دانلود تحقیق با موضوع تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

شبكه‌هاي اجتماعي

شما از چه طريق از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كامپيوتر خانگي
82
29.4
39.6
39.6

كامپيوتر محل كار
14
5.0
6.8
46.4

لب تاب
89
31.9
43.0
89.4

تلفن همراه
10
3.6
4.8
94.2

سايت دانشگاه
12
4.3
5.8
100.0

جمع
207
74.2
100.0

با توجه به جدول شماره 16 مي‌توان دريافت كه تقريباً نزديك به نيمي از كاربران به وسيله‌ي لب‌تاب از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند و اين بدان معنا است كه دسترسي در شرايط، موقعيت‌ها و مكان‌ها و زمان‌هاي مختلف براي كاربران اهميت زيادي دارد. دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي از طريق لب تاب با 43 درصد جايگاه اول را به خود اختصاص داده‌ست و دسترسي از طريق رايانه‌هاي خانگي با نزديك به 40 درصد، رايانه‌ي محل كار با قريب به 7 درصد، سايت دانشگاه نزديك به 6 درصد و از طريق تلفن همراه نزديك به 5 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. از اين جدول همچنين مي‌توان دريافت كه برخي از كاربران هنوز از طريق رايانه‌هاي اداري و دانشگاهي براي حضور در شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند و حتي اين رايانه‌ها كه خود به صورت شبكه‌اي و داراي سيستم حفاظتي و امنيتي بالايي هستند؛ آسيب پذير مي‌باشند و از سوي ديگر اينكه موبايل به عنوان يك تلفن با تكنولوژي‌هاي پيشرفته و امكانات همپاي رايانه‌ها هنوز نتوانسته‌است در بين كاربران ايراني خود را تثبيت و اثبات كند.

جدول شماره 17: فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

شما در صفحه شبكه اجتماعي خود چند دوست را در فهرست داريد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کمتر از 50 دوست
88
31.5
42.7
42.7

51 تا 75 دوست
39
14.0
18.9
61.7

76 تا 100 دوست
33
11.8
16.0
77.7

بيش از 100 دوست
46
16.5
22.3
100.0

جمع
206
73.8
100.0

داده‌هاي گمشده
1

جمع
207
100.0

جدول شماره 17 نشان مي‌دهد كه نزديك به 43 درصد كاربران دانشجو كمتر از 50 دوست را در فهرست خود دارند و بيش از 22 درصد آن‌ها نيز بيش از صد دوست را در فهرست خود دارند و اين در حالي است ميانگين جهاني تعداد دوستان براي هر نفر 121 دوست مي‌باشد. 19 درصد دانشجويان عضو شبكه‌هاي اجتماعي بين 51 تا 75 دوست و 61 درصد آنان نيز بين 76 تا 100 دوست شبكه‌اي دارند.

جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي

معمولاً در چه فاصله‌زماني در صفحه‌ي خود مطلب مي‌نويسيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

روزانه
31
14.9
15.0
15.0

هفتگي
72
34.7
35.0
50.0

ماهانه
50
24.1
24.3
74.3

پراكنده در طول سال
53
25.6
25.7
100.0

جمع
206
99.5
100.0

داده‌هاي گمشده
1
0.4

جمع
207
100.0

جدول شماره 18 گوياي اين واقعيت است كه 50 درصد دانشجويان يعني درست نيمي از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به صورت كاملاً فعال در صفحه‌ي اختصاصي خود مطلب مي‌نويسند كه از اين ميان 15 درصد آن‌ها به صورت روزانه و 35 درصد آن‌ها به صورت هفتگي اين كار را انجام مي‌دهند. حدود 24 و نزديك به 26 درصد دانشجويان نيز به صورت ماهانه و يا به‌طور پراكنده در طول سال در صفحه‌ي خود مطلب مي‌نويسند.

جدول شماره 19: فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران

چقدر براي نوشته‌هاي ديگران نظر مي‌دهيد يا آنها را لايك مي‌زنيد؟

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

هميشه
17
6.1
8.2
8.2

اغلب
63
22.6
30.4
38.6

گاهي
55
19.7
26.6
65.2

به ندرت
51
18.3
24.6
99.9

هيچ وقت
21
7.5
10.1
100.0

جمع
207
74.2
100.0

با توجه به جدول شماره 19 مشاهده مي‌شود كه نزديك به 40 درصد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مجازي غالباً براي نوشته‌هاي ديگران نظر مي‌دهند يا آنها را لايك مي‌زنند و تنها 10 درصد كاربران هستند كه هيچ‌گاه بر نوشته‌ها و مطالب ديگران نظر نمي‌دهند و لايك نيز نمي‌زنند و حدود 60 درصد كاربران نيز گاهي و به ندرت نسبت به مطالب ديگران نظر داده يا لايك مي‌زنند.

جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا

از خواندن دعا احساس لذت معنوي به من دست مي‌دهد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
15
5.4
5.4
5.4

مخالفم
20
7.2
7.2
12.5

نظري ندارم
64
22.9
22.9
35.5

موافقم
63
22.6
22.6
58.1

کاملاً موافقم
117
41.9
41.9
100.0

جمع
279
100.0
100.0

در جدول شماره 20 مي‌بينيم كه نزديك به 65 درصد دانشجويان از خواندن دعا احساس لذت مي‌كنند و از نظر احساسي اين عمل كه در اسلام نيز به آن سفارش شده‌است برايشان لذت‌بخش مي باشد و تنها نزديك به 13 درصد دانشجويان هستند كه نسبت به اين عمل يعني خواندن دعا احساس خوشايندي ندارند و 23 درصد پاسخگويان نيز نسبت به اين مسأله سكوت كرده و نظري نداده‌اند.

جدول شماره 21: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا

احساس مي‌كنم به خدا نزديك هستم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملًا مخالفم
13
4.7
4.7
4.7

مخالفم
20
7.2
7.2
11.9

نظري ندارم
54
19.4
19.4
31.3

موافقم
95
34.1
34.2
65.5

کاملاً موافقم
96
34.4
34.5
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده‌هاي گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 21 حاكي از اين است كه نزديك به 69 درصد كاربران احساس مي‌كنند كه به خدا نزديك هستند و به هر طريق ممكن توانسته‌اند كه ارتباط خوبي با خداي خويش برقرار كنند و تنها 12 درصد كاربران احساس مي‌كنند كه از خدا فاصله دارند و نتوانسته‌اند آن ارتباط لازم را با خداي خويش برقرار نمايند. 19 درصد كاربران نيز در اين خصوص سكوت كرده نظري نداشتند

جدول شماره 22: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن

از اينكه مسلمان هستم خوشحالم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
17
6.1
6.1
6.1

مخالفم
24
8.6
8.6
14.7

نظري ندارم
66
23.7
23.7
38.4

موافقم
64
22.9
22.9
61.3

کاملاً موافقم
108
38.7
38.7
100.0

جمع
279
100.0
100.0

با توجه به جدول شماره 22 مي‌توان گفت كه مسلمان بودن براي نزديك به 62 درصد كاربران مايه‌ي خوشحالي است و نزديك به 15 درصد دانشجويان اظهار كرده اند از اينكه مسلمانند خوشحال نيستند. نزديك به 24 درصد كاربران نيز ترجيح داده اند كه در مورد اين سؤال سكوت كرده و بدون نظر باشند.

جدول شماره 23: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در كشوري اسلامي

از اينكه در كشوري اسلامي زندگي مي‌كنم، احساس شادي مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
54
19.4
19.4
19.4

مخالفم
40
14.3
14.4
33.8

نظري ندارم
61
21.9
21.9
55.8

موافقم
45
16.1
16.2
71.9

کاملاً موافقم
78
28.0
28.1
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده‌هاي گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

در جدول شماره 23 مي‌بينيم كه بيش از 44 درصد كاربران از اينكه در كشوري اسلامي زندگي مي‌كنند احساس شادي مي‌كنند و اين كاهش نسبت به جدول شماره 22 بدين معنا است كه دانشجويان شرايط ايران را به عنوان يك كشور اسلامي با برداشتي كه خود از اسلام و مسلمان بودن دارند كمي متفاوت مي‌بينند، چرا كه 62 درصد مسلمان بودن را مايه‌ي خوشحالي مي‌دانند و احساس رضايت نسبت به آن دارند و در مقابل 44 درصد از اينكه در كشوري اسلامي زندگي مي‌كنند، احساس خوشايندي دارند. نزديك به 34 درصد كاربران نيز از اينكه در كشوري اسلامي زندگي مي‌كنند احساس شادي نمي‌كنند و 22 درصد هم در اين مورد نظري ندارند.
جدول شماره 24: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني

از انجام اعمال ديني احساس خستگي نمي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
28
10.0
10.1
10.1

مخالفم
32
11.5
11.5
21.6

نظري ندارم
74
26.5
26.6
48.2

موافقم
70
25.1
25.2
73.4

کاملاً موافقم
74
26.5
26.6
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده‌هاي گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 24 نشان مي‌دهد كه بيش از 51 درصد كاربران از انجام اعمال ديني احساس خستگي نمي‌كنند و آ» را به عنوان يك وظيفه پذيرفته‌اند. حدود 22 درصد نسيت به انجام اعمال ديني نظر مثبتي ندارند و از انجام آن احساس خستگي مي‌كنند، نزديك به 27 درصد هم در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 25: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي

اعمال و فرايض ديني را بايد تحت هرشرايطي انجام داد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
29
10.4
10.5
10.5

مخالفم
46
16.5
16.6
27.1

نظري ندارم
69
24.7
24.9
52.0

موافقم
72
25.8
26.0
78.0

کاملاً موافقم
61
21.9
22.0
100.0

جمع
277
99.3
100.0

داده‌هاي گمشده

2
0.7

جمع
279
100.0

با توجه به جدول شماره 25؛ 48 درصد كاربران معتقدند كه اعمال و فرايض ديني را تحت هر شرايطي بايد انجام داد و در مقابل 27 درصد كاربران به انجام اعمال و فرايض ديني تحت هر شرايطي اعتقادي ندارند و 25 درصد كاربران هم در اين مورد بدون نظر هستند و اظهار نظر مثبت يا منفي در اين مورد نداشته‌اند
جدول شماره 26: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و نقش مؤثر آن در زندگي
وجود خدا و نقش مؤثر آن در زندگي قابل انكار نيست.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
10
3.6
3.6
3.6

مخالفم
18
6.5
6.5
10.2

نظري ندارم
30
10.8
10.9
21.1

موافقم
80
28.7
29.1
50.2

کاملاً موافقم
137
49.1
49.8
100.0

جمع
275
98.6
100.0

داده‌هاي گمشده
4
1.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 26 گوياي اين واقعيت مهم است كه حدود 78 درصد دانشجويان معتقدند كه وجود خدا و نقش مؤثر آن در زندگي قابل انكار نيست و 10 درصد دانشجويان نسبت به وجود خدا و نقش مؤثر آن در زندگي دچار ترديد هستند و آن را قابل انكار مي‌دانند. حدود 11 درصد دانشجويان نيز در اين مورد ظري نداشتند.

جدول شماره 27: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري كاربران از انجام اعمال ديني در جمع
اين روزها، انجام اعمال ديني در جمع باعث شرمساري نمي‌شود.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
16
5.7
5.8
5.8

مخالفم
33
11.8
11.9
17.6

نظري ندارم
69
24.7
24.8
42.4

موافقم
73
26.2
26.3
68.7

کاملاً موافقم
87
31.2
31.3
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده‌هاي ‌گمشده
1
0.4

جمع
279
100.0

در جدول شماره 27 مشاهده مي‌شود كه اعتقاد نزديك به 58 درصد دانشجويان بر اين است كه اين روزها، انجام اعمال ديني در جمع باعث شرمساري نمي‌شود و در مقابل نزديك به 18 درصد دانشجويان انجام اين اعمال در جمع را باعث شرمساري مي‌دانند و حدود 25 درصد دانشجويان هم نسبت به اين موضوع نظري ندارند.
جدول شماره 28: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام به تمام مسائل جهان
در جهان كنوني، دين اسلام مي‌تواند جوابگوي تمام مسائل باشد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
34
12.2
12.3
12.3

مخالفم
42
15.1
15.2
27.4

نظري ندارم
73
26.2
26.4
53.8

موافقم
66
23.7
23.8
77.6

کاملاً

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع جذب دانش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل اطلاعات، دانشگاهها