دانلود تحقیق با موضوع دوره صفوی، دوره صفویه، دولت صفوی، جهان اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………….. 118
6-12- پذیرش امیران فراری قزلباش ………………………………………………………………………………………………………. 118
6-13- خوداری از پیشکش و هدایا به دربار ……………………………………………………………………………………………. 119
6-14- نرفتن به اردوی شاهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 119
6-15- لشکر کشی شاه عباس به شیراز …………………………………………………………………………………………………… 120
6-16- واگذاری حکومت به بنیاد خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………….. 121
6-17- پناهنده شدن به قلعه استخر ……………………………………………………………………………………………………….. 121
6-18- پیام دعوت شاه عباس به یعقوب خان …………………………………………………………………………………………. 123
6-19- درخواست امان نامه یعقوب خان از شاه عباس ……………………………………………………………………………. 123
6-20- از بین بردن یعقوب خان و افرادش ……………………………………………………………………………………………… 125
6-21- تسخیر قلعه استخر ………………………………………………………………………………………………………………………. 128
6-22- یادگار علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………… 131
6-23- حکام ذوالقدر فارس بعد از یعقوب خان ………………………………………………………………………………………. 131
نگاهی گذرا به حکام فارس ……………………………………………………………………………………………………………… 135
نکاتی درباره قلاع مهم دوره صفویه مقارن با حکومت ذوالقدرها……………………………………………………….. 138
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150
معرفی منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 152

چکیده :
خاندان ذوالقدر، قبیله ای از ترکان بودند که در ناحیه شمال آناطولی اقامت داشتند و از جمله نیروهایی بودند که به کمک شاه اسماعیل شتافتند و همراه دیگر قبایل ترکان و قزلباشان نقش مهمی در تشکیل و تاسیس سلسله صفویه ایفا نمودند.
خاندان ذوالقدر به پاس خدماتشان به صفویان در کسب حکومت، ایالت فارس(که مهمترین ایالت جنوبی ایران محسوب می شد) را تصاحب کردند و در طی تقریبا صد سال تا اوایل دوره شاه عباس اول ایالات فارس و نواحی تابعه در واقع تیول این خاندان بود.
خاندان ذوالقدر در طی دوران حکومت خود بر ایالت فارس با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بودند. در دوران شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول، امرای ذوالقدر عموما در تابعیت و وفاداری به خاندان صفوی حکومت می کردند. در زمان شاه محمد خدابنده بخاطر ضعف در پادشاهی، قزلباشان خصوصا خاندان ذوالقدر در امور حکومت دخالت بسیاری کردند، اما در دوران شاه عباس اول خاندان ذوالقدر با برافراشتن پرچم استقلال برعلیه خاندان صفوی طغیان نمودند لیکن لشکرکشی شاه عباس به فارس سبب شکست و عزل این خاندان از حکومت فارس گردید. در دوران پس از شاه عباس برخی از بزرگان ذوالقدر بر شهرها و نواحی کوچک فارس حکومت داشتند. این خاندان درمجموع تاثیرات بسیاری بر روند تحولات فارس بر جای نهاده که کمتر به آن توجه و پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع و پژوهش های انجام شده و به روش کتابخانه ای، توصیفی تحقیق جامعی درحد امکان درباره ی نقش وجایگاه خاندان ذوالقدر در ایالت فارس در دوره صفویه صورت گیرد.

واژگان کلیدی: صفویه، قزلباشان، ایالت فارس، خاندان ذوالقدر

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه:
تشکیل امپراتوری صفویه در واقع پیامد تحولاتی است که بعد از حملات مغول در ایران روی داد. یورش مداوم مغولان، از بسیاری از مناطق ایران جز ویرانه ای بر جای نگذاشته بود. کاهش سریع جمعیت، قحطی های پیدرپی، فقدان امنیت اجتماعی و از بین رفتن حاکمیت قدرت مرکزی، اوضاع سیاسی و اجتماعی را آشفته ساخته بود. از لحاظ سیاسی حملات مغولان دوره ای طولانی از تشنج، پراکندگی و ضعف قدرت مرکزی ایجاد کرد که تا ظهور صفویان به طول انجامید. در این مدت قبایل متعددی در عرصه سیاست ایران ظهور کردند و مدتی کنترل بخشی از ایران را به دست گرفتند، تأسیس دولت صفوی را میتوان شکل گیری دولت ملی در ایران خواند، که مبتنی بر بازگشت به اندیشه های ایران قبل از اسلام است. در این دوره بود که مرزهای ایران عصر ساسانی احیا شد و اولین دولتی است که به علت تمایز از جهان اسلام سنی، مذهب خاصی را اتخاذ کرد که هم برای دولت و هم مذهب پیامدهای خاصی دربرداشت. دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که با گذشت نهصد سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید. بعد از اسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، طاهریان، زیاریان، آل بویه و سربداران روی کار آمدند، لیکن هیچ‌کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود قرار دهند و میان مردم ایران یکپارچگی پدید آورند. این دیدگاه در سنت خود استدلالی را طی می کند که از درون ملیت می گذرد و منابع آن به ناسیونالیسم باز می گردد و مبنای شکل گیری باستان گرایی در ایران نیز قرار گرفته است. دولت صفوی را تأسیس جدید در قلمرو ایران نمی دانم بلکه آن را امتداد عثمانی یا آناطولی قلمداد می کنم. مهم ترین نظریه پرداز نسبت به این نظریه، فاروق سومر، کلارک، دکتر رحیم لو استاد دانشگاه تبریز و… می باشند. این افراد معتقدند ساخت قدرت در صفوی امتداد ساخت سنتی دولت در جهان اسلام است. صفویان آگاهی ملی نداشتند بلکه خود را صوفیان مسلمانی می دانستند که بیشتر با صوفیان آناطولی متحد بودند. آنها به جای اندیشیدن به مرز، به عقیده می اندیشیدند و ساخت آن نیز الگوبرداری از جهان اسلام است. پس این دولت، ملی نیست، بلکه امیرنشینی از جهان اسلام است.
ایالات فارس از دوران قبل از اسلام تا کنون منطقه ای بسیار مهم بوده است؛ بدلیل موقعیت تجاری و داشتن اراضی مرغوب و نزدیکی به حاشیه خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و نظر اکثر پادشاهان را به خود جلب می کرد. از مهمترین مناطق در دوره صفویه ایالات فارس بود. خاندان ذوالقدر که با دیگر قبایل ترکمن و قزلباشها نقش بسیار تأثیر گذار در تشکیل شاهنشاهی صفویه داشتند و پس از آن به پاس زحمات خود سهمشان را ایالت فارس دیدند و بدین ترتیب وارد معادلات قدرت و دستگاه خلافت صفویان شدند. حاکمیت خاندان ذوالقدر تقریبا پیوسته ادامه داشت و حدود یک قرن بر این منطقه حکمرانی کردند و نقش بسزایی در تمام امور سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر جای گذاشتند و در ادامه توضیح داده خواهد شد که شاه اسماعیل بدون کمک قزلباشان خصوصا خاندان ذوالقدر راه به جایی نمی برد واین قبیله وارد نهاد حکومتی صفویان شدند و سهم آنان ایالات فارس و نواحی همجوار بود و حدود یک قرن این خاندان در حکومت صفویه نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
1-2- اهمیت تحقیق
پرداختن به وقایع و رویدادهای فارس به ویژه در دوره مورد بحث می تواند بیانگر بخش مهمی از روند تاریخی این سرزمین باشد. مهمترین ویژگی این پژوهش، تبیین و تشریح برهه ای از تاریخ منطقه فارس است که بیانکر برهه ای از تاریخ منطقه فارس است که در هاله ای ابهام فرو رفته است. این پژوهش بر آن بوده که وضعیت عمومی فارس را در بین سالهای900 ه.ق تا 1000 ه.ق مورد بررسی قرار دهد و معلوم سازد که این منطقه به دلیل وجود چه ویژگی هایی مورد توجه قرار گرفته است و صاحب منصبان چه تدابیری برای سر و سامان دادن به این ایالت اندیشیده اند.

1-3- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی :
خاندان ذوالقدر چه نقشی در تحولات سیاسی اجتماعی فارس در دوره صفویه ایفا نمودند ؟
پرسشهای فرعی :
1. پیشینه و موقعیت سیاسی خاندان ذوالقدر قبل از روی کار آمدن صفویان چگونه بوده است ؟
2. چه عواملی سبب شد خاندان ذوالقدر از حکومت صفویه سرپیچی کنند ؟
3. وضعیت سیاسی خاندان ذوالقدر بعد از واگذاری حکومت فارس به الله وردی خان چگونه شد؟
1-4- فرضیه های تحقیق :
فرضیه های اصلی :
1. خاندان ذوالقدر نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی فارس در دوره صفوی ایفا نمودند.
2. خاندان ذوالقدر دراواخرحکومت خود برفارس تلاش داشتند در برابر صفویان به استقلال دست یابند.
فرضیه های فرعی :
1. حضور حکام قبل از صفویه باعث ناآرامی و عدم ثبات در فارس شده بود با روی کار آمدن شاه اسماعیل و استقرار خاندان ذوالقدر در فارس حکومت فارس به یک ثبات سیاسی اجتماعی رسید.
2. منطقه فارس در دوره صفویه به لحاظ سیاسی اجتماعی و جغرافیایی دارای اهمیت بالا بوده و به عنوان یکی از کانون های مورد توجه صفویان بوده است.
3. رویاروئی خاندان ذوالقدر با شاه عباس منجر به سقوط این خاندان از حکومت فارس و واگذاری این ایالت به خاندان الله وردی خان گردید.
1-5- پیشینه تحقیق :
اگرچه درباره اوضاع سیاسی اجتماعی حکام و دولت صفویه و خاندان قزلباش ذوالقدر تحقیقات فراوانی صورت گرفته و کتابهایی همچون صفویه از ظهور تا زوال اثر رسول جعفریان، ایران عصر صفوی اثر راجرسیوری، زندگانی شاه عباس اوّل اثر نصرالله فلسفی، نقش ترکان آناطولی در شکل گیری دولت صفوی اثر فاروق سومر، عالم آرای عباسی اثر ترکمان در این باره تألیف گردیده است. لازم به ذکر است که این آثار به طور مستقل و خاص به جایگاه و نقش خاندان ذوالقدر در تحولات سیاسی اجتماعی ایالت فارس نپرداختهاند و تنها در لابه لای مطالب و به مناسبت به این موضوع اشاره نموده اند یا از پرداختن به اوضاع سیاسی و اجتماعی دولت صفویه و فارس به صورت کلی مورد بررسی قرار دادند و نقش و جایگاه خاندان ذوالقدر در تحولات سیاسی فارس در دوره صفویه اجتناب کرده اند. نوشته حاضر برآن است تا با اهمیت دادن به حکومت در منطقه فارس با استفاده از منابع دست اول، به موضوعات اساسی حکام این منطقه و چشم انداز دقیق و مستند این مقوله را ارائه دهد. تازگی این پژوهش میتواند گره گشا و مقدمه ای برای انجام کار و تحقیقات بیشتر دربارهی خاندان ذوالقدر فارس به ویژه در دوره صفویه باشد.
1-6- روش تحقیق :
این تحقیق از نظر نوع هدف، تحقیق نظری می باشد و بر اساس ماهیت و روش تحقیق در ردیف تحقیقات تاریخی جای میگیرد که به شیوه توصیفی، تحلیلی انجام شده است. مراحلی که در این تحقیق و تدوین این پایان نامه از آغاز تا پایان صورت گرفته به ترتیب زیر میباشد :
1. بررسی و مطالعه دقیق مطالب از لابه لای منابع دست اول تاریخی سفرنامه ها تذکره ها تواریخ محلی و تحقیقات جدید
2. فیش برداری مطالب مربوط به موضوع پایا

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع شاه طهماسب، شاه عباس اول، ساختار اداری، سلطان محمد Next Entries دانلود تحقیق با موضوع شاه طهماسب، سفرنامه ها، محدودیت ها، استان فارس