دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، اختلال یادگیری، طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه ارشد

موردی استفاده نمود .اطلاعات از طریق پرسشنامه های ساختاری وغیر ساختاری وتطبیق با پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه (بارکر وسیریک،1985)که شامل خرده مقیاس های سازگاری اجتماعی ،سازگاری تحصیلی وسازگاری عاطفی وشخصی بود موردبررسی قرار گرفت. داده های کیفی از طریق مدل پنج مرحله ای (ریچی واسپانسر95 ،1995)تحلیل شدند .گروه نمونه شامل115 نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه زیمباوه بود که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادعواملی مانند فعالیت های فوق برنامه دردانشگاه ، ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف وتعامل با دوستان وشرکت درگروه آموزشی وشغلی به صورت داوطلبانه، درسازگاری اجتماعی دانشجویان تاثیر گذار بود .
پژوهش استاراداس96وهمکارانش (2006) به بررسی رابطه بین منبع کنترل وسازگاری اجتماعی دانشجویان بااختلال یادگیری وبدون اختلال یادگیری پرداخت .گروه نمونه 61نفری(31نفر دارای اختلال یادگیری و30نفر بدون اختلال یادگیری ) از بین دانشجویان سازمانهای خصوصی وعمومی فلوریدا از طریق نام نویسی انتخاب واز مقیاس منبع کنترل درونی وبیرونی ناویسکی –استریکلند (ناویسکی وداک 97،1974)وپرسشنامه سازگاری دانشجو با دانشگاه (بارکر وسیریک،1985)،با خرده مقیاسهای سازگاری اجتماعی ،سازگاری عاطفی-شخصی وسازگاری تحصیلی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معنی داری بین سازگاری اجتماعی ومنبع کنترل در هر دو گروه وجود دارد وآزمون T تست اشاره کرد که دانشجویان با اختلال یادگیری درمقایسه با دانشجویان بدون اختلال یادگیری، سازگاری اجتماعی بهتری دارند .
در مطالعه کاگنیسی98 (2012) که به پیش بینی سازگاری دانشجویان با شخصیت چند فرهنگی می پردازد 121 نفر از 5منطقه جغرافیایی از دانشگاه ازمیر،در ترکیه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شخصیت چند فرهنگی (واندرزی ووان کوواند هوون 99،2000)درخرده مقیاس های همدلی فرهنگی ،ذهن باز،انعطاف پذیری ،ثبات هیجانی ،خلاقیت اجتماعی و پرسشنامه اطلاعات خاص جمعیت شناختی شامل سن،جنس ،مدت اقامت درترکیه ،توافق وشبکه های اجتماعی دانشجویان بین المللی وهمچنین از مقیاس زندگی دانشگاه (الاداگ 100،تونا وتیزر101 ،2003)در6خرده مقیاس سازگاری بامحیط دانشگاه ،سازگاری عاطفی ،روابط باجنس مخالف ،سازگاری اجتماعی وسازگاری تحصیلی استفاده شد.نتایج ازطریق همبستگی وتحلیل های رگرسیون گام به گام مجزا ، پیش بینی قوی سازگاری اجتماعی بادانشگاه از طریق خرده مقیاس ثبات عاطفی وخلاقیت اجتماعی را نشان می دهد.
در پژوهش هادیا سروات پاشا102 (2013 ) که به بررسی رابطه عزت نفس وسازگاری دردانشجویان دانشگاه پرداخت . نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین عزت نفس کلی ،خودتاییدی اخلاقی ،ظاهر جسم وعملکرد جسم با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجوددارد .
در پژوهش تیم(2013)، به بررسی رابطه بین مشکلات بین فردی وطرحواره های ناسازگار اولیه پرداخت. نمونه ای از 106 نفر از بیماران سرپایی روانی پرسشنامه طرحواره یانگ وپرسشنامه مشکلات بین فردی (هورویتز 103وهمکارانش ،1988)با 8مقیاس سلطه جو ،تجاوزگری ،تربیت بیش از حد ، بهره کش ،عدم ابراز ،اجتناب اجتماعی ،سرد وکینه جووعاملهای بین فردی سلطه گری وعشق (فیلیپس وتراپنل104 ،1989) را تکمیل نمودند. نتایج مطالعه نشان داد که همبستگی قوی بین طرحواره های ایثار با عدم ابراز و بازداری هیجانی وانزوای اجتماعی باتجاوز گری و رابطه منفی بین طرحواره های محرومیت هیجانی ،شکست و ایثار باسلطه گری، رابطه منفی بین بی اعتمادی ،خودانضباطی ناکافی و استحقاق /بزرگ منشی باعشق و نیز بین اطاعت باعشق رابطه مثبت وجود داشت .
در مطالعه میوگ ییلمز 105وهمکارانش(2011) که به بررسی مهارت های اجتماعی دانشجویان دانشگاه وطرحواره های ناسازگار اولیه پرداخت ، گروه مورد پژوهش شامل 210 نفر از دانشجویان دانشگاه آندوکوزمایز که به صورت تصادفی انتخاب شدند، پرسشنامه ارزیابی مهارتهای اجتماعی (بالچی106 ،1996)ومقیاس طرحواره یانگ را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که طرحواره های بدبینی ،بازداری هیجانی ،ایثار وتنبیه بیشترین واریانس را با مهارت های اجتماعی دانشجویان دارند .
مطالعه کامرا ماریا وکلویت اشدر107(2012) با هدف تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بانقش میانجی حوادث استرس آوردرافسردگی واضطراب دانشجویان دختر وپسر انجام شد. نمونه 347نفر ی از دانشجویان دانشگاه دوستو وباسکو پرسشنامه استرس زندگی(وادزورد108،2005)،پرسشنامه استرس اجتماعی (اسمیت وکومپز،2002)،پرسشنامه طرحواره ومقیاس مطالعات همه گیرشناسی افسردگی(رادولوف109،1977)وپرسشنامه علایم اضطراب (دراگوتیس110 ،2002)راتکمیل کردند. نتایج حاصل از همبستگی وتحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد بین رهاشدگی ،محرومیت هیجانی ،نقص ،شکست ،وابستگی وآسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری با علایم اضطراب وافسردگی دانشجویان با حوادث استرس آور همبستگی معنی داری وجود دارد. دانشجویان دختر در طرحواره ترک /رهاشدگی وشکست باحوادث استرس آورنمره بالاتری داشتندودانشجویان پسر درمحرومیت هیجانی با حوادث استرس آور نمره بالاتری داشتند وهمچنین طرحواره ترک / رهاشدگی ،در اضطراب وافسردگی دانشجویان با حوادث استرس آور پیش بینی کننده منفی وبرای طرحواره محرومیت هیجانی پیش بینی کننده مثبتی به همراه دارد.
در مطالعه (سیهان111 ،2006)که به بررسی رابطه مهارت های اجتماعی وسازگاری اجتماعی دانشجویان می پردازد نمونه ها که شامل277نفر دانشجویان ازدانشگاه انودولودرترکیه به صورت نمونه گیری تصادفی بودند، مقیاس ارزیابی مهارتهای اجتماعی (کورکوت112 ،1996)وپرسشنامه شخصیت هاکتپ(ازگون113 ،1992)راپرکردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد بین سازگاری اجتماعی ومهارت های اجتماعی رابطه معنی داری وجوددارد .

فصل سوم:
روش تحقیق

نوع مطالعه :
پژوهش حاضر ازنوع همبستگی و به منظور بررسی پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه از طریق رگرسیون است .
جامعه ونمونه آماری وروش نمونه گیری :
جامعه مورد نظر شامل کلیه دانشجویان دختر وپسرمجرد درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا ، ورودی سالهای تحصیلی 88تا 92 دانشگاه علوم بهزیستی شامل 1517نفر دررشته های مختلف تحصیلی
می باشدکه از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده بااحتمال خطای نوع اول ∝0.05وتوان آزمون 0.80 تعداد نمونه ها حداقل200 نفرتعیین شد که بااستفاده ازفرمول زیر محاسبه شد.

ابزار جمع آوری داده ها :
ابزار پژوهش :
1-پرسشنامه سازگاری بل: این پرسشنامه درسال 1961 توسط بل تدوین گردید . این آزمون مربوط به بزرگسالان و شامل 160 سوال می باشدکه به صورت بلی و خیر نمره گذاری می شود. هرفرم 5 بعد سازگاری رادربر می گیرد که عبارتند از:الف)سازگاری درخانه ب)سازگاری بهداشتی ج)سازگاری اجتماعی د) سازگاری عاطفی ه) سازگاری شغلی (تحصیلی). دلاور این آزمون را درسال 1375 درایران هنجاریابی کرده است. ضرایب اعتبار هریک از قسمتهای پرسشنامه وکل نمرات به روش همبستگی موارد فرد وزوج واستفاده از فرمول اسپیر من ،براون به ترتیب برای سازگاری درخانه 91%،سازگاری در تندرستی 81%،درسازگاری اجتماعی 88%وعاطفی وشغلی 94% درصد بوده است واز طریق ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه 30نفری برابر 94 درصد وبرای 5مقیاس آن بدین شرح بوده است: سازگاری درخانه 70درصد ،تندرستی 72 درصد ، اجتماعی 73 درصد ،عاطفی 81 درصد وشغلی 85 درصد(دلاور ،1375). برای سنجش این پژوهش از مقیاس سازگاری اجتماعی استفاده می کنیم که 32 سوال دارد و نمره بالاتر نشانگر سازگاری اجتماعی پایین تر است وسئوالهایی مانند “آیا از شادی های دسته جمعی لذت می برید ؟یا آیا براحتی دوست پیدا می کنید ؟”درآن طرح می شود.پایایی این خرده مقیاس درپژوهشِ رابطه هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی دانشجویان که بر روی 50 دانشجو دوره کارشناسی بررسی شد وضریب آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس سازگاری اجتماعی80درصد بود(امام زاده مدیدی،1387). درپژوهش حاضرضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه سازگاری اجتماعی روی 20 نفر از دانشجویان 74/0براساس جنس ومقطع تحصیلی بدست آمده است.
2- پرسشنامه طرحواره یانگ( فرم کوتاه) :فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 75 سئوال است که 15 طرحواره ناسازگار اولیه را می سنجد 1-محرومیت هیجانی 2-رهاشدگی /بی ثباتی 3-بی اعتمادی بد رفتاری 4-انزوای اجتماعی /بیگانگی 5-نقص /شرم 6- شکست 7-وابستگی /بی کفایتی 8-اسیب پذیری نسبت به ضرر ویا بیماری 9-خود تحول نیافته /گرفتاری 10-ایثار 11-بازداری هیجانی 12-معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی 14-استحقاق /بزرگ منشی 14-خود کنترلی وخود انضباطی ناکافی 15-اطاعت (یانگ ،2005). هر سئوال روی پیوستاری 6درجه ای (یک:کاملا درست ،دو:تقریبا درست ،سه:اندکی درست ،چهار:بیشتر درست است تا غلط،5:تقریبا غلط ،شش:کاملا غلط )پاسخ داده می شودو نمره بالای یک خرده مقیاس، نشانگر طرحواره ناسازگار است (رفیعی ،1390). اولین پژوهشهای جامع درمورد ویژگی های روانسنجی این طرحواره هارا اسمیت114 ،جونیروتلچ115( 1995 )انجام دادند وضریب آلفای کرنباخ درجمعیت غیر بالینی برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین .5/0و82/0 بدست آمد وهمچنین این پژوهشگران نشان دادند ،پرسشنامه طرحواره یانگ بامقیاسهای پریشانی روانشناختی واختلالات شخصیت همبستگی بالایی دارد وبنابراین ازروایی مطلوبی برخوردار است (اسمیت وهمکاران ،1995،نقل از لطفی ،1385).این پرسشنامه درایران توسط ذوالفقاری وهمکارانش(1387) ،روی 70نفر از زوجین اجرا گردیدکه ضریب همسانی درونی این پژوهش از طریق محاسبه ضریب آلفای کرنباخ برای کل پرسشنامه 94/0 وبرای 5حوزه آن به این شرح بدست آمد :بریدگی /طرد91/0،خودگردانی /عملکرد مختل 90/0،محدودیتهای مختل 73/0،دیگر جهت مندی 67/0وگوش به زنگی بیش از حد وبازداری 78/0.
کلویت ات آل116 (2005)ساختار عاملی وارزش پیش بینی پذیری نسخه اسپانیایی از پرسشنامه طرحواره یانگ را اعتبار یابی کرد . دراین مطالعه تاثیر نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه باحوادث استرس زا براضطراب وافسردگی دانشجویان باضریب آلفای کرنباخ، برای رها شدگی وبی ثباتی 83/0،محرومیت هیجانی 83/0،نقص/ شرم 72/0،وابستگی / بی کفایتی 59/0 ،آسیب پذیری نسبت به ضرریابیماری 72/0وشکست 84/0 بدست آمد . هنجاریابی این پرسشنامه درایران توسط آهی (1385)دردانشگاه تهران انجام گرفت که همسانی درونی بااستفاده ازآلفای کرنباخ درگروه مونث 97/0ودرگروه مذکر 98/0 بوده است . پایایی این پرسشنامه درپژوهش (حمید پور ،1390) بااثربخشی طرحواره درمانی دررفتار زنان دارای اختلال اضطراب عمومی بوسیله ضریب آلفای کرنباخ برای همه ی مقیاسها دردامنه ی 62/0تا 90/0وثبات درونی این پرسشنامه را94/0 گزارش کرده است که رهاشدگی وطرد 87/0،بی اعتمادی /بدرفتاری 77/0،انزوای اجتماعی 70/0،نقص /شرم 83/0 ،شکست 84/0،وابستگی / بی کفایتی 80/0،آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری 73/0،خودتحول نیافته /گرفتاری 71/0،اطاعت 70/0،ایثار 71/0،بازداری هیجانی 79/0،عیب جویی افراطی / معیارهای سرسختانه 78/0،استحقاق /بزرگ منشی 66/0وخویشتن داری /خود – انضباطی ناکافی 71/0وبرای کل پرسشنامه برابر 90/0بدست آمده است ودر پژوهش دیگر دررابطه با ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه استفاده کرد که اعتبار برای کل آزمون 96/0وبرای تمام خرده مقیاس ها بالاتر از 80/0 گزارش شده است (والر117 ،مه یر وهنیان118 ،2001) . درپژوهش حاضر همچنین ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه طرحواره یانگ به ترتیب محرومیت هیجانی 74/0،بی ثباتی /رهاشدگی 74/0،بی اعتمادی /بدرفتاری 70/0،انزوای اجتماعی /بیگانگی 73/0،نقص / شرم 75/0،شکست 74/0،وابستگی /بی کفایتی 75/0،آسیب پذیری نسبت به ضرریابیماری 74/0،خودتحول نیافته /گرفتار 75/0،اطاعت 79/0،ایثار69/0،بازداری هیجانی 72/0،معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراط

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، همبستگی پیرسون، انحراف معیار