دانلود تحقیق با موضوع لوبيا، بيماري، توليد

دانلود پایان نامه ارشد

سازگاري گياهان زراعي به شرايط محيطي متفاوت است و به ارقامي سازگار گفته مي‌شود که در طيف وسيعي از شرايط محيطي، پتانسيل ژنتيکي خود را حفظ کرده و عملکرد بالا توليد کنند(کانوني و همکاران.، 1379).
امروزه بر خلاف ارقام ايراني لوبيا که غالباً نيمه رونده مي‌باشند ارقام اصلاح شده‌ي جديد با صفت پا‌کوتاهي، غلاف هاي مجتمع در بالاي بوته و امکان برداشت با ماشين، مورد توجه بيشتري قرار دارند. بر خلاف ارقام فعلي لوبيا که دوره رشد طولاني دارند، ارقام اصلاح شده‌ي جديد داراي دوره‌ي رشد کوتاهي(زود‌‌رس) بوده و در زمان کمتري غلاف هايشان به طور همزمان و يکنواخت مي‌رسند، لذا اين ارقام در زراعت تابستانه، به ويژه در مناطقي با فصل کوتاه مورد توجه قرار مي‌گيرند(محمودي و همکاران.، 1387).

1-14- تاريخچه و منشأ گياهي
لگوم از کلمه‌ي لاتينLegumen منشأ يافته و به معناي بذرهايي است که در داخل غلاف يا نيام تشکيل مي‌شوند. غلاف ميوه اي يک برچه است که با دو شکاف طولي باز مي‌شوند. اصطلاح لگوم خوراکي براي غلاف هاي نارس حبوبات و همچنين بذر‌هاي خش و خوراکي گياهان خانواده‌ي لگومينوز يا بقولات به کار مي‌رود(محمودي و همکاران.، 1387).
گياهان خانواده‌ي لگومينوز در دوران کرتاسه پيدا شده، اکثر گياهان اين خانواده گرما دوست بوده، کاشت و اهلي کردن حبوبات همزمان با غلات بوده و مربوط به دوران نئوليتيک مي‌گردد. منبع لوبيا قسمت هاي حاره‌ي آمريکاي جنوبي ذکر گرديده و کشفيات باستان شناسي در مکزيک دلالت بر اهلي شدن آن در حدود 6000 سال قبل را دارد، اين گياه پس از کشف قاره‌ي آمريکا به دنياي جديد وارد گرديد و اکنون در سطح گسترده‌اي در مناطق مديترانه‌اي و افريقا کشت مي‌شود(بنائي و همکاران.، 1374).

1-15- سطح زير کشت و توليد جهاني
سطح زير کشت حبوبات در دنيا حدود 37 ميليون هکتار بوده که حدود نصف اين سطح به لوبيا اختصاص دارد، 75 درصد سطح زير کشت لوبيا در جهان در دو قاره آسيا و آمريکا بوده و 80 درصد توليد نيز به اين دو قاره اختصاص دارد، سطح زير کشت لوبيا در افريقا 5/2 ميليون هکتار و در اروپا حدود3 ميليون هکتار مي‌باشد(بنائي و همکاران.، 1374).

1-16- بيولوژي بذر
در مواقعي که بذر در حالت خشک باشد جنين خواب است اما در درجه‌ي حرارت و رطوبت مناسب بذر جوانه زده و ريشچه خارج مي شود. سپس محور زير لپه ها يا هيپوکتيل(Hypoctyl)بوجود مي آيد که لپه ها را از خاک خارج مي کند. بذر حبوبات در مقايسه با بذر غلات بري جوانه زدن به 2 تا 3 برابر آب بيشتر نياز دارند. مقدار اب لازم(درصد رطوبت به وزن اوليه‌ي بذر) براي جوانه زدن در لوبيا 9/94 درصد مي باشد. درجه‌ي حرارت لازم براي جوانه زدن بذور حبوبات متفاوت است، باقلا، عدس و نخود براي جوانه زدن حداقل به 4 تا 5 درجه‌ي سانتي گراد ولي لوبيا چشم بلبلي و ماش معادل 12 تا 15 درجه‌ي سانتي گراد حرارت نياز دارند(مجنون حسيني، 1387).

1-17- بيماري هاي مهم لوبيا
– ويروس موزائيک معمولي لوبيا (Bean common mosaic virus)
– به صورت لکه‌هاي تيره و روشن مشاهده مي‌شود که بد شکلي زيادي در برگ‌ها ايجاد مي‌کند و در نتيجه برگ‌ها پيچيده و لوله مي‌شوند. يکي از علائم مشخصه‌ي بيماري حالت رگبرگ نواري (Vein banding) است. عامل اين بيماري يک Poty virusاست که طول آن تقريباًnm750 مي‌باشد که با شته به صورت نا پايا منتقل مي‌شود. خسارت اين بيماري در ايران زياد است.
– ويروس موزائيک شته زاد لوبيا چشم بلبلي(Cowpea aphidborne mosaic virus)
– علائم شديد بيماري به صورت موزائيکي ، بدشکلي و تاولي شدن برگ ديده مي‌شود. اگر آلودگي از بذر آغاز شود علائم به صورت يک‌سري لکه‌هاي موزائيکي در برگ‌هاي اوليه که خيلي ملايم بوده مي‌باشد ولي بعد که برگ‌هاي سه برگچه‌اي تشکيل مي‌شوند به صورت موزائيک شديد ديده مي‌شوند. اين بيماري از گروه Poty virusfبوده که با شته به صورت نا پايا منتقل مي‌شود.
– بيماري آنتراکنوز لوبيا((Bean anthracnose
اين بيماري در مناطق مرطوب بسيار رايج است. اين قارچ به غلاف آسيب مي رساند و تمام غلاف را مي پوشاند. اين قارچبه تمام قسمتهاي هوايي گياه حمله مي کند و اسپور هايي که توليد مي نمايد حالت لزج و چسبناک دارند بنابراين باد هيچ نقشي در انتقال آنها ندارد و بوسيله ي باران منتشر مي شوند.
– بيماري پوسيدگي اسکروتي
عامل بيماري قارچ Sclerotium rolfsii مي باشد. علائم بيماري را مي توان به شکل يک طوقه‌ي سفيد شده‌ روي گياهان پژمرده که روي آن اسکلروت هاي خردلي رنگي تشکيل شده مشاهده کرد. اين قارچ در نهايت باعث پوسيدگي ريشه و طوقه مي شود.
– بيماري پوسيدگي زغالي
اين بيماري توسط قارچMacrophomina phaseollina ايجاد مي شود. اين قارچ قسمت هايي از ساقه را آلوده و سياه مي کند که در درون آنهااسکلروت هاي ريز سياه رنگ به تعداد زياد يافت مي شوند که سبب سياه شدن و پوک شدن ساقه مي شود.
– زنگ لوبياBean rust
عامل زنگ لوبياUromyces appendicutus است. اين بيماري بصورت جوش هاي قهوه‌اي مايل به قرمز با حاشي‌اي کمرنگ ظاهر مي‌شود.جوش ها غالبا روي برگ و گاهي روي ساقه و غلاف ديده مي‌شوند.
– پوسيدگي خشک ريشه حبوبات(پوسيدگي فوزاريومي)
عامل اين بيماري Fusarium solani است که بر روي لوبيا فرم تخصص يافته‌يF.solani F.SP.phaseoli ديده مي شود. فوزاريم بر روي ريشه پوسيدگي خشک ايجاد مي کند که حالت يکنواخت دارد و تمام ريشه هاي اصلي تغيير رنگ داده و قهوه‌اي، خشک و پوک مي شوند و ريشه‌هاي فرعي هم قهوه‌اي مي شوند.
– بيماري ريزوکتونيايي حبوباتRizoctonia solani
ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت مي زند. اما در هر کدام بيماري خاصي ايجاد مي کند. اين قارچ نباتات کوچک را از بين مي برد و همچنين قادر به پوسيدگي بذر نيز مي باشد.
– بيماري‌ها‌ي باکتريايي حبوبات:
– سوختگي معمولي لوبيا با عامل Xanthomonas compestris P.V.phaseolii
– سسوختگي هاله اي لوبيا با عامل Psedomonas syringae P.V. phaseolicola
هر دو بيماري در مناطق مرطوب زيد هستند. هر دو به برگ، ساقه و غلاف حمله کرده و علائمي کمي متفاوت دارند.اولي حالت نکروتيک ساده ايجاد کرده ولي در بيماري دوم روي لکه هاي نکروتيک را هاله‌اي زرد رنگ مي پوشاند. گونه ي اول گرمادوست است و در تابستان ديده مي شود(بهينه دما 32 درجه سانتيگراد) ولي دومي شرايط معتدل را دوست دارد(بهينه دما 20-18).
موزائيک زرد لوبيا Bean yellow mosaic virus
اين ويروس يکي از مهمترين ويروس‌ها‌ي حبوبات در ايران مي‌باشد.
علائم اين ويروس در لوبيا عبارتند از لکه ها و نقاط کلروتيک در برگ‌ها که حالت زردي زيادي دارند و همچنين حالتي شبيه موزائيک در برگ ها ايجاد مي کنند.
اين بيماري همراه با کاهش شديد محصول مي باشد(هال، 1388).
1-18- آفات گياه لوبيا
– زنجره‌ها (راسته‌ي جوربالن: خانواده زنجره‌ها)
– سوسک‌هاي انباري (راسته‌ي کولئوپترا: خانواده بروکيده)
– غلاف‌خوار لوبيا (راسته‌ي کولئوپترا: خانواده کورکوليونيده)
– مگس لوبيا (راسته ديپترا: خانواده آگروميزيده)
– سوسک مکزيکي لوبيا (راسته‌ي کولئوپترا: خانواده کوکسينليده)
– لارو دانه‌خوار ذرت (راسته ديپترا: خانواده آنتوميئيده)

شکل 1-2 – مشخصات کلي تيره بقولات

شکل 1-3- مشخصات گياهشناسي جنس لوبيا

1-4- خصوصيات کلي گياه لوبيا

شکل 1-5- خصوصيات ساقه،برگ گياه لوبيا

شکل 1-6 – برگ ، گل ، دانه گياه لوبيا

فصل دوم :
مروري بر تحقيقات انجام شده
2 -1- ويژگي هاي عنصر آلومينيوم:
تقريباً 1% وزن خشك و يا 5/1% وزن تر گياه را كانيها تشكيل مي دهند، در حالت كلي 15 تا 17 عنصر براي رشد و توليد مثل گياهان ضروري شمرده ميشوند، و از اين عده عناصر تنها نقش فيزيولوژيكي تعدادي از آنها در متابوليسم به شكل كامل شناسايي شده است. گستره اي از غلظتهاي عناصر در گياه، ممكن است وجود داشته باشد كه اين گستره طبق نمودار ذيل به طور قراردادي عبارت است از “كمبودهاي شديد”، “كمبودهاي ملايم”، ” تراكم تجملي و ” تراكم هاي مسموم كننده” (حكمت شعار، 1379).

عنصر آلومينيم از عناصر ضروري كم مصرف گياه است، كه در اين پژوهش به گستره ي غلظتهاي تراكم مسموم كننده آن ميپردازيم.

كمبود بسيار شديد = A
كمبود شديد = B
كمبود ملايم = C
غلظت تجملي = D
غلظت مسموم كننده = E نمودار از اثرات عمومي غلظت عنصر (حكمت شعار،1379 )

2-2-اثرات الومينيم در خاک:
اگرچه آلومينيوم به عنوان يک ماده غذايي ضروري در نظر گرفته نمي شود، اما يکي از فراوان ترين مواد معدني در خاک است و تقريبا 7% را تشکيل مي دهد. در pH هاي خنثي يا کمي اسيدي، آلومينيوم به شکل آلومينوسيليکات يا اکسيد نامحلول وجود دارد. زماني که خاک کمي اسيدي تر مي شود، آلومينيوم به يک شکل سمي براي گياهان محلول مي شود. Al(H2O)63+ که به عنوان Al3+ نيز شناخته مي شود در pH هاي اسيدي زير 5 وجود دارد و سمي ترين شکل آلومينيوم مي باشد. سميت آلومينيوم اصلي ترين فاکتور محدود کننده رشد گياهان در خاک هاي اسيدي مي باشد و در خاک هاي داراي اشباع بازي کم، فاقد کلسيم و Mg بسيار شديد است (Vitorello et al., 2005).
برآورد شده است که بيش از 50 درصد از زمين هاي قابل کشت جهان از نوع اسيدي مي باشند(Von Uexkull and Mutert , 1995 ). به علاوه، تا 60 درصد از خاک هاي اسيدي جهان در کشورهاي در حال توسعه در آمريکاي جنوبي، آسياي مرکزي و آسياي جنوب شرقي وجود دارند، که توليد محصولات غذايي در آن ها بسيار حياتي است. اسيدي بودن خاک در نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري بسيار شايع است، اما در نواحي معتدل، يک مشکل رو به افزايش است و نتيجه باران هاي اسيدي در نواحي صنعتي آمريکا، کانادا و اروپا مي باشد(Vitorello et al., 2005). اگرچه باروري کم خاک هاي اسيدي به دليل ترکيبي است از سميت مواد معدني (Al و Mn) و کمبود مواد معدني (فسفر، کلسيم، منيزيوم و موليبديوم)، سميت آلومينيوم مهمترين فاکتوري است که سبب محدوديت توليد گياهان بر روي 67 درصد از نواحي داراي خاک هاي اسيدي مي باشد( Eswaran et al., 1997 ).

2-3- خاستگاه آلومينيم:
در مطالعات روي سيارهها و شهاب سنگها، قطعات شهاب سنگها، بعد از حركت و انحراف از اجسام مبدأ، تحت اشعه هاي كيهاني بمباران مي شوند و در طي حركت در ميان فضا منجر به توليد ماده آلومينيم ميگردند.
اغلب متخصصان شهاب سنگها، بر اين باورند كه انرژي حاصل از تجزيه آلومينيم ممكن است، براي ذوب و گوناگوني بعضي سياركها بعد از تشكيل در حدود 5/4 بيليون سال گذشته اتفاق افتاده است.
آلومينيم، بيشتر در حالت اكسيداتيو يا سيليكاته يافت مي شود.
يك تئوري در مورد منشأ آلومينيم نشان ميدهد كه در مواد معدني beryl، cryolite، garnet، spinel و turquoise يافت مي شود (Earnshaw , 1997).
كرئوليت (Cryolite) به عنوان يك ماده معدني در “Greeland” يافت شده است. اما در صنعت از يك ماده جايگزين شده كه ماده سنتز شده و مصنوعي است استفاده مي شود. كرئوليت يك تركيب شيميائي از آلومينيم و سديم فلوئوريد (Na3 AlF6) است.
اگر چه آلومينيم عنصري فوق العاده رايج است، ولي مواد معدني آن ارزش اقتصادي چنداني ندارند، تقريباً همه فلزات آلومينيم از بوكسيت [ALOX(OH)3] توليد ميشوند، كه بالاترين رسوبات بوكسيت در استراليا، برزيل، كانادا، نروژ، روسيه و ايالات متحده آمريكا يافت ميشود. نسبت به فلزات ديگر آلومينيم به سختي از سنگ معدن خود استخراج ميشود. اكسيد آلومينيم (AL2O3) نقطه ذوبي حدود oC 2000 ( fo 3600) را داراست، كه به وسيله الكتروليز استخراج ميشود،

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع نيتروژن، تثبيت، ميلي‌گرم، Next Entries دانلود تحقیق با موضوع آلومينيوم، ريشه، سميت