دانلود تحقیق با موضوع رتبه بندی، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان «روششناسي» ياد مي شود. روش علمي يا روش پژوهش علمي فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است. هر تحقيقي بدين منظور صورت ميگيرد كه بتواند از يافتههايي كه از مطالعه يك يا چند گروه كوچك به نام نمونه به دست ميآيد، تعميم‌هايي را در ارتباط با گروه بزرگتري كه جامعه ناميده‌‌ ميشود و اين گروه كوچك در واقع معرفي براي آن هستند، انجام دهد، محقق سعي دارد با کمک روشها و فنون آمار استنباطي مقادير مربوط به ويژگيهاي جامعه را برآورد کند و اين کار را به گونه‎اي انجام دهد که داراي اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نميتواند به تک تک رويدادها و يا افراد تشکيل دهندة جامعة مورد نظر دسترسي داشته باشد، لذا بهرهگيري از روشها و فنون خاصي که استنباط آماري بر آنها استوارند ضرورت پيدا ميکند. در بسياري از مطالعات، حتي اگر امکان دستيابي به واحدهاي اجزاء جامعه نيز ميسر باشد ملاحظات اقتصادي و مسئلة زمان نيز عوامل مهمي هستند که محقق را وادار ميکنند با مطالعة نمونهاي از جامعه به استنتاج و تعميمهاي لازم بپردازد.
از این رو، در اين فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش و قلمرو تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقيق، نمونه آماری و روش نمونه‌گيری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعيين روايی و پايايی ابزار، متغير‌های تحقيق و روشهای تجزيه تحليل داده‌ها پرداخته شود.

3-2) روش تحقیق
پژوهشگران با توجه به زوایای مختلف تحقیق از جمله هدف، موضوع، ماهیت داده، و زمان تحقیق، انواع مختلف تحقیقات را بیان می کنند. در زیر به تقسیم بندی خصوصیات تحقیق فوق بر حسب پارامترهای در نظر گرفته شده می پردازیم:
تحقیق بر اساس هدف:
تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقيقات کارُبردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کارُبردي به سمت کارُبرد علمي دانش هدايت مي‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتايج يافته هايش براي حل مشكلات خاص انجام مي شود وتلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشکل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد.

تحقیق بر اساس ماهیت داده:
تحقیق فوق بر اساس ماهیت داده ها، تحقیقی کمی بشمار می رود. به لحاظ نظری، اینگونه تحقیقات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد و صاحبنظران این روش علاقه مند به تبدیل اطلاعات تحقیق بصورت نمادهای ریاضی بمنظور استفاده از قابلیت تحلیل های آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی می باشند. در مجموع، روش اثباتی مدعی است که با روش تجربی سروکار دارد و شناخت حوادث و رویدادها و وضعیت های مختلف بر اساس مشاهده بدست استوار است. شناخت علمی، از طریق همبستگی مباحث نظری با مشاهده بدست می آید. یعنی در علم، نظریه و مشاهده، ذاتا˝ جدایی ناپذیرند. در هر صورت، هرگونه ابزاری که برای حصول به دقت نظر در علم مورد استفاده قرار گیرد، از نظر اثبات گرایان می تواند بکار گرفته شود (کرم پور، صفری، 1390).

3-3) قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو تحقیق فوق مرتبط با حوزه های بازاریابی بین الملل است که در اینجا به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تسهیل تجارت پرداخته شد.
قلمرو زمانی تحقیق: داده های تحقیق فوق از ارگان های ذی ربط و با توجه به شرایط موجودشان (سال 92) جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی تحقیق: داده های تحقیق از صاحب نظران که محل فعالیتشان در شهرستان رشت است جمع‎آوری شده اند.

3-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است :
مطالعات کتابخانه‌اي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و… استفاده شده است.
تحقيقات ميداني: در اين قسمت در از دو پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. در مرحله اول پس از شناسایی عوامل موثر و بمنظور انتخاب بااهمیت ترین آنها پرسشنامه اولیه طراحی شد. در این پرسنامه از طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. در مرحله بعد پس از انتخاب عوامل اثربخش پرسشنامه مقایسات زوجی مختص استفاده در روش AHP استفاده شد.

3-5) گام های تحقیق

مراحل انجام پژوهش فوق را می توان در نمودار 3-1 ملاحظه نمود.

نمودار 3-1) گام های تحقیق

3-6) پایایی پرسشنامه
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود. بدين منظور با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به كمك نرم افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد. ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه مي شود:
در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار 0. 7 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي باشد.
در این تحقیق، از آنجا که پرسشنامه دوم بمنظور تعیین ضرایب از مقایسات زوجی بمنظور استفاده در روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد، لذا تنها آلفای کرونباخ پرسشنامه اول مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه در جدول 3-1 نشان داده شده است.

جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ
تعداد نمونه
تعداد سوال
آلفای کرونباخ
20
19
0. 79

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
. 799
19

3-7) روایی پرسشنامه
عوامل شناسایی شده در این تحقیق از تحقیقات پیشین استخراج شده و در گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین عوامل فوق مجددا˝ توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ند.

3-8) جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق فوق شامل تمامی مدیران و خبرگانی است که در امر تسهیل تجارت نقش دارند (مانند مدیران سازمان صنعت و معدن تجارت، سهامداران و هیات مدیره شرکت های بزرگ ). بنابراین جامعه آماری تحقیق فوق جامعه ای محدود و در حدود 300 نفر بشمار می رود.
بنابراین تعداد نمونه های انتخاب شده می توانند از طریق معادله2-3 محاسبه شوند.
n=(N Z_(α/2)^2 P(1-P))/((N-1) ξ^2+〖 Z〗_(α/2)^2 P(1-P) ) (3-2)
ξ: بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
‍p : نسبت موفقيت در جامعه
α : سطح خطا
N: حجم جامعه
از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي0. 5در نظر ميگيريم. در سطح اطمينان 0. 95 (0. 5= α) و 300=N نفر كه شامل:و 07/0=ξ : كه از تحقيقات مشابه استخراج گرديده است حجم نمونه كه جامعه محدود تلقي مي شود به صورت زير تعيين مي شود :
n=(N 〖(1. 96)〗^2 (0/5)(0/5))/((N-1) 〖(0/07)〗^2+〖(1. 96)〗^2 (0/5)(0/5) )≈150

3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت خواهد بود. روشهاي آماري توصيفي و روشهاي آماري استنباطي. گرچه در داده هايي كه بصورت نمونه اي جمع آوري شده است و هدف از آن تعميم نتيجه به كل جامعه مي باشد تاكيد بر آمار استنباطي است، اما براي ارائه يك شماي كلي از داده ها و خلاصه كردن آن از آمار توصيفي نيز استفاده مي شود. بخش هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي مختلف خواهد بود. تحلیل اطلاعات در قسمت آمار استنباطی نیز در دو مرحله صورت می گیرد:
مرحله اول (شناسایی عوامل موثر در تسهل تجارت): در این مرحله پس از استخراج عوامل موثر در تسهیل تجارت از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. این آزمون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول، استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی مورد انتظار مقایسه کنیم.
مرحله دوم (رتبه بندی عوامل): پس از شناسایی عوامل موثر و بمنظور رتبه بندی هر عامل و انتخاب بااهمیت ترین آنها از روش AHP استفاده خواهد شد.
در ضمن عوامل موثر شناسایی شده در تسهیل تجارت در جدول 3-2 نشان داده شده است. عوامل ذکر شده در جدول، مدل گسترش یافته از تحقیقات پرز و ویلسون (2011) دووال (2007) استخراج شدند.

جدول 3-2) عوامل موثر در تسهیل تجارت (پرز و ویلسون 2011 ؛ دووال 2007)
طبقه
عوامل
زیرعامل
زیرساخت های سخت
ICT (تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات)
دستیابی به آخرین تکنولوژی های ICT

سطح جذب تکنولوژی

گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار

اولویت دولت در ICT

زیرساخت های فیزیکی (حمل و نقل)
کیفیت زیرساختی گمرک ها و بنادر

کیفیت زیرساختی فرودگاه ها

کیفیت زیرساختی راه ها

کیفیت زیرساختی راه آهن

کیفیت زیرساختی پایانه های صادراتی
زیر ساخت های نرم
محیط کسب و کار
شفافیت قوانین دولت

اعتماد عمومی نسبت به دولت

پرداخت های غیرقانونی در صادرات و واردات (-)

پرداخت های غیرقانونی در قراردادهای دولتی (-)

اقدامات لازم بمنظور مبارزه با فساد اداری

تعرفه

سهولت انجام امور بانکی و بیمه ای

اداری- اجرایی (عملیاتی)
استفاده از کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی

استفاده از رویه ها و اسناد ساده اداری

توسعه منابع انسانی

4-1) مقدمه
تجزيه وتحليل به عنوان فرآيند يا روش علمي، يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيق است. علم آمار به جمع آوري، خلاصه كردن، تجزيه وتحليل، نتيجه گيري و نهايتا˝ پيش بيني درمورد اطلاعات بدست آمده ازتحقيق مي پردازد. اين داده ها معمولا˝ نمونه اي از يك جامعه است كه علاقه منديم تحليل هاي صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعميم دهيم. اما نتايج هرنمونه به طرز معتبر قابل تعميم به جامعه نيست و تعميم نتايج به جامعه داراي شرايط و تكنيك هايي است كه درآمار استنتاجي آموخته مي شود.
در اين تحقيق از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي جهت تحليل داده ها بهره گرفته شده است. در آمار توصيفي، ابتدا كليه متغيرهاي مدل و متغيرهاي جمعيت شناختي بصورت توزيع فراوانی و نمودار نمايش داده شده است. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی پاسخ به سوالات تحقیق بر اساس روش های مناسب شده است. در این بخش ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای عوامل مناسب تسهیل تجارت انتخاب و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند.

4-2) آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 150 نفر از روسا و مدیران مختلف که به نوعی در تسهیل تجارت در ارتباطند بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.

4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
الف) جنسیت:
نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 نشان می دهند از 150 نفر پاسخ دهنده که در این تحقیق شرکت نمودند، 64 % معادل 96 نفر را مردان و 36 % معادل 54 نفر را زنان تشکیل دادند.

جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
مرد
54
96
36
64
مجموع
150
100

نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان

ب) سن:
نتایج جدول 4-2 و نمودار 4-2 نشان می دهند، 53 نفر معادل 35. 3 درصد از پاسخ دهندگان در محدوده سنی «بین 31- 40 سال»، 48 نفر معادل 32 درصد در محدوده سنی «بین 41-50 سال»، و 26 نفر در محدوده سنی «بالای 50 سال» قرار داشتند. کمترین بازه سنی مربوط به محدوده «بین 20-30 سال» با 23 پاسخ دهنده بود.

جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
بین 20-30 سال
بین 31-40 سال
بین 41-50 سال
بالای 50 سال
23
53
48
26
15. 3
35. 3
32
17.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مقایسات زوجی، ناسازگاری، سلسله مراتب Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات