دانلود تحقیق با موضوع افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم
کل
جنوب
123
3594
346
3467
7530
شرق
64
708
732
1268
2772
غرب
22
184
46
263
515
شمال
14
102
19
278
413
پایتخت
6
29
20
25
80
کل
229
4617
1163
5301
11360
منبع: بزرگمهری،1389: 148
گروه های شورشی در افغانستان، از قبایل و دستجات متعدد تشکیل ش

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، سیستان و بلوچستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان