دانلود تحقیق با موضوع مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………. 56
– جدول شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………………. 57
– جدول شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ……………………………………………… 57
– جدول شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال ………………………………………….. 57
– جدول شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ………………. 58
– جدول شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد ………………………………….. 61
– جدول شماره 07 : آمار پاسخگويان برحسب حيطه‌هاي هويت ديني …………………………………………………. 62
– جدول شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت ………………………………………………. 66
– جدول شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ………………. 67
– جدول شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………….. 67
– جدول شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …. 68
– جدول شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 68
– جدول شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………. 69
– جدول شماره 14 : فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 70
– جدول شماره 15 : فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي.. 71
– جدول شماره 16 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابزار مورد استفاده براي حضور در… …………………….. 71
– جدول شماره 17 : فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي ….. 72
– جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي ………… 73
– جدول شماره 19 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران ……………………. 73
– جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا ………………….. 74
– جدول شماره 21 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا ……………………………. 74
– جدول شماره 22 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن ………………………. 75
– جدول شماره 23 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در … …………………… 75
– جدول شماره 24 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني …….. 76
– جدول شماره 25 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي ……….. 76
– جدول شماره 26 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و … …………………………….. 77
– جدول شماره 27 : : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري … ……………………………….. 77
– جدول شماره 28 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام … ………………. 78
– جدول شماره 29 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ ……… 78
– جدول شماره 30 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و … …………………….. 79
– جدول شماره 31 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز ……………. 79
– جدول شماره 32 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه ……………. 80
– جدول شماره 33 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي ………………. 80
– جدول شماره 34 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مطالعه كتب ديني …………………………. 81
– جدول شماره 35 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر به شهرهاي زيارتي …………………. 81
– جدول شماره 36 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به مجازات … …………………………. 82
– جدول شماره 37 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به ترك … ……………………………… 82
– جدول شماره 38 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقاد به درستكاري در … …………………………. 83
– جدول شماره 39 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس دوستي با پدر و مادر ……….. 83
– جدول شماره 40 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس آسايش و … ………………………. 84
– جدول شماره 41 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مشورت با پدر و مادر … …………………. 84
– جدول شماره 42 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان طرح مشكلات با پدر و مادر …………. 85
– جدول شماره 43 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تأكيد پدر و مادر … ………………………… 85
– جدول شماره 44 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اهميت دادن پدر و … …………………….. 86
– جدول شماره 45 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان خريد كتب ديني از … ……………………. 86
– جدول شماره 46 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تشويق پدر و مادر … ………………………. 87
– جدول شماره 47 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه روزه … ……………………….. 87
– جدول شماره 48 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه نماز … ………………………… 88
– جدول شماره 49 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان ركت پدر و مادر در مراسم مذهبي .. 88
– جدول شماره 50 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر پدر و مادر به اماكن مذهبي ….. 89
– جدول شماره 51 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………… 89
– جدول شماره 52 : گروه‌هاي آماري اعضاي شبكه ………………………………………………………………………………. 92
– جدول شماره 53 : آزمون تي دو نمونه اي مستقل …………………………………………………………………………….. 92
– جدول شماره 54 : آزمون فيشر براي مدت استفاده …………………………………………………………………………… 93
– جدول شماره 55 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي مدت استفاده ……………………………………………. 94
– جدول شماره 56 : آزمون فيشر براي ميزان استفاده ………………………………………………………………………….. 95
– جدول شماره 57 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان استفاده …………………………………………… 95
– جدول شماره 58 : آزمون فيشر براي نوع استفاده ……………………………………………………………………………… 96
– جدول شماره 59 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي نوع استفاده ………………………………………………. 97
– جدول شماره 60 : آزمون فيشر براي هدف استفاده ………………………………………………………………………….. 98
– جدول شماره 61 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي هدف استفاده …………………………………………… 98
– جدول شماره 62 : آزمون فيشر براي ميزان مشاركت ……………………………………………………………………….. 99
– جدول شماره 63 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان مشاركت ………………………………………… 100
– جدول شماره 64 : آزمون همبستگي براي پايگاه اجتماعي ………………………………………………………………. 101
– نمودار شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………….. 58
– نمودار شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………….. 59
– نمودار شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ………………………………………………. 59
– نمودار شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال …………………………………………… 60
– نمودار شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ……………….. 60
– نمودار شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سن ……………………………………………………………… 61
– نمودار شماره 07 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب متوسط ميزان درآمد ماهانه خود يا خانواده .. 62
– نمودار شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة احساس ……………………………………………………… 63
– نمودار شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة باور و اعتقاد ………………………………………………. 64
– نمودار شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عمل …………………………………………………………… 64
– نمودار شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة روابط صميمي خانواده ………………………………. 65
– نمودار شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عملكرد آموزشي خانواده …………………………… 65
– نمودار شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة پايبندي والدين به اصول و اعتقادات ديني . 66

– نمونه پرسشنامه يا چك ليست
شماره:

رديف
پرسش
لطفاًدراين‌محل چيزي نويسيد
1
آيا تا كنون از اينترنت استفاده كرده‌ايد؟
بلي خير

2
آيا در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيز عضو هستيد؟ (در صورتي كه عضو نيستيد فقط به سؤالات پشت برگه پاسخ دهيد.)
بلي خير

3
در صورت عضويت در شبكه‌هاي مجازي؛ عضو كدام‌يك از شبكه‌هاي زير مي‌باشيد؟
فيس‌بوك گوگل پلاس توئيتر ساير شبكه‌ها

4
ميزان دسترسي شما به اين شبكه‌ها چگونه است؟
كاملاً دسترسي دارم در برخي اوقات دسترسي دارم به ندرت دسترسي دارم اصلاً دسترسي ندارم

5
چرا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو شده‌ايد؟
تعامل با ديگران كسب اخبار كسب اطلاعات علمي و آموزشي يافتن دوستان بيشتر همه‌ي موارد

6
معمولاً به چه ميزان از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟
هر روز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت دینی، آموزش و پرورش، میزان استفاده، وزارت ورزش و جوانان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استفاده از اینترنت، علوم اجتماعی، مدت استفاده، اوقات فراغت