دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، تجارت الکترونیک، منابع سازمان، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

درگير تلاش هاي گران قيمت و طولاني براي سفارشي سازي نرم افزار مي‌شود تا خواسته هاي افراد قدرتمند تجاري را برآورده سازد. اين سفارشي‌سازي ها ماهيت اصلي نرم‌افزار را ناپايدار مي‌كنند و نگهداري آن را نيز بعد از شروع به كار آن مشكل مي سازند.اما واحد IT بخوبي و بسرعت مي‌تواند اشكالات را در بيشتر موارد حل كند و به علاوه تعداد كمي از شركت هاي بزرگ مي توانند از سفارشي سازي ERP امتناع كنند. هر فعاليت تجاري متفاوت و مجبور به داشتن روش هاي خاص خود است كه اين روش ها را فروشنده به هنگام ايجاد نرم‌افزارش در نظر نگرفته است. اشتباهي كه شركت ها مي‌كنند اين است كه فكر مي‌كنند عوض كردن عادات افرادشان از سفارشي سازي نرم افزار ساده تر است، در صورتي كه چنين نيست. مجبور كردن افراد به استفاده از نرم افزار براي بهبود روش هاي كاريشان چالش بسيار مشكل تري است. اگر شركت شما نسبت به تغييرات مقاوم باشد، آنگاه در پروژه ERP شما بيشتر احتمال شكست وجود دارد (مهدی عابدینی و همکاران،1386،55).

2-7سازگاری سیستم مدیریت منابع بنگاه با تجارت الکترونیک
نرم افزارهاي برنامه ريزي منابع سازمان پيچيده اند و براي استفاده‌ عمومي ساخته نشده‌اند. آنها فرض مي‌كنند كساني كه سفارشها را پيگيري مي‌كنند، فقط كاركنان موسسه شما هستند كه براي استفاده از اين سيستم آموزش ديده‌اند. اما اكنون مشتريان و كارپردازان شما هم خواستار دسترسي به همان اطلاعات از طريق وب سايت شما هستند. چيزهايي مثل وضعيت سفارش، فاكتور و … . يكي از مهمترين مشكلات يكپارچه سازي برنامه ريزي منابع سازمان و تجارت الكترونيك اين است كه اينترنت هيچ وقت نمي‌ايستد.
نرم افزارهاي برنامه ريزي منابع سازمان بزرگ و پيچيده هستند و به نگهداري احتياج دارند. وصل كردن مستقيم سايت وب به ERP راه خوبي نيست، چون باعث مي‌شود در مواقعي كه ERP براي نگهداري و تعميرات غير فعال است، وب سايت هم كار نكند.
اغلب كهنه‌كاران تجارت الكترونيك ارتباط بين ERP و تجارت الكترونيك را طوري مي‌سازند كه قابل انعطاف باشد و در مواقعي كه ERP براي نگهداري و تعميرات غير فعال است، برنامه تجارت الكترونيك به كارش ادامه دهد. براي حل مشكلات اين ارتباط، نرم‌افزارهاي ميان‌افزار ايجاد شده‌اند. اين ابزارها نقش مترجم را ايفا مي‌كنند، يعني اطلاعات را از ERP مي‌گيرند
و آن را به فرمتي تبديل مي‌كنند كه نرم‌افزار تجارت الكترونيك بتواند از آن استفاده كند (اسدی،1387،42).وظیفه ERPفعالیت درتجارت الکترونیک، برنامه ریزی برای زنجیره تامین و دادن خدمات به مشتریان است. ERPدارای رشد تدریجی با توجه به کاربرد خاص آن دارای رقابت تنگاتنگ است ودر نتیجه ERPمی تواند خواسته های اولیه را به عنوان سکویی در آینده به کار برد( نجاتی ومستبصری،1381،31).
سیستم های مدیریت منابع بنگاه به طور کامل اهداف زیر را متناسب با نیازهای تجارت الکترونیکی دنبال می کنند
عملیات ولجستیک:مدیریت انبارداری ،برنامه ریزی تدارکات مواد اولیه ،برنامه ریزی تولید ،مدیریت کیفیت و حمل
مالی :حسابداری دریافت وپرداخت ،مدیریت نقدینگی ،دفتر کل،تجزیه وتحلیل سود وزیان.
بازاریابی وفروش :مدیریت اجرای سفارش ،مدیریت فروش،قیمت گذاری ،برنامه ریزی تولید ،برنامه ریزی فروش
منابع انسانی: محاسبات ساعات کار کارکنان ،حقوق ودستمزد و هزینه های رفت وآمد
توسعه تجارت الکترونیکی کمک شایانی کرده است ودقیقا از همین زاویه ،سیستم مدیریت منابع بنگاه توانست با سیستم ها وراهبرد مدیریت ارتباط برقرار نماید که یکی از مهم ترین فن آوری در عرصه تجارت الکترونیکی است(شعری وبختکی ،1385،32).
2-8مدل راهبردی ارزیابی وانتخاب ERP:
بسیاری از مدلهای ERP موجود ، تنها بخشی از مراحل کامل پیاده سازی ( از مراحل تصمیم گیری تا پیاده سازی ) را شامل می شوند و هر کدام از مدلها بنا به حوزه تعریف مباحث خاصی از ERP نظیر هزینه ، ریسک پیاده سازی و… را تحت پوشش قرار می دهند .هدف اصلی از ارائه این مدل تمرکز بر روی فعالیتها و مراحل پیش از اجرای سیستم های ERP است . آنچه در این مدل بیان شده بررسی عوامل عمده تاثیر گذار در تصمیم گیری جهت حرکت به سوی ERPکه به ترتیب اولویت توالی واهمیت ریسک طی چهارمرحله کلی بررسی می گردد:(لنکرانی و همکارا ن،1390،207).
1 -ERPبه عنوان یک هدف سازمانی
2- بررسی کارایی ERP در سازمان
3- قابلیت های سازمان
4- ارزیابی میزان موفقیت طرح ERP با توجه به ریسک های مختلف موجود در آن مدل ERPدیگرعاملهایی که براي پیاده سازي موفق لازم وضروري به نظرمی رسد،تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با ERPاست ،این عامل که در واقع به نوعی تعریف کننده سطح منابع انسانی (کاربران) است ، نشان می دهد که هر چه سطح نرم افزار و کاربران آن به همدیگر نزدیک تر باشد ویا به گونه ای این هماهنگی ایجاد شود ،در نهایت به پیاده سازی موفقیت آمیز ERP کمک می کند ، زیرا منابع انسانی سازمان به عنوان کاربران اصلی سیستم نقش تعیین کننده ای در سرعت و پذیرش ERP در مجموعه دارند ( محمودی وهمکاران،1390،83).
2-8-1شاخصهاي عملکردي سیستمهايERP:
سازمانها براي دستيابي به مزيت رقابتی مراحل يكساني رابايدطي كنند. بااين وجوداين سازمان ها بايد در رشد،توسعه وبهبود،نيازها راباهم به اشتراك بگذارند. چارچوب 10 مرحله اي زير، می باشد.
راهكاري براي بكارگيري سيستم مديريت عملكرد درسازمانهااست. مراحل انعطاف پذير بوده وبايدباتوجه به نيازسازمان آنهاراانتخاب وبكاربرد. اين مراحل می کنندتاعملكردسازمان رابهبودبخشيد. مراحل دهگانه به شرح زير می باشد(ناظمی وهمکاران ،1385،148).
تعيين وتدوين استراتژي
تعيين وتدوين اهداف
شناسايي وبهبودفرآيندها
چارچوبهاي سيستم مديريت عملكرد
شاخصهاي عملكرد
نظارت وكنترل
بهبود
بهبودفرآيندها
افراد
ارتباطات
2-9دلایل عمده استفاده ازERPدر سازمان ها
ازآنچه امروزهویداست می توان به راحتی روزي راپیش بینی نمودکه هیچ سازمانی بدون ERPقادر به حیات نباشد،زیراحفظ ارزشهاومفاهیم بنیادي سازمانی ودستیابی به مفاهیمیERP چون : مشتري مداري،نتیجه گرایی، مدیریت مبتنی برفرآیند،ثبات رهبري ومقاصد،توسعه ومشارکت کارکنان،یادگیري ونوآوري مستمر،توسعه همکاري هاي تجاري وعمل به حاصل نخواهندشد.جهانERPمسئولیتهاي اجتماعی سازمان جز بارویکردبه سیستمهاي امروزدیگرجایی براي زندگی تک واحدي چه براي انسانهاوچه براي سازمانهاباقی نخواهد گذاشت درسیستمهاي به منظوردستیابی به حداکثرکارایی ضرورت اندازه گیري عملکردERP وجودداردیعنی پیش ازآنکه بتوان فرآیندبهبودرا آغازکردبایدتصویرواضحی ازساختارسیستم وهمچنین طریقۀکارکردآن به دست آورد(بیات ،1388،197).دلایل متعددی درباره ضرورت استفاده ازERPوجود دارد به عنوان نمونه بقای سازمان ها ،وابسته به کسب موفقیت در فضای رقابتی است ودر بازارهای رقابتی امروز ،طول عمر مزایای رقابتی سازمانها کاهش یافته است وبه سرعت باید روندها را جهت بدستآوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد جهت افزایش کارایی سازمان نیز ،احتیاج به شناخت وبرنامه ریزی روند هادر تمام ابعادسازمان ضروری است ونیاز به امکاناتی از ،قیمت تمام شده وهزینه یابی ،برنامه ریزی وشبیه سازی خرید ،برنامه ریزی وشبیه سازی تولید ،برنامه ریزی منابع انسانی ، برنامه ریزی منابع مالی ،به صورت توام مطرح می شود برای این منظور ،ابزاری لازم است که در هرلحظه توانایی تجمیع سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان ومدلسازی قبیل دقیق بر اساس شرایط کل سازمان را داشته باشد(شعری وبختکی،1385،30).
ERPرا یک راهکار یا رویکردی می دانیم که شاه بیت یا ریشه ی اصلی آن یکپارچگی است ،هدف وغایتش تسهیل جریان اطلاعات در یک سازمان برای افرادی است که از آن استفاده می کنند،ازجنس فناوری اطلاعات است ودامنه ی شمول آن هم کلیه ی واحد های یک سازمان اعم از درون سازمانی وبرون سازمانی است(خدا رحمی،1381،50).
2-9-1دلایل اصلی پذیرشERP

اطلاعات یکپارچه مالی: ازآنجایی که مدیراجرایی ارشدشرکت سعی داردازکارآیی مطلع شود،شاید باگفته هاي متفاوتی مواجه شودواحدمالی مجموعه اعدادمربوط به خودراداردوسایرواحدهانیزبه همین ترتیب ازیک سیستم مشابه استفاده می کند. می تواننددرجایی استقرار یابندکه سفارش مشتري دریافت،کند.
یکپارچگی اطلاعات سفارش مشتري: سیستمهايERPمی تواننددرجایی استقراریابندکه سفارش مشتري دریافت ، سفارش ويا تحویل وصورتحساب صادرشود.اگراین اطلاعات دریک سیستم نرم افزاری نگهداري شود ،شرکت می تواند به سادگی سفارشات،ساخت،موجودي وعرضه راهم زمان ردیابی کند.
استانداردسازي وسرعت دهی به فرایندهاي ساخت شرکتهاي سازنده به ویژه آنهایی که از ادغام چندشرکت به وجودآمده اند،چندین واحدکسب وکاردارندکه ممکن است ازروشهاوسیستم هاي کامپیوتري متفاوتی استفاده کنند.بابهره گیري ازروشهاي استاندارد،براي اتوماتیک سازي بعضی ازگامهاي فرایند ساخت سیستمهايERP به کارمی روند.استاندارد سازي این فرایندهاواستفاده ازیک سیستم کامپیوتري یکپارچه می تواندسبب صرفه جویی درزمان شودو بهره وري راافزایش دهد(اخوان طباطبایی،1382،51).
کاهش عمل صورت برداری :نرم افزار ERP کمک می کند که روند تولید با سهولت بیشتری پیش رود و مشاهده آن را بهبود می بخشد .این عمل نحوه صورت برداری از موجودیهای انبار را با تعداد کمتری از کارکنان وچگونگی تحویل کالا را از انبار وزمان آن را آسانتر می کند.برای بهبود بخشیدن واقعی جریان تحویل کالا از نرم افزار ERPاستفاده کرد(کریستوفر کوچ،1384،83).
استانداردسازي اطلاعات منابع انسانی،به ویژه درشرکتهایی که چندین واحدکسب وکاردارند،ممکن است. یک روش ساده ویکپارچه براي ردیابی زمان کارمندان وبرقراري ارتباط باایشان درزمینه خدمات نداشته باشدERPمی توانددراین موردکمک کند(برهانی ،1388،3).
نیاز به برنامه ریزی وکنترل منابع سازمانی
نیاز به همگام شدن با پیشرفت(ناصری طاهری و همکاران ،1387،45).

2-10منابع ERP
منابعی که ERP به آنها می پردازد ، کلیه منابعی است که در یک کارخانه یا سازمان نقش آفرینی می کند ودر حیات با تکامل آن اثر بخش می شودکه شامل: و (نجاتی ومستبصری،1381،28).
نیروی انسانی:اساسی ترین منبع هر سازمان است ومدیریت آن نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف ERP دارد
تجهیزات وماشین آلات :تجهیزات و ماشین آلات ،دومین منبع سازمانی است که تحت سیطره سیستم ERPقرار دارد. اطلاعات از وضعیت ،توانمندیها ومشخصات متنوع تجهیزات وماشین آلات ،مدیریت را قادرخواهد ساخت تابا تعیین مسیر استراتژیک سازمان در ساخت و تولید محصولات وخدمات ،موفقیت آن را تضمین کندERPبه عنوان یک سیستم اطلاعاتی ،لازم است تااز انواع مشخصات وتوانمندی ماشین آلات مطلع باشد وبستر مناسب اطلاعاتی را برای تعیین استراتژیها ومدیریت سازمان فراهم آورد.
پول وسرمایه :استراتژیهای پولی، وضعیت سرمایه در گردش ،وضعیت سهامداران ،گردش مالی وبسیاری دیگر از این عناوین مواردی هستند که ERPخود را متولی آن می داند واز اطلاعات پولی برای مدیریت سازمان وتعیین راهکار های آینده سود می جوید
مواد اولیه : در این منبع ، داده هاو اطلاعات مهمی وجود دارد که ERP نیازمند سیطره کامل بر آنها است .اطلاعاتی نظیر مشخصات کامل مواد اولیه ،درخت محصول ، مشخصات کامل ضایعات ،تامین کنندگان مواد اولیه ،فروشندگان محصول وبسیاری اطلاعات دیگر
داده ها واطلاعات :در یک جمله می توان گفت که اطلاعات نقش اصلی را در هر سیستم بازی می کند(شکل 2-3).اساسا ERP برا ساس داده هاو اطلاعات مفهوم پیدا می کند وکارخانه ای دادهای را که تصویر (کارخانه فیزیکی) است ،نشان می دهد مواد اولیه این کارخانه را کلیه اطلاعات وداده های کارخانه فیزیکی تشکیل می دهند .با وجود چهار منبع نیروی انسانی ،ماشین ، پول و مواد اولیه ،هنوز بسیاری از مواد اولیه کارخانه ERPفراهم نشده است .هنوز داده هاو اطلاعاتی در سیستم سر گردان هستند که به هیچ یک از این چهار منبع مربوط نمی شوند.

نمودار 2-2 منابع کارخانه

منبع :(نجاتی و مستبصری،1381،28)

2-11عوامل موفقیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم ERP، منابع انسانی Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش عالی، نیروی انسانی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموختگان