دانلود تحقیق با موضوع شبکه های عصبی، دسته بندی، شبکه های عصبی مصنوعی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

و برآورد تخمین امنیت.
2-14: برخی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مباحث مهندسی صنايع
با توجه به آنچه گفته شد کاربردهایی به شرح ذیل برای شبکه های عصبی در این زمینه ارائه شده است:
دسته بندی و شناسايی الگو. اين شبکه ها به گونه ای طراحی شده اند که قادر هستند انواع الگوها را دسته بندی و از هم تفکيک کنند .
دسته بندی نقاط خارج از کنترل در کنترل کيفيت.
تفکيک و دسته بندی نظرات خبرگان از عامه در سيستم پشتيبان تصميم گيری.(DSS)
دسته بندی بهينه ماشين آلات.
پيش بينی: اين گونه شبکه ها به گونه ای آموزش ديده اند که بر اساس يادگيری و حفظ تجارب ، قادر به پيش بينی آينده هستند .
شبکه های پيش بينی قيمت نفت و بازار بورس: شبکه های پيش بينی کننده در مباحث کنترل موجودی ، کنترل کيفيت و برنامه ريزی تعميرات.
مدلسازی : اين گونه شبکه ها به طور گسترده ای در مسائل برنامه ريزی توليد وOR کاربرد دارند. شبکه هاي یطراحی شده اند که قادر به جستجوی نقطه بهينه سراسری در زمينه برنامه ريزی Job-shop Schedul و TPS و … هستند.
بهينه سازی : مخصوصا در سيستم های کنترلی سيستم های مديريت، تخصيص و تسهيم منابع
در سيستم های مالی، می تون از شبکه های عصبی )علی الخصوص شبکه های برگشتی) استفاده کرد.
در این پژوهش کابرد شبکه های عصبی مصنوعی در ارتباط با پیش بینی قیمت و بازده سهام می باشد که ذیلا به شرح و توضیح این متغیرها پرداخته خواهد شد:
2-15: تعاریف متغیرهای پژوهش
علماي اقتصاد، بورس اوراق بهادار را براي تأمين و تجهيز منابع مالي، حياتي ميدانند اصولاً اهميت وجود بازار متشكل سرمايه در ساختار اقتصادي هر كشوري بسيار احساس مي گردد چنانچه از طريق تشكيل يك چنين بازاري ضمن حصول اهداف اقتصادي كشور در مسائل و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي نيز تا حدود زيادي اثرات سودمند و قابل توجهي را ايجاد خواهد نمود و به اين ترتيب توجه به بورس و راه اندازي آن از ضروريات قطعي و لازمه حيات سالم اقتصادي هر جامعه محسوب مي گردد. چرا كه براي توسعه اقتصادي يك كشور، سرمایه‌گذاری امري بسيار ضروري است و براي آنكه سرمایه‌گذاری صورت گيرد نخستين شرط، وجود سرمايه يا جمع آوري آن است و طبيعي ترين منبع براي جمع آوري سرمايه هر كشور، پس انداز افراد آن جامعه است، اما پس انداز افراد الزاماً و به خودي خود به مصرف سرمايه گذار نميرسد و ممكن است بخشي يا قسمت مهمي از آن به صورت راكد و بلااستفاده باقي بماند لذا ميبايست تمهيدات و تدابيري اتخاذ گردد كه پس انداز ها به سوي سرمایه‌گذاری سوق داده شود و در اين زمينه، راه هاي مقطعي براي جلب پس اندازها به سوي سرمایه‌گذاری وجود دارد كه مهمترين و مناسب ترين آن بورس اوراق بهادار است. بورس در واقع محلي است كه در آن سرمايه گذار نظير موسسات صنعتي بازرگاني و حتي دولتها و شهرداري ها و ديگر سازمانهاي عمومي و خصوصي براي يافتن شريك در سرمایه‌گذاری يا گرفتن وام براي تأمين هزينه هاي خود به آن مراجعه مي كنند و دارندگان پس انداز ها اعم از كوچك و بزرگ نيز می‌توانند با پاسخ گويي به اين تقاضا ها سرمایه گذاري را ميسر سازند(نامدار،1383:ص56). در همین راستا متغیرهایی که در پژوهش حاضر از آنها برای پیش بینی در شبکه های عصبی به کار رفته است عبارتند از :
قیمت سهام،
بازده سهام،

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع شبکه های عصبی، شبکه عصبی، پردازش اطلاعات، قابلیت یادگیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، تحلیل پوششی، پیش بینی ورشکستگی