دانلود تحقیق با موضوع تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ومحصولات جديد و زمان تأخيردرتحويل خدمات وكالاها به مشتريان و در نهايت كاهش هزينه هاي مربوط به دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان مي شود (King,2005). بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند.

فصل سوم
روش جمع آوری داده ها

3-1) مقدمه
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده تلقی نمود. این روش نظام مند در نهایت به پروراندن قوانین کلی ، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود ( خاکی ، 1390: 87). تحقیق همچنین عبارت است از کشف واقعیات جدیدی که به ما کمک می کند تا در صدد حل و ارائه راهکارهای مقابله با مشکل موجود برآییم(سکاران ، 1388 : 6).دستیابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل ناظر بر روش اجرای تحقیق، پیرامون نیل به هدف « مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني در کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان » است.

3-2) روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است( ریاحی، 1389: 88). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دارد دنبال می کند (خاکی ، 1390: 94). توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد (خاکی ، 1390:104). همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد ( سکاران ، 1388 :351).

3-4) جامعه آماری
جامعه آماری68 عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. ( خاکی ، 1390 :250). جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان صنایع خودرو سازی سایپا تعداد 500 نفر می باشد. پرسشنامه های پخش شده توسط کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان پاسخ داده شده تا با انتخاب گزینه ی مناسب از طیف 5 گزینه ای لیکرت به سوالات پاسخ بدهند.
3-5) نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد( خاکی ، 1390 :250).
در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده خواهد شد از طریق پرسشنامه بین 217 نفر از کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان که مورد انتخاب قرار گرفته اند پخش خواهد شد.
برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه زیر استفاده شده است و حجم نمونه آماری 217 نفر برآورد گردید.

در اين فرمول داريم:
حجم جامعه آماري 610 = N
P = احتمال نسبت برخورداري از صفت مورد نظر 5/0 = P
q= احتمال نسبت عدم برخورداري از صفت مورد نظر 5/0 = q
d = دقت احتمالي مطلوب (نصف فاصله اطمينان) 05/0 = d
t = درجه يا ضريب اطمينان 95 درصد 96/1= t

3-6) روش و ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها ، مقیاس هایی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری ، ثبت و کمی نماید (طالعی ، 1389: 102). برای اجرای هر نوع مطالعه ا ی داده هایی جمع آوری شده و با استفاده از فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند. برای جمع آوری داده ها ، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد . ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است. روش گرد آوری اطلاعات نیز بصورت میدانی می باشد. پرسشنامه ، مجموعه ای از پرسش های هدف دار است که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می دهد (قره داغی ، 1389: 72). در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسش نامه استاندارد برگرفته از تحقیقات تایگو در سال 2013 استفاده شده است . این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد که سوالات 1 تا 4 مربوط به سرمایه ساختاری و سوالات 5 تا 8 مربوط به سرمایه رابطه ای و سوالات 9 تا 11 مربوط به سرمایه شناختی و سوالات 12 تا 14 مربوط به تسهیم دانش و سوالات 15 تا 17 مربوط به انتقال دانش و سوالات 18 تا 23 مربوط به عملکرد سازمانی می باشد
جدول3-1-توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه
ابعاد مورد بررسی
سوالات پرسشنامه
تعداد سؤال
سرمایه ساختاری
4-1
4
سرمایه رابطه ای
8-5
4
سرمایه شناختی
11-9
5
تسهیم دانش
14-12
5
انتقال دانش
17-15
6
عملکرد سازمانی
23-18
6

3-7) روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار باید از روایی و پایای لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نموده و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
3-7-1) روایی
منظور از روایی69 آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد (خاکی، 1390: 244). همانطور که گفته شد پرسشنامه های تحقیق استاندارد و بر گرفته از تحقیقات تایگو در سال 2013 بوده است. روایی پرسشنامه این پژوهش از طریق اعتبار صوری یا محتوا توسط خبرگان و اساتید محترم تایید شد .
تحلیل عامل تاییدی
پرسشنامه با شرح ساده و روشنی از اهداف پژوهش ونیز نحوه پاسخ گویی شروع شده است. سوالات طوری طراحی شده اند که پاسخ گویان می توانند به راحتی به آنها پاسخ دهند، بنابر این از روایی ساختار برخوردار است.
به منظور تعیین روایی سازه ، از روش تحلیل عاملی از نرم افزار LISREL استفاده گردید. در این روش هدف، یافتن متغیرهای مکنون یا سازه های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است. با استفاده از نرم افزار لیزرل، مدلهای تحلیل عاملی در حالت استاندارد(شکل3-2) و معنی داری (شکل3-3) بدست آمد که به ترتیب بار عاملی( در حالت استاندارد )هر یک از سوالات بر روی متغیرهای پنهان تحقیق، مقادیر معناداری را نشان می دهند.

A : سرمایه ساختاری
B : سرمایه رابطه ای
C : سرمایه شناختی
D : تسهیم دانش
E : انتقال دانش
F : عملکرد سازمانی
شکل(3-2) – ضرایب مسیر درحالت استاندارد
چنانچه ملاحظه می گردد، کلیه ی بارهای عاملی بدست آمده در مدل تخمین استاندارد، در مقادیر قابل قبول بوده و نشان دهنده روایی سازه متغیر پنهان است.

A : سرمایه ساختاری
B : سرمایه رابطه ای
C : سرمایه شناختی
D : تسهیم دانش
E : انتقال دانش
F : عملکرد سازمانی
شکل(3-3) – مقدار T برای ضرایب مسیر
مدل دوم تحلیل عاملی مربوط به مقادیر معنی داری است. مقادیر بدست آمده در مدل نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط شاخص ها با سازه مربوط به آن یعنی متغیر پنهان است.
همانطور که مشاهده شد مقادیر پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل، نشان دهنده بار عاملی آنها روی متغیر پنهان مربوطه بوده که مقدار t2 و متناظر آنها نیز معنی داری سهم آنها در اندازه گیری متغیر پنهان را نشان می دهد.بنابر این نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی فوق و بررسی بارگیری گویه ها حاکی از تایید ساختار نظری و اصلی مدل فوق دارد.
جدول 3-4) تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه
شاخص
مقدار
خی دو
57/859
درجه آزادی
215
RMSEA
089/0

همانطور که مشخصه های برازندگی جدول فوق نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیر بنای نظری متغیر بهره وری برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه نظری است.بنابراین تحلیل عاملی تاییدی(CFA) برای پرسشنامه بهره وری تایید می گردRMSEA<0.1)). 3-7-2) پایایی
پایایی70ابزار سنجش به این معنی است که اگر یک وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایا و معتبر ، ابزاری است که از ماهیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان بر خوردار باشد (قره داغی، 1389: 74). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر است. در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از 60/0 باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی می شود (سکاران ، 1388:385). فرمول کرونباخ عبارتست از:
R_α=j/(j-1) [1-(∑▒s_i^2 )/s^2 ]
میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق بصورت زیر است:
ابعاد مورد بررسی
سوالات پرسشنامه
تعداد سؤال
آلفای کرونباخ
سرمایه ساختاری
4-1
4
849/0
سرمایه رابطه ای
8-5
4
738/0
سرمایه شناختی
11-9
3
752/0
تسهیم دانش
14-12
5
719/0
انتقال دانش
17-15
6
866/0
عملکرد سازمانی
23-18
6
821/0

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود و از نرم افزار SPSS و lisrel8.8 برای تحلیل داده ها بکار برده خواهد شد روش تجزیه و تحلیل روش معادلات ساختاری می باشد
3-8-1 )آمار توصیفی
روش تحلیل توصیفی بدین منوال است که محقق از طریق مقایسه پدیده ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها می پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی بدست می دهد و شاخصهای آماری مورد استفاده همان شاخصهای آماری توصیفی است(خاکی ،1384،ص320). در این تحقیق به منظور توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی و هیستوگرام با استفاده از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

3-8-2) آمار استنباطی(تحلیل مسیر و معادلات ساختاری) :
در این تحقیق به منظور ارائه مدل عملیاتی تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار amos20 به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد و سپس ضرایب مسیر و معنی داری آنها بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
روش معادلات ساختاری یک متد و روش آماری برای یافتن مجموعه ی کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده (متغیرها یا عامل های پنهان) است که می تواند برای محاسبه کواریانس بین مجموعه بزرگتری از متغیرهای مشاهده شده (متغیرهای آشکار) استفاده شود. یک عامل، متغیری غیرقابل مشاهده است که فرض می شود روی متغیرهای مشاهده شده تاثیر می گذارد. تحلیل عاملی همچنین برای ارزیابی روایی و اعتبارسنجی مقیاس های قابل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. یک عامل (متغیر پنهان مشاهده نشده) برای اعمال تاثیر علی بر متغیرهای مشاهده شده در نظر گرفته شده، در حالی که رابطه علی اساسی در تحلیل مؤلفه اصلی معکوس است; متغیر های مشاهده شده ترکیب خطی از متغیرهای پنهان در تحلیل عاملی هستند، در حالی که اجزای اصلی (وزن) ترکیب خطی از متغیرهای مشاهده شده هستند. اجزای اصلی برای واریانس کل محاسبه می شوند، در حالی که عامل ها برای محاسبه واریانس مشترک از واریانس کل می باشند(کرامینز و زلر71، 1979).
3-9) نتیجه گیری:
در این فصل فرایند و روش تحقیق ، معرفی جامعه و نمونه آماری ، روش و ابزار جمع آوری داده ها و سنجش اطلاعات آزمونهای آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می گردد. همانطور که گفته شد، جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان تعداد 500 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 217 نفر بود. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان و تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می گردد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 قابل قبول تلقی می شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. و در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار lisrel8.8 و روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی هر کدام از فرضیه های آماری و پذیرش یا عدم پذیرش آنها پرداخته شد.

4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسيت پاسخ دهندگان
توصیف جنسیت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که جنسیت 4/59 درصد پاسخ دهندگان مرد و 6/40درصد زن می باشند.
جدول4- 1) توصیف متغیر جنسيت

فراوانی
درصد
مرد
129
59.4
زن
88
40.6
کل
217
100.0

نمودار4- 1) نمودار دایره ای جنسيت

توصیف میزان تحصیلات
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که3.7 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم 9/6درصد فوق دیپلم،4/ 59 درصد لیسانس 2/27 درصد فوق لیسانس و 2.8درصد دکتری هستند.
جدول4- 2) توصیف میزان تحصیلات

فراوانی
درصد
دیپلم
8
3.7
فوق دیپلم
15
6.9
لیسانس
129
59.4
فوق لیسانس
59
27.2
دکتری
6
2.8
کل
217
100.0

نمودار4-2) نمودار میله ای میزان تحصیلات

توصیف سابقه خدمات
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که 23.0درصد از پاسخ دهندگان زیر 10 سال،24.0درصد10-15سال،43.3درصئ15-20سال،9.7درصد20سال به بالا هستند.
جدول4- 3) توصیف سابقه خدمات

فراوانی
درصد
زیر10 سال
50
23.0
10-15سال
52
24.0
15-20سال
94
43.3
20سال به بالا
21
9.7
کل
217
100.0

شکل4-3)نمودار میله ای سابقه خدمت

توصیف متغیر سرمایه ساختاری
. در متغير سرمایه ساختاری کمترین امتیاز 00/1 و بیشترین امتیاز 00/5 و میانگین نمرات 0668/3 و انحراف معیار آن 57848/0 و واریانس آن برابر 335/0 است. میانگین نمرات سرمایه ساختاری بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر سرمایه ساختاری نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 4) توصیف متغیر سرمایه ساختاری

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سرمایه ساختاری
217
1.00
5.00
3.0668
.57848
.335

شکل4-4)نمودار هیستوگرام سرمایه ساختاری
توصیف متغیرسرمایه رابطه ای
. در متغير سرمایه رابطه ای کمترین امتیاز 25/1 و بیشترین امتیاز 00/5 و میانگین نمرات 5726/3 و انحراف معیار آن 54025/0 و واریانس آن برابر 292/0 است. میانگین نمرات سرمایه رابطه ای بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر سرمایه رابطه ای نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 5) توصیف متغیر سرمایه رابطه ای

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سرمایه رابطه ای
217
1.25
5.00
3.5726
.54025
.292

نمودار4-5)نمودار متغیر سرمایه رابطه ای

توصیف متغیرسرمایه شناختی
. در متغير بهره وری نیروی کار کمترین امتیاز 00/1 و بیشترین امتیاز 00/5 و میانگین نمرات 4485/3 و انحراف معیار آن 72118/0 و واریانس آن برابر 520/0 است. میانگین نمرات سرمایه شناختی بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر سرمایه شناختی نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 6) توصیف متغیر سرمایه شناختی

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سرمایه شناختی
217
1.00
5.00
3.4485
.72118
.520

شکل4-6)نمودار هیستوگرام سرمایه شناختی
توصیف متغیرتسهیم دانش
. در متغير تسهیم دانش کمترین امتیاز 33/1 و بیشترین امتیاز 67/4 و میانگین نمرات 6283/3 و انحراف معیار آن 54155/0 و واریانس آن برابر 293/0 است. میانگین نمرات تسهیم دانش بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیرتسهیم دانش نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 7) توصیف متغیر تسهیم دانش

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تسهیم دانش
217
1.33
4.67
3.6283
.54155
.293

شکل4-7)نمودارهیستوگرام تسهیم دانش

توصیف متغیرانتقال دانش
. در متغير انتقال دانش کمترین امتیاز 00/1 و بیشترین امتیاز 00/5 و میانگین نمرات 4992/3 و انحراف معیار آن 60274/0 و واریانس آن برابر 363/0 است. میانگین نمرات انتقال دانشبیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر انتقال دانشنیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 8) توصیف متغیر انتقال دانش

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
انتقال دانش
217
1.00
5.00
3.4992
.60274
.363

نمودار4-8)نمودار هیستوگرام انتقال دانش

توصیف متغیرعملکرد سازمانی
. در متغير عملکرد سازمانی کمترین امتیاز 00/2 و بیشترین امتیاز 83/4 و میانگین نمرات 3257/3 و انحراف معیار آن 48506/0 و واریانس آن برابر 235/0 است. میانگین نمرات عملکرد سازمانی بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر عملکرد سازمانی نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4- 9) توصیف متغیر عملکرد سازمانی

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد سازمانی
217
2.00
4.83
3.3257
.48506
.235

نمودار4-9)نمودار هیستوگرام عملکرد سازمانی

4-3- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف (بررسی نرمال بودن متغیرها)
به منظوربررسی نرمال بودن متغیرهاازآزمون کولموگراف واسمیرنوف استفاده گردیده است.نتایج آزمون برای هر متغیر به شرح زیر است

جدول 4-10) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف72
بعد
سطح معنیداری
سرمایه ساختاری
305/0
سرمایه رابطه ای
182/0
سرمایه شناختی
198/.
تسهیم دانش
088/0
انتقال دانش
457/0
عملکرد سازمانی
641/0
سطح خطا 0.05 میباشد*

همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود در سطح خطای 05/0 متغیر های تحقیق بالاتر از 05/0 می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند. (سطح معنی داری>0.05). بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون برای آمارااستنباطی استفاده کرد.

4-4- آمار استنباطی
4-4- 1- بررسی رابطه متغیرها
بررسی فرضیه 1
بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد
H1 : بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد

جدول4-11) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش
پیرسون
217
000/0
148/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 148/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش است.

بررسی فرضیه 2
بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد.
H0 : بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد.
H1 : بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد.
جدول4-12) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش
پیرسون
217
000/0
193/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 093/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش است.

بررسی فرضیه 3
بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد
H1 : بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداري دارد

جدول4-13) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش
پیرسون
217
000/0
201/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع تسهیم دانش، عملکرد سازمان، مدیریت دانش Next Entries دانلود تحقیق با موضوع انتقال دانش، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمان