دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، تغييرات، داري

دانلود پایان نامه ارشد

گيري وزن تر ريشه گياهان لوبيا (جدول 4-2 و نمودار 4 -2) نشان مي دهد که افزايش آلومينيم در محلول غذايي موجب کاهش شديد و معني دار (P0.05) وزن تر ريشه شده است. به طوريکه در تيمار 50 ميلي مولار، وزن تر ريشه در رقم درخشان 74.8% و در رقم ناز 86.7% نسبت به شاهد کاهش يافته است.
همانطور که در جدول مذکور مشاهده مي شود، ميانگين مقادير وزن تر ريشه در رقم اختر نسبت به ساير رقم ها بيشترين مقدار بوده و غلظتهاي 40 و 50 ميلي مولار درسطح احتمال 5% با رقم هاي گلي و صياد اختلاف معني داري ندارند ولي با ساير رقم ها به طور معني داري متفاوت مي باشند.
پاسخ وزن تر اندام هوايي رقم هاي لوبيا نيز روندي کم وبيش مشابه وزن تر ريشه پيروي کرده است (جدول 4-3 و نمودار 4-3). به طوريکه وزن تر اندام هوايي در رقم درخشان 72.9% و در رقم ناز 76.9% نسبت به شاهد کاهش يافته است.
مقدار وزن خشک بخش ريشه اي و اندام هوايي رقم هاي لوبيا در غلظت هاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان دادند (جداول 4-4 و 4-5 و نمودارهاي 4-4 و 4-5). همانطور که در جداول مذکور مشاهده مي شود ميانگين مقادير وزن خشک ريشه در صياد و ناز کمترين و در درخشان و اختر بيشترين مقدار را در مقايسه با رقم ها دارند. ميانگين مقادير وزن خشک اندام هوايي در ناز کمترين و در درخشان بيشترين مقدار را دارا مي باشد.

جدول 4-2 تغييرات وزن ترريشه(g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.

Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.4520.028a
0.3890.025b
0.4920.035c
0.3240.015d
0.3010.011d
30
0.2710.009e
0.2890.007e
0.3710.029b
0.2990.006c
0.2570.007f
40
0.2040.011ab
0.1850.008ac
0.1920.013ac
0.1750.009ef
0.1590.006fe
50
0.1140.001ac
0.0950.008ae
0.0750.001af
0.0620.014be
0.0490.001bf

نمودار 4-2 تغييرات وزن تر ريشه (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)

جدول 4-3 تغييرات وزن تر اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X) ، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
3.5010.214a
3.450.201a
3.480.211a
3.070.065b
2.820.195c
30
2.400.185d
2.340.184d
2.010.170ab
1.850. 12abc
1.720.110abc
40
1.450.105e
1.370.101f
1.400.124e
1.200.11ef
1.120.12ae
50
0.950.067ae
0.800.035fe
0.900.084fe
0.720.023aef
0.650.024aef

نمودار4-3 تغييرات وزن تر اندام هوايي (g plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)

جدول 4-4 تغييرات وزن خشک ريشه (mg plant ) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
33.2480.826a
31.920.912a
33.120.824a
28.2450.738b
25.2890.784b
30
20.0210.523c
18.0230.466c
19.2540.501c
15.7240.365ac
12.9410.128ac

40
9.2460.336abc
8.4270.245abc
9.1140.260abc
7.6520.339e
5.200.154f
50
4.2600.023f
3.6250.036ef
5.180.026f
3.0010.036ef
2.850.001ef

نمودار4-4 تغييرات وزن خشک ريشه (mg plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)

جدول 4-5 تغييرات وزن خشک اندام هوايي (mg plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
292.533.035a
251.3013.114b
285.0214.136a
220.2353.201c
201.3653.115d
30
182.8922.210ac
162.252.112bc
180.0121.256ac
148.2030.842e
140.4250.602e
40
125.0120.416ef
112.9520.536abc
138.0240.572e
95.6230.472fe
87.2300.236g
50
93.0260.2360fe
80.6250.203acd
94.9520.213fe
70.6350.132dac
60.1250.124cda

نمودار4-5 تغييرات وزن خشک اندام هوايي (mg plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيم(n=3 و S.E X)

4-2-1-2- طول ريشه و اندام هوايي و سطح برگي:
رشد طول اصلي ريشه در پاسخ به تنش آلومينيم در همه رقم هاي لوبيا کاهش معني داري يافته است. (جدول 4-6 و نمودار 4-6) بيشترين کاهش طول ريشه مربوط به تيمار 50 ميلي مولار آلومينيم مي باشد، طول ريشه درخشان نسبت به شاهد در غلظت بالاي آلومينيم کاهش کمتري داشته ( 72.6%) در حاليکه رقم ناز (77.6%) کاهش را نسبت به شاهد نشان داد.
همان طور که در (جدول 4-7 و نمودار 4-7) ملاحظه مي شود؛ طول اندام هوايي نيز کاهش معني داري را با افزايش غلظت آلومينيم در همه رقم هاي لوبيا نشان مي دهد؛ به طوريکه طول اندام هوايي در بالاترين غلظت در رقم گلي %76 و در رقم ناز %81 نسبت به شاهد کاهش داشته است.
پاسخ سطح برگي اين گياه نيز در روندي کم و بيش مشابه دو شاخص قبلي ديده مي شود. مقدار سطح برگي رقم هاي لوبيا در غلظت هاي 30، 40 و 50 ميلي مولار نيترات آلومينيم نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان دادند (جدول 4-8 و نمودار 4-8) به طوريکه در غلظت 50؛ درخشان %73، گلي %68، اختر %74، صياد %77 و ناز %77 نسبت به شاهد کاهش نشان دادند که کمترين کاهش در گلي و بيشترين کاهش در ناز ديده مي شود.

جدول 4-6 تغييرات طول ريشه (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
22.6420.61a
21.2230.523b
22.2010.629a
18.8520.552c
17.9620.426d
30
15.4370.412ac
13.4520.326ac
15.0010.452ac
12.3120.335bc
10.0030.201bc
40
11.5230.346e
9.9950.223f
9.7010.213f
8.2300.225f
7.0060.226ef
50
6.2150.212ef
5.3250.169abc
6.1120.219ef
5.0090.152abc
4.0210.136aef

نمودار4-6 تغييرات طول ريشه (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-7 تغييرات طول اندام هاي هوايي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
23.7420.821 a
26.2600.888 b
23.7380.823 a
22.2320.723 c
22.0010.623 c
30
15.2360.451ac
16.9250.595bc
15.1290.436ac
13.9460.412ad
12.5420.388ad
40
11.5680.352e
11.2230.329e
11.0190.305e
10.1290.295f
8.5840.263ef
50
7.2360.236g
6.5320.205g
7.0120.238g
5.9560.152fg
4.5600.141fg

نمودار4-7 تغييرات طول اندام هاي هوايي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-8 تغييرات سطح برگي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
105.5212.812a
85.3562.145b
99.3652.536c
99.2582.325c
80.6582.114d
30
70.5442.023e
66.6231.925f
62.6521.628g
57.6141.302h
52.3201.280i
40
42.5071.064ef
37.8721.07ab
35.1110.972ab
33.0210.956ba
30.6210.895ba
50
28.0120.8733fg
27.3250.843fg
25.9560.8019fg
22.6520.753ag
20.8760.746ag

نمودار4-8 تغييرات سطح برگي (cm plant) در رقم هاي مختلف لوبيا در اثر تيمارهاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

4-2-1-3- نرخ رشد نسبي (RGR)2، ميزان همگون سازي خالص (NAR)3 و ميزان سطح ويژگي برگي (SLA)4:
همان طور که در (جدول 4-9 و نمودار 4-9) مشاهده مي شود با اينکه به طور کلي افزايش غلظت آلومينيم در رقم هاي لوبيا باعث کاهش معني دار نرخ رشد نسبي شده است؛ تيمار 30 ميلي مولار نيترات آلومينيم در رقم هاي لوبيا نه تنها باعث کاهش نرخ رشد چشمگيري نشده؛ بلکه رقم ناز %28 افزايش نسبت به تيمار 30 داشته است، بين همه رقم هاي لوبيا بيشترين کاهش رشد براي رقم ناز با %76 کاهش نسبت به شاهد ديده شد.
در NAR نيز با افزايش غلظت آلومينيم، کاهش در همه رقم هاي لوبيا به صورت معني دار ديده مي شود که در اين ميان رقم درخشان %64 و رقم ناز %75 کاهش را در بالاترين غلظت آلومينيم نسبت به شاهد نشان دادند. در شاخص سطح ويژه برگي (SLA) طبق (جدول 4-11 و نمودار 4-11) مشاهده مي شود که با افزايش غلظت آلومينيم، اين شاخص در همه رقم ها افزايش مي يابد به طوريکه در غلظت 50 ميلي مولار به حداکثر مقدار خود مي رسد. همان طور که ديده مي شود رقم درخشان، گلي، اختر، صياد و ناز به ترتيب %40، %43، %42، %44 افزايش نسبت به شاهد را نشان داده اند.
آنچه در اينجا جلب توجه مي کند اينست که رقم هايي که برگ ضخيم تر دارند مثل درخشان SLA آنها کمتر و رقم هاي با برگ نازکتر و مقاومت کمتر SLA بيشتري را نشان دادند.

جدول 4-9 تغييرات نرخ رشد نسبي (gg day) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
0.3560.004a
0.3150.003b
0.3470.004a
0.3010.003c
0.2010.002d
30
0.3150.003b
0.3000.003c
0.3190.003b
0.2770.003ab
0.2590.003ac
40
0.1740.002e
0.1380.002f
0.1030.002g
0.0890.001ef
0.0750.001ef
50
0.0820.001h
0.08020.001h
0.0710.001gh
0.0670.001gh
0.0520.001fe

نمودار 4-9 تغييرات نرخ رشد نسبي (gg day) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-10 تغييرات ميزان همگون سازي خالص (gmday) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي دهند.
Treatment
Derakhshan
Goli
Akhtar
Sayad
Naz
Control
21.9650.44a
20.3260.39b
20.3850.37b
18.3260.33c
15.7410.28d
30
17.5690.31c
14.9650.25e
16.9860.30c
14.0020.23e
13.5620.20h
40
12.4120.18f
11.5630.17f
11.2780.15ef
9.4570.15fe
9.0120.11fe
50
8.420.10ab
8.0030.10ab
6.500.08gh
4.8950.07ad
4.1200.07ad

نمودار 4-10 تغييرات ميزان همگون سازي خالص (gmday) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)

جدول 4-11 تغييرات سطح ويژه برگي (mg) در رقم هاي مختلف لوبيا در غلظت هاي مختلف آلومينيوم (n=3 و S.E X)، ميانگين با حروف غير مشابه در سطح 5 درصد به وسيله آزمون دانکن اختلاف معني داري نشان مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، 0.1، 0.5 Next Entries دانلود تحقیق با موضوع نيترات، تغييرات، لوبيا