دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده مورد انتظار سهامدار، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

دارد یا خیر؟

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اين موضوع از دو ديدگاه حائز اهميت است:
1-3-1 از ديدگاه سهامداران
ميزان سود تقسيمي از آن جهت براي سهامداران با اهميت است که هر گروه از سهامداران با ويژگيهاي شخصي و درآمدي و نظائر آن اقدام به خريد سهام شرکتي ميکنند که شيوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ويژگي هاي آنها باشد. در واقع مي توان گفت اين ميزان تقسيم سود شرکتها است که تا حدي ترکيب سهامداران را شکل مي دهد. از ديدگاه سهامداران و سرمايهگذاران سود نقدي مي تواند در رابطه با چگونگي پاسخ به سؤالات زير داراي اهميت باشد:
آيا نحوه توزيع نقدي در بازده کلي سهم تأثير دارد؟
آيا سود نقدي حاوي اطلاعاتي در مورد سودآوري آتي شرکت ها مي باشد؟
آيا سود نگهداري شده در شرکت ها به نحو مطلوبي به سرمايه گذاري سودآور اختصاص مي يابد؟

1-3-2 از ديدگاه مديران
مديران معمولا در مورد عايدات شرکت دو تصميم متفاوت اتخاذ مي نمايند:
الف) نگهداري سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهيها و تأمين مالي سرمايه گذاريها و خريد داراييهاي فيزيکي
ب) توزيع سود بين سهامداران
هر کدام از تصميمات فوق آثاري بر ارزش کل شرکت مي گذارد که ارزيابي مزايا و معايب هر تصميم منجر به اتخاذ راه کارهاي خاص خود خواهد بود. نگهداري سود در شرکت اگر چه ارزانترين و ساده ترين راه دست يابي به منابع مالي مورد نياز مي باشد ولي درضمن فشارهاي ناشي از تقاضاي سود نقدي به دليل ريسک پايين تر آن نسبت به سود احتمالي ناشي از افزايش قيمت سهام، مديران را در تصميم عدم پرداخت سود مردد مينمايد. همچنين پرداخت سود نقدي مسائلي از قبيل توقف يا کاهش رشد و توسعه شرکت به دليل عدم دسترسي به بازارهاي سرمايه را به دنبال خواهد داشت.
ارزيابي تطبيقي ميان صنايع مختلف، محک ارزشمندي را براي سرمايهگذار فراهم مي کند که براي سرمايه گذاري در اين صنايع تصميم گيري مي کنند. اين پژوهش براي تدوينکنندگان سياست تقسيم سود مفيد خواهد بود. اين مطالعه هنگامي که بازار سقوط کرده باشد و يا نرخ سهام از طريق ماکزيمم سازي ثروت سهامدار کاهش مي يابد سودمند خواهد بود. اين پژوهش، بينش تطبيقي براي سهامداران و تدوين کنندگان سياست تقسيم سود در اين صنايع فراهم مي کند.

1-4- اهداف اساسي تحقيق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند طی سالهای 1381تا1390 میباشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسيمي و قيمت سهام در صنايع مواد دارويي و غذايي به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایههای خود را به بازار بورس هدایت کنند.

1-5- فرضيههاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشند:
فرضيه اول: بين سود تقسيمي و بازده مورد انتظار سهامدار در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين سود تقسيمي و قيمت سهام در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند رابطه معني داري وجود دارد.
1-6- روش انجام تحقيق
اين تحقيق از نوع تحقيقات تجربي است و با توجه به اينکه از اطلاعات تاريخي براي آزمون فرضيهها استفاده شده است در دستهي تحقيقات پس رويدادي قرار ميگيردکه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. دادههاي موردنياز براي آزمون فرضيهها، از نرم افزار تدبيرپرداز و همچنين صورتهاي مالي شرکتها استخراج مي شود.

1-7- متغيرهاي تحقيق
1-7-1 متغيرهاي وابسته
متغيرهاي وابسته در اين تحقيق بازده مورد انتظار سهامدار و قيمت سهام مي باشند.
1-7-2- متغيرهاي مستقل
متغير مستقل اصلي در اين تحقيق سود تقسيمي هر سهم و ساير متغيرهاي مستقل نسبت حاشيه سود ناخالص، نسبت ارزشيابي سود و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام مي باشند.
1-7-3- متغير کنترلي
در اين پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغير کنترلي به شرح زير استفاده گرديده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاريتم طبيعي کل داراييهاي شرکت بدست ميآيد.

1-8- روش گردآوري دادهها
در تحقيق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانهاي شامل کتب، مجلات هفتگي، ماهنامهها، فصلنامهها و انتشارات مراکز تحقيقاتي و پژوهشي، پايان نامه هاي تحصيلي و جستجو در پايگاه هاي اينترنتي، بخش نظري و ادبيات موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و داده هاي مورد نياز شرکتها نيز از پايگاههاي اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکهاي اطلاعاتي همانند تدبير پرداز، صورتهاي مالي، يادداشتهاي توضيحي و گزارشهاي مجمع عمومي شرکتها استخراج و جهت نتيجه گيري، مورد مطالعه، بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

1-9- قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
در اين تحقيق تأثير سود تقسيمي بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنايع مواد دارويي و غذايي به جز قند مورد بررسي قرار مي گيرد.
قلمرو زماني
دوره زماني تحقيق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 مي باشد
قلمرو مکاني
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنايع مواد دارویي و غذايي بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.

1-10- تعريف واژههاي عملياتي
سود تقسيمي: معمولا پس از کسر ماليات از سود شرکت، باقيمانده طي حداکثر يک سال به سهامداران پرداخت ميشود. سود تقسيم شده تمامي سود خالص يک شرکت نيست بلکه فقط بخشي از آن است، بخش باقيمانده سود به صورت تقسيم نشده جزء ذخاير شرکت است و براي گسترش آتي نگهداري ميشود. سود تقسيم شده بر اساس ارزش اسمي هر سهم و نه ارزش بازاري آن اعلام ميشود. اعطاي سهام جايزه نيز نوعي تقسيم سود بين سهامداران است (حاجي زاده قراملکي 1383، 8).
بازده: مجموعه مزايايي است که در پايان سال مالي به دارنده سهام تعلق ميگيرد. (حاجي زاده قراملکی38،1383).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین میباشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).
نسبت قيمت به درآمد هر سهم(P/E)2:اين نسبت كه از آن به عنوان ضريب سودآوري نيز نام برده مي شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).

1-11- ساختار تحقيق
ترتيب ارائه مطالب در فصل هاي بعد به شرح زير است:
در فصل دوم ابتدا تعريفي از سود و روشهاي پرداخت سود سهام و انواع سياست هاي تقسيم سود بيان ميگردد. سپس به تعريف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نيز تحقيقات خارجي و داخلي مرتبط با موضوع تحقيق مرور ميگردند.
در فصل سوم، روش اجراي تحقيق، تشريح مي شود. متغيرهاي وابسته، مستقل و کنترلي و نحوه اندازه گيري آنها به تفصيل بيان مي شود. همچنين قلمرو تحقيق، جامعه آماري و نمونه در اين فصل بيان مي شود. نحوه جمع آوري دادهها، تعاريف مفاهيم، روش شناسي تحقيق، روش هاي آماري و آزمون فرضيه ها مطالب ديگري هستند که در اين فصل ارائه مي شوند.
در فصل چهارم يافتههاي تحقيق ارائه مي شوند. ابتدا آمار توصيفي مورد بررسي قرار ميگيرد، سپس با بيان فرضيه ها و مدل رگرسيون هر فرضيه و انجام آزمونهاي تکميلي، نتايج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه ميشوند.
در فصل پنجم، ابتدا خلاصهاي از تحقيق بيان شده و سپس يافتهها و نتايج تحقيق تشريح ميشوند و در ادامه تفسير نتايج و مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس به توضيح محدوديتها پرداخته مي شود و در نهايت پيشنهادها و توصيه هايي براي تحقيقات آتي ارائه ميشود.

1-12- خلاصه فصل
در اين فصل پس از ذکر مقدمه اي کوتاه، به بيان مسئله و تشريح موضوع و سپس اهميت و ضرورت انجام تحقيق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسي، فرضيهها، روش انجام تحقيق و متغيرهاي تحقيق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوري دادهها، قلمرو تحقيق، واژگان عملياتي و ساختار تحقيق مطالب ديگري بودند که در اين فصل به آنها پرداخته شد.

بخش اول سود
2-1- تعريف سود
سود يکي از مفاهيم حسابداري و مالي است که موجب با اهميت شدن سياست تقسيم سود در مديريت مالي ميگردد. تحليلگران مالي اندازه گيري و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفيد ميدانند.
اهداف گزارشگري سود خالص عبارت است از:
از سود به عنوان معيار کارايي مديريت استفاده مي شود.
استفاده از ارقام تاريخي سود براي کمک به پيش بيني وضع آتي شرکت يا توزيع سود سهام در آينده.
استفاده از سود براي اندازه گيري موفقيت در عملکرد مديريت (رهنماي رودپشتي و فرزین ،328، 1384).

2-2- اهميت سود
از آنجا که سود شرکت بوسيله حسابداران قابل دستکاري است و مقدار آن به ميل و خواسته مديران شرکت تغيير مي کند، اين پرسش مطرح است که آيا سود شرکت مي تواند ارزش اقتصادي داشته باشد يا خير؟ چگونه ميتوانيم بپذيريم که سود شرکت عامل تعيين کننده ارزش سهام باشد؟ شايد پاسخ ساده اين پرسش اين باشد که سود مورد گزارش و سود پيش بيني شده به سرمايه گذاران کمک مي کند تا بتوانند بر آن اساس جريان سود تقسيمي آينده را پيش بيني کنند. به اين دليل است که سرمايه گذاران به صورتي آشکار به سود شرکت توجه زيادي مي کنند. به عنوان مثال اگر انتظار رود که سود شرکت در يک سال 20% رشد يابد مي توان به صورتي معقول انتظار داشت که سود تقسيمي هم در سال با نرخ 20% رشد کند.

2-3- پيشبيني سود
بسياري از سرمايه گذاران پيش بيني سود آتي را به عنوان عاملي تعيين کننده در پيش بيني توزيع سود سهام آينده بکار مي برند و بديهي است که سود سهام مورد انتظار به نوبه خود نقش تعيين کننده اي در قيمت گذاري ارزش جاري سهام يا کل واحد تجاري دارد. از آنجا که پيش بيني سود براي سرمايه گذاران و تحليلگران از اهميت بالايي برخوردار است، 3FASB در بيانيه شماره يک خود چنين آورده است:
سرمايهگذاران و تأمينکنندگان اعتبار مالي به ارزيابي دورنماي جريان نقدي خالص واحد تجاري علاقمندند و عمدتا سود به دست آمده را جهت پيش بيني سودهاي آتي و همچنين بررسي سودآوري مورد استفاده قرار ميدهند. سود تقسيمي هر سهم معمولا به صورت نقد پرداخت مي شود. تقسيم سود ميتواند به صورت ديگر هم انجام شود که آن را سهام جايزه و يا سود جنسي مينامند (جهانخانی1375،44).

2-4- چرا شرکتها سود تقسيم مي کنند؟
با توجه به اهميت سود تقسيم نشده در تأمين مالي پروژههاي سرمايهگذاري شرکتها، چرا اين شرکتها اقدام به توزيع سود بين سهامداران مينمايند؟ اين کار دلايل متعددي دارد که برخي از آنها عبارتند از:
سود سهام درآمد باثباتي براي سهامداران فراهم مي کند. بطوريکه بر اساس حجم سود سهام مي توانند هزينه زندگي خود را تنظيم کنند.
سرمايه گذاران و خريداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.
تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيدي براي سرمايه گذاران مي باشد.
اگر سهامداران شرکتي عادت به دريافت سود سهام داشته باشند مشکل است به يکباره سود سهام را متوقف نمود.
افزايش تورم باعث مي شود که سود فعلي از دريافت آتي ارزشمندتر باشد.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبليغات تهاجمي رقبا عليه شرکت شود.
برخي از مقررات قانون تجارت و ماليات هاي مستقيم شرکت ها را از انباشتن غيرضروري و بيش از حد سود تقسيم نشده منع مي نمايد.
سهامداران از طريق دريافت سود يا حتي انتظار دريافت سود است که بازده سرمايه شان را به دست مي آورند يا شانس اين را پيدا مي کنند که سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
سهامداران نيز سود تقسيم شده ر

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار، سود سهام Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، اوراق قرضه، ارزش سهام، وجوه نقد