دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، تسهیم دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ن در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملاً مؤثر است.
این فصل از قسمت های نتیجه گیری از یافته های تحقیق ( یافته های توصیفی و یافته های استنباطی)، نتیجه گیری وبحث و بررسی و محدودیتها و پیشنهادهای آتی تنظیم شده است.
با توجه با اینکه یافته های تحقیق باید با مبانی نظری، ادبیات و سابقه تحقیقات گذشته مقایسه گردد تا بحث و نتیجه گیری تحقیق از اعتبار لازم برخوردار گردد، لازم است تا نتایج این پژوهش برای مقایسه و استنتاج علمی ارائه گردد، نتایج این پژوهش به شرح زیر است.

5-2) یافته ها و نتایج
همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. یکی از راه هایی که می توان و بهره وری و اثربخشی شرکت های بیمه ایران را در این شرایط افزایش داد، تولید، تسهیم و انتقال دانش در بین کارکنان می باشد. توسعه و گسترش دانش در سازمان ایجاب می کند که به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم. به همین منظور این تحقیق به بررسی سرمایه اجتماعی و مدیریت شرکت های بیمه ایران در استان گیلان تعداد 500 نفر می باشد. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 217 نفر مشخص شده است روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استادارد برگرفته از تحقیقات تایگو(2013) بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی است . در این تحقیق به منظور توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی و هیستوگرام با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده خواهد شد. در این تحقیق به منظور ارائه مدل عملیاتی و بررسی مدل تحقیق از روش معادلات ساختاری و به منظور روایی سنجی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی با نرم افزار lisrel 8.8 استفاده شد و سپس ضرایب مسیر و معنی داری آنها بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش 43/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007)، لین(2007)، تیمون و استاف(2003)، آدلر و کرون(2002)، لندر وو همكارانش(2002)، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش 31/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی رابطه ای بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) ، لین(2007) ، تیمون و استاف(2003) ، آدلر و کرون(2002) ، لندر وو همكارانش(2002)، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش 56/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) ، لین(2007) ، تیمون و استاف(2003) ، آدلر و کرون(2002) ، لندر وو همكارانش(2002) ، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش 28/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی ساختاری بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) ، لین(2007) ، تیمون و استاف(2003) ، آدلر و کرون(2002) ، لندر وو همكارانش(2002) ، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش 22/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی رابطه ای بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) ، لین(2007) ، تیمون و استاف(2003) ، آدلر و کرون(2002) ، لندر وو همكارانش(2002) ، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش 61/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) ، لین(2007) ، تیمون و استاف(2003) ، آدلر و کرون(2002) ، لندر وو همكارانش(2002) ، دموری(1388) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی 21/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) نورینی(2011) ، لین(2007)، گلد و همكاران(2002)، احمدی(1391) ، فیضی و نیک آبادی(1390)، امیرخانی(1384)، روزدار(1382) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین انتقال دانش بر عملکرد سازمانی 36/0 بوده و معنی دار می باشد(t2). بنابراین انتقال دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداري دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(2013) ، هسو(2007) نورینی(2011)، فلاویو وتیاگو(2010)، نیکا و ایگور(2009) ، لین(2007) ، گلد و همكاران(2002) ، احمدی(1391) ، فیضی و نیک آبادی(1390) ، امیرخانی(1384)، روزدار(1382) همراستاست و مطابقت دارد
همانطور که گفته شد نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. انتقال اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها، بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه، تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تأثيرگذار خواهند بود. به همين دليل، اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش، مورد تأكيد قرار گرفته است. چنان چه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد، بيشتر ميتواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش و در نتيجه، مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند. بنابراین ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند، از ضرورتهاي مديريت دانش است. بر اين اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط ميان سرماية اجتماعي و ابعاد، فرايندها و فعاليتهاي گوناگون مديريت دانش را در سازمان، آزمون و تبيين كنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. يكي از گام هاي راهبردي فرآيند مديريت دانش، تسهيم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص بايد نوع مناسب دانش مربوط به فرآيندهاي خود را تحت كنترل و مديريت در آورند و دانش را منبعي مهم براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي در سازمان در نظر گرفته و به طور ويژه، به تسهيم دانش حاصل براي بهبود عملكرد فرآيندهاي سازمان دولتي در محيط رقابتي توجه كنند. نقش تسهيم دانش در مديريت دانش سازمان هاي دولتي چنان مهم است كه بعضي از نويسندگان اظهار مي دارندكه وجود “مديريت دانش براي پشتيباني از تسهيم دانش است ” از دلايل اهميت تسهيم دانش اين است كه تسهيم دانش موجب بهبود عملكرد وارايه خدمات به مشتريان وكاهش هزينه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جديد و زمان تأخيردرتحويل خدمات وكالاها به مشتريان و در نهايت كاهش هزينه هاي مربوط به دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان مي شود. بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند. مزیت اصلی و عمده سرمایة اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایة اجتماعی ایفا می‌کنند. هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالا باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدیران از طریق شاخصها و عواملی مانند دستورالعملها و بخشنامه‌ها ، نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی؛ شایعه پراکنی؛ترور و تخریب شخصیتها؛ تخلفات اداری؛ بی‌اعتنایی کارکنان به سازمان؛ شکست تیم‌ها و کمیته‌های کاری در سازمان؛ تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات؛ فقدان روحیه رقابت‌جویی در درون سازمان یا نسبت به رقبا؛افزایش غیبت، مرخصی می‌توانند درجه و میزان سرمایه اجتماعی در سازمان را تشخیص دهند؛ بدین معنا که هرچه میزان این عوامل در سازمان بالا باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود. از طرفی دانش ماهيت پيچيده و نامشهودي دارد ، لذا انتقال آن به آساني و يكباره انجام نمي شود. روابط نزديك از خلال تعامل و ارتباط مستمر به طرفين كمك مي كند تا به مبادله رسمي و غير رسمي اطلاعات بپردازند. روابط نزديك، ترويج ارتباط هاي عميق و تسهيل مبادله اطلاعات جزئي ميان طرفين را به همراه دارد. علاوه بر آن به افراد فرصت بيشتري مي دهد تا از طريق تماس هاي رودررو و فيزيكي در احساسات، انگيزه ها، تجارب جمعي و الگوهاي ذهني يكديگر سهيم شوند. به عبارت ديگر، دانش از طريق گفت و شنودهاي مكرر ميان اعضاي دو شركت به مفاهيم و اصطلاحات مشترك براي آن ها تبديل مي شود. بنابراين، گيرنده دانش امكان بيشتري براي كسب دانش ضمني مي يابد. يعني روابط نزديك، به گيرنده فرصت دستيابي به عمق فر ايند عمليات عرضه كننده را مي د هد، لذ ا آن ها مي توانند از برنامه ها، نمادها يا فرهنگ سازماني عرضه كننده پيروي كنند. پيچيدگي و نامشهود بودن دانش ضمني مانع از انتقال كامل و يكباره آن مي شود، لذا تكميل انتقال آن به همكاري شركت مبدأ در مرتبه هاي بعدي نياز دارد . اين امر ضرورت تعامل مستمر و طولاني را در انتقال دانش باز مي نماياند. تعامل مداوم ، امكان بازبيني را براي بهبود انتقال دانش ضمني فراهم مي آورد. شركت مبدأ با دريافت بازخورد از شركت گيرنده مي تواند دستورالعمل هاي جزئي بيشتري درباره ماهيت دانش و تسهيل درك آن در اختيار گيرنده بگذارد. روابط نزديك، به كيفيت اطلاعات مورد مبادله و مطلوبيت حفظ رابطه و ارزشي كه طرفين براي يكديگر قائلند بستگي دارد. زماني كه دانش به اشتراك گذاشته شده به هنگام ، دقيق و مفيد باشد، طرفين تمايل بيش تري به حفظ رابطه نشان مي دهند . پيشينه طولاني روابط گوياي كيفيت بالاي اطلاعات مبادله شده، رضايت طرفين از رابطه و اهميتي است كه آن ها براي حفظ و تداوم آن قائل هستند. مديران و كساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه‌اجتماعي ايجاد كنند،  راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي‌سازند. افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تسهیم و انتقال دانش در سازمان خواهد شد. بهبود مکانیزم سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد سازمانی و ارتقا بهره وری سازمان خواهد شد. سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروهها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بکار برده می شود و به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروهها و طبقات مردم به نتایج سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر میشود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند. تسهيم دانش مستلزم تغييرات ساختار در ذهن براي تحقق اثرات يادگيري هستند. براين اساس، در زمينه خواستن از كاركنان براي تغيير ادراكاتشان، سازمان بايد به طورفعال به تسهيم دانش بپردازد؛ و در زمينه خواستن از كاركنان براي تغيير تسهيم دانش، افراد در حافظه و پايگاه دانشي خود به اطلاعات زيادي دسترسي دارند. در همان حال، آنها از برخي دانش‌هاي صريح يا ضمني برخوردارند. پس از تسهيم

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع انتقال دانش، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمان Next Entries دانلود تحقیق با موضوع مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی