دانلود تحقیق با موضوع مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

سهيم اطلاعات، اطلاعات پراكنده به دانش ضمني يا صريح تبديل مي‌شود. با اين حال، اطلاعات قطعي دست‌نخورده باقي مي‌مانند كه پردازش آن مستلزم تسهيم بيشتر است. مرحله دوم شامل تسهيم دانش ضمني است كه از اين طريق، اطلاعات، دانش ضمني و دانش صريح تسهيم شده بيشتر پردازش مي‌شوند. برخي از آنها به دانش ضمني يا صريح تبديل مي‌شوند و دانش ضمني نسبت به اطلاعات از سهم بيشتري برخوردار مي‌شود. طي تسهيم دانش صريح، دانش صريح افزايش مي‌يابد، در حالي كه دانش ضمني سهم كمتري مي‌گيرد و اطلاعات از كمترين سهم برخوردار مي‌شود.

5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
با توجه به رابطه مستقیم سرمايه اجتماعي و مدیریت دانش، به مدیران شرکت های بیمه ایران در استان گیلان پیشنهاد می گردد با افزایش مشارکت و تعامل اجتماعی و همچنین افزایش اعتماد اجتماعی بین یکدیگر و همچنین با مشاركت دادن كاركنان در جلسه ها و گروه هاي مختلف، و مشاركت دادن واحدها و افراد در تصميم گيري ها، تنظيم بودجه و… در مركز، موجبات ارتقاي سطح مهارت هاي اجتماعي کارکنان فراهم گردد تا از این طریق سطح دانش سازمان ارتقاء یابد.
با توجه به رابطه مستقیم سرمايه اجتماعي و مدیریت دانش ، پیشنهاد می گردد شرايطي فراهم شود كه كاركنان و مديران، احساس نزديكي و همياري و تعلق بيشتري با يكديگر داشته باشند و بر پشتيباني دوجانبه افراد تاكيد شود و اگر كاركنان سازمان، اشتباهي مرتكب شوند، راهنمايي و از سوي مدير طرد نشوند. شودو همچنین با تشكيل گروه هاي غيررسمي ورزشي، علمي و مذهبي و برگزاري اردوهاي تفريحي و كوه پيمايي ها، برنامة سفر با كاركنان و مديران و حتي خانواده هاي كاركنان و بازنشستگان، باعث تقويت شبكه هاي ارتباطي و تبادل تجارب و كاهش تنش ها در صنایع خودرو سازی سایپا شده و از این طریق باعث ارتقاء سطح دانش در کارکنان و سازمان شد.
با توجه به رابطه مستقيم بين مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پيشنهاد مي گردد كاركنان در دوره هاي آموزشي و تجاري بمنظور دانش افزايي و افزايش سطح علمي در راستاي جذب دانش شركت نمايند و از این طریق باعث بهبود عملکرد کارکنان در سازمان گردند.
با توجه به رابطه مستقيم بين مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پيشنهاد مي گردد كاركنان سازمان در كنفرانس هاي علمي و كنگره ها جهت جذب دانش و دانش افزايي و تسهیم و انتقال دانش شرکت نمایند و از این طریق باعث بهبود عملکرد کارکنان در سازمان گردند.
با توجه به رابطه مستقيم بين مدیریت دانش و عملکرد سازمانی ، پيشنهاد مي گردد جهت گسترش تسهیم و انتقال دانش، سازمان با سازمان هاي تحقيقاتي و دانشگاهي در خصوص جذب و استخدام كاركنان دانشي همكاري نمايد تا باعث ارتقاء بهره وری کارکنان گردد.
بیشترین تاثیر بین سرمایه شناختی و انتقال دانش (61/0) است. پيشنهاد مي گردد با احترام گذاشتن به دبدگاه ها و نظرات یکدیگر و توافق در انجام کارها باعث تسهیل در انتقال دانش سازمان شد.
سرماية اجتماعى، مجموعة هنجارهاى موجود در نظام هاى اجتماعى است كه موجب ارتقاى سطح همكارى اعضاى آن جامعه مي شود و سطح هزينه ها ى تبادلات و ارتباطات را كاهش مي دهد. لذا پيشنهاد مي گردد توجه ویژه ای به این سازه مهم در سازمان شود.

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی به بررسی ارتباط سایر ابعاد مدیریت دانش( مانند اکتشاف دانش، ارزیابی دانش، اکتساب دانش) و عملکرد سازمانی نیز پرداخته شود.
به دلیل اهمیت بسیار زیاد مدیریت دانش، پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی فرایند مدیریت دانش در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان اجرایی گردد
پیشنهاد می گردد این موضوع در سایر سازمان های کشور انجام گیرد تا قدرت تعمیم پذیری تحقیق افزایش یابد و نتایج آنها با یگدیگر مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی با پرسشنامه های دیگر نیز این موضوع بررسی گردد و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی نقش تعدیل گری به جای نقش میانجی گری مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی پرداخته شود.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به بررسی مدیریت دانش و نوآوری پرداخته شود.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از روش های غیر حضوری مانند پست بی نام برای پخش پرسشنامه استفاده گردد تا از این طریق افراد با آرامش کامل و بدون ترس از اینکه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها افشا شود به طور کاملا واقع بینانه به سوالات پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی سوالات طوری طراحی شود که درک و فهم آن برای پاسخ دهندگان آسان باشد.

5-5) محدودیت ها ی تحقیق
یکی از متغیر های این تحقیق مدیریت دانش بود. ولی در این تحقیق به بررسی تمام ابعاد مدیریت دانش پرداخته نشد.
جامعه این تحقیق کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان بود که نمی توان تنها با تحقیق در یک سازمان نتایج تحقیق را به کل سازمانها تعمیم داد.
در این تحقیق برای سنجش متغیرها تنها از پزسشنامه استفاده شد . در حالیکه می توان از ابزار مصاحبه نیز استفاده نمود.
بعضي ها نيز از نحوه طرح سوالات راضي نبوده پس همكاري نمي كردند .
قلمرو زمانی تحقیق 6 ماه بود که در بازه زمانی نمی توان بطور جامع به تمام سازه های تحقیق پرداخت.
کمبود اطلاعات در بین پاسخ دهندگان پیرامون سازه های تحقیق از محدودیت های تحقیق بود

فهرست منابع و ماخذ :
ابطحی، حسین، صلواتی، عادل،( 1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو.
احمدی ، محسن،(1391)، تأثیر اجراي مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازي متوازن تأثیر اجراي مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازي متوازن (BSC) )مطالعۀ موردي در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،ص1-18.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1380). «بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، نامة علوم اجتماعی، ش 17 (13۶2)، بهار و تابستان.
الوانی،سید مهدی و نقوی،سید علی(1387)،سرمایه اجتماعی:مفاهیم و نظریه ها،پایگاه مجلات تخصصی نورمگز،فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره 34
اميرخاني اميرحسين،(1384)، كاربرد مديريت دانش در بهبود عملکرد سازمان، پيك نور- علوم انساني،3،13، ص 131-140.
تاجبخش، کیان، (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران : شیرازه.
رنانی، محسن (1385)، «نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی»، دریچه، فصلنامه‌ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صص 23-4.
روح الامینی، محمود، (1384)، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ جهارم.

دموري ، داريوش و منصوري، حسین و طاهري دمنه، محسن،(1388)، بررسي ارتباط مديريت دانش با سرماية اجتماعي در دانشگاه اسلامي، مديريت در دانشگاه اسلامي ، سال سيزدهم، شماره 1، 44-66.
فوكوياما، فرانسيس(2000)، بررسي سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمة غلامعباس توسلي، تهران، انتشارات جامعه ايرانيان.
محسنی تبریزی، علیرضا، (1375)، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی، نامه پژوهش فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1، مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
یوسفی،سجاد و مرادی، مرتضی و تیشه ورز دائم ، محمدکاظم،(1389)، نقش تعهد سازمانی در تسهیم دانش، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال هفتم،شماره30،ص23-36.
اکبری، نعمت الله، (1378)، مباحثی از توسعه اقصادی در ایران، مقاله نگرش متدولوژیک بر تفاوت و تعدد در مفاهیم توسعه، نشر هشت بهشت: اصفهان.

Adler, P.S. & S. Kwon (2002). Social Capital: Prospects for a NewConcept, Academy of Management Review, Vol. 27, No. 1, p. 17-40.
Bhatt, G.D. (2001), “Knowledge management in organizations: examining the interactionbetween technologies, techniques, and people”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, pp. 68-75.
Beaudoi C.E.(2010), Boris N.W., Brown L., Littrell M.A. and Macintyre K.C., The multilevel effects of bonding and bridging social capital on child and adolescent health and psychosocial outcomes in Malawi, International Journal of Social Science & Medicine, Vol. 70, No.9, May, 2010, pp.1547-1572.
Bourdieu,pierre,(2009),the forms of capital , injohn G. Richardson (ed).handbook of theory andresearch for the sociology of educatin. New York: Greenwood press. P.241-258.
Cappelli, P. (2002).” Social Capitaland Retraining”, university of Pennsylvania, Philadelphia.
Coleman , james.(2008), social capital in the creation of human capita American journal of sociology supplement): p.95-120
Dollery, B.E. and Worthington, A.C.(1996) «The Evaluation of Public Policy: Normative Economic Theories of Government Failure», Journal of Interdisciplinary Economics, 7, p. 27–39.
Drukker, M.C. and Kaplan, 2003. Children’shealth-related quality of life, neighbourhood socio-economicdeprivation and social capital. Acontextual analysis. Social Science andMedicine. 57(5), pp. 825-841.
Jung-Chi P (2006). An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). Management Decision; 44: 105-122.
Foos, Ted., Schum, Gray and Rothenberg, Sandra(2008). Tacit Knowledge Transfer and the Knowledge Disconnect, Knowledge Management, Vol. 10, No. 1, 6-18.
Friga, Paul(2004). Codification Strategies in Knowledge Management Processes Learning from Stimulation: the University of North Carolina Chapel.
Flávio T, Maria Borges Tiago,T and Couto,J.P(2010), Assessing the Drivers of Virtual Knowledge Management Impact in European Firms’ Performance: an Exploratory Analysis, Electronic Journal of Knowledge Management Volume 7 Issue 2, (267 – 276).
Gooderham, P. Minbaeva, Dpedersen, T (2007) “Initiating Social capital for knowledge Transfer in the Multinational corporation” available at http://uk. Cbs. dk/ content/ view/ full/ 42115.
Gottschalk Petter, (2005) Strategic Knowledge Management Technology. Idea Group Publishing.
Greene, J.P.( 2001).“Social and cultural capital in Colonial British America: a case study”, in Rotberg, R. (Ed.), Patterns of Social Capital: Stability and Change in Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge,85-98
Jung-Chi P (2008). An empirical study of the relationship betweenknowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). ManagementDecision; 44: 105-122
Kassani, K. and Kassani, A., 2008. Investigation of Effectives Factors upon theFormation of Social Capital among theIlamian Youth. Ardabil journal of health. 1(2), p. 72.
Kaweevisultrakul, Tannin. And Chan Peng (2007). “Impact of cultural barriers on knowledge management implementation: evidence from Thailand”.Journal of American academy of business Cambridge, 11(1).
Kim, D. and Kawachi, I., 2007. US state-level social capital and health-related quality of life: multilevel evidence of main, mediating, and modifying effects. Annals of epidemiology. 17(4), pp. 258-269.
King WR (2005). Communications and information processing as acritical success factor in the effective knowledge organization.International Journal of Business Information Systems; 10: 31-52.
King

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، تسهیم دانش Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه رابطه ای، رضایت شغلی کارکنان، سرمایه ساختاری