دانلود تحقیق با موضوع امام زمان

دانلود پایان نامه ارشد

خودگذشتگي حفاظت كنند . اين پسرها هستند كه جاي پدران خود را بايد بگيرند . محسن نامي است كه پدر شهيد او ماه ها قبل از تولد بر او نهاده است . گويا او مي دانسته با رفتنش پسري به دنيا خواهد آمد كه جاي او را مي گيرد .
نكته ي مهم ديگري از اين داستان آن است كه ، مادربزرگ بيان مي دارد كه ما زنها نيز در راهپيمايي شركت داشتيم. تصوير موجود در درس نيز آن را تاييد مي كند . اما مادر بزرگ وظيفه ي حراست از انقلاب را به محسن يادآور مي شود ؛ از نظر او وظيفه ي زنان در مقطع زماني وقوع انقلاب بوده كه ايفا شده است . شايد به همين دليل است كه هيچ وظيفه اي را به نوه ي ديگرش زهرا ، متذكر نمي شود .
شعر صفحه ي 24 كتاب در وصف امام حسين (ع) و يارانش سروده شده است . در صفحه ي 64 نيز شعري براي امام زمان (ع) آمده است .
در درس چهارم كه راجع به خردمندي است ؛ در بيت پاياني شعري از ميرزا حبيب خراساني ، چنين آمده است .
(( به راه دانش اي مرد خردمند زياني برتر از تن پروري نيست ))
روي صحبت شاعر با مردان داناست . ميرزا حبيب پس از آن كه كلي از محاسن علم و خرد را ياد آور مي شود ؛ وظيفه ي علم و خرد آموزي را به مردان متذكر مي شود و آنان را از كاهلي پرهيز مي دهد.
در صفحه هاي 46 تا 50 ، داستان اسيري به نام حسين علي آمده است كه در زندان عراقي ها با تلاش و كوشش با سواد مي شود و با يادگيري زبان انگليسي ، مترجم اين زبان مي شود .
در درس نهم با عنوان « سرمايه ي خوبان » ، در مصراع هايي چنين آمده است ؛
(( راحت روح زنان ، زينت مردان ادب است / شرف و منزلت مرد سخندان ادب است / مرد را معرفت و علم و ادب مي بايد )). در حالي كه ادب ، براي زنان مايه ي آرامش روح آنهاست و شايد از نظر شاعر اين چيزي است كه به آن نياز دارند ؛ براي مردان زينت ، شرف و منزلت به شمار مي آيد. اين وظيفه ي مردان شمرده مي شود كه در راه كسب ادب تلاش و كوشش كنند .
در درس يازدهم با عنوان « پند پدر » شعري از ايرج ميرزا آمده است با اين مضمون :
(( با مادر خويش مهربان باش آماده ي خدمتش به جان باش با چشم ادب نگر پدر را از گفته ي او مپيچ سر را ))
اولاً عنوان شعر يعني پند پدر لزوم اطاعت از وي را مورد تاكيد قرار مي دهد ؛ ثانياً در حالي كه مادر نيازمند مهرباني و محبت فرزند است ؛ اين فرزند است كه نياز دارد از پدر اطاعت و پيروي كند و در مقابل او مطيع و با ادب باشد .
نقش آفرينان داستان درس دوازدهم با عنوان « اخلاق نيكان » نيز دو مرد ، يعني شيخ جنيد بغدادي و بهلول مي باشند .
در آغاز فصل ششم با عنوان « نام ها و يادها » ، در شش صفحه به معرفي قائم مقام فراهاني و محمد تقي خان امير كبير پرداخته و از امير كبير با عنوان مرد نامدار تاريخ ايران ياد شده است . در ادامه ي اين فصل ، در درس شانزدهم داستاني از شركت كمال الدين بهزاد ، نقاش معروف ، به همراه شاه محمود نيشابوري در جنگ چالدران آمده است . در ادامه نيز مردان بزرگي چون سيد جمال الدين اسد آبادي و ميرزاي شيرازي و فعاليت هايشان بيان مي شود. در اين فصل كتاب كه بزرگان كشور معرفي مي شوند ؛ هيچ جايگاهي براي زنان ديده نشده است .
از صفحه ي 119 تا 121 كتاب ، يك خاطره از فعاليت هاي بسيجي ها در قالبي داستاني ، از جريان جنگ ايران و عراق ، نوشته شده است . چيزي كه واضح است در اينگونه از داستان ها جايي براي زنان تعريف نمي شود .
ازصفحه ي 85 كتاب تا 135، نامي از هيچ زني به ميان نيامده است؛ در حالي كه در همين صفحات 134 اسم مذكر وجود دارد .
درس نوزدهم با عنوان « مادر»، در مورد چگونگي رفتار كمال الملكِ نقاش با مادرش مي باشد . نويسنده وقتي مي خواهد نحوه ي احترام كمال الملك را بيان دارد؛ مي نويسد ((بر خلاف فرزند، مادر كوتاه قامت و فوق العاده پير و ناتوان بود. هر وقت مي ديدم كه آن مرد قوي و بلند قامت در مقابل اين وجود ناتوان و شكسته ، به حالت ادب ، دست به سينه و با شرم صحبت مي كند لذت مي بردم. مادر مجبور بود سر را به آسمان بلند كند تا با طفل خود سخن بگويد و پسر رشيدش هميشه سر را خم مي كرد تا بتواند با مادر صحبت كند . )). در ادامه ي درس كمال الملك ، وطن و مادر را مثل هم معرفي مي كند . شعري از
ايرج ميرزا نيز در همين مورد آمده است :
((وطن ما به جاي مادر ماست مادر خويش را نگهبانيم ))
در مجموع در اين درس مادر موجودي مهربان و قابل احترام و شايسته ي محبت فرض شده كه نيازمند محبت و مراقبت مي باشد ؛ زيرا همانند وطن به ما هستي بخشيده است .
در صفحه ي 140 ، شعري تحت عنوان « تو اي ايزدي مرز ايران من » از حسن حبيبي ديده مي شود . در دو بيت از اين شعر مي خوانيم :
((خدايا به گردان سپهر بلند به مردان صاحب دلِ دردمند جهان تا جهان است ، آباد باش بروبوم مردان آزاد باش ))
شاعر ايران را كشور مردان آزاد مي داند و خدا را نيز به مردان صاحب دل قسم مي دهد ؛ تا مراقب وطنش باشد .
درس بيستم به انتفاضه ي فلسطين پرداخته و شعري در وصف نوجوان فلسطيني محمد الدوره كه در خيابان هاي فلسطين ، توسط سربازان اسرائيلي مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در آغوش پدرش كشته شد ؛ درج شده است . از اين پسر همانند يك اسطوره ياد مي شود . او نيز وظيفه ي مردان آينده را به آنها متذكر مي شود .
در صفحه ي 155 داستاني نوشته شده ، كه در آنجا نيز شخصت هاي اصلي داستان دو مرد هستند .

4-3- كتاب فارسي سوم را هنمايي
4-3-1- مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي
در اين كتاب از 9 نفري كه عضو شوراي برنامه ريزي بوده يا در گروه مولفان و طراحان حضور دارند؛ 4 نفر زن (44.5%) و 5 نفر مرد (55.5% ) مي باشند . همچنين از37 نفري كه نويسنده يا شاعر متون درس ها مي باشند ؛ 35 نفر مرد (94.6% ) و 2 نفر زن ( 5.4% ) مي باشند .

4-3-2- مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن
در كتاب فارسي سوم راهنمايي از 12 چهره ي موجوددر تصاوير كتاب، 11 چهره ي تصوير شده مربوط به مردان (92%)و 1 چهره ي تصوير شده مربوط به زنان ( 8%)است .

4-3-3- مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند .
در اين كتاب از286 اسم و كلمه اي كه جنسيت فرد را نيز نشان مي دهند ؛ 274 اسم مذكر ( 96% ) و 12 اسم مونث ( 4% ) وجود دارد .

4-3-4- مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس
از 105 شخصيت حاضر در متن دروس ، 97 مورد مربوط به مردان (92.4% ) و 8 مورد مربوط به زنان (7.6% ) است .

4-3-5- اختصاص متن دروس براي معرفي افراد
دركتاب فارسي سوم راهنمايي از 6 نفري كه متن درسي براي معرفي آنها اختصاص داده شده است؛ هر 6 نفر مرد مي باشند .

4 -3-6- تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب فارسي سوم راهنمايي
در اين كتاب از 12 چهره ي به تصوير كشيده شده و مشخص از نظر جنسيت ،11 تصوير مربوط به مردان و تنها يك تصوير مربوط به دختري روستايي مي باشد .
در صفحه ي 15 كتاب تصوير آيت الله خامنه اي در جمع دانشجويان كه البته فقط پسرها ديده مي شوند ؛ نمايش داده شده است . با توجه به اين كه بيش از نيمي از دانشجويان كشور زن هستند ؛ غايب بودن آنها در تصوير جاي سوال است .

در صفحه ي 35 تصويري از سه شخصيت مرد داستان « سفر به اعماق زمين » اثر ژول ورن ديده مي شود. داستان، پرماجرا و پر مخاطره است و تصوير نيز اين موضوع را تاييد مي كند. اين مردان قهرمان داستان هستند كه مي توانند از پس همه ي اين وقايع سخت و دشوار با شجاعت و جسارت خود برايند .

تنها تصوير جنس مونث حاضر در كتاب ، مربوط به دختر بچه اي روستايي است كه از پنجره ي چوبي اتاق ، بيرون را نگاه مي كند .

همانند اكثر تصاوير زنان در كتاب هاي فارسي ، اين تصوير نيز مربوط به يك دختر نوجوان و آن هم در چهره اي سنتي است . زن ها در بيشتر تصاوير كتاب هاي فارسي سن كمي دارند .
در صفحه ي 41 كتاب عكس سهراب سپهري، صفحه ي 48 نيما يوشيج، صفحه ي 119 چارلي چاپلين ، صفحه ي 144 تصويري از خواجه نصير توسي و در پشت جلد كتاب، چهره ي رودكي نمايش داده شده است . در مقابل ، در هيچ جاي كتاب تصويري از زني نخبه ديده نمي شود .
4-3-7- تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب فارسي سوم راهنمايي
در اين كتاب علاوه برمتوني كه نويسنده ي آنها مشخص نيست از 37 نويسنده و شاعر متون، 35 مطلب نوشته ي مردان و تنها 2 مورد متعلق به زنان نويسنده است ؛ كه البته شعر فاطمه راكعي در وصف يك مرد ، يعني امام خميني است .
در درس 2 ، صفحه ي 6 كتاب ، آنجا كه به زندگي نامه ي امام خميني پرداخته مي شود ؛ در يك پاراگراف چنين آمده است . (( پنج ماهه بود كه پدرش ، حاج آقا مصطفي ، به دست يكي از خان هاي زورگوي خمين به شهادت رسيد و از آن پس مادر مهربان و عمه ي گرامي اش سرپرستيِ او را بر عهده گرفتند. ))در آن قسمت كه سخن از پدر امام به ميان مي آيد ؛ نام او قيد مي شود ؛ اما در ادامه ي مطلب نام مادر و عمه ي ايشان بيان نمي شود .
در ادامه ي همين درس ، صفحه ي 9 كتاب ، دليل پيروزي انقلاب به شهادت هزاران زن و مرد نسبت داده مي شود. در اين پاراگراف زنان، همپاي مردان به شمار آمده اند و اين از موارد استثنايي كتاب هاي فارسي راهنمايي و دبيرستان است .
در صفحه ي 11 كتاب ، تنها شعر متعلق به يك زن يعني فاطمه راكعي نوشته شده است . البته اين شعر هم در مدح يك مرد يعني امام خميني مي باشد . در بيتي از اين شعر مي خوانيم :
(( مرغان پر بسته بوديم ، پرواز را برده از ياد پروازمان داد ، مردي ، از آسمان ها فراتر ))
در صفحه ي 35 درس 5 ، داستان سفر به درون زمين ، اثر ژول ورن ، آمده است . هر سه شخصيت داستان مرد هستند و اين داستان پرماجرا ، توسط اين مردان شجاع و ماجراجو شكل مي گيرد . طبق معمول ، كنجكاوي ، ماجراجويي و شجاعت از خصلت هاي مردانه به شمار مي آيد .
سهراب سپهري هم در صفحه ي 41 كتاب ، در شعرش ، مادر را موجودي لطيف مي نماياند . مادر او در حال باغچه باني است . (( مادرم ريحان مي چيند / نان و ريحان و پنير ، آسماني بي ابر ، اطلسي هايي تر / رستگاري نزديك : لايِ گل هاي حياط )) . مادرش از باغچه ي حياط ريحان مي چيند تا با پنير و نان و ريحان از پسرش پذيرايي كند و اين براي پسر نهايت خوشبختي است . نوع كار مادر ، خانه داري و حيطه ي كارش حياط خانه مي باشد .
در درس هاي 8 و 9 داستان « آدم آهني و شاپرك» ، نوشته ي خانم ژيليسنكاي ، در دو بخش طولاني آمده است . ژيليسنكاي براي آدم آهني خشن و بي روح داستان خود ، نامي مردانه يعني « تروم » را انتخاب مي كند .
در درس 10 صفحه ي 73 ، در وصف اصفهان ، با قيد نام دانشمندان و بزرگان گذشته و معاصر، از آنها با عنوان « مردان نام آور » سخن به ميان مي آيد . در درس 12 نيز ، از انديشمندان بزرگ خراسان با عنوان « دانشي مردان » ياد مي شود .
در درس 14، صفحه ي 96 نيزجمله

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع حضرت محمد (ص) Next Entries دانلود تحقیق با موضوع ماوراءالنهر، سلطان ولد