دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده، بررسی تطبیقی، مالکیت فکری، نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

مشهور…………………………………………………………………………………………………..51
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52
2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52
الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53
2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53
مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53
مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54
تعدد اختيار علامت يا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55
ثبت بين‌المللي…………………………………………………………………………………………………………………………………55
انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55
الزامي يا اختياري بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56
جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56
طبقه بندي كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56
نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57
2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58
ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58
ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59
2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60
2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60
2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61
2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62
2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62
2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63
2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64
2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67
3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69
ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77
3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82
3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83
3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..83
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93
ج

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، علائم جمعی، مالکیت خصوصی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، ایالات متحده