دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، اوراق قرضه، ارزش سهام، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ا بر منفعت سرمايه ترجيح مي دهند. عوامل متعددي وجود دارد که سهامداران سود تقسيم شده را ترجيح مي دهند که 3 دليل عمده آن در زير بيان مي شود:
کاهش عدم اطمينان- قول دادن منفعت سرمايه در آينده يا توزيع سود در آينده داراي عدم اطمينان بيشتري از توزيع سود در زمان حال مي باشد.
سود تقسيمي نشان دهنده قدرت شرکت است- اعلام و پرداخت سود نقدي بيانگر اطلاعاتي است مبني بر اينکه شرکت بطور معقولي قوي و با پشتوانه است. به عبارت ديگر سود سهام داراي محتواي اطلاعاتي است.
نياز براي درآمد جاري شان- تعدادي از سهامداران درآمد سرمايه گذاري خود را براي پرداخت هزينه هاي جاري خود نياز دارند. اين سرمايه گذاران شايد مايل به پرداخت سهام خود براي کسب سود نباشند. سود تقسيم شده نشان دهنده درآمد جاري براي اينگونه سرمايه گذاران است بدون اينکه تأثيري بر اصول سرمايه گذاري يا سرمايه شان داشته باشد.

2-5- اهميت تقسيم سود
سود تقسيمي از دو جنبه حائز اهميت است:
اول به دليل خاصيت علامت دهي اش و دوم به دليل مفاهيم نقدينگي و مالياتي که براي سهامداران به همراه دارد. مرتون ميلر و فرانکو موديلياني عليرغم آگاهي نسبت به هر دو جنبه بيشتر به بحث روي جنبه دوم آن پرداختهاند.
(لينتر4 1956،99) خاصيت علامت دهي سود تقسيمي را به وسيله ارتباط بين سود تقسيمي و درآمد تشريح کرد و به علاوه مشاهده نمود مديراني که اطلاعات خاصي درباره درآمد آتي شرکت دارند، تمايلي به قطع و کاهش سود تقسيمي ندارند. او به اين نتيجه رسيد که تغييرات سود تقسيمي، اطلاعاتي را در خصوص درآمد آتي شرکت انتقال خواهد داد و اعتقاد به تغييرات غير منتظره درآمدهاي آتي، بر قيمت سهام تأثير ميگذارد. مدل لينتر در خصوص ارتباط بين سود تقسيمي و درآمد توسط (فاما و بابياک51968،1137) با بررسي دادههاي ايالات متحده مورد حمايت قرار گرفت. طرفداران نظريه علامت دهي معتقدند که بازار سهام عکس العمل مثبت نسبت به تقسيم سود يا افزايش آن و عکس العمل منفي نسبت به حذف و يا کاهش سود تقسيمي از خود نشان مي دهد.
فرضيه علامت دهي پيش بين مي کند که اگر سود (درآمد) افزايش يابد (رو به زوال گذارد) متعاقب آن سود تقسيمي نيز افزايش مييابد (کاهش مي يابد).
از طرف ديگر سود تقسيمي به دليل مفاهيم نقدينگي و مالياتي نيز موضوع قابل بحثي است. اثر مشتري به ما مي گويد که به دليل هزينههاي مبادلاتي و ماليات، سياست تقسيم سود شرکت ها مي بايست به نحوي طراحي شود تا از يک طرف نيازهاي نقدينگي سهامداران را برآورده سازو و از طرف ديگر هزينهها را به حداقل ممکن برساند. بويژه، رفتارهاي مالياتي مختلف سود تقسيمي و سود سرمايه، بر بازده پيش از ماليات سهامداران تأثير ميگذارد (التون وگروبر1970،68) (ليتزنبرگ6و راماسوامی1979،170).
اينکه شرکتها چگونه سياست تقسيم سودشان را تعيين مي کنند، سالها به عنوان يکي از مهمترين مسائل اقتصاددانان مالي مطرح بوده است ( ميلر و موديلياني7 1961، 420). نشان دادند که تحت شرايط خاصي، پرداخت سود نقدي نمي بايست تأثيري بر قيمت سهام داشته باشد. ميلر و موديلياني فرض کردند که سرمايه گذاري هاي شرکت ثابت است و صرف نظر از سياست تقسيم سود شرکت، همه پروژه هاي داراي ارزش خالص تأمين مالي ميشوند و نتيجه اين است که جريان نقدي آزاد آني شرکت به سياست تقسيم سود آتي شرکت ارتباطي ندارد، به طوري که سود تقسيمي، جريان نقدي آزاد باقيمانده شرکت است.
برخي از تحقيقاتي که در جهت توضيح سياست تقسيم سود واقعي بسط داده شدهاند، قسمتي از فرضيات ميلر و موديلياني را ناديده گرفته اند. به طور مثال، ( برنان8 1988،104) فرض ماليات مساوي را در مدل خود ناديده گرفت، به طوريکه در مدل برنان سود تقسيمي بالا، جريمه مالياتي بالايي دارد. ميلر و موديلياني پيشنهاد دادند که تغييرات سود تقسيمي مي تواند تأثير اطلاعاتي داشته باشد. مطالعات بعدي توسط (واتز9 1973) به اين نتيجه رسيد که تقسيم سود نقدي، قيمت سهام را افزايش مي دهد و قطع سود تقسيمي عموما منجر به کاهش قيمت سهام مي شود. با افزايش تفکيک ماليات از کنترل، مديران اغلب با نظارت کمتري روبرو هستند و در اين راستا، تعهد به پرداخت سود تقسيمي بالا، فرصت طلبي مديران را کمرنگ تر مي کند و شرکت ها را مجبور به تعامل بيشتر با بازار سرمايه مي کند.
پيام مهم مدل نابرابري اطلاعات اينکه پرداخت سود تقسيمي از دو جنبه حائز اهميت است: اول اينکه وسيله اي براي کاهش هزينه هاي نمايندگي است و از طرف ديگر علامتي در خصوص انتظارات مديران از وضعيت سودآوري آتي مؤسسه است. هر دو جنبه در مطالعات لينتر قابل مشاهده است که معتقد است سياست تقسيم سود واقعي شرکت ها متمايل به يک فرآيند تعديل جزئي و مستمر است.

2-6- روشهاي پرداخت سود سهام
اصطلاح سود تقسيمي معمولا به پرداخت نقدي درآمدها اشاره دارد. اگر پرداخت از منابعي به غير از سود انباشته و سود فعلي صورت گيرد اصطلاح توزيع10 بجاي سود تقسيمي بکار مي رود. با وجود اين، قابل قبول اينست که به توزيع از محل سود، سود تقسيم ميگويند و به توزيع از محل سرمايه شرکت سود تقسيمي سرمايهاي گويند.
تصميمگيري در مورد سود تقسيمي به عهده هيأت مديره شرکت است و مجمع عمومي ميتواند آن را پذيرفته يا رد نمايد. بعضي از شرکتها براي توزيع سود از قاعده خاصي استفاده مي نمايند و بعضي ديگر از تمامي امکانات خود براي توسعه شرکت بهره گرفته و سود پرداخت نمي کنند. هنگامي که سود تقسيمي اعلام شده است تبديل به بدهي شرکت مي شود و نمي تواند به آساني لغو شود. بعضي مواقع بعد از اينکه سود تقسيمي اعلام شد در زمان خاصي بين سهامداران توزيع مي شود. معمولاً مقدار سود تقسيمي بر حسب ريال هر سهم (DPS) بيان مي شود.آن همچنين به صورت درصدي از قيمت بازار سهم (بازده سود تقسيمي) يا به صورت درصدي از درآمد حاصل يا سود هر سهم نيز بيان مي شود.
2-6-1 سود تقسيمي نقدي
عمده ترين نوع توزيع8 سود سهام، بصورت نقدي مي باشد که ممکن است در هر زماني انجام گيرد، ولي معمولا در پايان يک دوره 3 ماهه پايان سال مالي انجام مي پذيرد. مجمع قبل از اتخاذ تصميم در مورد توزيع سود نقدي دو مسأله را مد نظر قرار مي دهد: سود کسب شده و وجوه نقدي موجود. مقدار سود کسب شده موجود وجوه نقد را در شرکت تضمين نمي کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد يا طي دوره وجوه نقد را تبديل به ساير دارايي ها کرده باشد و يا حتي از محل اين دارايي ها، بدهي هاي خود را پرداخت نموده باشد.
به هر حال بعد از اين که مجمع به اين نتيجه رسيد که وجوه کافي براي پرداخت سود در شرکت وجود دارد، تصميم به توزيع آن مي گيرد. توزيع سود سهام نقدي منجر به کاهش کل دارايي هاي شرکت و در نتيجه کاهش حقوق صاحبان سهام ميگردد.
با توزيع سود سهام نقدي، سرمايه در گردش کاهش مي يابد، ساختار و ترکيب حقوق صاحبان سهام تغيير مي کند. به طور کلي پرداخت سود نقدي سهم علاوه بر تأثير روي نقدينگي شرکت، بر توان بازپرداخت شرکت نيز تأثير مي گذارد.
2-6-2 سود تقسيمي به صورت اوراق قرضه
گاهي شرکتها براي اجتناب از پرداخت ماليات بابت سود انباشته بخشي از درآمدهاي جاري و سود انباشته خود را به حساب بدهي هاي جاري انتقال مي دهند و از آن طريق اقدام به انتشار اوراق قرضه و يا سهام ممتاز جهت پرداخت سود مي نمايند. اين اقدام باعث افزايش حجم بدهي شرکت مي شود. توزيع قرضه هاي بلند مدت نيز مانند موجودي جنسي (دارايي) به عنوان يک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد. مسأله قابل توجه در اين شيوه اين است که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددي تقسيم شده باشند شرکت در صورتي مي تواند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده نمايد که اين اوراق را بين کليه سهامداران توزيع نمايد.در غير اين صورت اگر توزيع قرضه ها به يک گروه خاص صورت گيرد اين امر باعث تغيير ترکيب سرمايه مي شود و عملا جمع بدهيهاي مستقيم و ثابت شرکت افزايش مي يابد، در حالي که ريسک مالي نهايي را تمامي گروه هاي سهامدار متحمل خواهند شد.
به طور کلي مديريت شرکتهايي که اقدام به انتشار اوراق به عنوان سود سهام مي کنند با اين کار در واقع تلاش مي نمايند تا در ذهن سهامداران اين تصور را ايجاد کنند که شرکت از نظر مالي وضعيت سالمتر و مناسب تري نسبت به آنچه که ديده مي شود، دارد.
2-6-3 سود سهمي
سودسهمی که ازآن به عنوان سهام جایزه نیز یاد میشود، در واقع توزیع سهام خود شرکت بین سهامداران است توزیع اینگونه سهام دلایل بسیاری دارد که 1) استمرار تقسیم سود درعین حال حفظ دارایی ها و2)فرآهم آورن امکان خرید سهم برای تمام مشتاقان از طریق کاهش قیمت بازار،از آن جمله اند اعلام سود سهمی برای شرکتها ایجاد بدهی نمی کند زیرا این امر مستلزم خروج دارایی ها نیست صدور سود سهمي نشان دهنده توزيع سهام علاوه بر سود تقسيمي نقدي فعلي مي باشد. اين امر موجب افزايش تعداد سهام پرداخت شده شرکت مي شود. سهام به نسبت توزيع مي شود. بنابراين، سهامدار نسبت مالکيتش را حفظ ميکند (نوروش ودیگران87،179: 2).
2-6-3-1 مزیتهای سودسهمی
2-6-3-1- الف مزيتهاي سود سهمي براي سهامداران
مزيت مالياتي: يکي از مزيت هاي سود سهمي براي سهامداران را مي توان با توجه به صرفهجويي مالياتي بيان نمود. وقتي سهامداري سود تقسيمي از شرکت دريافت مي کند، اين به عنوان درآمد عادي اش تلقي مي شود و با نرخ ماليات بر درآمد عادي، ماليات از آن اخذ مي گردد. اما دريافت سود سهمي بوسيله سهامدار همانند درآمد مشمول ماليات نمي باشد. توضيح بيشتر اينکه، سهامدار ميتواند سهام جديدي را که به صورت سهمي دريافت مي کند بفروشد و نيازهاي خود را برآورده نمايد و ماليات بر منفعت سرمايه بپردازد، که معمولا کمتر از ماليات بر سود تقسيمي مي باشد. سهامدار مي تواند تعدادي از سهام اصلي اش را بفروشد تا منفعت سرمايه کسب نمايد. مبالغي را که از طريق فروش سود سهمي دريافت مي کنند به عنوان منفعت سرمايه تلقي مي شود و اصل سرمايه تلقي نمي شود.
نشانهاي از سودهاي آتي بيشتر: انتشار سود سهمي به طور عادي توسط سهامداران به عنوان نشانهاي از سودآوري بالاتر تفسير مي شود. وقتي سودهاي شرکت افزايش نمي يابد و سود سهمي اعلام ميکند، شرکت توهم سود را در نتيجه سهام اضافي پرداخت شده تجزيه خواهد کرد. چون توهم سود مطلوب نيست سهام جايزه معمولاً توسط مديران تنها زماني اعلام مي شود که انتظار افزايش سود جهت جبران سهام اضافي پرداخت شده را دارند. بنابراين، سود سهمي ممکن است اطلاعاتي را منتقل کند که بر ارزش سهام تأثير مطلوبي داشته باشد. اما بايد متذکر شد که تأثير آن بر ارزش سهام شرکت ناشي از انتظار رشد مي باشد نه سود سهمي که به آساني اطلاعاتي را منتقل مي کند.
سود تقسيمي آتي ممکن است افزايش يابد: اگر شرکتي سياست پرداخت سود تقسيمي ثابت را براي هر سهم دنبال کند و آن را بعد از اعلام سود سهمي ادامه دهد، کل سود تقسيمي نقدي سهامداران در آينده افزايش مي يابد. براي مثال، شرکتي ممکن است يک ريال سود تقسيمي و يک دهم سود سهمي به هر سهامدار پرداخت کند. اگر سهامداري در اصل 100 سهم داشته باشد 10 درصد سود سهي دريافت مي کند. کل سود تقسيمي او در آينده 110 ريال (110×1) بجاي 100 ريال در گذشته خواهد بود. افزايش در سود تقسيمي نقدي تأثير مطلوبي ممکن است بر ارزش سهام داشته باشد. با وجود اين، اين نکته بايد درک شود که سود سهمي در اصل هيچ اثري بر ارزش هم ندارد.
ارزش روان شناختي: اعلام سود سهمي ممکن است اثر روان شناختي مطلوبي بر سهامداران بگذارد. دريافت سود سهمي اين شانس را به سهامداران مي دهد تا سهام را بفروشند و بدون اينکه به اصل سرمايهگذاري خود آسيبي بزنند منفعت سرمايه کسب نمايند. آنها همچنين آن را با رونق شرکت ارتباط ميدهند. به همين دليل جنبه هاي مثبت سود سهمي، معمولاً توسط بازار مثبت تلقي ميشود. فروش سهامي که از طريق سود سهمي کسب شد توزيع شرکت را گسترش مي دهد. اين کار منافع بازار در سهام شرکت را افزايش ميدهد، بنابراين قيمت بازار افزايش مييابد.

2-6-3-1- ب مزيتهاي سود سهمي براي شرکت
حفظ نقدينگي: اعلام سود

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده مورد انتظار سهامدار، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده سهام، بازده مورد انتظار، وجوه نقد