دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

یون گام به گام نشان داد ،مولفه های خلق کلی ،مهارتهای درون فردی ،سازگاری وداشتن حکم انضباطی ، به شکل معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی بوده اند
پژوهش کاگنیسی(20

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه Next Entries منبع تحقیق با موضوع رگرسیون خطی، رتبه بندی، شبکه عصبی