دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، يافته، مقايسه

دانلود پایان نامه ارشد

مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.6740.001f
0.5610.001g
0.7490.002d
0.5360.001g
0.3860.001h
30
0.9340.01b
0.7620.002d
0.7510.002d
0.6860.003f
0.3380.001ef
40
0.9700.01b
0.8470.002c
0.8420.001c
0.7500.002f
0.3320.001ef
50
1.0100.01a
0.9660.01b
0.9610.01b
0.7710.002e
0.3270.001ef

نمودار4-20 مقايسه مقدار قند محلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)

جدول 4-21 مقايسه مقدار قند نامحلول برگ در رقم هاي لوبيا کشت يافته در غلظت هاي مختلف نيترات آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، وجوه نقد، مدیریت سرمایه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، حساب های دریافتنی