دانلود تحقیق با موضوع انتقال دانش، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

شدت این رابطه برابر با 201/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش است.

بررسی فرضیه 4
بین سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد
H1 : بین سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد.
جدول4-14) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش
پیرسون
217
000/0
141/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 041/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش است.

بررسی فرضیه 5
بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد
H1 : بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد.
جدول4-15) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش
پیرسون
217
000/0
216/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 216/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش است.

بررسی فرضیه 6
بین سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري ندارد
H1 : بین سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش رابطه مثبت و معناداري دارد
جدول4-16) ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش
پیرسون
217
000/0
175/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 175/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش است.

بررسی فرضیه 7
بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري دارد
:H0 بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري ندارد
:H1 بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري دارد.
جدول4-17) ضریب همبستگی تسهیم دانش و عملکرد سازمانی
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
تسهیم دانش و عملکرد سازمانی
پیرسون
217
000/0
179/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 079/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم تسهیم دانش و عملکرد سازمانی است.

بررسی فرضیه 8
بین انتقال دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري دارد
H0 : بین انتقال دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري ندارد
:H1 بین انتقال دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداري دارد
جدول4-18) ضریب همبستگی انتقال دانش و عملکرد سازمانی
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
انتقال دانش و عملکرد سازمانی
پیرسون
217
000/0
267/0
تایید فرضیه

برای بررسی این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای 01/0 سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین انتقال دانش و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با 267/0بوده که بیانگر رابطه مستقیم انتقال دانش و عملکرد سازمانی است.

4-4-2. آزمون فرضیات براساس مدل سازی معادلات ساختاری
معمولا در تحقیقات به دلایل مختلفی با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها می باشند و بدین منظور از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می کنند. در واقع مدل سازی معادلات ساختاری یک روش آماری عمومی است که به منظور دستیابی به مجموعه کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده که به آنها متغیرهای نهفته یا عامل نیز می گویند، از کوواریانس بین مجموعه ای وسیع تر از متغیرهای مشاهده شده که آن را متغیرهای آشکار نیز می نامند مورد استفاده قرار می گیرد. مدل سازی معادلات ساختاری همچنین به منظور سنجش اعتماد یا پایایی و اعتبار یا روایی مقیاس های اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد (کلانتری، 1388)
به منظور تست مدل، روش مدل سازی معادلات ساختاری بکار گرفته شد. لذا به منظور تست مدل پیشنهادی حاصل از مطالعه ادبیات موضوع، فرضيات زير تدوين گرديد:
سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد
سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداري دارد
سرمایه اجتماعی ساختاری بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد
سرمایه اجتماعی شناختی بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداري دارد
تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداري دارد
انتقال دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداري دارد
به منظور تست فرضيات فوق، از نرم افزار ليزرل ۸,8 استفاده شده است در همین راستا ابتدا مدل استانداردی را که براساس ادبیات نظری تشریح شده که در فصل دوم پیشنهاد کردیم ارائه می کنیم و سپس با استفاده از مدل T – Values در رابطه با رد یا تائید فرضیات اظهار نظر می کنیم.
حالت تخمین استاندارد مدل
به منظور مقايسه اثرات متغيرهاي موجود در مدل از اين خروجي استفاده مي شود . در اين خروجي تمامي ضرايب و پارامترهاي مدل استاندارد شده است.

شکل 4-16 : تخمین استاندارد مدل
A : سرمایه ساختاری
B : سرمایه رابطه ای
C : سرمایه شناختی
D : تسهیم دانش
E : انتقال دانش
F : عملکرد سازمانی

حالت معناداری اعداد (T – Values) مدل
در روش مدل معادلات ساختاری ابتدا مدل تخمین زده شده را ترسیم کرده سپس بر اساس همان داده مدل را در قالب مدل استاندارد رسم می شود. در قالب مدل استاندارد هیچ تخمینی در رابطه با فرضیات انجام نمی شود و با استفاده از رابطه ها نمی توان با قاطعیت قبول یا رد کردن فرضیه ای را بیان کرد بلکه می بایست مدل را در حالت T – Value ترسیم کرده تا بتوان در رابطه با تائید یا رد فرضیات تصمیم گیری کرد. همانطور که در شکل مشاهده می شود هریک از فلش ها نشان دهند یکی از فرضیات می باشد و آنهایی که با رنگ مشکی نشان داده شده اند دارای مقدار معناداری بالاتر از 1.96 و پایین تر از 96/1- می باشند و به معنای تایید فرضیه مرتبط و آنهایی که با رنگ قرمز نشان داده شده بیانگر عدم تایید فرضیه مربوطه می باشد.

شکل 4-17 : حالت معناداری اعداد (T – Values) مدل
براي نمايش بهتر روابط و ضرايب اين مدلها جدول زير ارائه گرديده است.
همانگونه که مشاهده می کنید نتایج تحلیل حاصل از بررسی فرضیه ها به شکل فوق می باشد. به طور کلی در آزمون تحلیل مسیر هر گاه نتیجه آماره t استیودنت(عدد معناداری) بین 96/1 و 96/1- (96/1 t 96/1) باشد فرضیات رد و اگر خارج از آن باشد فرضیات مورد قبول واقع می شوند.
ارزيابي برازش كلي مدل
نرم افزار Lisrel علاوه بر تخمين ضرايب و خطاهاي مدل يكسري شاخص هاي تناسب به شرح زير ارائه مي كند كه با استفاده از اين شاخصهاي محقق مي تواند كليت مدل و برازش مدل را مورد آزمون قرار دهد:
خلاصه مطالب فوق در جدول زیر نمایش داده شده است
جدول 4-9: شاخص های برازش مدل
شاخص
مقدار
χ^2
03/649
df
212
χ^2/df
06/3
RMSEA
074/0
GFI
89/0
RMR
093/0
AGFI
74/0
IFI
93/0
NFI
92/0

1- یکی از شاخص های برازش مدل ، نسبت χ^2/df است . طبق نظر هیر و همکارانش(1995) حد پایین این نسبت عدد 1 و حد بالای آن می تواند 5 باشد (تران ها مین ، 2005). مقدار χ^2 در تحقیق حاضر برابر با 42/1294 و درجه آزادی برابر با 337 می باشد و در نتیجه χ^2/df برابر 84/3 می باشد.
2- شاخص بعدی RMSEA(جذر میانگین مربعات خطا) است. هیر و همکارانش(1995) معتقد هستند که اگر مقدار این شاخص بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل مناسب خواهد بود و چنانچه بین 08/0 تا 1/0 باسد نیز مدل قابل پذیرش است. در تحقیق حاضر مقدار RMSEA برابر 073/0 می باشد و نشان دهنده این است که مدل از لحاظ مقدار RMSEA در وضعیت مناسبی قرار دارد.
3- مقدار GFI(شاخص نیکویی برازش) و RMR(جذر میانگین مربعات پسماند) مدل به ترتیب برابر82/0 و 093/0 می باشد. بطور کلی در مدل ساختاری هر چه مقدار GFI بالاتر از 7/0 و RMR گمتر از 1/0 باشد مدل از لحاظ این دو شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد.
سه معيار ذكر شده فوق سه معيار بسيار اساسي از برازش مطلق معادلات ساختاري است . در ادامه ساير شاخص هاي تناسب مدل ارائه شده است. مقدار شاخص های دیگر می بایست در طیف 0 تا 1 قرار داشته باشند و هر چه به 1 نزدیک تر باشند مدل در وضعیت منسب تری قرار دارد. در اين تحقيق مدل از لحاظ شاخص هاي برازش در وضعيت خوبي قرار دارد.

4-6) نتيجه گيري
همانطور که گفته شد براي بررسي فرضيه ها از تکنيک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و روابط علي بر روي هريک از متغيرهاي پنهان بررسي شد. نتايج تحقيق نشان داد که ضريب مسير بين سازه های تحقیق معني دار بوده است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش ، مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است، لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که می توانند کاربرد پیدا کنند. نتایج و پیشنهادها علاوه بر آنکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد، در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، ضریب همبستگی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، تسهیم دانش