دانلود تحقیق با موضوع شاه طهماسب، سلطان محمد

دانلود پایان نامه ارشد

قراول سپاه و شرکت در جنگ چالدران و کوتاهی در این جنگ
926 علی سلطان چنچکلو توآچی (زین الدین) 3 سال
929 نواب اوغلی سلطان چند ماه
آخرین امیر ذوالقدری در دوره ی پادشاهی شاه اسماعیل
929 علی سلطان ذوالقدر 2 سال
931 مراد سلطان برادر زاده علی سلطان چند ماه
931 حمزه بیگ جامشلوی ذوالقدر چند ماه
شرکت در جنگ جام به همراه شاه طهماسب بر علیه اوزبکان و ملحق شدن به اردوی شاهی در قزوین
931 نواب شجاع الدین غازی خان ذوالقدر توآچی 16سال
سرکشی شاه طهماسب برای اولین بار به ایالت فارس شرکت غازی خان در گرد همایی نیروهای نظامی شاه طهماسب در شهر ری سرکوب شورش سلطان حسن ریشهری
947 ابراهیم بیگ تو آچی باشی ذوالقدر 15 سال
سرکوبی شورش علاءالدین رعناشی حاکم دزفول در سال 948ه.ق مشارکت در جنگ با عثمانی سرکوب شورش القاس میرزا
962 علی سلطان تاتی اوغلوی ذوالقدر 4 سال
شرکت در لشکر کشی های شاه طهماسب در خراسان و سیستان و محاصره قلعه قندهار
966 شاه ولی سلطان ذوالقدر 7سال
روابط گسترده و صمیمانه با امرای لارستان
973 محمد خان بیگ ذوالقدر 5 سال
خیانت به شاه طهماسب در جنگ با عثمانی و پیوستن به سپاه عثمانی
978 ولی سلطان قلخانچی ذوالقدر 7سال
اخرین والی فارس در دوره شاه طهماسب به عهده گرفتن للگی و اتابکی شاهزاده سلطان محمدو حمزه میرزا

985 علی بیگ ذوالقدر 4سال
تخلف و امتناع علی خان از سفر به آذربایجان
989 امت بیگ سارو شیخلوی ذوالقدر 4 سال
حمایت از شاه زاده و شکست در درگیری با سلطان محمد که در هنگام فرار به دست خاندار افشار کشته میشود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع فرمانبرداری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، زبان فارسی، قوانین موضوعه