روز رسانی سیستمهای پیاده سازی شده در سال ۲۰۰۰ به رقمی حدود ۲۱/۵ میلیارد دلار بالغ شده که نرخ رشدی برابر ۱۳/۱% نسبت به سال ۱۹۹۹ داشته است10ضمنا طبق بررسی های صورت گرفته در حال حاضر بیش از ۷۰% از ۱۰۰۰ شرکت تراز اول جهان از دید مجلهFortune، سیستمهایERPرا با موفقیت پیاده نموده و یا در حال پیاده سازی آن هستند11

جدول 2-1سیر تکاملERP

نرم افزار کنترل موجودی
دهه 1960
(MRP)برنامه ریزی نیازمندی مواد
دهه 1970
(MRPII)برنامه ریزی منابع تولید
دهه1980
(ERP)برنامه ریزی منابع سازمان
دهه1990
ERP(ERPII)توسعه یافته
دهه2000

منبع:(Patrice,2002,3)

نسل سومERPدامنه برنامه هاي کاربردي سازمان را متمرکز برمشتري قرارداده وباعث مي شودبرنامه هايي همچونCRM )مديريت ارتباط بامشتري( که درداخل مرزهاي سازمان
اجرامي گردد،باحرکت دادن سازمان به داخل بازار،به تعامل مستقيم بامشتري بپردازد(مومن زاده ونعمت اللهی،62،1392).

2-4تئوری پذیرش فناوری
تئوری پذیرش فناوری بر اساس TRAوTPB،برای بررسی استفاده از تکنولوژی در محل کار توسعه پیدا کرد(یانگ12 وهمکاران،2012،2).13TRMبا استفاده از TRA،ارتباط بین این دو سازه اصلی را نشان می دهد1)سودمندی ادراک شده وسهولت ادراک شده 2)نگرش کاربر ،قصد رفتاری ورفتار واقعی استفاده از فناوری(ماهورتاو همکاران،20،2009).

نمودار 2-1 مدل کلی پذیرش فناوری

منبع:(Malhotra and etal,2009,20)

استفاده از فناوری اطلاعات از سوی کاربران ،حاصل یک فرایند چهار مرحله ای است:1)متغیر های بیرونی ،برعقاید کاربران برای استفاده از فناوری تاثیر می گذارند،2)عقاید کاربران ، نگرش آنان را در استفاده از فناوری تحت تاثیر می گذارند،3)نگرش کاربران ،بر تمایل آنان به استفاده از فناوری تاثیر می گذارد،4)تصمیم کاربران ،به استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات سطح استفاده از آنها راتعیین می کند(رضایی،1388،66). اساس این الگو بر این عقیده استوار است که برداشت ذهنی افراد از فناوری ،بر نگرش آنان به فناوری تاثیر می گذارد. این

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع حسابداران، حسابداری مدیریت، فناوری اطلاعات، قیمت گذاری Next Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم ERP، منابع انسانی