دانلود تحقیق با موضوع بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

قیمت سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي.
1-2: تعيين امكان پذيري پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي.
2.تعيين امكان پذيري برآورد بهتري شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي.
2-1: تعيين امكان پذيري برآورد بهتر شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي.
2 -2: تعيين امكان پذيري برآورد بهتر شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي.
با توجه به اینکه پژوهش پیرامون بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه می پردازد هم مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و هم مدیران شرکت هایی غیر از شرکت های سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند از نتایج پژوهش در تشکیل پرتفوی به نحو بهینه استفاده کنند. اين نتايج راهگشاي سرمايه گذاران در انتخاب سبد پرتفوي سرمايه گذاري آنان است. در بخش دیگر پژوهشگران آتی می توانند از نتایج پژوهش برای انجام پژوهش های آتی بهره گیرند.
1-5: سوالات تحقيق:
با توجه به آنچه که پژوهشگر به دنبال دستیابی به آن است سوالاتی به شرح ذیل متصور است:
1.آیا پيش بيني قيمت و بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي امکان پذیر است؟
1-1: آیا پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي امکان پذیر است؟
1-2: آیا پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي امکان پذیر است؟
2. آیا برآورد بهتري شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي امکان پذیر است؟
2-1 آیا برآورد بهتر شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي امکان پذیر است؟
2 -2: آیا برآورد بهتر شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي امکان پذیر است؟
1-6: فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه جمله اي است كه به صورت ربطي بيان مي شود و به صورت توصيفی به بررسی رابطه بين متغيرها مي پردازد(دلاور،1374). به عبارتي ديگر فرضيه حدس يا گماني علمي و زيرکانه در مورد رابطه بين دو متغير مي باشد. در این پژوهش با توجه به تعدد متغیرها و به تبع آن تعدد فرضیات، ابتدا فرضیه های اصلی پژوهش و سپس فرضیه های آماری ارائه می گردد:
فرضيه هاي اصلي و فرعي :
پيش بيني قيمت و بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي امكان پذير است.
1-1: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي امکان پذیر است.
1-2: پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعي امکان پذیر است.
شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي، برآورد بهتري از قیمت و بازده سهام دارد.
2-1: شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي، برآورد بهتري از قیمت سهام دارد.
2-2: شبکه ي عصبی مصنوعي در مقايسه با رگرسيون خطي، برآورد بهتري از بازده سهام دارد.
1-7 : مدل تحقيق
در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش از مدل های شبکه عصبی مصنوعی استفاده خواهد شد. همچنين متغيرهاي پژوهش و جنس آنها به شرح جدول ذيل مي باشد:

جدول شماره 1-1 : متغيرهاي پژوهش و جنس آنها
رديف
متغيرهاي وابسته
متغيرهاي مستقل
1
قیمت سهام
بازده بازار
2
بازده سهام
اهرم مالي
3

ريسك سيستماتيك(بتا)
4

اندازه شركت
5

نقدشوندگي سهم
6

نسبت قيمت به سود سهمي(دوره قبل)

1-8 : تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي
متغير مشخصه يک عنصر، پديده، موجود زنده و يا هر چيزي است، که قابليت تغيير داشته و مي تواند مقادير مختلفي را بپذيرد. متغير را براساس عوامل مختلف به گونه هاي متفاوتي تقسيم بندي مي نمايند. چنانچه اهداف تحقيق مد نظر قرار گيرند دو گونه متغير خواهيم داشت: متغیرهای مستقل و وابسته.
متغير مستقل: آن متغيري است که محقق تاثير آن را بر ساير متغيرها مورد سنجش قرار مي دهد.
متغير وابسته : آن متغيري است که متغير مستقل بر روي آن اثر مي کند.
تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش مشتمل بر نام متغيرها، تعريف آنها و شيوه اندازه گيري اين متغيرها در جدول ذيل ارائه مي گردد:

جدول شماره 1-2: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
رديف
متغير
شيوه اندازه گيري
1
قیمت سهام
منظور از قيمت سهام قيمتي است كه از طرف بورس اوراق بهادار تهران براي سهام شركت ها ارائه مي گردد. اگر مجموع بدهي هاي شرکت را از مجموع دارايي هاي شرکت کم کنيم، مبلغ باقيمانده نشان دهنده مجموع ارزش سرمايه سهامداران شرکت يا به تعبير دقيق تر، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر قيمت دفتري هر سهم است.
2
بازده سهام
به منفعت و سودي كه از يك سرمايه گذاري حاصل مي شود بازده مي گويند. بازده سهام عبارتست از كل عايدي حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين به تعداد سرمايه اي كه براي كسب اين عايدات در اول همان دوره به كار گرفته و مصرف گرديده است. در اين پژوهش داده هاي مربوط به بازده سهام از طريق ديتابيس هاي مربوط به سازمان بورس قابل استخراج است.
3
بازده بازار
بازده سهام مربوط به يك سهم است ولي بازده بازار مربوط به بازده تمامي سهام مورد مبادله در بازار است و یا به عبارتي مجموع سهام مورد مبادله در بازار را بازده بازار گويند. داده هاي مربوط به اين متغير نيز از طريق بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج است.
4
اهرم مالي
اهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت.می توان گفت که اهرم ها به دلیل وجود هزینه های ثابت در واحد تجاری به وجود می آیند و واحد تجاری را با مخاطرات و ریسک زیادی روبرو می کنند. هزینه های ثابت عملیاتی مانند استهلاک و هزینه های ثابت مالی مانند بهره.
انواع اهرم:
الف : اهرم عملیاتی
ب : اهرم مالی
ج : اهرم مرکب
تحقیقات اهرم مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد. شرکت ها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پائین  قابل تعریفند. به عقیده داگلاس2 (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنایراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد.
نسبت هاي اهرم مالي ميزان كل بدهي هاي شركت را اندازه گيري مي كنند. نسبت هاي اهرمي متنوع هستند اما نسبت بدهي ها به كل دارايي به عنوان اهرم مالي شناخته مي شود.
5
ريسك سيستماتيك(بتا)
در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می‌توان به دو دسته ریسک‌های تجاری و ریسک‌های غیرتجاری تقسیم کرد.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک:
کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک.
تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.
روش هاي اندازه گيري ريسك متنوع مي باشند كه در اينجا از روش شاخص بتا استفاده خواهد شد.
ريسک سيستماتيک از حاصل ضرب درجه حساسيت تغييرات قيمت يك سهم به كل تغييرات پرتفوي بازار ( (βiو نوسان پرتفوي بازار (σmt) محاسبه مي گردد.
6
اندازه شركت
اندازه شركت بسته به موضوع و هدف پژوهش متفاوت است. براي مثال در پژوهش هاي منابع انساني اندازه شركت را تعداد نيروي انساني مي دانند. اما در پژوهش هاي مالي اندازه شركت را ميزان كا دارايي ها لحاظ مي كنند. مبلغ كل دارايي هاي شركت از ترازنامه حسابرسي شده شركت ها قابل استخراج است.
7
نقدشوندگي سهم
نقدشوندگی شرکت در ادبیات مالی به دو مفهوم است؛ نقدشوندگی داراییهای واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن.
منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است(مهرانی و رسائیان،1388). برخی از عوامل مربوط به نقدشوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده در هر روز، تعداد شرکت‌های معامله شده در هر روز، ارزش سهام معامله شدۀ روزانه، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعداد خریداران و دفعات خرید است (رسائیان، 1385).
نقدشوندگي قابليت خريد و فروش مقادير قابل توجهي از اوراق بهادار به سرعت و با تاثير بسيار اندك در قيمت است. داده هاي مربوط به شاخص نقدشوندگي سهام از طريق ديتابيس هاي موجود در بورس اوراق بهادار قابل استخراج است.
8
نسبت قيمت به سود سهمي (P/E)

نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت (P/E) می‌نامند. اگر نسبت P/E یک شرکت بیشتر از شرکت دیگر باشد، نشان‌دهنده این است که بازار نسبت به درآمد سهام شرکت در آینده خوش‌بین است.
P/E کوتاه شده‌ی نسبت price) P یا قیمت سهم) به Earning Per Share) EPS) یا سود هرسهم است. همان گونه که از نام آن پیدا است، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود :
قیمت سهم
—————— = P/E
سود هر سهم
کاربرد P/E:
به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند.

1-9: روش تحقيق
تحقیق از نظر کرلینجر عبارتست از بررسی نظام یافته ،کنترل شده ،تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها که روابط احتمالی این پدیده ها را به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می کند (خاکی، 1389). به عبارتی دیگر، روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظام مند برای پاسخ یک پرسش یا حل یک مساله می باشد که مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راحل مشکلات است (خاکی، 1379). روش پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندي هاي مشخص، روش توصيفي مي باشد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و همچنين رسم جداول استفاده شده است.
1-10: قلمرو تحقيق
الف) قلمرو مکاني: قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
ب) قلمرو زماني: سال هاي مورد بررسي، سال هاي 1385 تا 1391 به مدت 7 سال مي باشد.
ج) قلمرو موضوعي : در اين پژوهش با توجه به اهداف و فرضياتي كه به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، و نيز با توجه به متغيرهاي پژوهش در حيطه مديريت مالي مبحث سرمايه گذاري ها مطرح مي باشد.
1-11: جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد و يا واحدها که حداقل داراي يک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران،1379). در این پژوهش، جامعه آماری کلیه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند. همچنين حجم جامعه شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه تعداد اين شركت ها در خلال سالهاي مورد بررسي به طور متوسط 21 شركت است. اين حجم جامعه از طریق تکنیک غربالی انتخاب شده اند. تكنيك غربالي از جمله روش هاي غيراحتمالي در انتخاب حجم جامعه است كه در پژوهش هاي مالي و حسابداري بسيار مورد استفاده است. به اين ترتيب كه ابتدا تعداد كل شركت هاي بورسي را در نظر گرفته ايم. سپس شركت هاي سرمايه گذاري را لحاظ كرده ايم. تعداد اين شركت ها 21 شركت حاصل گرديد.
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماری) که از آن انتخاب شده اند، باشد (خاکی، 1389). در این پژوهش ابتدا حجم جامعه آماری با استفاده از تکنیک غربالی انتخاب می گردد و سپس برای انتخاب بهترین حجم نمونه که بتواند بیانگر کل جامعه باشد از روش نمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع رگرسیون، بازده سهام، رگرسیون خطی، شبکه عصبی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع بازده آتی سهام، بورس اوراق بهادار، عدم اطمینان، بازده سهام