دانلود تحقیق با موضوع محدودیت ها، تداوم ارتباط، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

وکمبودها ممکن است شخصی (مثل خودخواهی ،تکانه های پرخاشگرانه ،تمایلات جنسی غیر قابل قبول )یا عمومی (مثل ظاهر غیر جذاب ،نابرازندگی اجتماعی)باشند .افرادی که این طرحواره رادارند احساس می کنند حقیر یا بی ارزشندواگر خودرا درمعرض نگاه دیگران قرار دهند ،بدون شک طرد می شوند .
5- انزوای اجتماعی /بیگانگی : این طرحواره ،حس متفاوت بودن فرد یا عدم تناسب بااجتماع را دربرمی گیرد .معمولا افراد مبتلا به این طرحواره ،به هیچ گروه یا جامعه ای ،احساس تعلق خاطر نمی کنند.
حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل
افراد این حوزه ،توانایی برای جداشدن از خانوادوعملکرد مستقل راندارند .این توانایی در مقایسه با همسالان سنجیده می شود. طرحواره های این حوزه ،معمولاًدرخانواده هایی به وجود می آید که اعتماد به نفس کودک را کاهش می دهند ،گرفتارند ویا بیش از حد از کودک محافظت می کنندیا اینکه نتوانسته اند کودک را به انجام کارهای بیرون از خانواده تشویق کنند.چهار طرحواره مربوط به این حوزه عبارتند از:
6- وابستگی /بی کفایتی :اعتقاد به این که فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را (مثل مراقبت از دیگران ،حل مشکلات روزانه ،قضاوت خوب ،از عهده تکالیف جدید برآمدن وتصمیم گیری صحیح )بدون کمک قابل ملاحظه دیگران ، درحد قابل قبولی انجام دهد.این حالت اغلب به صورت درماندگی ظاهر می شود .
7-آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری :ترس افراطی از این که فاجعه نزدیک است وهر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد وفرد نمی تواند از آن جلوگیری کند. دراینجا ترس ها بریک یا چند جنبه ی حوادث پزشکی (مانند حمله های قلبی )،وقایع هیجانی (مانند دیوانه شدن )،سوانح محیطی (مانندسقوط هواپیما وزمین لرزه )متمرکز است .
8-گرفتار/خودتحول نیافته : ارتباط عاطفی شدید ونزدیکی بیش از حد با یکی از افراد مهم زندگی (اغلب والدین )،به قیمت از دست دادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی از ویژگی این طرحواره
می باشد ، غالباًاعتقاد براین است که هر یک از این افراد گرفتار ،بدون حمایت دیگری ،قادر به ادامه ی زندگی نبوده یا نمی توانند،شاد باشند .فردی که چنین طرحواره ای دارد ممکن است احساس کند وجودش دردیگران ادغام شده وهویت جداگانه ای ندارد .این طرحواره اغلب به صورت احساس پوچی وسردرگمی،جهت نداشتن وبی هدفی ویا در موارد شدید به صورت شک وتردید در موجودیت وساختار وجودی فرد بروز می کند.
9- شکست :باور به این که فرد شکست خورده است یا درآینده شکست خواهد خورد واین که شکست برای او اجتناب ناپذیر است از ویژگی این طرحواره است .فرد درمقایسه با همسالانش درحوزه های پیشرفت(مثل تحصیل ،شغل ،ورزش و….)غالبا احساس بی کفایتی می کند .اغلب شامل این باور است که شخص ،دیوانه ،بی استعداد ،نالایق ونادان است ونسبت به دیگران ،موفقیت کمتری دارد .
حوزه سوم :محدودیت های مختل
افرادی که طرحواره هایشان دراین حوزه قرار دارد ،محدودیت های درونی آن ها درخصوص احترام متقابل وخویشتن داری به اندازه کافی رشد نکرده است .این افراد اغلب خودخواه ،لوس،بی مسئولیت یا خودشیفته به نظر می رسند.آنها درخانواده هایی بزرگ شده اندکه خیلی سهل انگار وبیش از حد مهربان بوده اند .سهل انگاری افراطی ،سردرگمی ،یا حس برتری وجه مشخصه آن ها است .دوطرحواره دراین حوزه قرار می گیرند که عبارتند از:
10- استحقاق /بزرگ منشی : فردی که چنین طرحواره ای دارد تعهدی نسبت به رعایت اصول روابط متقابل که راهنمای تعاملات اجتماعی بهنجار هستند ندارد .اغلب براین نکته پافشاری می کندکه دیگران باید هر آنچه را که او می خواهد برایش فراهم کنند ،بدون توجه به این که آیا درخواست او منطقی است ،چه چیزی از نظر دیگران معقول است یا این که چه هزینه ای برای دیگران دارد .چنین افرادی برای این که بتوانند کسب قدرت کنند تمرکز افراطی بربرتری جویی( برای مثال موفق ترین یا ثروتمندترین شدن یا …)دارند.گاهی اوقات برای این که فرد بتواند تمایلات خود را ارضاءکند ،بدون همدلی با دیگران ویا بدون توجه به نیازها واحساسات آن ها ،به رقابت افراطی یا کنترل رفتارهای دیگران روی می آورد.
11-خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی : مشکلات مستمر درخویشتن داری وتحمل نکردن ناکامی ها در راه دستیابی به اهداف شخصی یا ناتوانی درجلوگیری از بیان هیجان ها وتکانه ها دارند ،درشکل های خفیف تر آن ،بیمار به شدت از ناراحتی اجتناب می کند .فردی که چنین طرحواره ای دارد ،درد را تحمل نمی کند ،از مسئولیت پذیری گریزان است ،به هر قیمتی که شده از تعارض جلوگیری می کند وزیاد به خودش سخت نمی گیرد .این عوامل باعث می شود از رضایت شخصی ،تعهد وانسجام شخصیتی چنین فردی جلوگیری شود .
حوزه چهارم :دیگر جهت مندی
افرادی که طرحواره هایشان دراین حوزه قرار می گیرد ،تمرکز افراطی برتمایلات ،احساسات وپاسخ های دیگران به گونه ای که نیازهای خودشان را نادیده می گیرند .این کار به منظور دریافت عشق وپذیرش ،تداوم ارتباط با دیگران یا اجتناب از انتقام وتلافی صورت می گیرد .دراین طرحواره ها فردبه طور معمول درخانواده هایی به وجود می آید که فرد را با قید وشرط پذیرفته اند وفرد به منظور دستیابی به توجه ،عشق وپذیرش دیگران باید جنبه های مهم شخصیت خود را نادیده بگیرددربسیاری از این خانواده ها ،نیازها وتمایلات هیجانی والدین ومنزلت اجتماعی ،در مقایسه با نیازها واحساسات فرد ،ارزش بیشتری دارند .سه طرحواره دراین حوزه شکل می گیرد که عبارتند از :
12- اطاعت: احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران است ،این کار معمولا ًبرای اجتناب از خشم ،محرومیت ،یا انتقام صورت می گیرد اطاعت از هیجان های واپس زنی شخصی می باشد دونوع از اطاعت ها عبارتند از:
الف –اطاعت از نیاز ها :واپس زنی تمایلات ،تصمیمات وترجیحات شخصی .
ب-اطاعت از هیجان ها :واپس زنی هیجانات شخصی به ویژه خشم .
معمولا این طور به نظر می رسد که تمایلات ،عقاید واحساسات فرد ،فاقد ارزشند یا برای دیگران اهمیت ندارند .اغلب به شکل اطاعت افراطی همراه با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات دیگران تجلی می یابد .این طرحواره به طور کلی منجر به خشمی می شود که درقالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل- پرخاشگرانه ،طغیانهای عاطفی کنترل نشده، کناره گیری از عواطف وسوءمصرف مواد آشکار می شود.
13- ایثار: تمرکز افراطی بر ارضاءنیازهای دیگران درزندگی روزمره که به قیمت عدم ارضا نیازهای خودفرد تمام می شود.رایج ترین انجام این کار عبارتند از جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران ،جلوگیری از احساس گناه ناشی از خودخواهی یا تداوم ارتباط با افراد نیازمند .این امر اغلب از حساسیت بیش از حد نسبت به درد ورنج دیگران ناشی می شود . چنین طرحواره ای منجر به این احساس می شود که نیازهای فرد ایثار گر به قدر کافی ارضاءنمی شوند وهمچنین باعث رنجش افرادی می شود که او ازآنها نگهداری می کند.
14- پذیرش جویی /جلب توجه: تاکید افراطی درکسب تأیید ،توجه وپذیرش از سوی دیگران که مانع شکل گیری معنایی مطمئن وواقعی از خودمی شود .گاهی اوقات این طرحواره باتأکید افراطی بر مقام ومنزلت ،قیافه وظاهر ،پذیرش اجتماعی یا پیشرفت مشخص می شود ووسیله ای است برای دستیابی فرد به تایید ،تحسین وتوجه دیگران . این طرحواره اغلب منجر به اتخاذ تصمیماتی غیرقابل اطمینان وناخوشایند درمورد وقایع مهم زندگی می شودیا این که منجر به حساسیت بیش از حد نسبت به طرد می گردد.
حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری
افرادی که طرحواره هایشان دراین حوزه قرار می گیرد ،احساسات وتکانه های خودانگیخته را واپس زنی می کنند ،آنها اغلب تلاش می کنند تا بتوانند طبق قواعد انعطاف ناپذیر ودرونی شده خود ،عمل کنند حتی به قیمت از دست دادن خوشحالی ،ابراز عقیده ،آرامش خاطر و روابط صمیمی . این طرحواره ها درخانواده هایی به وجود می آید که برعملکرد عالی ،بی نقص گرایی ،وظیفه شناسی ،پنهان سازی هیجان ها واجتناب از اشتباه تأکید می شود وبه لذت ،خوشی وآرامش اهمیت چندانی داده نمی شود چهار طرحواره در این حوزه شکل می گیرد که عبارتند از:
15-بدبینی /منفی گرایی: تمرکز عمیق ومداوم برجنبه های منفی زندگی (درد،مرگ،دلخوری ،فقدان ،تعارض ،گناه ،مشکلات حل نشده و….)همراه با دست کم گرفتن جنبه های مثبت وخوش بینانه ی زندگی یا غفلت از آنها.این طرحواره معمولاًشامل انتظارات افراطی درطیف وسیعی از موقعیت های کاری ،مالی وبین فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می شود ،به طوری که شخص درنهایت احساس می کند زندگی شخصی اش ازهم پاشیده است .اغلب باعث ترس غیر معمول از اشتباه کردن می شود ،اشتباهی که ممکن است منجر به ورشکستگی مالی ،فقدان ،تحقیر وسرافکندگی یا گیرافتادن دریک موقعیت بد بشود .ازآنجا که نتایج منفی وبالقوه چنین حالتهایی اغراق آمیز است ،مشخصه این افراد ،نگرانی مزمن ،گوش به زنگی ،غرزدن یا بلاتکلیفی است .
16-بازداری هیجانی: بازداری افراطی اعمال ،احساسات وارتباطات خودانگیخته که معمولاًبه منظور اجتناب از طرد دیگران ، احساس شرمندگی و از دست دادن کنترل برتکانه های شخصی صورت می گیرد. معمولی ترین حوزه هایی که بازداری درمورد آنها اعمال می شود عبارتند از :
الف –بازداری ازبروز خشم وپرخاشگری .
ب- بازداری از بیان تکانه های مثبت (از قبیل خوشحالی ،محبت و…).
ج- بازداری از بیان آسیب پذیری یا بیان راحت وصریح احساسات ونیازهای شخصی
د-تاکید افراطی بر عقلانیت ونادیده گرفتن هیجانات
17-معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی: باور اساسی مبنی بر این که فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار وعملکرد خود ،باید کوشش فراوانی به خرج دهد واین کاربرای جلوگیری از انتقاد صورت می گیرد .این طرحواره به طور معمول درخانواده هایی به وجود می آید که تحت فشارند ،نسبت به خودشان ودیگران بیش از حد عیب جویی می کنند وتوقع دارند کارها با کیفیت عالی ودرکوتاه ترین زمان انجام شوند .این طرحواره اغلب منجر به نقص های جدی در احساس لذت ،آرامش ،سلامتی ،احساس ارزشمندی ،پیشرفت یاروابط رضایتمندانه می شود ومعمولاًبه شکل های بی نقص گرایی ،قوانین غیر قابل انعطاف وبایدها،دغدغه زمان وکارآمدی بروز می کند.
18-تنبیه: باور اساسی مبنی بر این که افراد بایدبه خاطر اشتبا هاتشان ،شدیداًتنبیه شوند.اغلب شامل احساس خشم ،نابرد باری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد )است که طبق انتظارات ومعیارهای او عمل نکرده اند .معمولاًاین گونه افراد،به دلیل درنظر نگرفتن شرایط ویژه ،نادیده گرفتن مشکلات دیگران وعدم همدلی با احساسات آنها،نمی توانند از اشتباهات خودشان ودیگران چشم پوشی کنند .
عملکردهای طرحواره
دوعملکرد اصلی طرحواره ها عبارتند از تداوم طرحواره وبهبود طرحواره .هر فکر ،احساس ،رفتار وتجربه ی مرتبط با طرحواره را می توان تداوم بخش طرحواره – طرحواره را تثبیت وتقویت می کند –یا بهبود دهنده طرحواره – باعث ضعیف شدن آن می شود – درنظر گرفت .
الف- تداوم طرحواره
تداوم طرحواره به هر چیزی اشاره دارد که فرد انجام می دهد (درونی یا رفتاری )تا وضعیت فعلی طرحواره را حفظ کند.تداوم طرحواره ،تمام افکار ،احساسات و رفتارها یی را دربرمی گیرد تا به جای بهبود طرحواره ،درنهایت باعث تقویت آن شود (دیوید40،2001). طرحواره ها توسط سه ساز وکار اولیه تداوم می یابند: تحریفات شناختی ،الگوهای زندگی خود – آسیب رسان وسبک های مقابله ای (یانگ ،2003).فرد از طریق فرایند تحریف های شناختی، موقعیت ها رابه گونه ای سوءتعبیر می کند که باعث تقویت طرحواره می شود ،فرداز طریق تحریف ، براطلاعات همخوان باطرحواره انگشت می گذاردواطلاعاتی که با طرحواره منافات دارند ،را نادیده می گیردیا کم ارزش می شمرد. از نظر عاطفی ،فرد ممکن است هیجان های مرتبط با یک طرحواره را بلوکه می کند ،وقتی که عاطفه بلوکه می شود، طرحوراه به سطح آگاهی نمی رسد، لذانمی توان درجهت تغییریا بهبود آن،گام های موثری برداشت . (سیموس41،2002) از نظر رفتاری نیز ،فرد درگیر الگوهای خود آسیب رسان ،انتخاب ناهشیارانه وماندن در موقعیت هایی می

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، ناسازگاری، طرحواره های ناسازگار