دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

سهمي به شرکت اجازه مي دهد تا بدون استفاده از نقدينگي شرکت که ممکن است جهت تأمين مالي فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور نياز باشد، سود تقسيمي اعلام کند. بنابراين شرکت قادر خواهد بود تا سود را انباشته نمايد و همزمان خواسته هاي سهامداران جهت دريافت سود تقسيمي را برآورده نمايد. اين دو هدف اغلب متعارض هستند. استفاده از سود سهمي مصالحهاي است که مديران را قادر مي سازد تا هر دو هدف سياست سود تقسيمي را برآورده سازند. شرکت مي تواند بدون اعلام انتشار سود سهمي ، سود را ذخيره نمايد. اما دريافت سود سهمي از نظر رواني سهامداران را راضي نگه مي دارد. همچنين کل سود تقسيمي نقدي در آينده وقتي که سود تقسيمي هر سهم يکسان بماند مي تواند افزايش يابد.
وسيلهاي جهت پرداخت سود تقسيمي در شرايط سخت مالي و محدوديت هاي اوراق قرضه: در بعضي از موقعيت ها حتي اگر قصد شرکت ذخيره کردن سود نباشد، سود سهمي تنها وسيله پرداخت سود تقسيمي و برآوردن خواسته هاي سهامداران مي باشد. وقتي شرکتي با موقعيت نقدينگي سختي روبرو مي شود، تنها راه جايگزين سود تقسيمي نقدي انتشار سود سهمي ميباشد. اعلام سود سهمي تحت چنين موقعيتي نبايد به معني سودآوري شرکت تلقي شود، بلکه به معني مشکلات مالي است. همچنين هنگامي که محدوديتهايي جهت پرداخت سود تقسيمي نقدي تحت قراردادهاي وام اعمال مي شود، ضروري است. بنابراين تحت موقعيتهاي سخت مالي يا محدوديت هاي اوراق قرضه و وام، سود سهمي وسيله اي جهت حفظ اعتبار سهامداران به شرکت ميباشد.
قيمت جذابتر سهام شرکت: گاهي اوقات قصد شرکت از انتشار سهام جايزه کاهش قيمت بازار سهم و جذاب نمودن آن براي سرمايهگذاران ميباشد. اگر قيمت بازار سهم شرکت خيلي بالا باشد، ممکن است توسط سرمايه گذاران کوچک خريداري نشود. اگر قيمت بتواند در يک دامنه مطلوبي کاهش يابد، قابليت خريد و فروش خواهد يافت. بنابراين، سود سهمي به عنوان وسيله اي جهت نگهداري قيمت بازار در يک دامنه معاملاتي مطلوب ميباشد.

2-6-3-2- محدوديتهاي سود سهمي
سود سهمي به وسيله اغلب سهامداران ارزشمند تلقي ميشود. اما آنها نميتوانند تشخيص دهند که سود سهمي بر ثروت آنان هيچ تأثيري ندارد و بنابراين به تنهايي ارزشي براي آنان ندارد. اعلام سود سهمي همان سرمايه گذاري سود گذشته سرمايه گذاران مي باشد. بنابراین اعلام سود سهمي روش رسمي تشخيص سودي است که سهامداران قبلا در اختيار داشته اند. سود سهمي صرفا مالکيت بر شرکت را به تعداد بيشتري از گواهي سهام تقسيم مي کند. سود سهمي به آساني يک بخش از يک شرکت را به تعداد تکه بيشتري تبديل مي کند.
در حقيقت سود سهمي به سهامداران منفعت ويژه يا اضافهاي نميدهد و نسبت مالکيت را در شرکت تغيير نميدهد.
همانگونه که در بخش قبلي گفته شد بزرگترين منفعت انتشار سود سهمي همان اثر رواني مطلوب آن به سهامداران ميباشد، به همين دليل سهامداران از توزيع سهام جايزه استقبال ميکنند.
عيب سود سهمي از نقطه نظر شرکت اين است که مديريت آن نسبت يه سود تقسيمي نقدي گرانتر مي باشد. اگر شرکت سود سهمي کمي به طور دوره اي منتشر کند، اين کار به نفع شرکت نمي باشد. تحليل گران سرمايه گذاري، سود هر سهم را براي انتشار سود سهمي کم تعديل نمي کنند و فقط انتشار سود سهمي بسيار زياد توسط آنان تعديل مي شود.
2-6-4 تجزيه سهام11
تجزيه سهام روشي براي کاهش ارزش اسمي سهام و افزايش تعداد سهام مي باشد. تجزيه سهام فقط ارزش اسمي سهام را کاهش و تعداد سهام را افزايش مي دهد و حقوق صاحبان سهام و ساير اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغيير باقي ميماند. به طور کلي هدف از تجزيه سهام چند چيز است:
افزايش تعداد سهام
گسترش مالکيت
رساندن قيمت سهام به محدوده نرمال (مطلوب) بازار
افزايش گردش سهام شرکت
بعضي از شرکتها براي اينکه قيمت سهامشان به کمتر از سطح معيني تنزل نکند اقدام به تجزيه معکوس12 مي نمايند يعني تعداد سهام خود را کاهش و ارزش اسمي هر سهم را افزايش مي دهند.
2-6-5 تجميع سهام
به جاي افزايش تعداد سهام منتشره شرکتي ممکن است بخواهد آنها را کاهش دهد. اين اقدام در حالتي صورت ميگيرد که قيمت بازار سهام به شدت کاهش يافته و با اين روش قيمت بالا ميرود. البته بالا رفتن قيمت بستگي به عايدات گذشته و مورد انتظار شرکت دارد.
2-6-6 بازخريد سهام
در برخي از کشورها گاه بجاي پرداخت سود نقدي تعدادي از سهام شرکت را از بازار خريداري مي کنند و آنها را در شرکت نگهداري مي کنند. اين روش براي کنترل بيشتر شرکت بر قيمت بازار اعمال مي شود. هرگاه قيمت سهام در بازار کاهش يابد، بازخريد سهام مانع کاهش زياد قيمت مي شود، زيرا با افزايش تقاضا، حجم عرضه را کنترل مي کند و هنگامي که عرضه کاهش يافت و تقاضا زياد شد، طبق مکانيسم عرضه و تقاضا بايد قيمت افزايش يابد. در اين حالت که قيمت افزايش يافت، شرکت مي تواند سهام بازخريد شده را در بازار به قيمت بيشتر بفروشد.
قيمت تعادلي که شرکت براي بازخريد سهم خود پيشنهاد ميکند.
P^*=S⁄D+P_x
که در آن:
P^*: قيمت بازار هر سهم پس از توزيع
S : مبلغي که شرکت مايل به توزيع آن مي باشد.
D: تعداد سهام منتشر شده قبل از توزيع
مطابق با ماده 198 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 خريد سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع شده است.

2-7- سياستهاي تقسيم سود13
تصميمگيري در مورد مصارف سود حاصله از عمليات شرکت يکي از تصميمات عمده مديران موسسه را تشکيل ميدهد. مديران مؤسسه بايد در مورد اين مسأله که چه مقدار از عايدات شرکت را به عنوان سود تقسيمي بين سهامداران توزيع نمايند و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمايند، تصميم گيري کنند. به هر حال، شرکت ممکن است حجم ريالي ثابتي از سود خود را بدون توجه به نوسانات درآمدي خود توزيع نمايد و يا درصد ثابتي از سود پرداخت کند و يا حتي مبالغي از سود انباشته شرکت در طي سالهاي گذشته را به عنوان سود سهام جاري بين سهامداران توزيع نمايد. بعضي از شرکتها نيز در اين رابطه از الگوي خاصي پيروي نکرده و صرفا در پرداخت سود سهام، شرايط مقطعي را که در آن قرار دارند، در نظر مي گيرند.
به طور کلي سياست هاي مختلفي که شرکت ها مي توانند در تقسيم سود خود اتخاذ کنند عبارتند از:
2-7-1 سياست تقسيم سود منظم14
در اين روش مديريت در پرداخت سود از يک سياست منسجم و منظم پيروي مي کند و سعي ميکند با وجود نوسان در سود طي سالهاي مختلف، نظم در پرداخت سود سهم حفظ گردد. شرکت هاي تابع چنين سياستي براي استمرار در پرداخت سود سهام، معمولا در دوره هايي که درآمد شرکت بالاست و از نقدينگي خوبي برخوردار است، با اندوخته کردن مبالغي از درآمد، کسري وجوهي را که بر طبق سياست پرداختي خود بايد توزيع نمايد، جبران ميکنند.
در اتخاذ سياست تقسيم سود منظم، مديريت بايد وضعيت درآمدي شرکت متبوع خود را که مي تواند بر يکي از دو صورت زير باشد شناسايي نمايد:
داراي درآمدهاي يکنواخت و با نوسانات کم
داراي درآمدهايي که به صورت ناگهاني و پيش بيني نشده نوسان مي نمايد.
شرکتهايي که فعاليتشان در جهت توليد و عرضه کالاهاي مصرفي است که توسط مصرف کننده نهايي استفاده ميشود توانايي درآمدي با ثبات تر از شرکت هايي است که کالاهاي واسطه براي توليدکنندگان ديگر توليد ميکنند. قيمت کالاها و بهاي تمام شده آنها مي تواند درآمدهاي آنان را تحت تأثير قرار دهد. هر قدر هزينههاي توليد پايينتر باشد درآمدها با ثبات ترند و بالعکس هر چه هزينه هاي توليد بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بيشتري برخوردار خواهند بود. بنابراين چنانچه بهاي تمام شده توليدات پايين باشد و خريدار آن مصرف کننده نهايي باشد درآمدهاي شرکت منظم تر و با ثبات تر خواهد بود اما هرقدر درآمدهاي شرکت از محل توليدات پر هزينه به دست آيد و مشتريان آن به عنوان کالاي واسطه اي خريداري نمايند درآمدها از قاعده و نظم کمتري برخوردار بوده و کمتر مي توان با تکيه بر اين درآمدها سياست پرداختي منظمي را اتخاذ نمود.
شرکتها در پيروي از سياست تقسيم سود منظم روشهاي متفاوتي استفاده مي کنند که مهمترين آنها عبارتند از:
2-7-1-1 روش درصد ثابتي از سود هر سهم15
در اين روش مؤسسه درصد ثابتي از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام مي پردازد. يک درصد سود سهام پرداختي ثابت دلالت بر اين دارد که درصد عايدات پرداخت شده در هر سال ثابت مي باشند و بنابراين سود سهام پرداختي به تناسب تغيير در درآمدهاي شرکت نوسان مي يابد، يا به عبارت ديگر اين سياست، سودها را مستقيما به درآمد خالص شرکت نسبت مي دهد. به پرداخت سود به عنوان نسبتي ثابت از درآمد هر سهم نسبت سود پرداختنی گفته مي شود. مثلا اگر شرکتي براي دوره بلند مدتي همواره 30 درصد از درآمد هر سهم خود را توزيع نمايد و 70% باقیمانده در حساب اندوخته ها و سود سنواتي نگه دارد و در سال اول درآمد هر سهم اين شرکت 100 ريال و در سال دوم صفر ريال باشد آنگاه سود سهام پرداختي شرکت به ترتيب 30 ريال و صفر ريال خواهد بود. به دليل اينکه در اين سياست مديريت خود را عملا از نظر پرداخت سود به درآمدهاي مؤسسه وابسته نموده است، ريسک نوسانات درآمدي شامل سود پرداختي نيز مي گردد و به اين دليل اين نحوه توزيع سود يک سياست محافظه کارانه مي باشد. در چنين شرايطي اگر درآمدهاي شرکت بسيار کاهش يابد مديريت در عمل خود را فقط ملزم به پرداخت درصدي از همان درآمد ميداند. به نظر مي آيد اين سياست براي اکثر سرمايهگذاران به خصوص آن دسته که به نحوي به درآمدهاي جاري وابسته اند رضايت بخش نباشد زيرا در سالهايي که درآمد پايين است سود پرداختي با آنان نيز پايين ميآيد (خادم موخر40، 1380).
2-7-1-2 روش مبلغي ثابت
بر طبق اين سياست، مؤسسه به طور ثابت مبلغي قطعي و معين به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود ساليانه، براي هر سهم مي پردازد. در حقيقت با پيروي از اين سياست شرکت مبلغ ثابتي را بين سهامداران توزيع خواهد کرد، حتي اگر در سال مزبور زيان داشته باشد. بايد توجه داشت پيروي از اين سياست بدين معني نيست که مبلغ سود پرداختي براي تمامي سال هاي آينده بدون تغيير باقي مي ماند بلکه وقتي درآمدهاي شرکت افزايش مي يابد و انتظار مي رود که سطح جديد در آينده نيز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختي افزايش خواهد يافت. البته اگر چنانچه پيش بيني شود که اين افزايش درآمد موقتي بوده است تغييري در سطح سود پرداختي از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد. با اينکه شرکت هاي با ثبات راحت تر و مطمئن تر مي توانند اين سياست را دنبال کنند، ولي نوسان در درآمد، پيروي از اين سياست را براي شرکت هاي با نوسانات درآمدي بالا منتفي نمي سازد. چنين شرکت هايي براي امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه بايد در سال هايي که عايدات، بيشتر از سود سهام پرداختي مي باشد مبالغي را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال هايي بادرآمدي پايين ذخيره نمايند. حتي بعضي از شرکت ها حسابي تحت عنوان ذخيره متعادل سازي سود تقسيمي ايجاد مي نمايند که اين گونه حسابها در نهايت مي تواند به ثبات سود تقسيمي کمک کند. نسبت پرداختي ممکن است در سال بخصوصي کوچکتر و يا بزرگتر از نسبت پرداختي مورد نظر باشد اما در مجموع نسبت هاي پرداختي به گونه اي است که هدف مورد نظر را تأمين مي نمايد.
اين سياست از نظر سرمايه گذاران سياست کم ريسکي تلقي مي شود و سرمايه گذاراني که مايلند حجم معيني از وجوه نقد را براي اداره امور زندگي و هزينه هاي عملياتي بدست آورند نسبت به سهام چنين شرکت هايي تمايل بيشتري دارند و احتمالا حاضرند مبلغ بيشتري براي هر سهم شرکتي که داراي سياست تقسيم سود ثابتي مي باشد در صورت تساوي ساير شرايط بپردازند. مزاياي سياست تقسيم سود باثبات عبارتند از:
محتواي اطلاعاتي سود سهام16: سياست تقسيم سود يک شرکت و تغيير اين سياست مي تواند شامل اطلاعاتي باشد که به آن محتواي اطلاعاتي سود سهام مي گويند.
در مواقعي که شرکت از سياست سود با ثبات پيروي مي کند، ادامه چنين سياستي با افزايش و کاهشي که در روند آن ممکن است پيش آيد، در واقع اطلاعاتي درباره انتظارات مديران شرکت در مورد آينده

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده مورد انتظار سهامدار، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده سهام، بازده مورد انتظار، وجوه نقد