دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار

دانلود پایان نامه ارشد

گردیدند که نتایج نشان داد، باورهای غیر منطقی با سازگاری اجتماعی رابطه منفی داشته ومولفه های توقع تایید از طرف دیگران ،انتظارات بیش از حد از خود ،واکنش به ناکامی با درماندگی ،بی مسئولیتی عاطفی ،اجتناب از مشکل ،وابستگی ودرماندگی برای تغییر قادر به پیش بینی سازگاری هستند (p0.01). نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی ازاین بودندکه ازبین سبکهای مقابله ،سبک اجتنابی می توانددراربطه با باورهای غیر منطقی وسازگاری اجتماعی به عنوان متغیر میانجی عمل کند.
در پژوهش خدایاری فرد وهمکارانش (1386)که با هدف بررسی ومقایسه ی رابطه دینداری ،نگرش سیاسی –اجتماعی وپیشرفت تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد وغیر شاهد انجام شدتعداد 625 دانشجو (315دانشجوشاهد ،310 دانشجو غیر شاهد )با روش نمونه گیری طبقه ای از میان دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های تهران انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس دینداری دانشجویان (خدایاری فرد وهمکاران ،1384)دربعدهای شناخت دینی ،عواطف دینی ،باورهای دینی ووظایف دینی وپرسشنامه نگرش سیاسی –اجتماعی(خدایاری فرد وهمکاران ،1381)وپرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (ثورب84 ،کلا رک وتیگز 85،1939)در6مقیاس که عبارتند از:قالبهای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،گرایش ضداجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط مدرسه ای وروابط اجتماعی استفاده شده است وداده ها بااستفاده از ضریب آلفای کرنباخ ،تحلیل عاملی با مولفه ی اصلی ،ضریب همبستگی چند متغیری (پیرسون )وتحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد که باورهای دینی ونگرش سیاسی –اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد وغیر شاهد همبستگی های مثبت ومعنی داری دارندو درحالیکه بین پیشرفت تحصیلی وسازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد وغیر شاهدهیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشدو همچنین بین دینداری ونگرش سیاسی –اجتماعی با سازگاری اجتماعی دردانشجویان دختر (شاهد وغیر شاهد )رابطه قوی تری نسبت به دانشجویان پسر (شاهد وغیر شاهد )وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد وغیر شاهد رابطه مثبت ومعناداری با دینداری ،نگرش سیاسی – اجتماعی وپیشرفت تحصیلی آنان دارد .
در پژوهش مدیدی (1387) که با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی – اجتماعی وسازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انضباطی ومقایسه آن با دانشجویان بدون حکم انجام شد53نفر از دانشجویان دارای حکم انضباطی به عنوان گروه اصلی و53 نفر از دانشجویان بدون حکم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند ودوگروه از نظر جنس ،سن ،سال ورود به دانشگاه ،مقطع ورشته تحصیلی ومحل سکونت (بومی وغیر بومی بودن )همتا گردیدند.ازآزمون هوش هیجانی –اجتماعی (بار- آن86،2006)با مولفه مهارتهای درون فردی (احترام به خود ،خودآگاهی هیجانی ،جرات ورزبودن ،استقلال وخودشکوفایی )،مهارتهای بین فردی (همدلی ،مسئولیت پذیری اجتماعی وروابط بین فردی )،مدیریت تنش (تحمل تنش وکنترل تکانه )وخلق کلی (خوش بینی وشادکامی )و نیز مقیاس سازگاری اجتماعی بل استفاده شد ونتایج نشان داد بین سازگاری اجتماعی دانشجویان دارای حکم وبدون حکم تفاوت معناداری وجود داشته وگروه دوم درزمینه هوش هیجانی اجتماعی ومهارت مدیریت تنش ،ازسازگاری بهتری درقیاس با دانشجویان دارای حکم انضباطی برخوردار بودند.درنهایت تحلیل رگرسیون گام به گام از میان مولفه های هوش هیجانی – اجتماعی سه مولفه خلق کلی ،مهارتهای درون فردی وسازگاری و داشتن حکم انضباطی به شکل معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی بودند.
در پژوهش امانی (1391) که به منظور تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی انجام شد بانمونه گیری به روش چند مرحله ای ، 150 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا (69دانشجوی دخترو81دانشجوی پسر ) بوسیله مقیاس دلبستگی بزرگسال (هازن وشیور87 ،1987)درسه خرده مقیاس (ایمن ،اجتنابی ودوسوگرا )ومقیاس سازگاری بزرگسال بل مورد سنجش قرار گرفتند. با استفاده از همبستگی پیرسون ،آزمون تی مستقل ،آزمون تحلیل واریانس یک راهه ورگرسیون چند متغیره ، نتایج نشان داد بین سبکهای دلبستگی وسازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وبه این ترتیب رابطه مثبت معنی داری بین سبک دلبستگی ایمن وسازگاری اجتماعی ورابطه منفی معنی داری بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی وسازگاری اجتماعی ورابطه منفی معنی دار ی بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا وسازگاری اجتماعی وجود داردوهمچنین دررگرسیون چندگانه سبک دلبستگی ایمن، توان پیش بینی سازگاری اجتماعی را نشان داد ودر تحلیل واریانس ،تفاوت معناداری بین سازگاری اجتماعی دانشجویان با سبکهای مختلف دلبستگی هم دیده شد و آزمون تی تست بیانگر آن است که سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بیشتر از سازگاری دانشجویان پسر است ولی درسبک های دلبستگی تفاوت معنی داری وجود نداشت .
پژوهش شیروانی یوسف نژاد (1390) باهدف تعیین رابطه رضایت از زندگی وطرحواره های ناسازگار اولیه دردانشجویان اجرا شد که پژوهش از نوع همبستگی با جامعه آماری دانشجویان دانشگاههای شهر بابل بود که از بین آنها 300نفر از رشته های مختلف (150دختر ،150 پسر )به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ وپرسشنامه رضایت اززندگی (داینر88 وهمکاران ،1985) راتکمیل کردند. نتایج داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین طرحواره های محرومیت هیجانی ،انزوای اجتماعی،نقص /شرم ،شکست ،وابستگی /بیکفایتی ،آسیب پذیری نسبت به ضرریابیماری ،اطاعت،ایثار،بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی وخویشتن داری وخودانضباطی ناکافی با رضایت اززندگی رابطه منفی معنادار وجود داردوهمچنین درتحلیل رگرسیون بین محرومیت هیجانی ،نقص/شرم ووابستگی /بی کفایتی بارضایت اززندگی رابطه معنادار چندگانه وجود دارد. آزمون Tگروههای مستقل هم نشان دادبین دانشجویان دختر وپسر درخرده مقیاس های بی اعتمادی /بدرفتاری ،شکست ،آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری ومعیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهش رفیعی (1390) به منظور بررسی رابطه بین سبک دلبستگی با طرحواره های ناسازگار اولیه درزنان دارای خیانت زناشویی شهر تهران طراحی واجرا گردید.آزمودنی ها شامل 82 نفر اززنانی که به علت خیانت زناشویی، به مراکز کاهش طلاق بهزیستی استان تهران دربازه زمانی مهر 88تا شهریور 89ارجاع داده شده بودند،انتخاب شدندوداده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگارانه اولیه یانگ وسبک دلبستگی های زن و شوهر گردآوری شد .یافته ها حاکی از آن است که بین سبک دلبستگی اجتنابی وطرحواره ها در4حوزه(بریدگی /طرد ،خودگردانی وعملکرد مختل ،محدودیت مختل ،گوش به زنگی بیش از حد وبازداری )رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبین سبک دلبستگی دوسوگرا وطرحواره های حوزه بریدگی /طرد ،خودگردانی وعملکرد مختل،گوش به زنگی بیش از حد وبازداری رابطه مثبت ومعنادار وجود داردوهمچنین رابطه منفی ومعنا دار بین سبک دلبستگی ایمن وطرحواره های حوزه بریدگی /طرد ،خودگردانی وعملکرد مختل وگوش به زنگی بیش از حد وبازداری نشان داده شد.
پژوهش (سعیدیان ،1391) که با هدف تاثیر آموزش ابراز وجود برسازگاری اجتماعی وخودپنداره مثبت زنان سرپرست خانوار درشهرتهران انجام شد. نمونه ای 30 نفری دردسترس با روش نیمه آزمایشی ازنوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انتخاب وبرای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل وپرسشنامه خودپنداره ( تنسی ،1994)استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ابرازوجود برسازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تاثیر معناداری دارد ولی برخودپنداره مثبت تاثیر معناداری ندارد .
پژوهش جهان بخشی (1391) به بررسی پیش بینی حوزه طرحواره های ناسازگار اولیه بارغبت به ازدواج دردانشجویان پرداخت که 120 نفر ازدانشجویان دختر وپسر دانشگاه علامه به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و برای تحلیل داده ها ازطریق همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طرحواره یانگ وپرسشنامه رغبت به ازدواج (حیدری وهمکاران،1382)با 4عامل (بازخورد نسبت به ازدواج ،آمادگی وتمایل به ازدواج ،نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج وموانع ازدواج ) استفاده گردید.نتایج نشان داد بین حوزه طردوبریدگی وخودگردانی مختل با تمایل به ازدواج ،نگرش به پیامدهای ازدواج وموانع ازدواج همبستگی منفی معناداری وجوددارد ، بین حوزه دیگر جهت مندی با موانع ازدواج همبستگی منفی معنادار ، بین حوزه گوش به زنگی بیش از حد وموانع ازدواج همبستگی منفی معنادار وجود داشت . حوزه طرد وبریدگی ،توان تمایل به ازدواج را پیش بینی و حوزه دیگر جهت مندی، توان بازخورد به ازدواج را پیش بینی وحوزه محدودیت های مختل ،توان نگرش به پیامدهای ازدواج و حوزه خودگردانی مختل ،توان رغبت به ازدواج راپیش بینی میکند .
زکی (1389) در مطالعه اش، به بررسی رابطه سازگاری اجتماعی وحمایت اجتماعی دانشجویان پرداخت . نمونه ها که 200نفر از دانشجویان دختر وپسر دانشگاه اصفهان بودند پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه (بارکر وسیریک89 ،1985)با چهار خرده مقیاس شامل سازگاری اجتماعی ،سازگاری تحصیلی ،سازگاری فردی وعاطفی ووابستگی ودلبستگی سازمانی ومقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی (زیمت90 وهمکارانش ،1990)درسه حوزه حمایت اجتماعی دوستان وخانواده ودیگران راتکمیل کردند . نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد بین سازگاری اجتماعی با حمایت اجتماعی همبستگی قوی وجود دارد .
تحقیقات انجام شده درخارج از ایران
در پژوهش داسیانا والینا (2012) که به پیش بینی رضایت زوجین وارزش زناشویی افراد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه پرداخت 182 نفر از دانشجویان دانشگاه رومان ،بیبز –بلیا،کلاج ناکوپادرسطح فوق لیسانس ودکتراباحدودسنی19تا40سال و متاهل پرسشنامه های طرحواره های ناسازگاراولیه، مقیاس سازگاری دوعضوی (اسپانیر91،1976 )که شامل چهار جنبه ارتباطی ( رضایت دوعضوی،توافق دوعضوی،همبستگی دوعضوی،وابرازعاطفه )است و نیز مقیاس استراتژیKبالا(جیوسان 92،2006)که دارای چهارخرده مقیاس ( سلامت وجذابیت،تحرک صعودی،جنایت اجتماعی وخانواده گسترده،توجه به خطرات )می باشد راتکمیل نمودند. نتایج آزمونهای همبستگی ورگرسیون ساده خطی نشان داد که طرحواره های بی ثباتی /رهاشدگی ،محرومیت هیجانی،نقص /شرم ،انزوای اجتماعی /بیگانگی،وابستگی /بی کفایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرریابیماری،واطاعت،ایثار،بدبینی /منفی گرایی، پیش بینی کننده خوبی برای کاهش رضایت زناشویی بودند و همچنین بین طرحواره های بی اعتمادی / بدرفتاری،خودتحول نیافته / گرفتار،شکست،استحقاق /بزرگ منشی،خودانضباطی ناکافی،بازداری هیجانی،معیارهای سرسختانه / عیب جویی افراطی وتنبیه و رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجودنداشت وفقط طرحواره استحقاق / بزرگ منشی همبستگی معنی داری با ارزش زناشویی افراد داشت.
در پژوهش گویا 93(2006) که به مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه بین گروه بیماران با ترس اجتماعی واختلال های دیگر اضطرابی باگروه غیر بالینی پرداخت، 62 بیمار باترس اجتماعی ، 41 نفر با اختلالهای اضطرابی دیگر و55نفر به عنوان گروه غیر بالینی انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه طرحواره یانگ ومقیاس اجتناب وعملکرد اضطراب وتعامل اجتماعی (گویا وهمکارانش ،2003) با خرده مقیاسهای آشفتگی /اضطراب واجتناب می باشدوازمقیاس آشفتگی واجتناب اجتماعی (واتسون وفرند94،1969)ومقیاس ترس از ارزیابی منفی (واتسون وفرند،1969)استفاده شد. از طریق تی تست ورگرسیون ، نتایج نشان داد ارتباط بیماران با ترس اجتماعی با حوزه طرحواره طرد وبریدگی، بیشتر از بیماران با اختلالهای دیگر اضطرابی است وطرحواره های بی اعتمادی وبدرفتاری ،نقص وشرم ،استحقاق ،محرومیت هیجانی ،معیارهای سرسختانه با ترس ازارزیابی منفی واضطراب درآزمودنی ها بیشترین واریانس را دربردارد .
در مطالعه موتابرا وبب (2012)که به بررسی عوامل تاثیر گذار در سازگاری دانشجویان دانشگاه زیمباوه پرداخت و ازروش کیفی ومطالعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ناسازگاری، سازگاری اجتماعی، خودپنداره Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، اختلال یادگیری، طرحواره های ناسازگار اولیه