دانلود تحقیق با موضوع مالکیت صنعتی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.
افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»5 نام دارد.6
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران چگونه است؟
ج: چرا مباحث مربوط به علائم تجاری از جمله مباحث کلیدی و اساسی در اقتصاد امروزی و مورد
توجه کنوانسیونهای بین المللی است؟
د: جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری چیست؟
م: حقوق فعلی ایران و علما با تطبیق در حقوق امریکا چه جایگاهی برای حمایت از علائم تجاری در نظر گرفته اند؟

1-1 بیان فرضیه
الف: در عصر کنونی، اعلائم تجاری در اقتصاد هر روز بیشتر مد نظر واقع شده و حقوق عوامل آن مورد توجه و حمایت دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است.
ب: عدم وجود یک نظام حقوقی جامع در ارتباط با علائم تجاری امنیت اقتصادی بسیاری از شرکت ها را که با امنیت کشورها گره خورده به مخاطره می اندازد.
ج: برای تحقق حمایت از علائم تجاری، باید هم زمان با پیوستن به سازمان های جهانی و بین المللی، از مجموعه قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در امر حمایت از حقوق علائم تجاری بهره برد.
د: نظام اقتصادی کشور ما در مرحله گذار از اقتصاد سنتی بر مبنای منابع طبیعی به سوی اقتصاد مبتنی بر بهره وری و دانایی محور است که مستلزم بررسی در مقررات و قوانین برای حمایت از علائم تجاری دارد.
م: علمای دینی ما مبحث فناوری های نو از جمله علائم تجاری را مورد توجه قرار داده و قواعدی را برای حدود آن بیان نموده اند.
1-2 شیوه انجام تحقیق
این پژوهش تحلیلی و تطبیقی و کاربردی است که با استفاده از قوانین و مقررات و پژوهش محققان و انجام تحقیقاتی نظری در راستای شناسایی فرایند و جایگاه علامت تجاری و چگونگی حمایت از آن در کشورهای ایران و ایالات متحده امریکا و نیز کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی از طریق مطالعات کتابخانه ای و سایت ها معتبر اینترنتی و سایر موارد می پردازد.
1-3 سابقه تحقیق
در این خصوص پژوهش های زیادی انجام نشده و تنها به صورت محدود و گذرا در برخی پایان نامه ها، مجلات، کتب و مقالات به آن پرداخته شده است. که به عنوان نمونه، می شود به چند منبع اشاره نمود:
1. کریمی، محمدحسین، علائم تجاری در حقوق ایران، انتشارات مجد، 1389
2. شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران، چاپ سمت، 1382
3. واصلی، رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران، پایانامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1379
با این حال تمام منابع به صورت کلی و یا فقط در یک بخش به موضوع علامت تجاری و حقوق آن پرداخته اما این تحقیق بصورت جز به جز به مغایرت ها و شباهت ها در قوانین و مقررات ایران با مقررات کنوانسیون های بین المللی و نیز قوانین ایالات متحده امریکا نظری افکنده که به نظر تاکنون به آن پرداخته نشده بود.
1-4 موانع تحقیق
کمبود منابع و پژوهش های معتبر در خصوص این موضوع و همچنین فقدان ارزشیابی از مقالات و یافته های پژوهشی مورد دسترس را می توان از موانع اصلی این تحقیق عنوان نمود.
1-5 اهداف تحقیق
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی بخصوص در کشور آمریکا و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردد
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران و جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری بیان شود.
ج: نقش و دایره حمایتی از علائم تجاری درحقوق فعلی ایران و نظرات علما و محققان با تطبیق در حقوق امریکا مشخص گردد.
موضوع اصلی و مورد بحث در این پایان نامه بررسی تقریبا تفصیلی یک از جنبه های حقوق مالکیت صنعتی یعنی علامت تجاری است. ابتدا سعی شده که ضمن شناساندن علامت تجاری و اهمیت و نقش، اهداف و ویژگی های آن به بررسی شرایط شکلی و ماهوی در قوانین داخلی و بین المللی و نیز قوانین ایالات متحده امریکا پرداخته شود تا نواقص و کمبودهای احتمال در قوانین ایران در جهت حفظ حقوق افراد در این مورد هر چه بیشتر نمایان شود. علامت تجاری به مفهوم هر نوع علامتی است که تولید کننده برای شناساندن جنس خویش از لحاظ کیفیت در قیاس با اجناس دیگر تولید کنندگان بر می گزیند و به عبارت دیگر وسیله ای است که تجار با توسل به آن، نوع و جنس و کالا خود را به خریدار عرضه می دارند و در حقیقت نشان دهنده و ضامن مرغوبیت آن جنس است. با نشان علامت تجاری، تولید کننده و همچنین کیفیت و کمیت کالا در ذهن مصرف کننده خطور کرده، و به دلیل همان اعتماد اقدام به خرید آن کالا می کند. به همین دلیل تولید کنندگان برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دیگران و برای حفظ حقوق خویش آن را به ثبت می رسانند. با وجود تمام راهکاری که برای حفظ حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری توسط مراجع ذیصلاح در کشورهای مختلف صورت گرفته با این حال هر روز شاهد سوء استفاده هایی بوده که توسط افراد متقلب صورت می پذیرد. نگاهی اجمالی به پرونده های متعددی که در این زمینه توسط تجار و تولید کنندگان در دادگاه ها مطرح می باشد و نیز خسارات وارده از قبیل سلب اعتماد مصرف کننده به دلیل عرضه کالای نامرغوب به جای کالای مرغوب با سوء استفاده از علامت تجاری دیگران و یا کاهش میزان فروش یک کالاس، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می کند.
1-6 ساختار تحقیق
این تحقیق مشتمل بر پنج فصل به شرح ذیل می باشد:
در فصل اول که شمال مقدمه بوده و در آن به بیان فرضیه، شیوه انجام تحقیق و اهداف تحقیق و غیره اشاره شده است. درفصل دوم به (کلیات)، پیشینه علائم تجاری، لغت و اصطلاح، اجزاء، ماهیت و قلمرو و حیطه طرح، تعریف علامت تجاری در ایران و ایالات متحده امریکا و در کنواسیون های بین المللی و خصوصیات و انواع، اهداف، وظایف و فرق آن با سایر شاخه های مالکیت صنعتی از جمله اسم تجاری و نشانه های جغرافیای و همچنین علامت جمعی و نیز وضع مقررات داخلی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم ابتدا به بررسی شرایط شکلی علامت تجاری که شامل مراجع ثبت علامت و شرایط لازم برای ثبت علامت، ثبت تغییرات، مدت اعتبار، نقل و انتقالات، و سپس به بررسی شرایط ماهوی علامت تجاری که شامل زمینه های مطلق و نیز نسبی امتناع از ثبت علامت، الزام یا اختیاری بودن ثبت علائم و همچنین حمایت و آثار حمایت از علامت تجاری در ایران و ایالات متحده و کنواسیون های بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل چهارم به سوء استفاده از علامت تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی که شامل سوء استفاده از علائم تجاری وانواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی سوء استفاده از علائم تجاری و سرانجام سایرراه های ضمانت اجراء می پردازیم. در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری از مباحث و مطالب ارائه شده خواهیم پرداخت.

فصل دوم: کلیات و مفاهیم
حقوق مالکیت صنعتی حقوقی است که در پی توسعه صنعت و تجارت و در نتیجه سعی و ابتکار و کوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می گردد. حقوق مالکیت صنعتی نیز به دو بخش اصلی، حقوق معنوی و حقوق مادی تقسیم می شوند. نمونه حق معنوی، حق ثبت و درج نام مخترع همراه با اختراعش می باشد این بدان معنی است که اختراع و اثر به وجود آمده همواره همراه نام مخترع است و همگان او را مخترع یا پدید آورنده آن اثر می دانند. این حق غیرقابل انتقال و دایمی است. حق مادی نیز بدان معنا است که مخترع و پدید آورنده به طور انحصاری حق بهروری مادی از اختراع و اثر، همچنین نام و علامت تجاری و سایر موارد را دارا می باشد. ویژگی حقوق مادی قابلیت انتقال و موقت بودن آن است. برای مثال، دارنده امتیاز اختراع می تواند اجازه بهره برداری از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد که دیگران به نام شرکت او کالا تولید و عرضه کنند.
در دنیای امروز، انواع تکنولوژی و فناوری های نوین و همچنین اطلاعات مربوط به آن ها، در پیشرفت و توسعه اقتصاددی و نیز بازرگانی جایگاه ویژه و منحصر به فردی داشته و یکی از مهمترین شاخصه های اصلی در رشد و توسعه اقتصادی و بازرگانی در تمام کشورها و در حوزه جهانی بازی می کند. بنابراین جایگاه و اهمیت آن آنقدر زیاد بوده که تمام کشورها و سازمان ها و شرکت های بین المللی هزینه های هنگفتی برای دستیابی به آن متحمل می شوند به نحوی که آنرا به هزینه ها کردن در حوزه های معدنی و فیزیکی که در دهه های قبل اهمیت زیادی داشته ترجیح داده می شود. شناختن حقوق مالکیت صنعتی و شاخه ای آن به خصوص حقوق علامت تجاری (که به نوعی اعتماد سازی بین مصرف کننده و تولید کننده می باشد) می تواند موجب پشتیبانی از آن و نیز رفع نگرانی از سوء استفاده توسط دیگران برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باشد. بحث در خصوص مالکیت صنعتی شامل، جنبه های متفاوت ابتکاری و خلاقیت فکری و ذهنی است که بعنوان نمونه اختراع و طرح و مدل بیشتر ابتکاری بوده و از خلاقیت افراد نشآت گرفته هر چند که برای یک خلق علامت تجاری ممکن است تلاش ها و تحقیقات زیاد و هزینه های هنگفتی متحمل شده باشند و حال آن که علامت تجاری بیشتر توانایی ارائه اطلاعات خاص محصول عرضه شده در بازار به مصرف کنندگان را شامل می شود.
2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی
برخی از حقوق دانان، حقوق فکری را مصداقی از حقوق طبیعی یا فطری افراد دانسته و از انواع حق مالکیت شمره اند. در میان همین گروه نیز بعضی آن را از حقوق عینی یا مادی و بعضی دیگر این حق را نوعی حق مالکیت غیر مادی می شناسند. قبل از پرداختن به معنی و مفهوم مالکیت صنعتی به نظر لازم می آید که نگاهی به بحث مالکیت و انواع آن داشته و نیز، سپس به مالکیت فکری نیز اشاره ای شود.
2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت
در تعریف مالکیت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.7
2-1-1-1 مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، حق طبیعی و فطری انسان است. حتی انسان‌های نیمه‌وحشی نیز مالکیت را محترم می‌دانند. انسان از نیروهای مادی و معنوی خود کمک می‌گیرد و با کار و تلاش در طبیعت خداوندی، مواد و کالایی را فراهم می‌سازد. این کالا علاوه بر این‌که نیازهای شخصی وی را برطرف می‌کند، ارزش مادی دارد و مال و ملک او نیز به حساب می‌آید. این مال و ملک که محصول کار و کوشش انسان است، باید از هرگونه تجاوز و دستبرد مصون بماند. نظام اجتماعی حاکم بر جامعه نیز باید این حق طبیعی را برای هر فرد به رسمیت بشناسد و از آن محافظت کند. اگر حق

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، ایالات متحده Next Entries دانلود تحقیق با موضوع مالکیت معنوی، فناوری اطلاعات، خلأهای قانونی، مالکیت فکری