دانلود تحقیق با موضوع حسابداران، حسابداری مدیریت، فناوری اطلاعات، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات وهماهنگی در چگونگی جریان مابین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی ،حسابداری ،منابع انسانی ،زنجیره تامین ومدیریت مشتریان با رویکرد مشتری مداری وپاسخ به بازار است این سیستم سعی دارد تا عملکرد همه واحد های شرکت را در یک سیستم کامپیوتری ،یکپارچه نموده ونیازهای متفاوت وهر واحد را پاسخ گوید .این برنامه از طریق پایگاه داده ها اجرا می شود لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک بگذرندوبا هم ارتباط برقرار سازند .ERP برنامه ریزی کلیه منابع در سطح سازمان است (کشوری وهمکاران، 1391،84).قابلیت های این سیستمها باعث شده که علاوه بر بخش های تجاری، سازمان های دولتی و غیر انتفاعی نیز جهت استفاده از آنها اقدام نموده و و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم نماید(غضنفری ،23،1387).
از آنجایی که هماهنگی در بخش های مختلف سازمان همچون واحد بازرگانی و فروش و واحد تولیدنبوده و اطلاعات مربوط را به موقع در اختیار واحد حسابداری قرار نمی دهند و سیستم بهایابی سازمان به روز نمی باشد و نمی توان در هر لحظه از زمان گفت چه مقدار موجودی کالای آماده برای فروش است یا وضعیت تسهیلات دریافتی شرکت و سود تعیین شده آنها در حال حاضر چگونه است؟ ازاین رو با به کارگیری ERPمی توان پاسخگوی پارامترهای ذکر شده فوق در واحد حسابداری بوده بدین جهت ضرورت تحقیق در زمینه به کارگیری منافع ERP از دیدگاه حسابداران احساس می شود .

1-4اهداف تحقیق
1-4-1 اهداف اصلی
بررسی منافع به کارگیری ERPاز دیدگاه حسابداران

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق
1-تعیین تاثیرمیزان به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت در اجرایی بودن ERP
2-تعیین میزان تاثیر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP برمیزان منافع حسابداری
3-تعیین میزان تاثیر تحصیلات حسابداران در اجرایی بودن ERP
4-تعیین میزان تاثیرسن حسابداران در اجرایی بودن ERP
5-تعیین میزان تاثیر سابقه کار حسابداران در اجرای بودن ERP

1-5 فرضیه های پژوهش
در این تحقیق فرضیه های زیر تدوین شده است.
دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPبرمیزان بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت اثر دارد.
دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPبرمیزان منافع حسابداری اثر دارد.
سن بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
میزان تحصیلات بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
سابقه کار در دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPتاثیر دارد.

1-6 روش تحقیق
پایه هرعلمی روش شناخت آن واعتبار وارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود .روش تحقیق ،مجموعه ای از قواعد ،ابزار ها وراههای معتبر ( قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکل است(خاکی،1387،201).
این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد چرا که به سمت کاربرد عملی دانش جهت گیری شده است و با توجه به این که ابزار اصلی تحقیق (پرسشنامه)بوده از نوع پیمایشی است در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا متغیر های مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارد و درصورتی که رابطه ای کشف شد آیا این ارتباط مثبت یا منفی است وشدت قدرت آن چه اندازه است.بنابراین از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است
1-7قلمرو پژوهش
هر تحقیقی باید دارای قلمرو ودامنه باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به کل جامعه تعمیم دهد.
1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر ، در زمره تحقیقات مرتبط به رشته مدیریت وحسابداری است.
1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر حسابداران شرکت کاشی وسرامیک در سطح شهرستان میبد انتخاب شده اند.
1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق
به منظور طراحی ،توزیع ،جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها یک دوره شش ماه (پاییز وزمستان 1392)در نظر گرفته شده است.

1- 8روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
نمونه های آماری عبارت است از نشانه ها که از یک قسمت یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت گروه یا جامعه بزرگتر باشد
از آنجا که حجم جامعه آماری 210است با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شده 130 نفر می باشد.
به منظور تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران زمانی که حجم جامعه معلوم مي باشد

n=(NZ_(∝/2)^2 pq)/(Nd^2+Z_(∝/2)^2 pq)=(210×〖(1.96)〗^2×0.25)/(210×〖(0.053)〗^2+〖(1.96)〗^2×0.25)=130

1-9ابزار گرد آوری داده ها
روش گرد آوری داده ها در این تحقیق استفاده از مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب ونشریات داخلی وخارجی وجستجو در پایگاه هااطلاعاتی(اینترنت)وپرسشنامه است،پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی است عبارتند از مجموعه از پرسش هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر ، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه پژوهش حاضر تحت عنوان منافع به کارگیری ERP از دیدگاه حسابداران سازمان ها مشخص گردید.
بخش اول: پرسشنامه حاوی 6سوال از مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، وضعیت تاهل ، سابقه کار ، سطح تحصیلات ، نوع شرکت، سمت شغلی
بخش دوم پرسشنامه :شامل12 سوال در 5 سرفصل که میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت
بخش سوم پرسشنامه :شامل4سوال دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP
بخش چهارم پرسشنامه: شامل 21سوال که منافع حسابداری ERP که هر سوال براساس طیف پنچ گزینه ای لیکرت می باشد.

1-10روش تحلیل داده ها
در این تحقیق داده های جمعیت شناختی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ،جدول فراوانی ،نمودار های دایره ای ومیله ای انجام شده است .از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن متغیر ها وبا توجه به نرمال بودن داده برای تحلیل از روشهای آماری پارامتریک استفاده شده است .برای مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون tبرای یک نمونه استفاده شده وبه منظور بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر هااز آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و برای بررسی رابطه بین دو متغیر نرمال از ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار می گیردوبرای طبقه بندی وتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار های EXCELوSpss18 استفاده می شود.

1-11شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته در تحقیق
1-11-1تعاریف نظری
حسابداری مدیریت دارای تکنیک های خاص می باشدمانند قیمت گذاری ،هزینه یابی ،بودجه بندی ،تجزیه وتحلیل سود آوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری که هر یک این تکنیکها دارای زیر شاخه های می باشد که تعریف هر یک از این تکنیک ها به شرح زیر می باشد
حسابداری مدیریت1:حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطلوب وبه عنوان یک واحد ستادی که جهت تصمیمات مختلف ، اطلاعات مساعدی به مدیریت ارائه می نماید(اعتمادی،1380 ،48)،حسابداری مدیریت یکی از شاخه های فرایند تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری ،نقش اساسی در افزایش کارایی منابع اقتصادی وتخصیص بهینه وعادلانه ثروت دارد (حساس یگانه و همکاران،1390،2).
شاخص سود آوری :2روش شاخص سود آوری منشعب از روش ارزش فعلی خالص است و مبنای مشترکی را برای مقایسه پروژه های سرمایه گذاری با مبالغ مختلف فراهم می کند به عبارت دیگر تقسیم ارزش فعلی جریان نقدی ورودی بر مبلغ سرمایه گذاری اولیه است(اسکندری،1385،110).
بودجه بندی3:برنامه پیش بینی شده مدیریت به منظور استفاده از منابع واحد تجاری برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب اطلاعات کمی بیان می شود(اسکندری،1385،59).
هزینه یابی4:هزینه یابی دقیق محصولات وارائه اطلاعات وگزارشهای مناسب وقابل اطمینان برای تصمیم گیریهای اقتصادی (اعتمادی،شمس زاده،1383،35).
قیمت گذاری برمبنای بازار5 : قیمت گذاری برمبنای قیمت های جاری بازار تعیین می شودو بهترین مبنا برای ارزیابی عملکرد وسودآوری بخش های مختلف واحد تجاری می باشد(اسکندری،1385،135).
برنامه ریزی منابع سازمان ERP :سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان از فناوری اطلاعات بهره برداری کرده و امکان به اشتراک گذاری داده ها واطلاعات درون سازمان را فراهم می کنند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با ایجاد یک ساختار تراکنش سازمان گستر که وظایف کلیدی واحد های مختلف را در یک بستر نرم افزار ی یکپارچه ادغام می کند فرایندهای کسب وکار را
سازمان دهی می کند.یک سیستم متعارف برنامه ریزی منابع سازمان شامل ماژول هایی مانند مدیریت تدارکات حسابداری ومالی مدیریت منابع انسانی ، تولید وتوزیع وزنجیره تامین می باشد ( عادل آذر و همکاران،1391 ،109).
منابع حسابداری6ERP:سیستم ERP شامل مجموعه های گوناگون ومتعددی است که یکپارچگی آن ها اهمیت وارزشی مضاعف رابرای سازمان و شاخه های مختلف آن پدید می آورد که از آن جمله عبارتند از :فروش وبازاریابی برنامه مادر واصلی برنامه ریزی پیش نیاز مواد ، برنامه ریزی پیش نیاز ظرفیت صورت حساب مواد ، خرید ، کنترل کارگاه ، حساب پرداخت ها ومطالبات ، تدارکات مدیریت دارایی ،حسابداری مالی بیشتر سیستم های ERP موجود اینقدر انعطاف پذیر هستند که بعضی از زیر سیستم های نرم افزار ERP را بدون نیاز داشتن کل جامعه راه ا ندازی کرد(بزرگمهری،1386،189).
فناوری اطلاعات7:فناوری اطلاعات عبارت است از تمامی اشکال فناوری که به منظور پردازش، ذخیره سازی وانتقال اطلاعات در قالب الکترونیکی به کار گرفته می شوند. تجهیزات فیزیکی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از رایانه ها شبکه و تجهیزات ارتباطی ، فکس و نرم افزار های الکترونیکی فناوری اطلاعات به طور کلی به دامنه گسترده ای از تجهیزات و کامپیوتر ها، ابزارها وذخیره سازی داده ها ، ابزارهای ارتباطات و شبکه ای ، کاربرد ها و خدمات که توسط سازمان ها استفاده شده تا داده ها ، ابزارهای ارتباطات وشبکه ای ،کاربرد ها وخدمات که توسط سازمان ها استفاده شد ه(ایمانی،57،1390).
1-11-2تعاریف عملیاتی:
جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار های پرسشنامه استفاده شد.
در تحقیق حاضر متغیرتکنیک های حسابداری مدیریت با استفاده از پرسشنامه 14 سوال در بردارنده مفاهیمی چون هزینه یابی به قیمت گذاری ،تجزیه و تحلیل سود آوری ،تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بودجه بندی که هر یک به چند بخش تقسیم می شود که مورد سنجش قرار گرفته است
در تحقیق حاضر متغیر تکنیک تصمیم گیری برای سرمایه گذاری با استفاده از پرسشنامه6سوال در بر دارنده مفاهیمی خالص ارزش فعلی ،نرخ بازده داخلی ،نرخ بازده حسابداری ،شاخص سودآوری ،دوره بازگشت سرمایه ،قابل اتکا بودن نتایج مورد سنجش قرار گرفت.
در تحقیق حاضر متغیر بودجه بندی با استفاده از پرسشنامه 1سوال در بر دارنده مفاهیمی چون سیستم بودجه ریزی مورد سنجش قرار گرفت.
در تحقیق حاضر متغیر سیستم ERPبا استفاده از پرسشنامه 5سوال در بردارنده مفاهیمی چون پیاده سازی سیستم ERP و زمان مورد نیاز برای پیاده سازی و هزینه پیاده سازی مورد سنجش قرار گرفت .
در تحقیق حاضر متغیر منافع حسابداری مالی ERPبا استفاده از پرسشنامه15 سوال در بردارنده مفاهیمی چون زمان بستن حساب ها و زمان صدور صورت های مالی ، سرعت جمع آوری داده ها ، ثبت معاملات ، سرمایه در گردش ، انسجام برنامه کاربردی ، انعطاف پذیری مورد سنجش قرار گرفت..
در تحقیق حاضر متغیر فن آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه 4 سوال در بر دارنده مفاهیمی چون بر قراری ارتباطات با تمام بخش ها ، تولید اطلاعات، جمع آوری آسانتر و سریع تر اطلاعات مورد سنجش قرار می گیرد .
در تحقیق حاضر متغیر هزینه یابی با استفاده از پرسشنامه 2 سوال در بر دارنده مفاهیمی چون کاهش پرسنل ، کاهش هزینه جمع آوری داده ها مورد سنجش قرار می گیرد.

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه تحقیق

2-1مقدمه
براي ايجاد سيست

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، منابع سازمان، حسابداری مدیریت، حسابداران Next Entries دانلود تحقیق با موضوع منابع سازمان، سیستم اطلاعاتی، پذیرش فناوری، سیستم ERP