دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، رشد اجتماعی، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

ند که در ابتدای رشد وتحول ذهن، شکل گرفته اند ودر سیر زندگی تکرار می شوند.این طرحواره ها به 5 حوزه تقسیم شده اند که هر حوزه شامل چند طرحواره می باشد ازجمله: 1- حوزه طردوبریدگی 4شامل طرحواره هاي رهاشدگی / بی ثباتی ،بی اعتمادی / بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص / شرم وانزوای اجتماعی / بیگانگی 2-حوزه خودگردانی وعملکرد مختل5 شامل طرحواره های وابستگی / بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،خودتحول نیافته /گرفتار،شکست3-حوزه محدودیتهای مختل6 شامل طرحواره های استحقاق / بزرگ منشی ،خویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی 4-حوزه دیگر جهت مندی 7 شامل طرحواره های اطاعت ،ایثار ،پذیرش جویی / جلب توجه 5- حوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری8 نیز شامل طرحواره هاي منفی گرایی / بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی وتنبیه می باشد(یانگ ،کلوسکووویشار،2006)

بیان مسئله
افراد برحسب گروه های سنی باوضعیت های مختلف اجتماعی روبرو می شوند ازجمله می توان دوره جوانی را درنظر گرفت (ریچاردسون9 ،2003،فلمینگ10،2003) بنابراین تجربه دانشگاهی افراد تداوم بخش جنبه های رشد فردی واجتماعی دانشجویان تلقی می شود (آدامز11 وهمکاران ،2000) که سازگاری اجتماعی را می توان با نحوه عملکرد تجارب دانشجویان از دانشگاه ، که شامل شرکت درفعالیت های اجتماعی ورضایتشان از جنبه های مختلف اجتماعی می باشد بررسی کرد. (دیسون ورنک12،2006)روانشناسان، سازگاری فرد را دربرابر محیط مورد توجه قرار داده اند وویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کند تا خودرا با جهان پیرامون خویش سازگار سازد یعنی با دیگران در صلح وصفا زندگی کند وجایگاهی برای خویش بدست آورد. (اتکینسون وهیلگارد13 ،1370)
سازگاری اجتماعی، فرایندی است که افراد را قادر می سازد تارفتار دیگران را درک وپیش بینی کنند ،رفتار خودرا کنترل وتعاملات اجتماعی خودرا تنظیم کنند.(اسلوموسکی ودان 14،1996) سازگاری اجتماعی به عنوان یک شاخص روانشناختی در برگیرنده قالبهای اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،علایق اجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط مدرسه ای وروابط اجتماعی تعریف
می شود.(فرقدانی،1383)
درواقع سازگاری اجتماعی دربرگیرنده ارزیابی ذهنی و عینی است به این معنا که ارزیابی های ذهنی از میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش ناشی می شود وارزیابی عینی به معنی پذیرش فرد توسط همسالان فرد می باشد؛ به عبارتی ،برای مشخص کردن این نوع سازگاری باید هم به خود فرد وهم به گروه دوستان وهمسالان ومحیط توجه نمود تا درک بهتری از سازگاری او بدست آید (اسکات15،1989)
سازگاری اجتماعی از دیدگاه برخی از پژوهشگران با عواملی چون هوش (گالاکر16 ،1968)،تحصیلات (رید17 ،1992)،موقعیت اقتصادی واجتماعی (واتسون 18،1991)ارتباط دارد . سازگاری اجتماعی دانشجویان نیز متاثر از عوامل تحصیلی وغیر تحصیلی است ،بخصوص مطالعات مشخص کرده است که پذیرش اجتماعی بوسیله مدرسین وهمکلاسی ها منجر به پیامد های سازگارانه متفاوتی دراین دوره شده است. (مرسر ودرو سیر19 ،2008)
درشکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی ،ارزشها واعتقادات حاکم بر فرد وجامعه همسالان ،خانواده وآموزش وپرورش موثر هستند(گلستانی ،1372) . همچنین با عواملی همچون وراثت ،محیط ،خانواده ،هویت جنسی ،عضویت گروهی درارتباط است (کاتا 20وهمکاران ،2002).
در سازگاری عوامل متعددی اجتماعی افراد نقش دارند که ایواتا21وهمکاران (2000)با مروری جامع، عوامل موثر درسازگاری اجتماعی را به شش دسته عمده تقسیم می کنند که هریک از آنها به عوامل جزئی تر تقسیم شده اند.این عوامل عبارتند از :
الف )محرومیت جسمانی ناشی از نقص عضو ،تغذیه نادرست وبد ،محرومیت از خواب وخستگی روانی ،فرایندهای عاطفی آسیب زا وآسیب های مغزی .
ب)عوامل روانی ،اجتماعی ومحیطی نظیر تغییرات سریع ومهم اجتماعی مانند بیکاری ،جنگ ،بلایای طبیعی ،ازهم پاشیدگی کانون خانواده ،فقر واعتیاد .
ج)عوامل تربیتی نظیر الگوهای نادرست خانوادگی ،فقدان رابطه صحیح والد –کودک ،طرد کردن فرزندان ،حمایت افراطی ،محرومیت های عاطفی ،خودمختاری بیش از حد کودک ،انتظارات غیر واقع گرایانه والدین وکمبود ارتباط.
د)ساختارهای خانوادگی ناسازگار درخانواده های بی کفایت ،ازهم پاشیده ،ضد اجتماعی وآسیب روانی اولیه وعدم ثبات عاطفی وروانی والدین بخصوص مادر.
ه)فشارهای ناشی از زندگی جدید صنعتی مانند رقابت های ناسالم ،تقاضای شغلی وتحصیلی وپیچیدگی های زندگی جدید.
و)عوامل ژنتیکی وارثی مانند اختلالات جسمی ،روانی وعاطفی و ارثی که زمینه را برای رفتار بزهکارانه وناسازگار اجتماعی فراهم می کنند.
پژوهش های متعدد نشان داده است که عوامل نامساعدی مانند اضطراب ،تنش ،تشویش وعدم اعتماد به نفس که سازگاری شخصی ،اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان را تهدید می کند نه تنها موجب می شود تعدادی ازآنها نتوانند به موقع دوره تحصیلی خودرا به اتمام برسانند، نوعی نگرانی و ناپایداری هیجانی برای آنها ایجاد می کند وسازگاری اجتماعی آنهارا به شدت به مخاطره می اندازد(روشن ،1369،قهاری،1381). نتایج پژوهش خدایاری فرد وهمکاران (1386) نشان می دهد که باورهای دینی ونگرش سیاسی –اجتماعی ازجمله عوامل پیش بینی کننده ومرتبط با سازگاری اجتماعی دانشجویان به شمار می آیند(خدایاری فرد وهمکاران ،1386) وعواملی مانند فعالیت های فوق برنامه دردانشگاه ، ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف وتعامل با دوستان وشرکت درگروه آموزشی وشغلی به صورت داوطلبانه نیز درسازگاری اجتماعی دانشجویان تاثیر گذار بوده است (موتابرا وبب22 ،2012).
سازگاری یا ناسازگاری، امری ساده وبه آسانی قابل وصول نیست ،چون سازگاری یا ناسازگاری امری است که ملاک عینی ثابت ندارد و نمی توان آنرا اندازه گرفت. یک رفتار معین می تواند در یک فرهنگ ، سازگار و در فرهنگ دیگر، ناسازگار باشد ورفتارانسان به شدت تابع زمینه های فرهنگ است و ناسازگاری یا کژخویی رفتار به افرادی اطلاق می شود که معمولا از هوش عادی یا حتی ضریب هوشی بالابرخوردار بوده اند ولی دارای رفتار غیر عادی بوده ویا به اصطلاح مبتلا به اختلالات سازگاری هستند (فلاحی وهمکاران ،1382).
اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر شیوه تصور آنها درمورد خود ودیگران است واین شیوه تصور طرحواره نامیده می شود (بک ،1967) یانگ معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از :دلبستگی ایمن به دیگران ،خودگردانی ،کفایت وهویت ،آزادی دربیان نیازها وهیجانهای سالم ،خودانگیختگی وتفریح ومحدودیتهای واقع بینانه وخویشتن داری (یانگ وهمکاران،2007 ،به نقل ازحمید پور واندوز ،1386).
مطالعات مختلفی در مورد سازگاری اجتماعی و یا طرحواره های یانگ انجام شده است ازجمله پژوهش امانی (1391)،که به بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وسازگاری اجتماعی می پردازد ونتایج آن نشان داده است که بین سبکهای دلبستگی وسازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش شیروانی یوسف نژاد (1390) نشان داده است که بین طرحواره هاي محرومیت هیجانی ،انزوای اجتماعی،نقص /شرم ،شکست ،وابستگی /بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ،اطاعت،ایثار،بازداری هیجانی معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی وخویشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی با رضایت اززندگی ،رابطه منفی معنادار ی وجود دارد. نتايج پژوهش داسیانا والینا 23(2012)نشان داده است که طرحواره های بی ثباتی /رهاشدگی ،محرومیت هیجانی،نقص /شرم،انزوای اجتماعی /بیگانگی،وابستگی /بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری،اطاعت،ایثار و بدبینی /منفی گرایی پیش بینی کننده خوبی برای کاهش رضایت زناشویی بوده اند.در پژوهش های انجام شده، مطالعه ای درباره ی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری اجتماعی انجام نشده است؛ لذا دراین پژوهش، پژوهشگر بدنبال بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری اجتماعی دانشجویان و پیش بینی میزان سازگاری بر اساس این طرحواره ها می باشد .

اهمیت وضرورت مسئله
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان ،از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان ،روانشناسان وبه ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هرکس ،به میزان سازگاری او با افرادی همانند دوستان ،افرادخانواده ،بستگان ،همسایگان و….بستگی دارد . در رشد اجتماعی نه تنها سازگاری با اطرافیانی که فرد هم اکنون با آنها در ارتباط است،موثر می باشد ، بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی وپیشرفت اجتماعی آنها نیز تاثیر دارد (وایتزمن24 ،1373).
ورود به دانشگاه برای جوانان موفقیت تلقی می شود ،علی رغم احساس موفقیت از پذیرش دردانشگاه ،ورود به این محیط جدید نیز می تواند مشکلات سازگاری به همراه داشته باشد به گونه ای که لئونگ وبنز ورود به دانشگاه را تجربه استرس زا می دانند (لونگ وبونز25 ،1997)
درمورد دانشجویانی که سالهای تحصیلی خودرا به دور از خانواده می گذارانند ،باید گفت از آنجا که قبلا حمایت وامنیت آنها از سوی خانواده ارضا می شده با ورود به محیط دانشگاه این نیاز را طور دیگری تجربه می کنند ؛وچنانچه این محیط از سیستم حمایت کافی برخوردار نباشد احساس تنهایی می کنند واین احساس درنتیجه عدم سازگاری با محیط دانشگاه می باشد که بایستی روابط اجتماعی را درخود پرورش دهند که کیفیت این روابط ،بر میزان تنهایی فرد تاثیر می گذارد (ریس،2009). سازگاری با دانشگاه درسایر فعالیت ها وابعاد زندگی دانشجویان اثر می گذارد ومی تواند موجب ارتقا عملکرد عمومی ،احساس خوشبختی معنوی ،خودکارآمدی ،پیشرفت ،موفقیت تحصیلی ودرنهایت باعث افزایش سازگاری اجتماعی افراد درحوزه های خارج از محیط دانشگاه شود (الیاس ونوردین26،2010).
کنار آمدن با محیط اجتماعی می تواند سلامت را ارتقا بخشد وشخص راازتاثیرات منفی بیماریها مصون بدارد (کوهن27 وهمکاران ،2004). مطالعات نشان داده اند دانشجویانی با سازگاری اجتماعی پایین ،عملکرد نازلی در تحصیل داشته اند ودرگیریهایی با قانون وسابقه استفاده از الکل ومواد مخدر پیدا می کنند(افوری وچارلتون28 ،2002)وهمچنین پژوهش ها نشان می دهد افرادی که فاقد مهارت های اجتماعی هستند وتنها زندگی می کنند تحت شرایط استرس بیشتری درمعرض مبتلا شدن به بیماریهای عفونی قرار دارند (کوهن وویلیامسون29 ،1991)،ولی افرادی که دارای مهارتهای اجتماعی می باشند کمتر دچار نشانه های جسمانی ومشکلات سلامتی می شوند(بیلینگز30 وهمکاران ،2000) بروز مشکلات مربوط به بهداشت روانی درطبقات روشنفکر وتحصیل کرده ی یک کشور به خصوص درجوانان دانشجونه تنها باعث روی آوردن این قشر مولد از جامعه ، به الکلیسم واعتیادهای دارویی می گردد ،بلکه باعث می شود که نیروی متخصص وجوان، فاقد کارآیی مطلوب جهت گرداندن چرخ های اقتصادی کشور شود. توجه به ارقام گزارش شده ی مربوط به اختلالات روانی واجتماعی توسط مراکز مربوطه ،مارا متوجه دوهدف اصلی بهداشت روانی یعنی پیشگیری از اختلالات روانی –اجتماعی ودست یابی به رشد اجتماعی سازگاری بهینه می کند (خدایاری فرد ،1385).یکی از مهم ترین مسایل ومشکلات اجتماعی امروزه ،نابهنجاری های رفتاری وروانی وروش های مقابله با آنها ست ،تردیدی نیست که درمسئله بهداشت روانی ،سازگاری روز به روز بیشتر اهمیت می یابد (امانی ،1391). از آنجایی که درمحیط های دانشگاهی ،اتخاذ سیاست های حمایت کننده ،به صورت ارایه ی حمایت های اجتماعی مختلف می تواند عامل بازدارنده وتخفیف دهنده برای ناراحتی های عاطفی وروانی محسوب شود ،برقراری جریان های حمایت کننده به گونه ای که بتواند جای خالی والدین ،دوستان صمیمی وبه طور کلی نزدیکان فرد رابه نحو احسن پر کند نقش مهمی درحفظ سلامت روانی دانشجویان وتوانمند کردن آن ها درمقابله با تنیدگی های وارده به آنها ودرنتیجه سازگاری شخصی واجتماعی بیشتر آنان دارد (خدایاری فرد ،1385).درپژوهش (فوستروموفات31

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه