دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، سود سهام، ارزش افزوده، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

گذاري به کار ميبرند (جوهری 5،1376).
تحليل تکنيکي27؛ تحليلگران در اين روش استراتژيهاي سرمايهگذاري را بر مبناي اطلاعات قيمتي سهام در گذشته تعيين مي کنند، که به دو دسته تقسيم ميشوند:
اول- طراحان28 که نقشهها يا گرافهاي تغييرات قيمت سهام را با تعيين الگوهايي از بازار (که اميد ميرود بتوانند براي پيشبيني تغييرات قيمتها در آينده مورد استفاده قرار گيرند) مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند.
دوم- ديگر تحليلگران تکنيکي هستند که قواعد مبادلات مکانيکي را به کار ميگيرند که آنها را قادر ميسازد سهام را قبل از افزايش قيمت خريداري کرده و يا قبل از کاهش قيمت بفروشند.
تحليل اصولي29؛ که در اين روش تحليلگران مبناها و پايه هاي شرکت را مورد مطالعه قرار مي دهند. مبناهايي مانند درآمدهاي گذشته، سود سهام، ماشين آلات، ظرفيت توليد و … به اين منظورکه بازده آينده و ارزش صحيح اوراق بهادار را پيش بيني نمايند.
تحليل با استفاده از اطلاعات محرمانه30؛ در اين روش معاملهگران تلاش دارند تا اطلاعاتي را بدست آورند که در دسترس عموم نيست، با اين اميد که بتوانند قبل از اينکه اين اطلاعات در دسترس بازار قرار مي گيرد و در تعيين قيمت اوراق بهادار محاسبه گردد، اقدام به معامله سودآوري بنمايند (البته ميتوان خريد بصورت سبد (پرتفوي) سهام جهت کاهش ريسک را روشي ديگر دانست).
2-9-2 فرضيه بازارهاي کارا31 (EMH)
فرضيه بازارهاي کارا به عنوان پيامدي از بررسي ها و تحقيقات يک آماردان به نام موريس کندال32به دست آمد. کندال سعي کرد تا رفتار قيمت سهام و کالاها را مورد بررسي قرار دهد و انتظار داشت که بتواند الگوهاي باقاعده اي در اين قيمت ها بيايد. زماني گفته مي شود يک بازار مالي کارآ است که قيمت ها بطور کامل منعکس کننده همه اطلاعات موجود و اطلاعات مناسب ارزيابي ائرات اوراق بهادار باشند. اين امر بايد شامل اطلاعاتي در مورد درآمد شرکت (هم درآمدهاي گذشته و هم درآمدهاي انتظاري آينده)، مقادير سود سهام (مقادير گذشته و آينده)، تأسيسات و ماشين آلات، نرخ هاي رشد انتظاري و سطح ريسک آن شرکت باشد. در مجموع عواملي از قبيل وضعيت روابط صنعتي در يک کمپاني يا سلامتي مدير ارشد شرکت نيز مي تواند قيمت اوراق بهادار را تحت تأثير قرار دهد و هرگونه آگاهي در مورد يک چنين عناصري بايد در تعيين قيمت اوراق بهادار نقش داشته باشد. به طور خلاصه فرضيه بازارهاي کارآ مي گويد سرمايه گذاران نبايد قادر باشند که به صورت با قاعدهاي بازدههاي بيش از اندازه به دست آورند. در يک چنين وضعيتي تنها راه هايي که سرمايه گذاران مي توانند منافعي بالاتر از بازده هاي متوسط به دست آورند اين است که يا در اوراق بهادار با ريسک بالا سرمايه گذاري نمايند که بازده هاي بالاتر از حد متوسط را ارائه مي دهند و يا به خاطر شانس، سود بالا بدست مي آورند.
براي بوجود آوردن يک تفاوت بين بازارهايي که در ارتباط با قيمت هاي گذشته اوراق بهادار کارآ هستند و بازارهايي که در ارتباط با مجموعه هاي ديگري از اطلاعات کارآ مي باشند، سه سطح مختلف از کازايي مي توان مشخص نمود:
2-9-2-1 سطح کارآيي ضعيف33
يک بازار زماني داراي شکل ضعيف کارايي است که قيمت هاي اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده اطلاعاتي باشد که تغييرات قيمت هاي گذشته را نيز شامل مي شود. هر دو نوع تحليلگران تکنيکي در فرض ضعيف کارايي طبقه بندي مي شوند.
2-9-2-2 سطح کارايي نيمه قوي34
يک بازار زماني داراي کارايي نيمه قوي است که قيمت هاي اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامي اطلاعات علني و آشکار باشد. تحليلگران پايه اي بوضوح با اين فرض که بازارها در کارايي نيمه قوي مي باشند عمل مي کنند.
2-9-2-3 سطح کارايي قوي35
يک بازار زماني داراي کارايي قوي است که قيمت هاي اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامي اطلاعات مرتبط باشد. خواه اين اطلاعات دردسترس علني باشد يا نباشد در اين وضعيت هيچ سرمايه گذاري نمي تواند بطور مداوم و دائمي بازده هايي بيش از اندازه بدست آورند، حتي فردي که بواسطه مقامش زودتر از ديگران کسب اطلاعات مي کند، نمي تواند مبادله سودآوري از اطلاعات دروني داشته باشد.
2-9-3- بازده سرمايه گذاري
بازده سرمايه گذاري شامل دو قسمت “بازده کمي” و “بازده کيفي” مي باشد که بصورت زير تشريح مي شود (اسلامي ،کیمیاگری واسکندری 23، 1386).
2-9-3-1 بازده کمي
بازده کمي روي سرمايه گذاري خود شامل دو قسمت مي شود:
الف- عايدي يا سود، وجوهي است که بصورت متناوب و دوره اي به يک سرمايه گذاري تعلق مي گيرد يا به عبارت ديگر پرداخت نقدي است که به دارندگان دارايي ها و اوراق بهادار پرداخت مي شود.
ب- منفعت (زيان) سرمايه36، اين قسمت افزايش (کاهش) در قيمت دارايي است، که بطور متداول به آن تغييرات قيمت مي گوييم. اين قسمت بيشتر براي سهامداران عادي مهم است تا براي دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
بازده از بعد کمي بصورت زير اندازه گيري مي شود و سپس بصورت درصد يا اعشاري بيان ميشود

TR=(دروه طي در قيمت تغيير+شده دريافت نقد وجه هر)/((بهادار اوراق)دارايي خريد قيمت)

TR=(〖CF〗_1+(P_E-P_B ))/P_B =(〖CF〗_1+P_C)/P_B
که در آن:
TR : بازده کل
〖CF〗_1 : وجه نقد دريافتي طي دوره t
P_E : قيمت در آخر دوره يا قيمت فروش
P_B : قيمت در اول دوره با قيمت خريد
P_C : تغيير در قيمت طي دوره (P_E-P_B )
2-9-3-2 بازده کيفي
شامل مواردي مي شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلي)، امتيازات اجتماعي و توان تأثيرگذاري در جريانات اجتماعي- اقتصادي بستگي دارد.
از جهتي ديگر مي توان بازده را بر حسب زمان بصورت بازده هاي گذشته و بازدههاي آينده نگر تقسيم بندي نمود (اسلامي، کیمیاگری و اسکندری 24، 1386).
بازده هاي گذشته نگر از طريق نسبت هايي نظير بازده روي سرمايه گذاري (ROI)، بازده روي دارايي ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) و کيوتوبين (Q Tobin) و نظاير آنها اندازهگيري و ارزيابي ميشود.
بازده هاي آينده نگر نيز از طريق شاخص سودآوري (Profitability Index) قابل محاسبه خواهند بود. عوامل مؤثر در بازدهي آتي سرمايه گذاري ها به شرح زير مي باشد:
ميزان دخالت دولت
مديريت داراييها
تورم مورد انتظار
مديريت
طرح هاي بهره وري و بهبود روشها
تغييرات اجتماعي
درصد ظرفيت مورد استفاده
طرح هاي توسعه
حمايت هاي دولتي
تغييرات سياسي
وابستگي به ارز و مواد اوليه خارجي و …
عوامل فوق نشان مي دهد که بازدهي يکي از متغيرهاي تصادفي شناسايي ارزش است که خود تابعي از متغيرهاي تصادفي ديگر است که هرکدام خود تابعي از چندين متغير ديگر مي باشند و همين مطلب ساده وابستگي است که تعيين ارزش را بسيار مشکل مي سازد. بنابراين غالبا آنچه پيش بيني مي شود، محقق نمي شود و اين همان ريسک است.
2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار يا نرخ بازده واقعي
2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار
آقاي شارپ در تحقيقات خود که منجر به ارائه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي شد اثبات کرد بازده مورد انتظار يک اوراق بهادار منحصر بفرد مساوي است با بازده يک دارايي بدون ريسک به علاوه ريسک نسبي اوراق بهادار (بتا) ضربدر اختلاف بازده سبدسهام بازار منهاي بازده دارايي بدون ريسک، که به قرار زير است:
E_((r_i ) )=r_f+β_i (r_m-r_f )
که در آن:
r_m : نرخ بازده پرتفوي بازار
β_i : بتا، ريسک سيستماتيک
نرخ بازده پرتفوي بازار (نرخ بازده کل) از مجموع تغييرات قيمت و سود نقدي تقسيمي با در نظر گرفتن مبلغي که به عنوان افزايش سرمايه پرداخت مي شود، به دست مي آيد. فرمول آن به شرح زير است:

r_m=(∑▒〖C_(i,t) D_(i,t)-∑▒X_i P_i 〗)/(C_(i,t) P_(i,t-1) )+(〖TEP〗_t-〖TEP〗_(t-1))/〖TEP〗_(t-1)
که در آن:
〖TEP〗_t : شاخص سهام در پايان روز
〖TEP〗_(t-1) : شاخص سهام در اول دوره
X_i P_i: آورده نقدي سهامداران در افزايش سرمايه
C_(i,t) : تعداد سهام در دوره
D_(i,t) : سود نقدي هر سهم
P_(i,t) : قيمت سهام در دوره
t : دوره مورد بررسي
ريسک سيستماتيک ريسکي است که از طريق تنوع گرايي در پرتفوي قابل حذف نمي باشد. اين ريسک که به وسيله بتا نمايش داده مي شود، در واقع کوواريانس نرخ هاي بازده (شرکت و بازار) به واريانس نرخ بازده شرکت مي باشد، به صورت زير محاسبه مي گردد:
β_i=COV(r_1,r_m )/Var(r_m )
که در آن:
r_1 : نرخ بازده بدون ريسک
براي برقراري نرخ بازده بدون ريسک در محاسبات از نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت استفاده مي شود.
در تحقيق حاضر از اين تعريف بازده استفاده گرديده است.
2-9-4-2 نرخ بازده واقعي سهام (روش اول)
بازده عبارت است از نسبت کل عايدي (ضرر) حاصل از سرمايه گذاري در يک دوره ي معين به سرمايه گذاري که براي به دست آوردن اين فايده در ابتداي دوره ي کسب عايدي، مصرف گرديده است. بازده شامل تغييرات در اصل سرمايه (قيمت سهام) و سود نقدي دريافتي (DPS) مي باشد.
براي محاسبه بازده سهام شرکت هاي مورد بررسي، فاکتورهاي افزايش سرمايه، منبع افزاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سود سهام، بازده سهام، بازده مورد انتظار، وجوه نقد Next Entries منابع تحقیق با موضوع نرخ بهره، رشد اقتصادی، سیاست پولی، رشد تولید