دانلود تحقیق با موضوع تسهیم دانش، عملکرد سازمان، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه تحقیق صنایع مختلف تایوان وهمچنین تحلیل آماری آزمون کای دو ومتغیر وابسته تسهیم دانش بود که یافته های ای تحقیق نشان می دهد که وجود وفاق بین کارکنان ،تعهد سازمانی وتصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف بر تسهیم دانش اثر مثبتی دارد.در فرضیه های فرعی نیزنتیجه می گیرد که تصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف در بین افرادی که از تفکر سیستمی برخوردارند موجب تسهیم دانش می شود (lin,2007).
هسو تحقیقی رادر باره مفاهیم کلیدی تسهیم دانش وسرمایه انسانی انجام داد که جامعه تحقیق 256شرکت تایوانی وهمچنین تحلیل آماری ازمون کای در ومتغیرهای وابسته تسهیم دانش ، عملکرد سازمانی ،سرمایه سازمانی بود که این تحقیق نشان می دهد که استراتژی نوآوری در سازمان وویژگی های دانشی مدیریت ارشد بر فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان اثر مثبت دارد .همچنین نشان میدهد فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان موجب توسعه ورشد سرمایه انسانی می گردد .توسعه سرمایه انسانی نیز عملکرد سازمان را بهبو د می بخشد(HSU ,2007) .

آدلر و کرون در پژوهش خود نشان دادند كه ميان سرماية اجتماعي و انتقال دانش، ارتباط معناداري وجود دارد (Adler & Kwon,2002)
لندر وو همكارانش به شواهد مناسبي مبني بر ارتباط ميان سرماية اجتماعي و مديريت دانش دست يافته اند . با اين حال، آنها در پژوهش خود، مديريت دانش را به طور كلي و بدون تفكيك ابعاد گوناگون آن مدنظر قرار داده اند.(Landry et al.,2002)
تیمون و استاف در پژوهش خود نشان دادند كه نقش سرماية اجتماعي در بهبود مديريت دانش، منجر به كسب عملكرد بالاتر در سازمان مي شود. (Tymon & Stumpf,2003)
گلد و همكاران ( 2001 ) در پژوهشي تأثير فرايند دانش را بر عملكرد سازماني بررسي كردند. آنها براي تأييد تجربي توانايي مديريت دانش بر روي بهبود عملكرد سازماني تلاش كردند. نتايج حاصل نشان ميدهد جمع آوري و تسهيم دانش جديد ميتواند براي سازمان مزيت رقابتي فراهم كند و در نهايت موجب عملكرد سازمان شود (gold etal,2001)
2-7-2) مطالعات داخلی
تحقیقی تحت عنوان « تأثیر اجراي مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازي متوازن » انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار (اگرچه ضعیف) مجموعه اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد کلی سازمان بوده است؛ این تأثیر تنها بر بعد یادگیري و رشد از مجموعه ابعاد مطرح در کارت امتیازي متوازن معنادار بوده و بر سایر جنبه ها معنادار نبوده است. همچنین عوامل اصلی استراتژي، فرهنگ، فرآیندها و فعالیت ها، آموزش و بازآموزي، پاداش دهی و انگیزش، هدایت و حمایت رهبري و نهایتاً تکنولوژي اطلاعاتی به ترتیب حائز بیشترین ضرایب اهمیت بر روي عملکرد سازمانی بوده اند(احمدی،1391).
فیضی و نیک آبادی در سال1390 نشان داد که نيروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجيره تأمين در صنعت خودرو تاثیر می گذارد.( فیضی و نیک آبادی،1390).
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی که توسط نداعلیزاده،غلامرضا پزشکی راد وحسن صدیقی در قالب طرح تحقیقاتی در سال 1389انجام گرفته است .هدف در این تحقیق بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی است که در این تحقیق از روش توصیفی–همبستگی وعلمی مقایسه ای استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل 197نفراز اعضای هیات علمی (N=197)دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران هستندکه به صورت تمام وقت شاغل به تدریس در دانشکده می باشند ،از این تعداد 130نفر (n=130)به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردیدکه روایی ظاهر ومحتوای ان توسط جمعی از اساتیددانشکده کشاورزی دانشگاه تهران وتربیت مدرس بررسی شد وروایی ان 89/0 به دست آمد .نتایج تجزیه وتحلیل نگرش نسبت به تسهیم دانش ،نشان داد که اکثریت اعضایهیات علمی در دانشکده کشاورزی (71در صد )ودانشکده منابع طبیعی (80درصد)،نگرش کاملا مساعدی را نسبت به تسهیم وتبادل دانش خود با سایر همکاران ابراز کردند .بر همین اساس همبستگی معنی داری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری اطلاعات اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،وکار گروهی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش پیرامون تسهیم دانش ) به دست آمد .نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش توام مشخص نمود که متغیرهای بیان شده حدود 50درصد می توانند در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش نقش داشته باشند. (علیزاده وپزشکی راد وصدیقی ،1389،125-126).
تحقیقی تحت عنوان « بررسي ارتباط مديريت دانش با سرماية اجتماعي در دانشگاه اسلامي یزد » انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلّفه هاي سرماية اجتماعي رابطة مثبت و معني داري با ابعاد هگانة مديريت دانش دارد. به عبارت ديگر؛ با بهبود مؤلّفه هاي سرماية اجتماعي مي توان شاهد توسعة ابعاد مديريت دانش در دانشگاه اسلامي بود(دموري و همکاران،1388).
تحقیقی تحت عنوان « كاربرد مديريت دانش در بهبود عملکرد سازمان » انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت دانش باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد(امیرخانی،1384).
روزدار ( 1382 ) تأثير مديريت دانش بر عملكرد مديران را بررسي كرده است. محقق به اين نتيجه رسيد كه بين مديريت دانش و افزايش نوآوري در محيط كار و بهره وري و عملكرد و نيز بين مديريت دانش و هريك از شاخص هاي عملكرد رابطه وجود دارد.

توضیحات هریک از تحقیقات در جدول زیر تشریح گردیده است:

نام محقق
سال
عنوان تحقیق
خلاصه و نتایج تحقیق
تاییگو
2013
رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني
سرمایه اجتماعی ساختاری، ارتباطی،شناختی روی تسهیم دانش اثر مثبت می گذارد. سرمایه اجتماعی ساختاری، ارتباطی،شناختی روی انتقال دانش اثر مثبت می گذارد. تسهیم و انتقال دانش روی عملکرد سازمانی اثر مثبت می گذارد
نورینی
2011
بررسی رابطه شیوه های مدیریت دانش و عملکرد
رابطه مثبتی بین شیوه های مدیریت دانش و عملکرد استادان دانشگاه وجود دارد
فلاویو وتیاگو
2010
بررسی رابطه شیوه های مدیریت دانش و عملکرد
رابطه مثبتی بین شیوه های مدیریت دانش وعملکرد شرکتهای کوچک و متوسطی که بصورت آنلاین کار می کنند وجو دارد
نیکا و ایگور
2009
بررسی ظرفیت جذب دانش ، تعیین کننده های آن و تاثیرش بر عملکرد نوآوری در آمریکا
بين ظرفيت جذب حاصل از تقاضاي بازار و فشار محافل علمي تفاوت معناداري وجود دارد كه اين موضوع فرضيه‌ي اول اين پژوهش را حمايت مي‌كند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین آموزش کارکنان و بکارگیری نوآوری در سازمان رابطه معنی داری برقرار است.
هسو
2007
تسهیم دانش وسرمایه انسانی
استراتژی نوآوری در سازمان وویژگی های دانشی مدیریت ارشد بر فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان اثر مثبت دارد .همچنین نشان میدهد فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان موجب توسعه ورشد سرمایه انسانی می گردد .توسعه سرمایه انسانی نیز عملکرد سازمان را بهبو د می بخشد
لین
2007
تسهیم دانش وسیستم های مدیریت دانش
وجود وفاق بین کارکنان ،تعهد سازمانی وتصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف بر تسهیم دانش اثر مثبتی دارد.در فرضیه های فرعی نیزنتیجه می گیرد که تصمیم گیری مشارکتی وبه هم وابسته بودن وظایف در بین افرادی که از تفکر سیستمی برخوردارند موجب تسهیم دانش می شود
تیمون و استاف
2003
نقش سرماية اجتماعي در بهبود مديريت دانش
سرماية اجتماعي باعث بهبود مديريت دانش می شود
آدلر و کرون
2002
رابطه ميان سرماية اجتماعي و انتقال دانش
ميان سرماية اجتماعي و انتقال دانش، ارتباط معناداري وجود دارد
لندر وو همكارانش
2002
بر ارتباط ميان سرماية اجتماعي و مديريت دانش
بین سرماية اجتماعي و مديريت دانش، ارتباط معناداري وجود دارد
گلد و همكاران
2001
تأثير فرايند دانش را بر عملكرد سازماني
آنها براي تأييد تجربي توانايي مديريت دانش بر روي بهبود عملكرد سازماني تلاش كردند. نتايج حاصل نشان ميدهد جمع آوري و تسهيم دانش جديد ميتواند براي سازمان مزيت رقابتي فراهم كند و در نهايت موجب عملكرد سازمان شود .
احمدی
1391
تأثیر اجراي مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازي متوازن
نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار (اگرچه ضعیف) مجموعه اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد کلی سازمان بوده است
فیضی و نیک آبادی
1390
تأثير نيروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجيره تأمين در صنعت خودرو
مؤلفه هایي همچون قدرت چانه زني تأمين کنندگان، تهدید ورود کالاهای جایگزین )در بعد نيروهای رقابتي صنعت(، انعطاف پذیری و عدم تمرکزگرایي در وظایف )در بعد محرکهای نوآوری سازماني( و ميزان ابتکارات تأمين کنندگان جهت کاهش هزینه ها )در بعد عملکرد مالي زنجيره تأمين( از مؤلفه های نامؤثر در زنجيره تأمين هستند. درحاليکه، تمامي مؤلفه های کاربرد دانش در زنجيره از عوامل موثر در عملکرد زنجيره تأمين تشخيص داده شده اند
علیزاده و همکاران
1389
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش
همبستگی معنی داری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری اطلاعات اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،وکار گروهی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش پیرامون تسهیم دانش ) به دست آمد .نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش توام مشخص نمود که متغیرهای بیان شده حدود 50درصد می توانند در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش نقش داشته باشند
دموری
1388
بررسي ارتباط مديريت دانش با سرماية اجتماعي در دانشگاه اسلامي یزد
که مؤلّفه هاي سرماية اجتماعي رابطة مثبت و معني داري با ابعاد هگانة مديريت دانش دارد
امیرخانی
1384
كاربرد مديريت دانش در بهبود عملکرد سازمان
مدیریت دانش باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد
روزدار
1382
تأثير مديريت دانش بر عملكرد مديران
بين مديريت دانش و افزايش نوآوري در محيط كار و بهره وري و عملكرد و نيز بين مديريت دانش و هريك از شاخص هاي عملكرد رابطه وجود دارد

2-8) چارچوب نظري (مدل مفهومي)
انتقال اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها، بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه، تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تأثيرگذار خواهند بود. به همين دليل، اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش، مورد تأكيد قرار گرفته است. چنان چه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد، بيشتر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش و در نتيجه، مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند.(Bhatt,2001) بنابراین ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند، از ضرورتهاي مديريت دانش است. بر اين اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط ميان سرماية اجتماعي و ابعاد، فرايندها و فعاليتهاي گوناگون مديريت دانش را در سازمان، آزمون و تبيين كنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. يكي از گام هاي راهبردي فرآيند مديريت دانش، تسهيم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص بايد نوع مناسب دانش مربوط به فرآيندهاي خود را تحت كنترل و مديريت در آورند و دانش را منبعي مهم براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي در سازمان در نظر گرفته و به طور ويژه، به تسهيم دانش حاصل براي بهبود عملكرد فرآيندهاي سازمان دولتي در محيط رقابتي توجه كنند. نقش تسهيم دانش در مديريت دانش سازمان هاي دولتي چنان مهم است كه بعضي از نويسندگان اظهار مي دارندكه وجود “مديريت دانش براي پشتيباني از تسهيم دانش است ” از دلايل اهميت تسهيم دانش اين است كه تسهيم دانش موجب بهبود عملكرد وارايه خدمات به مشتريان وكاهش هزين ه ها،زمان توسعه خدمات

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، توسعه پاید Next Entries دانلود تحقیق با موضوع تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی