دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه ارشد

لی طرحواره ایثار با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجودندارد.
جدول 4-8 میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره هادرحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری با سازگاری اجتماعی
ردیف متغیر های پژوهش M SD 1 2 3
1 بازداری هیجانی 6/11 5/5 1
2معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی 7/18 5/6 *26/0- 1
3 سازگاری اجتماعی 4/20 7/5 *43/0- *20/0-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول 4-8همبستگی پیرسون بین طرحواره های بازداری هیجانی (r=- 0/43)،معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی (r=- 0/20)درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد.

جدول 4-9تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاراولیه
گام ها طرحواره های ناسازگار اولیه B SE β R^2 F
1 اطاعت 44/0- 06/0 46/0- 21/0 *8/54
2 اطاعت 30/- 06/0 32/0- 28/0 *4/39
خویشتن داری /خود انضباطی ناکافی 31 /0- 07/0 30/0-
3 اطاعت 21/- 07/0 22/0-
خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی 30/0- 07/0 28/0- 31/0 *000/30
محرومیت هیجانی 20/0- 07/0 20/0-
4 اطاعت 11/0- 82/0 12/0-
خویشتن دار ی /خودانضباطی ناکافی 27/0- 72/0 25/0- 33/0 *4/24
محرومیت هیجانی 18/0- 69/0 18/0-
شکست 24/0- 10/0 18/0-

جدول 4-9تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه
گام ها طرحواره های ناسازگاراولیه
5 خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی 29/0- 07/0 28/0-
محرومیت هیجانی 22/0- 06/0 21/0- 32/0 *7/31
شکست 31/0 – 08/0 24/0-
6 خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی 26/0- 07/0 24/0-
محرومیت هیجانی 16/0- 06/0 16/0- 34/0 *01/26
شکست 27/0- 08/0 21/0-
بازداری هیجانی 17/0- 07/0 17/0-
7 خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی 35/0- 08/0 33/0-
محرومیت هیجانی 19/0- 06/0 19/0-
شکست 23/0 08/0 18/0- 36/0 *2/22
بازداری هیجانی 19/0- 07/0 19/0-
استحقاق /بزرگ منشی 15/0- 06/0 16/0-

*P0/05
نتایج جدول 4-9تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می دهد که از بین متغیرهای پیش بین ،متغیرهای اطاعت ،خویشتن داری و خود- انضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی واستحقاق/بزرگ منشی، توان پیش بینی متغیر ملاک (سازگاری اجتماعی )را دارند. اما سایر متغیرها به دلیل این که توان پیش بینی کافی نداشتند از معادله رگرسیون خارج شدند. یافته های بدست آمده میزان Fمشاهده شده برای سازگاری اجتماعی معنی دار است(P0/05)وباتوجه به ضرایب تاثیر وبتا نشان داد که بین متغیرها می توانند با اطمینان 95درصد تغییرات مربوط به سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند.یعنی با افزایش نمره متغیرهای اطاعت ،خویشتن داری وخود- انضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی ،استحقاق/بزرگ منشی، سازگاری اجتماعی کاهش می یابد وهمچنین درگام اول طرحواره اطاعت ،21درصد ازواریانس از سازگاری اجتماعی راتبیین نموده است ودرگام دوم با افزوده شدن طرحواره خویشتن داری وخود- انضباطی ناکافی واریانس تبیین شده سازگاری اجتماعی به 28 درصد رسیده که از این مقدار 7درصداز تغییرات سازگاری اجتماعی مربوط به خودانضباطی ناکافی بوده است ودرگام سوم نیزمحرومیت هیجانی به خود- انضباطی ناکافی واطاعت ،افزوده شده وواریانس تبیین شده سازگاری اجتماعی رابه 31 درصد رسانده که از این مقدار 3درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی مربوط به محرومیت هیجانی بوده است که درگام چهارم با اضافه شدن طرحواره شکست فقط 2درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی و درگام پنجم هم باخارج شدن طرحواره اطاعت از معادله، فقط 1درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی راتبیین نموده است ودرگام ششم باافزوده شدن طرحواره بازداری هیجانی ،واریانس تبیین شده سازگاری اجتماعی به 34 درصد رسانده وهمچنین درگام هفتم با افزوده شدن طرحواره استحقاق /بزرگ منشی واریانس تبیین شده به 36درصد رسیده که فقط 2درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی ، مربوط به طرحواره استحقاق /بزرگ منشی بوده است .

آمار استنباطی
جدول 4- 10نتایج آزمون Tگروههای مستقل دانشجویان بومی وغیر بومی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه
طرحواره های ناسازگاراولیه گروهها تعداد M SD T P-Value
رهاشدگی / بی ثباتی بومی 100 2/12 7/5 74/0- 93/0
غیر بومی 100 9/12 9/5
بی اعتمادی / بدرفتاری بومی 100 4/11 00/6 *49/0- 03/0
غیربومی 100 8/11 8/4
محرومیت هیجانی بومی 100 5/10 5/5 01/1- 68/0
غیربومی 100 3/11 8/5
نقص /شرم بومی 100 8/7 2/4 2/1- 36/0
غیربومی 100 6/8 7/4

انزوای اجتماعی /بیگانگی بومی 100 6/9 02/5 85/0- 64/0
غیربومی 100 2/10 2/5
وابستگی / بی کفایتی بومی 100 9/8 3/5 17/0 11/0
غیربومی 100 8/8 8/4
آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری بومی 100 6/8 8/4 18/0- 59/0
غیربومی 100 7/8 7/4
خودتحول نیافته /گرفتاری بومی 100 1/10 2/6 *05/0- 008/0
غیربومی 100 1/10 1/5
شکست بومی 100 3/8 3/4 1/1- 87/0
غیربومی 100 1/9 5/4
استحقاق / بزرگ منشی بومی 100 3/15 1/6 8/0- 71/0
غیربومی 100 06/16 9/5
خویشتن داری وخودانضباطی ناکافی بومی 100 7/12 9/4 47/1- 27/0
غیربومی 100 8/13 8/5
اطاعت بومی 100 2/9 8/5 5/1- 98/0
غیربومی 100 5/10 1/6
ایثار بومی 100 7/15 7/5 1/1- 73/0
غیربومی 100 6/16 7/5
بازداری هیجانی بومی 100 6/10 2/5 *6/2- 008/0
غیربومی 100 7/12 7/5
معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی بومی 100 5/18 7/6 57/0- 56/0
غیربومی 100 05/19 4/6

*P0/05
نتایج جدول 4-10 نشان می دهد با تعیین 200 نفرازدانشجویان (100نفر دانشجوبومی ،100نفر دانشجوی غیر بومی )با P0/05کوچکتر ازP-Value در طرحواره بی اعتمادی /بدرفتاری درحوزه بریدگی وطرد،خودتحول نیافته /گرفتاری در حوزه خودگردانی وعملکرد مختل وبازداری هیجانی درحوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری، دردانشجویان بومی وغیر بومی تفاوت معناداری وجوددارد. ولی درسایر طرحواره ها در5حوزه ،تفاوت معنی داری وجود ندارد وهمچنین طرحواره بی اعتمادی /بدرفتاری دردانشجویان غیر بومی با میانگین 8/11بیشتر از دانشجویان بومی با میانگین 4/11می باشد ودرطرحواره بازداری هیجانی هم دردانشجویان غیر بومی بیشتر با میانگین 7/12از دانشجویان بومی با میانگین 6/10می باشد.

فصل پنجم:
بحث ونتیجه گیری

باتوجه به یافته های فصل 4 نشان می دهد از بین 15 طرحواره های ناسازگار اولیه 14 مورد رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی دانشجویان دارد وتنها درطرحواره ایثار این رابطه معنادار نبوده است .از بین 15 طرحواره های ناسازگار اولیه فقط 6طرحواره شامل اطاعت ،خویشتن – داری وخودانضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی ،استحقاق / بزرگ منشی ،توان پیش بینی سازگاری اجتماعی را داشتند لذا برای بسط بیشتر یافته ها سوالات پژوهش به شرح ذیل مورد بحث قرار می گیرد
سوال اول :
سازگاری اجتماعی دانشجویان به چه میزان از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه قابل پیش بینی است ؟نتایج جدول 4-9نشان می دهد که فقط 6 طرحواره شامل : اطاعت ،خوشتن – داری وخود- انضباطی ناکافی ،محرومیت هیجانی ،شکست ،بازداری هیجانی ،استحقاق/بزرگ منشی ،توان پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان را دارند و بقیه طرحواره ها با اینکه را بطه معناداری با سازگاری اجتماعی داشتند ولی قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی نبودند.
در پژوهش مدیدی(1387) که با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی – اجتماعی وسازگاری اجتماعی دردانشجویانِ دارای حکم انضباطی ومقایسه آن با دانشجویانِ بدون حکم انضباطی انجام شد، نتایج تحلیل رگرسیو

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، همبستگی پیرسون، انحراف معیار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی