دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، افراد فعال، امکان سنجی، سیستم ERP

دانلود پایان نامه ارشد

استقرارERP
عوامل مهم موفقیت در استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان فراهم می کنند که مدل عمومی مدیریت در پنج مقوله زیر مورد بررسی قرار گرفت است (برادلی،153،2008).
برنامه ريزي24،
سازماندهی25 ،
یافتن کارمند26،
رهبری27،
كنترل 28،
برنامه ریزی
هر چه برنامه ریزی منابع سازمان ،با برنامه ریزی وراهبرد های تجاری همگون ویکپارچه تر باشد ، با احتمال بیشتری استقرار یک نظام برنامه ریزی منابع سازمان موفق خواهد بود واولین نتیجه پژوهش یک پارچگی وهمبستگی هر چه بیشتر برنامه ریزی برای منابع سازمان با برنامه ریزی برای فعالیت های تجاری ،اثر مثبتی بر موفقیت طرح استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان دارد.
سازماندهی
براساس پژوهش های انجام شده زمانی استقرار این گونه نظام ها با موفقیت همراه است که با نظارت یک مدیر اجرایی ارشد انجام شود ومدیر مذکور نیز به طور مستقیم در قبال هیئت مدیره پاسخگو باشد
دومین نتیجه پژوهش که اگر نظارت بر اجرا وپیشرفت طرح استقرار نظام برنامه ریزی به مدیری واگذار شود که تنها مسئولیت وی نظارت بر طرح مذکور است آنگاه احتمال بیشتری وجود دارد که این طرح با موفقیت به اتمام برسد.و چنا نچه در ساختار سازمانی مدیر پاسخگو باشد احتمال موفقیت در اجرای طرح استقرار نظام افزایش می یابد.
یافتن کارمند
میزان انگیزه های مدیریت طرح نیز می تواند به انتخاب ،استخدام ،انتصاب وارزیابی نیروهای با صلاحیت و با تجریه و مهارت های کاری مرتبط می باشد .یکی از عوامل موثر براستقرار برنامه ریزی منابع سازمان میزان انگیزه ای مدیر یت طرح می باشد .
سومین نتیجه پژوهش انتخاب مدیری مجرب به عنوان مدیر طرح برنامه ریزی منابع سازمان ،همبستگی مثبت ومعناداری با موفقیت طرح استقرار نظام دارد.و پاداش های رسمی ضمنی اعطا شده به گروه اجرای طرح نظام با اجرای موفق طر ح رابطه مثبت دارد.و کمیت وکیفیت آموزش رابطه معنی داری با استقرار موفق نظام دارد.
رهبری
برای دستیابی به موفقیت در استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمان ضرورت دارد که طرح استقرار نظام ،مورد حمایت مدیریت ارشد قرار گیردمشارکت مدیران موفق رابطه معنی داری با استقرار موفق نظام مزبور دارد.
کنترل
کنترل فرایندی منظم مطابقت دادن فعالیت های جاری سازمان با برنامه ها اهداف واستاندارد های عملکرد است پنجمین نتیجه پژوهش وجود یک کمیته های که یک مدیر اجرایی ارشد ، آن را رهبری کند و حداقل در هر ماه یک جلسه برگزار کندرابطه مثبتی با استقرار موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان دارد.
دیگر عواملی که باعث موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می توان به آن اشاره کردبراساس سه عامل رضایت کاربر،تحقق اهداف ورهایی نام برد که هریک از این عوامل با هنجارهای کلان ماهیتی چند جانبه دارندو اثر این جنبه هاکه شامل جنبه اقتصادی ،زبان شناختی ،اجتماعی وایمانی بیشترین میزان تاثیر گذاری بر روی رضایت کار بر داشته اندو رضایت کاربر یک شاخص غیر مستقیم است و زمانی به کارگرفته می شود که تعیین شاخصهای مستقیم ویا تبدیل آنها به ارزش پولی امکان پذیر نباشد (آذر وهمکاران ،117،1391).

2-12روشهاى مختلف پياده سازى برنامه ريزى منابع سازمان دريك سازمان:
براي استقرار وپياده سازي برنامه ريزى منابع سازمان درسازمانها تاكنون كسي نتوانسته ا ست يك الگوى همه جانبه ارائه دهد، بنابراين هرسازماني بر ا ساس نوع طراحي سازمان وتنوع فعاليتهايش و باتوجه به انتخاب مشاور ، فرآيندپياده سازي برنامه ريزى منابع سازمان راانجام مي دهد. اما سه روش كلي ومتداول براي پياده سازي واجرايي كردن برنامه ريزى منابع سازمان وجوددارد(حسینی و همکاران،1389؛685).
روش انفجار بزرگ ياكامل 29: اين روش، بلندپروازانه ترين وسخت ترين راه ايجاديك برنامه ريزى منابع سازمان است. دراين روش، سازمان يكباره تمامي سيستمهاي قديمي خودراكنارمي گذاردوسيستم برنا مه ريزى منابع سازمان واحدرادرسراسرسازمان راه اندازي مي كند. هرچندروزگاري اين روش بر ايجاد برنامه ريزى منابع سازمانهاحكم فرمابود ، اماامروزه كمترازآن استفاده مي شودازآنجاكه سيستم جديدهيچ مدافعي ندارد،واداشتن همگان به پذيرش سيستم جديد به طورناگها نى وهمزمان،كاري بزرگ ونشدني است؛زيرا هيچ كس درسازمان تجربه كار بابرنامه ريزى منابع سازمان راندارد،بنابراين هيچ كس اطمينان نداردكه سيستم جديدكارش را درست انجام مي دهدياخير؟
روش انتخابي ياجزيره اى30:اين روش به شركتهاي بزرگ توصيه مي كندكه بسياري ازفرآيندهارابين بخشهاي مختلف به اشتراك نگذارندبلكه درهربخش نسخه مجزايي ازبرنامه ريزى منابع سازمان نصب شودوتنهاازطريق برخي فرآيندهاي خاص(مانندنگهداري اطلاعات مالي )درهمه سازمان مشترك باشندكه اين متداولترين راه است.
دراين حالت،هربخش ازسازمان نسخه خاص خودرادراختيارداردكه سيستمي جدا با پايگا ه دادهاى جدااست. اين سيستمها يا ازطريق به اشتراك گذاشتن اطلاعات لازم براي به دست آوردن تصويري كلي ازكارهمه واحدهاي سازمان (براى مثال سود واحدهاي مختلف وياازطريق فرآيندهاي يكسان درهمه بخشها براى مثال مديريت منابع انساني)به هم مربوط مي شوند. دراين روش، ابتدا يكي ازبخشها كه صبروحوصله بيشتري داردودرصورت پيش آمدن اشكال به كارسازمان ضربه نمي زند،براي راه اندازي سيستم آزمايشي انتخاب مي شود وپس ازرفع نقايص برنامه ريزى منابع سازمان دراين بخش،كادر بخشهاي ديگرآغازمي شود.
روش فرآيندهاى اصلى31:دراين روش،برنامه ريزى منابع سازما ن فرآيند طراحي را ديكته مي كندوتمركزتنهابرتعدادكمي ازفرآيندهاي كليدي سازماني مانندآنهايى كه درالگوى مالي سيستم هستند معطوف مي شود. اين روش بيشتربراي مؤسساتى كوچك مناسب است كه مي خواهند باايجادبرنامه ريزى منابع سازمان رشدكنند.دراين روش،هدف راه اندازي سريع برنامه ريزى منابع سازمان وجداشدن ازروشهاي پيچيده مهندسي مجدد،بااستفاده ازفرآيندهاي ازپيش آماده شده برنامه ريزى منابع سازمان است. سازمانهاي يكه برنامه ريزى منابع سازمان رابااين روش به خدمت گرفته اند، نمي توانند ادعاكنندكه برگشت سودزيادي ازسيستم جديد برده اندواغلب آنها ازاين سيستم به عنوان زيربنايي براي كوششهاي بعدي استفاده مي كنند. چنين سيستمي فقط كمي ازسيستمهاي قديمي بهتراست زيرا كاركنان را وادار به تغييرهيچ يك ازعادات قديمیشان مي كند.
2-12-1ویژگی های پیاده سازی موفق یک ERP
هرپروژهERPشامل چندین مرحله وهر مرحله شامل چندین فعالیت مختلف است و عمومی ترین طبقه بندي براي مراحل پروژه شامل سه فازاست(شکری وهمکاران،1390،104).
پیش از پیاده سازي (یابررسیهاي اولیه)
پیاده سازي
پس ازپیاده سازي (یاارزیابی)
یکی ازمراحل اولیه براي استقرار سیستمهاي برنامه ریزي منابع سازمان ، مطالعه امکان سنجی 32وارزیا بی آمادگی 33سازمان براي پذیرش وبهره برداري مناسب ازاین سیستمهااست.امکان سنجی روشی است که طی آن ازابعادمختلف فنی،اقتصادي عملیاتی به بررسی شرکت می پردازد. بابهره گیري ازخروجی هاي این ابزارمی توان تصمیم گیري مناسبی درخصوص پیاده سازي یا عدم پیاده سازي پروژه انجام داد.همچنین درارزیابی آمادگی،آمادگی سازمانی ازابعادمختلف مانند ساختاري ، مدیریتی،انسانی ، فنی ، زیرساختاري وفرهنگی بررسی شده ومشکلات ومخاطرات احتمالی درجریان استقرار وپیاده سازي سیستم شناسایی می شود،تا باچاره اندیشی براي رفع این مشکلات،زمینه استقرارسیستم فراهم گردد.تأثیراین سیستم برسازمانها به حدي بوده است که زمینه رشدوترقی برخی ازسازمانهادرعرصه کسب وکار را فراهم نموده و براي برخی ازسازمانها نیزورشکستی وپایان کسب وکاررا به همراه داشته است.ازاین رو،انجام مطالعات امکان سنجی وارزیابی قبل ازپیاده سازي سیستم بسیارحائزاهمیت خواهدبود. دراین راستا ضروري است که سازما نها قبل ازهراقدام براي پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان ،به امکان سنجی وارزیابی پیاده سازي این سیستم بپردازندتاپیاده سازي سیستم براساس واقعیتهاي موجودومنطبق برمقدورات ومحدودیتهاي سازمان صورت گیرد(شکری وهمکاران،1390، 105).
2-12-2فازهای عملیاتی پیاده سازی سیستم ERP
استقرارسیستم ERPدر ساز مان شامل چهار فاز عملیاتی است که توضیح هر یک در ادامه
آورده شده است(احمدی وشهریاری،1389،46).
1-فاز تصمیم گیری :این فاز شامل تصمیم گیری وتضمین اعتباروانتخاب سیستمERPمی باشد .در این مرحله پکیج های ERPمدیر پروژه ،بودجه و زمان بندی اجرای پروژه مشخص می شوند. افراد فعال در این فاز عبارتند از :فروشندگان ،مشاوران،مدیران ارشد سازمان و متخصصین فناوری اطلاعات
2-فاز پروژه: انجام تنظیمات مربوط به نرم افزار ،یکپارچه سازی سیستم ،تبدیل داده ها و آموزش در این فازانجام می گیرد .افراد فعال در این فاز عبارتند از :مدیر پروژه ،اعضاي تیم پروژه ،متخصصین IT(درون سازمان)، فروشندگان سیستم ومشاوران.
3-فاز فروریختگی :پس از استقرار ERP، سازمان وارد یک مرحله رکود می گردد وتا زمانی که عملیات نرمال نشود . در این مرحله باقی می ماند .در این فاز خطاها شناسایی شده وبر طرف می شوند ،آموزش های لازم تکرار می شوند و در صورت لزوم از پرسنل کارآمد به جای پرسنل غیرکارامد به طور موقت استفاده می گردد.افراد فعال در این فاز عبارتند از:مدیر پروژه ،مدیران اجرایی وکاربران نهایی.
4-فاز حرکت به سوی جلو:عملیات تا جایی ادامه دارد که سیستم قدیمی با سیستم جدید به طور کامل جایگزین شده وثابت شود که سرمایه گذاری انجام شده توسط سازمان قابل برگشت خواهد بود همچنین در این فاز توسعه کسب وکار وافزایش مهارتهاو پیاده سازی تکمیلی انجام می گردد.افراد فعال در این فاز عبارتند از :مدیران اجرایی،کاربران نهایی،پرسنل پشتیبان ITودربعضی مواقع فروشندگان و مشاوران.تولید کنندگان برتر ERPنیز بخش اعظمی از بار موفقیت ERP را به دوش مجریان وپیاده سازان آن می اندازند.نتیجه ی یک ERP در سازمان مشخص می شود. از آنجا که سازمان ها با هم متفاوت هستند ،قطعا نتایج متفاوت اجرای ERPدر گرو یک مثلث است. وجوه این مثلث را زمان ،کیفیت وقیمت احاطه کرده اند.هنگامی که یک سازمان در یک مثلث حرکت می کند یعنی در زمان تعیین شده با کیفیت پیش بینی شده وقیمت تعیین شده پروژه ای را اجرا می کند ،در گام اول آن را به عنوان یک پروژه موفق ERPدر نظر می گیرندبا چابک سازی سازمان وتسهیل فرایندها، سازمان را برای گام بعدی استفاده از ERPآماده کند.یعنی کارهای دست وپا گیر ویدی مربوط به سازمان را به عهده ی سیستم بگذارد تا این عطش در سازمان به وجود بیاید ونیازهایش بالغ شودتا بتواند به سطح متعالی ترERPبرسد (خدارحمی،1389،52). عمل موفقیت ERPیک امر نسبی است ودلیل آن این است که دیگر در کسب وکار بهترینی وجود ندارد زیرا سازمان ها دیگر به جای این که دنبال مقصد باشند به مسیر فکر می کنند،این بدان معنا است که ERPوقتی موفق است که در مسیر کمک کند ومرتبا باعث شود سازمان هوشمندانه تر عمل کند کنترل های داخلی وکنترل های سازمانی دقیق تر باشد ،اطلاعات تصمیم ساز بیشتر در اختیار سازمان قرار بگیرد ،سرعت اجرای فرایندها بیشتر شود،وهزینه ی اجرای فرایندها کاهش یابد یعنی ERPکمک می کند سازمان یک قدم در مسیر تعالی پیشرفت کند(ظاهری،1389،53).
2-12-3اثرات پیاده سازی سیستم های ERP در حوزه حسابداری

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم ERP، منابع انسانی Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش عالی، نیروی انسانی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموختگان