دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، X)، تغييرات

دانلود پایان نامه ارشد

ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 142
جدول 4-36 تغييرات محتوي کلسيم اندام هاي هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 143
جدول 4-37 تغييرات محتوي منيزيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 145
جدول 4-38 تغييرات محتوي منيزيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 146
جدول 4-39 تغييرات محتوي پتاسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 148
جدول 4-40 تغييرات محتوي پتاسيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 149
جدول 4-41 تغييرات محتوي فسفر ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 151
جدول4-42 تغييرات محتوي فسفر اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 152
جدول 4-43 تغييرات محتوي نيتروژن ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 154
جدول 4-44 تغييرات محتوي نيتروژن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 155
جدول 4-45- مقايسه ميانگين داده هاي مقادير آناليزهاي رشدي نسبت به شاهد در غلظت mM 50 نيترات آلومينيوم بر اساس آزمون دانکن 162

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 3-1- منحني استاندارد قندهاي مجهول 67
نمودار 3-2- منحني استاندارد پرولين 69
نمودار 3-3- منحني استاندارد آسکوربات پراکسيداز 71
نمودار 3-4-منحني استاندارد پروتئين 74
نمودار 4-1- مقايسه درصد جوانه زني بذرهاي پنج رقم لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم
(n=3 و .S.E X ) 89
نمودار4-2- تغييرات وزن تر ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 91
نمودار 4-3- تغييرات وزن تر اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 92
نمودار4-4 تغييرات وزن خشک ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 93
نمودار4-5 تغييرات وزن خشک اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 94
نمودار4-6 تغييرات طول ريشه (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 96
نمودار4-7 تغييرات طول اندام هاي هوايي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 97
نمودار4-8 تغييرات سطح برگي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 98
نمودار 4-9 تغييرات نرخ رشد نسبي (gg day) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 100
نمودار 4-10 تغييرات ميزان همگون سازي خالص (gmday) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 101
نمودار4-11 تغييرات سطح ويژه برگي (mg) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 102
نمودار 4-12 تغييرات محتوي آب در واحد سطح برگ (g(HO)m) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 104
نمودار 4-13 تغييرات شاخص بردباري (TI) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X) 105
نمودار 4-14 تغييرات محتواي کلروفيل a برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 107
نمودار 4-15 تغييرات محتواي کلروفيل b برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 108
نمودار4-16 تغييرات محتواي کلروفيل (a+b) برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 109
نمودار 4-17 تغييرات محتواي کاروتنوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 110
نمودار4-18 تغييرات محتوي فلاونوئيدهاي برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 112
نمودار 4-19 تغييرات محتوي آنتوسيانين ها برگ (mggFW) رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيوم (n=3 و S.E X) 113
نمودار4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 115
نمودار4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 116
نمودار 4-22 مقايسه مقدار قند نامحلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 118
نمودار 4-23 مقايسه مقدار قند محلول ريشه در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 119
نمودار 4-24 تغييرات محتوي پرولين برگ (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 121
نمودار 4-25 تغييرات محتوي پرولين ريشه (mggFW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 123
نمودار 4-26 تغييرات فعاليت کاتالاز برگ (O.D.g.FW.Mn) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 125
نمودار 4-27 تغييرات فعاليت گاياکول پراکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 127
نمودار 4-28 تغييرات فعاليت آسکوربات پراکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 129
نمودار4-29 تغييرات فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 131
نمودار4-30 تغييرات فعاليت آنزيم پل فنل اکسيداز برگ (units mg protein ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) 133
نمودار4-31 تغييرات محتوي پروتئين برگ (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 135
نمودار4-32 تغييرات محتوي پروتئين ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 137
نمودار4-33 تغييرات محتوي آهن ريشه (mg.g.DW ) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 139
نمودار4-34 تغييرات محتوي آهن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 140
نمودار4-35 تغييرات محتوي کلسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 142
نمودار4-36 تغييرات محتوي کلسيم اندام هاي هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 143
نمودار4-37 تغييرات محتوي منيزيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 145
نمودار4-38 تغييرات محتوي منيزيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 146
نمودار4-39 تغييرات محتوي پتاسيم ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 148
نمودار4-40 تغييرات محتوي پتاسيم اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 149
نمودار4-41 تغييرات محتوي فسفر ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 151
نمودار4-42 تغييرات محتوي فسفر اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 152
نمودار4-43 تغييرات محتوي نيتروژن ريشه (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 154
نمودار4-44 تغييرات محتوي نيتروژن اندام هوايي (mg.g.DW) در رقم هاي لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X) 155

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 1-1- مکانيسم هاي سلولي براي سم زدايي فلز سنگين( Hall, 2002 ) 22
شکل 1-2 – مشخصات کلي تيره بقولات 23
شکل 1-3- مشخصات گياهشناسي جنس لوبيا 24
شکل 1-4- خصوصيات کلي گياه لوبيا 24
شکل 1-5- خصوصيات ساقه،برگ گياه لوبيا 25
شکل 1-6 – برگ ، گل ، دانه گياه لوبيا 25
شکل2-1- مکانيسم هاي احتمالي سميت آلومينيوم و مقاومت در گياهان(Kochian et al.,2005 ) 52
شکل 3-1 – نمونه بذرهاي ارقام لوبيا قرمز تهيه شده از ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين 55
شکل 3-2- نمايي از گياهان لوبيا در غلظت mM 100 نيترات آلومينيوم 55
شکل 3-3 نمايي از گياهان لوبيا (رقم درخشان ) در غلظت mM 50 نيترات آلومينيوم 55
شکل 3-4-نمايي از جوانه زني گياهان لوبيا در غلظت هاي مختلف نيترات آلومنيوم 58
شکل 3-5- نمايي از گباهان شاهد و تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم در کشت هيدروپونيک 58
شکل 3-6- نمايي از ريشه اي گياهان لوبيا رشد يافته در تيمارهاي مختلف نيترات آلومنيوم بعد از بيست روز 59
شکل 4-1- تأثير تيمارهاي مختلف نيترات آلومينيم بر باندهاي الکتروفورزي پروتئين هاي ريشه رقم هاي مختلف لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaras L. ) 157

چکيده:
آلومينيم يکي ازاصلي ترين عناصر موجود در خاک است و به عنوان يک کمپلکس پايدار همراه با اکسيژن و سيليکات وجود دارد. زمانيکه pH خاک به زير 5 مي رسد، حلاليت آلومينيم افزايش مي يابد و توسط ريشه گياهان جذب مي شود. سميت آلومينيم يک محدوديت بسيار مهم براي توليد جهاني محصولات کشاورزي مي باشد، زيرا %50 از زمين هاي بالقوه جهان، اسيدي مي باشند. در اين پژوهش اثر سمي آلومينيم بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيکي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) در پنج رقم درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز مورد بررسي قرار گرفت. دانه رست هاي لوبيا در محيط کشت هيدروپونيک کشت داده شدند و تحت تيمارهاي مختلف آلومينيم (30، 40 و 50 ميلي مولار) قرار گرفتند. آزمايشات براساس سه تکرار در هرتيمار انجام گرفت و دوره رشد گياهان 20 روزه، در نظر گرفته شد. در همه رقم ها، فاکتورهاي ذيل تحت تيمارهاي آلومينيم کاهش نشان دادند؛ فاکتورهاي رشد: وزن تر ريشه و اندام هوايي، وزن خشک ريشه و اندام هوايي، تغييرات سطح برگي و نسبتهاي LAR، RGR، NAR، LWCA و TI؛ ساير کميت ها: درصد جوانه زني، رنگيزه هاي فتوسنتزي (کلروفيل ها و کاروتنوئيدها) و رنگيزه هاي غير فتوسنتزي (فلاونوئيدها و آنتوسيانين ها)، قند نامحلول، آنزيم هاي آنتي اکسيدان (کاتالاز، گاياکول پراکسيداز، آسکوربات پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و پلي فنل اکسيداز)، و پروتئين برگ و عناصر فلزي (Mg, Fe, Ca, N, P, K).
در همه رقم ها افزايش معني دار فاکتورهاي ذيل ملاحظه شد: شاخص هاي رشد: سطح ويژه برگي (SLA) و همچنين قند محلول، پرولين و پروتئين ريشه همچنين الگوهاي نواري متفاوتي بر روي ژل SDS-PAGE در ارقام مختلف لوبيا تحت تنش آلومينيم مشاهده شد. ميتوان دريافت که نيترات آلومينيم، اثر مهار کننده روي رشد و برخي فعاليت هاي فيزيولوژيکي گياه دارد. که در مجموع از کليه آزمايشات چنين نتيجه گيري مي شود که تحت تنش آلومينيم، در مورد بيشتر پارامترهاي مورد بحث رقم درخشان نسبت به بقيه “مقاومتر” بود.
واژه هاي کليدي: آلومينيم، تنش، لوبيا قرمز، فعاليت هاي فيزيولوژيکي.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع تغييرات، لوبيا، X) Next Entries دانلود تحقیق با موضوع آلومينيم، سنگين، گياهان