دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، همبستگی پیرسون، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ی 72/0،استحقاق /بزرگ منشی 76/0،خوشتن – داری وخودانضباطی ناکافی 78/0وپایایی کل پرسشنامه طرحواره 96/0براساس جنس ومقطع تحصیلی بدست آمده بود .

روش اجرا :
ابتدا لیست دانشجویان درحال تحصیل دردانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی از مدیریت آموزش دانشگاه دریافت شد ،سپس 200نفر به صورت تصادفی طبقه ای برای شرکت درپژوهش انتخاب شدند. با تشریح اهداف پژوهش ،از مشارکت کنندگان خواسته شد تا دو پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ وسازگاری اجتماعی بل را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری اطلاعات ،برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه ،آزمونTونیز از نرم افزار Spss16 استفاده شد .

روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در تحقیق حاضر برای دست یابی به اطلاعات داده ها وتوصیف وسازماندهی مناسب آنان از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، آزمون T و نیز نرم افزار16SPSS استفاده شد.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

آمار توصیفی
جدول 4-1میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودبه دانشگاه دردانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
متغیرها Sd M
سن 08/24 09/5
سال ورود 3/8 1/09
N=200
نتایج جدول 1-4نشان می دهد ویژگی جمعیت شناسی در 200نفر از دانشجویان در متغیر های سن با میانگین 8/24 وانحراف معیار 08/5 وبیشترین میانگین سال ورودی 8/3وانحراف معیار 09/1در سال 1390می باشد.
جدول 4-2فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
جنسیت درصد فراوانی
زن 65% 130
مرد 35% 70
N=200
باتوجه به نتایج جدول 4-2نشان می دهد 200نفرازدانشجویان که فراوانی دانشجویان دختر 65درصد ازآنها رادربرمی گیرند بیشتر از فراوانی دانشجویان پسر می باشد .
جدول 4-3فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
متغیرها درصد فراوانی
رشته تحصیلی
آمارزیستی 5 /2% 5
مشاوره 5/9% 19 روانشناسی بالینی 5/5% 11
ارتوپد فنی 0 /9% 18 ارگونومی 5/2% 5 مددکاری اجتماعی 0/8% 16 توانبخشی اعصاب اطفال 5/0% 1 عوامل اجتماعی موثر برسلامت 5/1% 3 ژنتیک 5/2% 5 گفتاردرمانی 5/16% 33 کار درمانی 5/10% 21 شنوایی شناسی 5/2% 5 پرستاری 0 /7% 14 سالمندشناسی 5/1% 3 سلامت ورفاه اجتماعی 5/1% 3 سلامت دربلایا وفوریتها 5/1% 3 فیزیوتراپی %8/0 16 رشدوپرورش کودکان پیش دبستانی %3/0 6 مدیریت توانبخشی %4/0 8 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی %2/5 5
مقطع تحصیلی
کارشناسی %44 88 کارشناسی ارشد %37/5 75 دکتری %18/5 37 N=200
نتایج جدول 4-3در متغیر رشته تحصیلی بیشترین فراوانی درشته گفتار درمانی با 5/16درصد وکار درمانی با 5/10درصد دیده می شود وکمترین فراوانی دررشته توانبخشی اعصاب اطفال با 5/0درصد می باشد وهمچنین در مقطع تحصیلی هم بیشترین فراوانی درمقطع کارشناسی با 44درصد وکمترین فراوانی در مقطع دکتری با 5/18درصد قابل مشاهده بود.

جدول4-4میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی طرد با سازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3 4 5 6
1 محرومیت هیجانی 9/10 7/5 1
2 رهاشدگی /بی ثباتی 6/12 8/5 *42/0 – 1
3 بی اعتمادی /بدرفتاری 6/11 4/5 *58/0- *49/0- 1
4 انزوای اجتماعی /بیگانگی 9/9 1/5 *68/0- *47/0- *67/0- 1
5 نقص/شرم 2/8 5/4 *60/0- *49/0- *58/0- *78/0- 1
6 سازگاری اجتماعی 4/20 7/5 *40/0- *26/0- *29/0- *44/0- *43/0-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول 4-4 با05/0Pهمبستگی پیرسون بین طرحواره های محرومیت هیجانی(r=-0/40) ،رهاشدگی (r=-0/26)،بی اعتمادی /بدرفتاری(r=0/29) ،انزوای اجتماعی /بیگانگی (r=-0/44)ونقص /شرم(r=-0/43) درحوزه بریدگی وطرد باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجود داردکه یعنی با افزایش طرحواره محرومیت هیجانی ،سازگاری اجتماعی کاهش می یابد وطرحواره های انزوای اجتماعی /بیگانگی ونقص/شرم همبستگی بالاتری منفی ومعنی داری با سازگاری اجتماعی دیده می شود .

جدول4-5 میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3 4 5
1 وابستگی /بی کفایتی 8/8 07/5 1
2 آسیب پذیری نسبت به ضرروبیماری 7/8 8/4 *65/0- 1
3 خودتحول نیافته /گرفتاری 1/10 7/5 *52/0- * 49/0- 1
4 شکست 7/8 4/4 *67/0- *65/0- *49/0- 1
5 سازگاری اجتماعی 4/20 7/5 *26/0- *24/0- *25/0- *47/0-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول4-5 همبستگی پیرسون بین طرحواره های وابستگی /بی کفایتی (r=- 0/26)،آسیب پذیری نسبت به ضرروبیماری (r=- 0/24)،خودتحول نیافته /گرفتاری (25/0r=- )،شکست (r=- 0/47)درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد که طرحواره شکست باسازگاری اجتماعی ازسایر طرحواره ها همبستگی بالا تری منفی ومعنی داری وجود دارد .
جدول4-6 میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیتهای مختل باسازگاری اجتماعی
ردیف متغیرهای پژوهش M SD 1 2 3
1 استحقاق /بزرگ منشی 6/15 05/6 1
2 خویشتن داری وخودانضباطی ناکافی 3/13 4/5 *56/0- 1
3 سازگاری اجتماعی 4/20 7/5 *19/0- *45/0-
*P0/05
باتوجه به نتایج جدول 4-6همبستگی پیرسون بین طرحواره های استحقاق /بزرگ منشی(r=- 0/19) وخویشتن داری وخودانضباطی ناکافی (r=-0/45 )درحوزه محدودیتهای مختل باسازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد .
جدول 4-7میانگین وانحراف معیار وهمبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه
دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی
ردیف متغیر های پژوهش M SD 1 2 3
1 اطاعت 9/9 9/5 1
2 ایثار 3/16 6/5 *56/0- 1
3 سازگاری اجتماعی 4/20 7/5 *47/0- 05/0 –
P0/05*
باتوجه به نتایج جدول 4-7 همبستگی پیرسون بین طرحواره اطاعت (r=- 0/47)درحوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی ومعنی داری وجوددارد ولی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، اختلال یادگیری، طرحواره های ناسازگار اولیه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه