دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

فهرست نقشه ها

نقشه 1- 1: نمایی کلی ازمرز مشترک …………………………………………………………………………………………………………………..8
نقشه 1-2: تقسیمات سیاسی شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………8
نقشه 1-3: نمایی از تصاویر ماهواره ایی بین مرز…………………………………………………………………………………………………….12
نقشه 2-1: ساختار فضایی نظریه نظام ژئوپلیتیک جهانی در قرن 21 …………………………………………………………………………..19
نقشه 3-1: موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان…………………………………………………………………………………………62
نقشه 3-2: نابرابری در شاخص توسعه ………………………………………………………………………………………………………………..68
نقشه 4-1: محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم ……………………………………………………………………………………..76

فهرست جداول
جدول 1- 1: طول مرزهای ایران….. …………………………………………………………………………………………………………………………6
جدول 2-1: میزان وابستگی ژئوپلیتیک ایران ………………………………………………………………………………………………………….28
جدول 3-1: شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور ……………………………………………………………………………………………..63
جدول 3-2: جمیت بر حسب جنس و گروه سنی………………………………………………………………………………………………………63
جدول 3-3: مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی…………………………………………………………………………………………………66
جدول 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی . …………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی ……………………………………………………………………………………………………76
جدول4-2 : منابع چالش زا و مهمترین دلایل اهمیت ایران و افغانستان …………………………………………………………………………..80
جدول 4-3: استان های دارای بیشترین تعداد خارجی ……………………………………………………………………………………………….82
جدول 4-4: بازگشت مهاجران افغانی از ایران به کشور خود طی سالهای 2010-2002…………………………………………………….96

فهرست نمودارها و تصاویر
نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ……………………………………………………………..69
نمودار 4-1: بیشترین اتباع افغانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83
نمودار 4-2: بیشترین اتباع عراقی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83
نمودار 4-3: بیشترین اتباع پاکستانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………….83
نمودار 4-4: عوامل خارجی دخیل در ناامنی جنوب شرق ایران………………………………………………………………………………88
تصویر 5-1: تصاویری از مهاجران غیر قانونی……………………………………………………………………………………………..110-109

چکیده:

ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از جهان واقع شده که مدام در سیطره قدرت های بزرگ جهانی قرار داشته است و مرزهای این کشور به شدت متأثر از این مناسبات جهانی بوده است. ناهمگونی های مرزهای کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که کمتر منطقه ای از مرز در برابر نوع خاصی از پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری قرار گرفته است .
منطقه سیستان و بلوچستان 1100 کیلومتر مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوان برخوردار است لذا
این تحقیق در صدد است تا ضمن پرداختن به اهمیت ژئوپولیتیک ایران و منطقه جنوب شرق کشور به بررسی مسائل فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی به وجود آمده در نتیجه ورود غیر قانونی اتباع خارجی در کشور و بررسی پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری و انواع گوناگون تهدیدات خارجی و داخلی بپردازد .
با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است.
واژگان کلیدی : مرز، ژئوپلیتک ، اتباع خارجی ، تهدیدات

مقدمه
مرزهای سیاسی کشور مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. در درون همین خطوط مرزی است که وحدت یک مجموعه سیاسی به نام کشور شکل می گیرد. مرز مؤلفه ای از هویت دولت مدرن است که امروزه مورد توجه دولتهای جدید قرار گرفته است، در نظامهای سیاسی قدیم مسائل مرزی منحصر به سر حدات و حل آنها سهل و سریع بوده است. لیکن امروزه چالشهای مرزی به واحدهای سیاسی اطلاق می گردد و حل و فصل آنها چندان ساده نیست. علت این پیچیدگی را می توان در کارکردهای مرز جستجو نمود. کارشناسان و متخصصان ژئوپلتیک در خصوص نقش و کارکردهای مرز نظرات متفاوت و تکمیل کننده ای ارائه کرده اند. تحدید حدود منطقه ای اعمال قدرت حکومت، اثبات حقوقی یا فیزیکی یک دولت بر یک قلمرو خاص، ایجاد حد نهایی کنترل و حاکمیت هر دولت بر قلمرو و مردم خود ،از جمله کارکردهایی هستند که به مرز نسبت داده شده و مؤید این مطلب است که مرز حائز نقش و کارکردهای متفاوت در مقوله های سیاسی ،اجتماعی و نظامی است .
ایران به دليل ویژگیهای خاص خود، به طور طبيعی خواهان نقش آفرینی به گونهای متناسب با قدرت و شأن خود در سطح منطقه میباشد. در این روند، جمهوری اسلامی ایران افزایش حضور و نفوذ آمریکا در سيستمهای اقتصادی، سياسی و نظامی منطقهای را تهدیدی مستقيم برای کشور و افزایش نقش تلقی میکند. در مقابل، آمریکا نيز افزایش نفوذ ایران در سطح منطقه را با توجه به سابقه سياستها و ماهيت ضد سلطه و ضد آمریکایی نظام جمهوری اسلامی، تهدیدی عليه منافع ملی خود در جهت دسترسی به استراتژیهای دراز مدت اقتصادی، سياسی، فرهنگی و نظامی خود در نظر میگيرد.این حقیقت غیر قابل انکار است که کشور ایران در طی تاریخ با تغییر در مرزهای سیاسی یا قدرتمند شده و یا دچار ضعف و انحطاط گردیده است.
خصوصاً اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از جهان واقع شده که مدام در سیطره قدرت های بزرگ جهانی قرار داشته است و مرزهای این کشور به شدت متأثر از این مناسبات جهانی بوده است. ناهمگونی های مرزهای کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که کمتر منطقه ای از مرز در برابر نوع خاصی از پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری قرار گرفته است و انواع گوناگون تهدیدات خارجی و داخلی نیز به شکلی این ناهنجاری ها را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً در مقاطعی به آن دامن زده اند.

فصــل اول

(کلیات تحقیق)

بیان مسئله
كشورهاي واقع در يك حوزه ي جغرافيايي به حكم مؤلفه هايي همچون جغرافيا،تاريخ، اقتصادوفرهنگ برهمديگرتاثيرميگذارند و از هم تاثيرميپذيرند. نگاه عميق به تحولات جمهوري اسلامي ايران وافغانستان نشان ميدهدكه اين دوكشوربه علت همسايگي،مسایل تاريخي،فرهنگي، زباني و ديني از يكديگر متأثر مي شوند. به عنوان مثال جنگ داخلي در افغانستان به بي ثباتي در مرزهاي ايران و ورود مهاجرين افغان به ايران انجاميد. در همين حال، وقوع انقلاب اسلامي در ايران آثار اوليه خود را بر افغانستان به نمايش گذاشت و لذا ايران به يكي ازحاميان نيروهاي جهادي در افغانستان تبديل شد. اشغال افغانستان به وسيله شوروي، رقابت شرق و غرب در اين کشور، جنگ و جهاد داخلي، کشتار شيعيان و آواره شدن ميليون ها نفر، مواد مخدر، مسئله هيرمند و . . . از جمله مسائلي هستند که ايران از آنها تأثير پذيرفته و دربعضي مواقع برای تأمين امنيت و منافع خود به ناچار درگير تحولات ومسائل افغانستان شده است. علاوه برموارد فوق، ظهور و سقوط طالبان تحت تأثيرآمريکا و تحولات افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001، باعث اهميت بيشترتحولات اين کشور در ارتباط با امنيت ملي ايران شده است.
محیط استراتژیک ایران چنان است که افغانستان به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این محیط تبدیل شده است. امروزه عدم وجودصلح وامنیت درافغانستان،وجودسیاستهای اشغالگرانه آمریکاو خصوصاً سیاستهای پنهان برخی کشورها به منظور انتقال مواد مخدر و باندهای قاچاق اسلحه و گروههای خرابکارانه به ایران مواردی است که همواره ایجاد ثبات امنیتی منطقه را به مخاطره افکنده است.مهمترین منابع تنش زای سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان را می توان در مؤلفه های فعالیت اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در داخل و آنسوی مرزها،فعالیت گروه های تروریستی که اقدامات منفی سیاسی و ضد امنیتی مرتکب می شوند،حضور مهاجرین افغان و تبعات ناشی از این حضور،قاچاق و جرائم خشن، جستجو کرد.با حمله آمريكا به افغانستان و اشغال نظامي آن كشور‏، مناطق پيراموني ايران تغييراتي را پذيرا شد و حوزه نفوذ سنتي ايران را محدود و در تنگناي شديد قرار داد. حضور آمريكا درافغانستان و در پاكستان (به طور غيرمستقيم و بر مبناي همكاري) موجب كاهش قدرت مانور ايران در افغانستان و گسترش حوزه ژئوپليتيكي آمریکا شد. اتمي شدن پاكستان و ظهور يك قدرت هسته‌اي در همسايگي ايران و همكاري استراتژيك اين كشور با آمريكا در منطقه به ويژه در افغانستان و اختلال در شكل‌گيري روابط راهبردي ايران، روسيه، چين و هند و معرفي افغانستان به عنوان يك رقيب ژئوپليتيكي براي ايران از جمله مؤلفه‌هاي بسيار مهمي است كه ميزان آسيب‌پذيري ايران را در اين حوزه ژئوپليتيكي بطور فزاينده‌اي بالا برده است(یونسیان، 1380: 57).با توجه به اين مطالب مي‌توان ادعا كرد كه بخش قابل توجهی از مؤلفه‌هاي تأثیرگذاردر تأمين امنيت داخلي كشور به نوعي متأثر از متغيرهاي خارج از مرزهاي سرزميني است لذا هر گون

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، نیروهای خارجی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، ژئوپلیتیک، اتباع خارجی