دانلود تحقیق با موضوع امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

موافقم
62
22.2
22.4
100.0

جمع
277
99.3
100.0

داده‌هاي گمشده
2
0.7

جمع
279
100.0

با نظر به جدول شماره 28 درمي‌يابيم كه بيش از 46 درصد كاربران معتقدند كه دين اسلام در جهان كنوني مي‌تواند جوابگوي تمامي مسائل باشد و بيش از 27 درصد كاربران چنين اعتقادي ندارند و بيش از 26 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند. به نظر مي‌رسد كه اين باور در ميان جوانان به نسبت ساير گزينه‌هايي كه تاكنون مورد پرسش قرار گرفته‌بود تضعيف شده‌است.

جدول شماره 29: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ
زندگي پس از مرگ وجود دارد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
15
5.4
5.4
5.4

مخالفم
18
6.5
6.5
12.0

نظري ندارم
43
15.4
15.6
27.5

موافقم
69
24.7
25.0
52.5

کاملاً موافقم
131
47.0
47.5
100.0

جمع
276
98.9
100.0

داده‌هاي گمشده

3
1.1

جمع
279
100.0

جدول شماره 29 نشان مي‌دهد كه حدود 73 درصد كاربران به زندگي پس از مرگ و وجود آن اعتقاد دارند، حدود 16 درصد در مورد آن نظري ندارند و 12 درصد كاربران نيز به زندگي پس از مرگ اعتقاد ندارند.

جدول شماره 30: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و جزاي الهي در آخرت
انسان پاداش و مجازات اعمال خود را در آخرت خواهد ديد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
20
7.2
7.3
7.3

مخالفم
20
7.2
7.3
14.5

نظري ندارم
46
16.5
16.7
31.3

موافقم
66
23.7
24.0
55.3

کاملاً موافقم
123
44.1
44.7
100.0

جمع
275
98.6
100.0

داده‌هاي گمشده

4
1.4

جمع
279
100.0

با توجه به جدول شماره 30 حدود 69 درصد كاربران معتقدند كه انسان در آخرت پاداش و جزاي اعمال خود را خواهد ديد و اين در حالي است كه نزديك به 15 درصد كاربران چنين اعتقادي ندارند و حدود 17 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 31: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز
هميشه نمازم را مي‌خوانم و نمي‌گذارم قضا شود.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
31
11.1
11.2
11.2

مخالفم
54
19.4
19.5
30.7

نظري ندارم
74
26.5
6.7
57.4

موافقم
59
21.1
21.3
78.7

کاملاً موافقم
59
21.1
21.3
100.0

جمع
277
99.3
100.0

داده‌هاي گمشده

2
0.7

جمع
279
100.0

با نظر به جدول شماره 31 ملاحظه مي‌شود كه حدود 43 درصد دانشجويان همواره نماز را بجا مي‌آورند و حدود 31 درصد آنان نيز اين فريضه را انجام نمي دهند. حدود 7 درصد دانشجويان نيز در اين مورد نظري ندارند. در مقايسه با پرسشهايي كه مربوط به باور و اعتقاد دانشجويان بود مشاهده مي شود كه اين اور و اعتقاد به عمل كه مي‌رسد كمرنگ‌تر شده و آن باورها بصورت تمام و كمال در عمل تجلي پيدا نمي‌كند.

جدول شماره 32: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه

اغلب در ماه رمضان روزه‌هايم را مي‌گيرم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
21
7.5
7.6
7.6

مخالفم
40
14.3
14.4
21.9

نظري ندارم
53
19.0
19.1
41.0

موافقم
80
28.7
28.8
69.8

کاملاً موافقم
84
30.3
30.3
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 32 نشان مي‌دهد كه 58 درصد دانشجويان در ماه مبارك رمضان روزه مي‌گيرند كه نسبت به نمازگزاران بيشتر مي‌باشند. 22 درصد دانشجويان نيز روزه نمي‌گيرند و 19 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 33: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي
در مراسم مذهبي ( مولودي و عزاداري ) شركت مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
35
12.5
12.5
12.5

مخالفم
43
15.4
15.4
28.0

نظري ندارم
70
25.1
25.1
53.0

موافقم
79
28.3
28.3
81.4

کاملاً موافقم
52
18.6
18.6
100.0

جمع
279
100.0
100.0

در جدول شماره 33 مي‌بينيم كه 47 درصد دانشجويان در مراسم مذهبي مشاركت داشته و شركت مي‌كنند و 28 درصد نيز در چنين مراسمي حضور نمي‌يابند. 25 درصد دانشجويان نيز در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 34: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مطالعه كتب ديني
همواره از كتب ديني جهت مطالعه استفاده مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
37
13.3
13.3
13.3

مخالفم
63
22.6
22.6
35.8

نظري ندارم
85
30.5
30.5
66.3

موافقم
57
20.4
20.4
86.7

کاملاً موافقم
37
13.3
13.3
100.0

جمع
279
100.0
100.0

با توجه به جدول شماره 34 مي‌بينيم كه تنها حدود 34 درصد دانشجويان مطالعه‌ي كتب ديني را همواره در برنامه‌هاي خود دارند و حدود 36 درصد دانشجويان هم مطالع‌ي كتب ديني را در برنامه‌هاي خود ندارند و اين در حالي است كه 30 درصد داشجويان در اين مورد نظري نداشته‌اند.

جدول شماره 35: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر به شهرهاي زيارتي
به شهرهاي زيارتي زياد سفر مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
30
10.8
10.9
10.9

مخالفم
67
24.0
24.3
35.1

نظري ندارم
69
24.7
25.0
60.1

موافقم
68
24.4
24.6
84.8

کاملاً موافقم
42
15.1
15.2
100.0

جمع
276
98.9
00.0

داده های گمشده

3
1.1

جمع
279
100.0

جدول شماره 35 نشان مي‌دهد كه حدود 40 درصد دانشجويان به شهرهاي مذهبي و زيارتي سفر مي‌كنند و بيش از 35 درصد دانشجويان نيز نسبت به سفر به شهرهاي مذهبي اقبالي نشان نمي‌دهند. 25 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند.
جدول شماره 36: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به مجازات خطاكار به هر نحوي
انسان خطاكار بايد به هر نحوي مجازات شود.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
25
9.0
9.0
9.0

مخالفم
58
20.8
20.8
29.7

نظري ندارم
69
24.7
24.7
54.5

موافقم
69
24.4
24.7
79.2

کاملاً موافقم
58
20.8
20.8
100.0

جمع
279
100.0
100.0

بر اساس جدول شماره 36؛ حدود 46 درصد دانشجويان معتقدند كه انسان خطاكار بايد به هر نحوي مجازات شود و نزديك به 30 درصد دانشجويان نيز چنين اعتقادي ندارند. حدود 25 درصد هم در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 37: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به ترك امر به معروف و نهي از منكر و اشاعه فساد
اگر امر به معروف و نهي از منكر ترك شود، فساد همه جا را فرا مي‌گيرد.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
37
13.3
13.3
13.3

مخالفم
57
20.4
20.5
33.8

نظري ندارم
73
26.2
26.3
60.1

موافقم
61
21.9
21.9
82.0

کاملاً موافقم
50
17.9
18.0
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

با توجه به جدول شماره 37؛ 40 درصد دانشجويان ترك امر به معروف و نهي از منكر را موجب اشاعه‌ي فساد مي‌دانند و در حالي‌كه بيش از 26 درصد دانشجويان در اين مورد نظري ندارند، حدود 34 درصد نيز با اين نظر مخالفند.

جدول شماره 38: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقاد به درستكاري در داد و ستد تحت هر شرايطي
در داد و ستد تحت هر شرايطي بايد درستكار بود.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
15
5.4
5.4
5.4

مخالفم
25
9.0
9.0
14.4

نظري ندارم
36
12.9
13.0
27.4

موافقم
84
30.1
30.3
57.8

کاملاً موافقم
117
41.9
42.2
100.0

جمع
277
99.3
100.0

داده های گمشده

2
0.7

جمع
279
100.0

جدول شماره 38 نشان مي‌دهد كه حدود 72 درصد دانشجويان بر اين مسأله صحه مي‌گذارند كه در داد و ستد تحت هر شرايطي بايد درستكار بود و اين در حالي است كه 14 درصد دانشجويان چنين اعتقادي ندارند و 13 درصد هم در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 39: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس دوستي با پدر و مادر
احساس مي‌كنم كه با پدر و مادرم دوست هستم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
10
3.6
3.6
3.6

مخالفم
22
7.9
8.0
11.6

نظري ندارم
30
10.8
10.9
22.5

موافقم
94
33.7
34.2
56.7

کاملاً موافقم
119
42.7
43.3
100.0

جمع
275
98.6
100.0

داده های گمشده

4
1.4

جمع
279
100.0

در جدول شماره 39 مي‌بينيم كه حدود 78 درصد دانشجويان در ارتباط با والدين خود يك رابطه‌ي صميمي داشته و احساس مي‌كنند كه با پدر و مادر خود دوست هستند و تنها حدود 12 درصد دانشجويان از چنين ارتباطي با والدين خود بي‌بهره‌اند. حدود 11 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 40: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس آسايش و راحتي در كنار پدر و مادر
وقتي با پدر و مادرم هستم، احساس آسايش و راحتي مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
8
2.9
2.9
2.9

مخالفم
17
6.1
6.2
9.1

نظري ندارم
34
12.2
12.4
21.5

موافقم
86
30.8
31.3
52.7

کاملاً موافقم
130
46.6
47.3
100.0

جمع
275
98.6
100.0

داده های گمشده

4
1.4

جمع
279
100.0

بر اساس جدول شماره 40 حدود 79 درصد دانشجويان از بودن در كنار پدر و مادر خود احساس آسايش و راحتي مي‌كنند و در حالي كه 12 درصد دانشجويان در اين مورد نظري ندارند، 9 درصد آنان از بودن در كنار پدر و مادر خود احساس آسايش و راحتي ندارند.

جدول شماره 41: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مشورت با پدر و مادر در انجام كارها
در مورد كارهايم با پدر و مادرم مشورت مي‌كنم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
10
3.6
3.6
3.6

مخالفم
25
9.0
9.0
12.6

نظري ندارم
54
19.4
19.4
32.0

موافقم
98
35.1
35.1
67.3

کاملاً موافقم
91
32.6
32.7
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 41 نشان مي‌دهد كه حدود 68 درصد دانشجويان در انجام كارهاي خود از مشورت پدر يا مادر خود بهره برده و با آن‌ها مشورت مي‌كنند و حدود 13 درصد دانشجويان در كارهاي خود پدر و مادر خويش را مورد مشورت قرار نمي دهند. بر همين اساس 19 درصد دانشجويان در اين مورد نظري نداشته‌اند.
جدول شماره 42: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان طرح مشكلات با پدر و مادر
وقتي برايم مشكلي پيش‌ مي‌آيد، آنرا با پدر و مادرم درميان مي‌گذارم.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
12
4.3
4.3
4.3

مخالفم
28
10.0
10.0
14.4

نظري ندارم
57
20.4
20.5
34.9

موافقم
91
32.6
32.7
67.6

کاملاً موافقم
90
32.3
32.4
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

طبق جدول شماره 42؛ بيش از 65 درصد دانشجويان به هنگام مواجهه با مشكلي، آنرا با پدر و مادر خود درميان مي‌گذارند و در حالي‌كه 20 درصد دانشجويان در اين مورد نظري ندارند، بيش از 14 درصد آنان نيز حاضر نيستند كه از مشكلات خود با پدر و مادرشان گفتگو كرده و مشكلشان را با آن‌ها درميان بگذارند.

جدول شماره 43: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تأكيد پدر و مادر بر انجام فريضه روزه
پدر و مادرم گرفتن روزه را به من تأكيد مي‌كنند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع تلفن همراه Next Entries دانلود تحقیق با موضوع هویت دینی، میزان استفاده، انحراف معیار