دانلود تحقیق با موضوع زبان و فرهنگ

دانلود پایان نامه ارشد

يوشيج ، پروين اعتصامي ، محمود حسابي ، سعيد كاظمي ، محمد علي رجايي ، محمد بهشتي ، مصطفي چمران و داستاني از يك بسيجي پرداخته مي شود. تنها زني كه از او با عنوان « مرواريدي در صدف» ياد مي شود ؛ پروين اعتصامي است. اين عنوان نياز زنان به مراقبت و لزوم حفاظت از آنها را القا مي كند . البته در معرفي پروين هم اين موضوع مورد تاكيد قرار مي گيرد و نقش پدر او در پيش رفتش برجسته مي شود . به طور مثال جمله ي زير را مي توان ذكر كرد (( پدر از پروين ، هم چون مرواريدي در صدف ، با دقت مراقبت مي كرد . )) استفاده از تعبير مرواريدي در صدف براي پروين و نقش پشتيباني و مراقبتي پدر ، بازآفريني نقش سنتي پدر و دختردر جامعه ي ايراني است .
در داستان « مرخصي» از صفحه ي 119 تا 124، قسمتي از زندگي يك خانواده ي سنتي به تصوير كشيده شده است . پسر آنها كه براي مرخصي از جبهه ي جنگ ايران و عراق برگشته بود قصد بازگشت به جبهه را دارد ؛ اما مادر او موافق نيست و مي خواهد مانع شود . واژه اي كه با آن مادرش را صدا مي كند « ننه » و براي پدر ش «آقا » مي باشد . مادر داستان خانه دار است و پدر مغازه دار . مادر نگران فرزند خود است و پيوسته بي تابي وگريه مي كند؛ اما درمقابل پدر استوار و محكم است و با جملاتي نظير« بس است زن ! اين قدر آب غوره نگير » مادر را به آرامش فرا مي خواند . نويسنده به جاي مادر از واژه ي «ننه» استفاده كرده است ؛ اين واژه كاملاً با توصيه هايي كه او در انتها به فرزندش مي كند هم خواني دارد . جملاتي مانند: (( …سرما ندهي خودت را/ از غذايت هم كم و كسر نگذار ..)) . در مقابل پدر از صلابت خاصي برخوردار است و واژه ي آقا با رِ معنايي خاصي را برايش مي آفريند . در پايان داستان ، مادر با لبخند تلخي فرزندش را راهي جبهه مي كند تا وظيفه ي مادران آينده ، كه همانا تربيت فرزنداني چون فرزند اوست را متذكر شود .
در درس هفدهم با عنوان دفاع از آزادي ، داستان مبارزه ي هرمز و سه پسر او با مغول ها نوشته شده است . داستاني كه غرور مردانه را در دانش آموزان پسر و اميدواري به حمايت مردان را در دانش- آموزان دختر برانگيخته مي كند . جملاتي نظير(( درود بر شما مردان فداكار / ناگهان پيرمرد از كلبه خارج شد و با صدايي كه به غرش شير شباهت داشت ، فرياد زد / من و فرزندانم مرگ را به شكست و خواري ترجيح مي دهيم / چهار قهرمان با غرور و شكو ه مخصوص از كلبه خارج شدند و … )) . هرمز و پسرانش به خوبي حس وطن پرستي و شجاعت را در خواننده تحريك مي كنند . داستان كاملاً حماسي بوده و تمام شخصيت ها مرد هستند . قصه به طور ضمني وظيفه ي پسران حاضر و مردان آيند ه را در ايجاد و حفظ امنيت ياد آور مي شود .
در صفحه ي 147 شعري از موسوي گرما رودي با عنوان « سر زمين علم و دين » آمده است. دو بيت از اين شعر به صورت زير مي باشد :
(( ديروز ، گل هايي چو حافظ داشت ميهن فردا از اين گل باز ، خواهد كاشت ميهن
ديروز ، جاي پور سينا بود و سعدي فردا بود منزلگه مردان بعدي ))
مفهوم شعر اين است كه اين سر زمين منزلگه مرداني بزرگ بوده و درآينده نيز از آنِ مرداني چون آنها خواهد بود .
درس بيست و يكم جزو درس هاي استثنايي كتاب است ؛ چرا كه سخن از زني به نام دونا است كه معلم است و در اجتماع فعاليت مي كند . البته دو نكته ي مهم را در مورد اين داستان نبايد از نظر دور داشت ؛ اول اين كه دونا يك زن خارجي است نه ايراني و ديگر اين كه حد اكثر نقش اجتماعي يك زن در كتب فارسي مدارس معلمي است . دونا به دانش آموزانش مي گويد كه نمي توانم هاي خودشان را بنويسند تا آنها را دفن كرده و از شرشان راحت شوند و خود او نيز چنين مي كند . نمي توانمِ دونا اين است (( من نمي توانم آلن را وادار كنم به جاي مشت از حرف استفاده كند )) . نمي توانم دونا در مقابل يك پسر بچه است كه به جاي حرف زدن از قدرت بدني خود استفاده مي كند .
آخرين درس كتاب در 5 صفحه داستاني راجع به يك پسر شجاع و با هوش و پدرش كه پيري دانا و باتجربه است مي باشد . در اين داستان پدر كه كوه تجربه است ؛ تجربياتش را در اختيار پسر مي گذارد تا او بتواند خواسته هاي محيرالعقول پادشاه را برآورده سازد و به موفقيت برسد . داستان به طور ضمني اين نتيجه را خاطر نشان مي كند كه اين سنت حسنه ي انتقال نسل به نسل تجارب از پدر به پسر و استفاده ازآنها بايد زنده بماند. همه ي شخصيت هاي داستان وهر 110 اسم موجود در آن مذكر هستند و قصه فضايي كاملاً مردانه دارد .

4-2- كتاب فارسي دوم را هنمايي
4-2-1- مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي
در اين كتاب از 24 نفري كه عضو شوراي برنامه ريزي بوده يا در گروه مولفان و طراحان حضور دارند ؛ 9 نفر زن (37.5%) و 15نفر مرد (62.5% ) مي باشند . همچنين از39 نفري كه نويسنده يا شاعر متون درس ها مي باشند؛ 37نفر مرد (95% ) و2 نفر زن( 5% ) مي باشند .

4-2-2- مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن
در كتاب فارسي دوم راهنمايي از 19 چهره ي موجود در تصاوير كتاب، 17 چهره ي تصوير شده مربوط به مردان (89.5%)و 2 چهره ي تصوير شده مربوط به زنان ( 10.5%)است .

4-2-3- مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند
در اين كتاب از 342 اسم و كلمه اي كه جنسيت فرد را نيز نشان مي دهند ؛ 270 اسم مذكر ( 79% ) و 72 اسم مونث ( 21% ) وجود دارد .

4-2-4- مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس
از 76 شخصيت حاضر در متن دروس ، 69 مورد مربوط به مردان (90.8% ) و 7 مورد مربوط به زنان ( 9.2% ) است .

4-2-5- اختصاص متن دروس براي معرفي افراد
دركتاب فارسي دوم راهنمايي از 9 نفري كه متن درسي براي معرفي آنها اختصاص داده شده است ؛ هر نه نفر مرد مي باشند .

4 -2-6- تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب فارسي دوم راهنمايي
در اين كتاب از 19 چهره ي به تصوير كشيده شده و مشخص از نظر جنسيت ، 17 چهره ي مرد و 2 چهره ي زن ديده مي شود . 2 تصوير زن مربوط به دختران فلسطيني خردسال است ؛ كه در حال انتفاضه مي باشند . بقيه ي تصاوير مربوط به مردان و در نقش چهرهاي سياسي (7 تصوير ) و عمومي (10 تصوير ) مي باشد .
در صفحه ي يك كتاب تحت عنوان «ستايش » همانند كتاب فارسي اول راهنمايي، مردي در حال خواندن دعا و راز و نياز ديده مي شود .

در صفحه ي 19 كتاب در ضمن درسي كه موضوع آن راجع به وقايع انقلاب است ؛ تصوير راهپيمايي نشان داده شده است . در اين تصوير زنان پيشاپيش مردان در حال راهپيمايي هستند . از اين حيث كه زنان را حاضر در عرصه ي اجتماعي نشان مي دهد جزء تصاوير استثنايي كتاب هاي فارسي دوره هاي راهنمايي و دبيرستان مي باشد .

درصفحه ي 90 كتاب يك پسر را درحال كاركردن با رايانه مي بينيم. اين تصوير مي تواند در خواننده ايجاد انگيزه براي كسب شغلي مشابه در آينده كند.

در صفحه ي 100 كتاب، در آغاز فصل ششم با عنوان نام ها و يادها، تنها چهره ي امير كبير و قائم مقام فراهاني ديده مي شود .

در اينجا نيز مانند كتاب اول راهنمايي نه تنها چهره ي هيچ زني ديده نمي شود بلكه در متن فصل نيز به هيچ زني پرداخته نشده است .

درصفحه ي 126 كتاب نيز دو پسر در حال به اهتزاز در آوردن پرچم ايران بر بام مدرسه ديده مي شوند .

تصوير اين مفهوم را براي پسران دانش آموز يادآور مي شود كه اين وظيفه ي آنان است كه از ميهن دفاع كرده و همواره پرچم ايران را در ميادين مختلف به اهتزاز در آورند .
تصوير صفحه ي 143 به محمد الدوره و پدرش در انتفاضه ي فلسطين مربوط است .

اين پدر و پسرشهادت طلبي و شجاعت را به خواننده القاء مي كنند.آنها وظيفه نجات ميهن شان را دارند.
تنها چهره هاي مونث نمايش داده شده در كتاب مربوط به دو دختر خردسال فلسطيني است .

تصوير روي جلد نيز متعلق به مرتضي آويني و يك بيو گرافي كوچك از اوست . در مجموع ، تصاوير كتاب ، مردان را در حال نيايش ، راهپيمايي ، انتفاضه ، به اهتزاز در آوردن پرچم و كار با رايانه يا به عنوان شخصيت هاي بزرگ نمايش داده است . در مقابل زنها در اين كتاب در دو تصويري كه ديده مي شوند در حال راهپيمايي يا انتفاضه هستند. هر چند اين تصاوير آنها را در حال انجام فعاليت هاي سياسي نشان مي دهد ؛ اما اين تنها يك مشاركت در رده ي پايين قدرت و مقاومت است ، جايي كه ممكن است سوءاستفاده از آنها نيز توسط قدرت صورت پذيرد .
4-2-7- تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب فارسي دوم راهنمايي
در درس اول با عنوان « انقلاب اسلامي ، تولدي ديگر » آمده است ؛ (( انقلاب اسلامي واژه ها و تركيب هايي مانند…مردانگي و برادري … را با نگرشي جديددرعرصه ي زبان و فرهنگ رواج و گسترش داد)) . تاكيد بر اين واژه ها بار جنسيتي خاصي را القاء مي كند . در ادامه ي اين پاراگراف جملاتي نظير ((تاكيد بر … تقويت روحيه ي جوان مردي و پهلواني ، پديدارگشت )) و ((عشق و شور و رادمردي و دين باوري و ايثار در ادبيات انقلاب موج مي زند )) اين مفهوم را برجسته تر مي نماياند .
در درس دوم صفحه ي 11 شعري تحت عنوان « شه مردان » در وصف حضرت علي (ع) از اقبال لاهوري آمده است .
((مسلم اول شه مردان علي است عشق را سرمايه ي ايمان علي است
در جهان نتوان اگر مردانه زيست همچو مردان جان سپردن زندگي است ))
در اين شعر نيز بر واژه ي مرد و مردانگي تاكيد فراواني شده است .
در درس سوم با عنوان « چشمان مادر بزرگ »، در ضمن داستان، جريان هاي انقلاب سال 57 مرور مي- شود . مادر بزرگ در حالي كه تسبيح مي اندازد حكايت آن روز ها را براي زهرا و محسن ، فرزندان پسرش جواد ، كه در همان وقايع شهيد شده ، بيان مي كند . مادر بچه ها در گوشه اي از اتاق تعدادي انار را براي مهما ن ها كه خانواده ي عمو هستند ؛ دانه مي كند . در اين جا نيز زن در حال خانه داري است .
مادربزرگ پسري را تربيت كرده كه جان خود را فداي انقلاب كرده است . محسن در روز هاي اوج انقلاب چهار ماه پس از شهادت پدر به دنيا آمده و جانشين پدر شهيد خود شده است . هر چند زهرا دو سال از او بزرگ تر است ؛ اما مادربزرگ ، محسن را جانشين بر حق پسرش مي داند . اين جمله هاي مادر بزرگ كه (( نوه ام كه به دنيا آمد … انگار پسرم جواد دو باره متولد شده بود . )) و (( بله ، حالا هر دو بزرگ شده ايد و آن پسر كوچولويي كه در آن روز به ياد ماندني به دنيا آمد ، براي خودش مردي شده است . )) و (( يادگار جواد من ، هميشه همين طور مغرور و سربلند باش و از انقلابي كه پدرت و بسياري از جوانان ميهن در راه آن شهيد شدند ، دفاع كن .)) تاييدي بر اين موضوع است .
طرف صحبت مادر بزرگ ، محسن نوه ي اوست و پيوسته وظايفش را به او ، نه به زهرا كه حتي دو سال از او بزرگتر است ؛ متذكر مي شود . گويا نويسنده مي خواهد به پسرها تاكيد كند كه اين وظيفه ي آنهاست ، ميهني را كه صاحب مي شوند ؛ با اقتدار و از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع حضرت محمد (ص) Next Entries دانلود تحقیق با موضوع ماوراءالنهر، سلطان ولد