دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، سیستان و بلوچستان، دریای عمان

دانلود پایان نامه ارشد

برتابند.
۴١ درصد قربانیان گفته اند که قبلاً در ایران مهاجر بوده اند و حدود ۵۵ درصد در سایرکشورهابه ویژه کشورهای اروپایی ساکن بوده اند.
در میان زنان سرپرست خانوار افغانی در ایران نیز تمایل به بازگشت از مردان به مراتب کمتر است. تنها حدود ١٢ درصد از زنان افغانیِ سرپرست خانوارِ مقیم تهران تمایل خود را به بازگشت ابراز کرده اند. مهم ترین دلایل در عدم بازگشت به افغانستان برای زنان سرپرست خانوار افغانی در ایران عبارت بوده اند از حس آسیب پذیری فیزیکی و اجتماعی، عدم تمایل به بازگشت نزد خانواده ی شوهر به عنوان عروس، ترجیح به حفظ استقلال و خودمختاری خانوادگی، و عدم تمایل به انجام کارهای اضافی مثل گردآوری هیزم برای پخت وپز، و آوردن آب. زنان افغانی ساکن در ایران حتی در مقایسه با مردان تغییرات ژرف تری را در هویت خود تجربه کرده اند. www.goftogu

فصــل سوم

(روش شناسی تحقیق)

3-1- روش تحقیق و مراحل آن :
3-1-1- روش تحقیق
روش تحقیق در واقع غالب تفکری است که برای انجام تحقیق و کاری از آن استفاده می شود . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت است. با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است. پرسش اصلی این پژوهش، این است آیا ورود اتباع خارجی از سمت مرزهای جنوب شرق ایران از لحاظ جغرافیای سیاسی تاثیری بر روابط بین دو کشور و نیز مسائل منطقه ایی گذاشته است؟ که در این راستا و برای رسیدن به جواب این پرسش به سیاستها و نوع رفتارهای کشورهای همسایه با ایران از سمت مرزهای شرقی و جنوب شرقی در دهه های اخیر پرداخته ایم تا مشکلات و چالشهای پیش رو را بررسی و به جواب دقیقی در این زمینه دست پیدا کنیم.
3-1-2- روش گردآوری اطلاعات
این پژوهش به روش توصیفی –تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری آن از اطلاعات کتابخانه ایی و اینترنتی معتبر استفاده شده است .برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش سعی شده تا روابط بین ایران و همسایگان را در طول زمان بررسی کنیم تا مسائل و مشکلات بالقوه در این زمینه و راههکارهای مناسب برای حل آن را ارائه کنیم.
3-1-3- روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش سعی شده است تا از طریق اطلاعات ، آمار و جداول بدست آمده به طرق گوناگون کتابخانه ایی و اسنادی در زمینه های موثر در گسترش و افزایش مهاجرت اتباع بیگانه و نیز ترسیم نقشه های مربوطه به تجزیه و تحلیل بپردازیم .

3-2- متغییرها و شاخص های تحقیق
متغیرهای این پژوهش به صورت زیر می‌باشند:
فرضیه اول : به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری در ایران می تواند موجب کاهش ورود اتباع خارجی به کشور شود.
متغیر مستقل : به وجود آمدن قوانین سخت مهاجر پذیری و ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان
متغیر وابسته : کاهش ورود اتباع خارجی

فرضیه دوم : ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند و با ثبات سیاسی و اقتصادی موجب کاهش مهاجران می شود.
متغییر مستقل: ایجاد صلح و امنیت در داخل افغانستان و نیز به وجود آمدن حکومتی قدرتمند
متغییر وابسته : میزان مهاجرت

ویژگی های محدوده مورد مطالعه

وجه تسمیه
سیستان صورت تغییر یافته سجستان یا سکستان به معنای سرزمین سکا است و بلوچستان نیز محل سکونت قوم بلوچ است .این استان از دو ناحیه شمال و جنوب تشکیل شده است .سیستان امروزی در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا آفریده و همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد .اقوام آریایی سکاها در حدود 128 قبل از میلاد ، سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافته اند.
سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم مکا “مکه” مشهور بوده که یونانی ها آن را گدروزیا نامیده اند .در زمان قدیم در بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و “اراینا” یا “ایرینا” در زبان سانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این کلمه با کلمه مکا کلمه ای پدید آمد که به مرور زمان به مکران تبدیل شد .کلمه بلوچستان نیز از زمانی که بلوچ ها در آن سکونت یافتند به آن اطلاق شد. (سال نامه آماری ،1388)
موقعیت
استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران می باشد و بیش از 11 درصد وسعت کشور را در بر می گیرد . این استان 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است. (سال نامه آماری ،1388)

نقشه شماره 3-1: موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان

ويژگيهاي اجتماعي
تعداد و تراكم جمعيت
استان سیستان و بلوچستان بر اساس سرشماری سال 1390 دارای جمعیتی بالغ بر 2534324 نفر می باشد . مقایسه شاخص های جمعیتی این استان با کل کشور در چند دهه اخیر تفاوت های قالا توجهی را نشان می دهد . متوسط رشد سالیانه جمعیت این استان در مقطع 75-65 معادل 7/3 و در دوره 85-75 ، 4/3 درصد بوده است . درحالیکه برای کل کشور به ترتیب ارقام 96/1 و 62/1 درصد را نشان می دهد .بعد خانوار و درصد خانوارهای پرچمعیت در این استان در مقایسه با کل کشور در سه دوره سرشماری گذشته همواره بالاتر بوده است .(جدول شماره 3-1)

جدول شماره 3-1: شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور و استان سیستان و بلوچستان در سالهای مختلف

ماخذ: مرکز آمار ایران

جدول شماره 3-2: جمیت بر حسب جنس و گروه سنی
گروه عمده سنی
مرد و زن
مرد
زن
جمع
2405742
1221240
1184502
اطفال(کمتر از 1 سال)
64360
32696
31664
نوباوگان(5-1)
314295
159988
154307
کودکان(10-6)
309238
158377
150861
نوجوانان(14-11)
246679
127453
119226
جوانان(24-15)
618829
309596
309233
میانسالان(64-25)
781378
392847
388531
بزرگسالان(65 و بیشتر)
70963
40283
30680
ماخذ: مرکز آمار ایران

جدول بالا نشان می دهد که بیشترین جمعیت در گروه سنی 15 تا 64 سال قرار دارند که در واقع نیروی کار فعال و بالفعل جامعه را تشکیل می دهند .لذا پرداختن به موضوع امنیت اجتماعی و شغلی هموطنان در این منطقه یکی از دغدغه های دولت می تواند باشد .

گویش سیستانی
گویش سیستانی یکی از گویش هاي مهم زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم می کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، نیمروز و فراه افغانستان، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاري می باشد.(بهاری، 1378)

این گویش از یک سو بیشترین خویشاوندي واژگانی و دستوري را با گویش موجود و گذشته خراسانی و فراتر از آن با لهجه هاي مرده ماوراءالنهري و تاجیکی کنونی دارد و از سوي دیگر واژه هاي مشترك بسیار با بلوچی دارد که با توجه به پیوندهاي تاریخی و پیوستگی هاي جغرافیایی و مهاجرتهاي قومی و خویشاوندي [ طایفه اي، امري طبیعی می باشد.(محمدی، 1379)

گونه هاي زبانی
چهار گونه فرعی می توان براي گویش سیستانی متصور شد که شامل گونه هاي زرگري، ادبی )ملّایی( سیدي و عربی می شود.

زرگري
در گونه زرگري، ساخت هجایی یک اصل زیربنایی بوده و گویش به هجاهاي سازنده تقسیم می شود و پس از هر هجاي اصلی، یک هجاي تبعی با ساخت »ز+ مصوت « ظاهر می شود. به عنوان مثال واژه (پو (به معنی پا به صورت پوزو تلفظ می شود

ادبی

گونه ادبی سیستانی مورد کاربرد در مواردي از قبیل تقلید ادا، مداحی، متن خوانی، شبیه خوانی (تعزیه)، زبان ملایی و سخن گفتن از سر تأمل می باشد این گونه از چند زاویه با گونه معیار گویش سیستانی در تفاوت می باشد، شامل: ساختمان تک واژ وجهی «می «ساختمان تک واژ وجهی«ب« جزء پیشین، ساختمان تک واژ نفی و نهی و تکیه فعل هایی که تک واژ «می« دارند.

سیدي

در گونه سیدی واج « س» به جای واج نخست قرار گرفته و در پایان عبارت« واج نخست حذف شده + ادی» افزوده می شود. مثلا کتاب به ستابکدی تبدیل می شود

عربی
گونه عربی تنها در میان طایفه شیخ )از طوایف سیستانی( دیده می شود و غالباً براي ایجاد ارتباط میان اعضاي خانواده در حضور مهمان بیگانه به کار برده می شود و حالت خصوصی دارد. این گونه از لغات عربی بیشتري بهره می جوید.

عوارض طبیعی

ارتفاعات
کوههای این استان جزو رشته کوههای مرکزی ایران است و شامل ناهمواریهای مشرق چاله لوت و ارتفاعات دیواره شرقی و جنوبی چاله جازموریان می باشد.این کوهها به هم متصل نیستند بلکه حوضه های پست داخلی در فواصل آنها رشته های مشخصی را به وجود آورده است . پهنای کوهستانی از شمال به جنوب افزایش می یابد. به طور کلی این ناهمواریها شمامل دو قسمت می شوند:

کوههای بلوچستان
کوههای بلوچستان بین چاله لوت و جازموریان و بیابان ماشکید و سواحل دریای عمان گسترده شده اند.ارتفاعات مهم این ناحیه عبارتند از کوه تفتان ،کوه بزمان ، کوه بیرک ، ملک سیاه کوه و کوههای بم پشت.

کوههای سیستان
این کوهها با جهت شمال جنوبی ، شامل چین خوردگیهای هستند که از غرب به بیابان لوت و از شرق به دشت سیستان منتهی می گردد.

جدول شماره3-3: مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی
کل استان
جمع
اراضی زراعی و باغی
جنگل
مرتع
اراضی مسکونی
بیابان و شنزار
سایر

18750276
409565
1208712
10565103
5542
5635766
925588
ماخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان،1388
با نگاهی گذرا به جدول شماره 3-3 به خوبی می توان دید که بیشتر مساحت استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده است .

3-3-4-2- رودخانه ها
رودخانه هیرمند:
منبع اصلی تامین آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه سیستان است که از کوههای هندوکش و ارتفاعات بابایغما در چهل کیلومتری غرب کابل در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت 1050 کیلومتر وارد خاک ایران می شود .
رودخانه بمپور:
رودخانه بمپور یکی از رودخانه های دائمی پر آب بلوچستان و از ارتفاعات کارواندو که در 120 کیلومتری شمال شرقی ایرانشهر واقع شده ، سرچشمه گرفته است .

رودخانه سرباز:
این رودخانه از شاخه های اصلی رودخانه باهوکلات است .طول رودخانه سرباز تا باهو کلات 170 کیلومتر است و خود از بهم پیوستن رودهای فرعی تشکیل می یابد که بزرگترین آنها رود خانه نسکند است که از نسکند سرچشمه می گیرد.

رودخانه باهو کلات :
از بهم پیوستن کاجو و سرباز به وجود می آید و پس از گذشتن از دشتهای باهوکلات و دشتیاری ، به خلیج گواتر در دریای عمان می ریزد و سد پیشین بر روی آن احداث شده است. که این رودخانه محل زیست تمساح نیز می باشد.

دریاچه ها

دریاچه هامون: این دریاچه در دشت سیستان با مساحت 4000 کیلومتر مربع و عمق متوسط 5 متر بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور است که در شمال و شمال غربی این دشت قرار گرفته است . اهمیت این دریاچه به خاطر آب شیرین آن و امکان پرورش و صید ماهی در سالهای پر آبی و تعیین علوفه دامها می باشد .در زمانهای پر آبی مازاد آب دریاچه از طریق آبراه شیله به طرف مرز افغانستان بر میگردد و در محلی به نام گوده زره در شن زارها فرو می رود.

دریاچه جازموریان: دریاچه فصلی است و در غرب بلوچستان مابین کوههای مکران و شاهسواران واقع شده است . هلیل رود و بمپور به این دریاچه می ریزند . آب دریاچه به علت فرو رفتن آب در زمینهای ان شیرین می باشد. (سال نامه آماری ،1388)

مذهب
مردم استان سیستان و بلوچستان به لهجه سیستانی در منطقه سیستان و بلوچی در منطقه بلوچستان تکلم می کنند و لهجه مکرانی و سرحدی در شمال بلوچستان نیز رایج است ودر این استان 99.85 درصد جمعیت را مسلمانان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، پناهندگان، حقوق بشر Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، سیستان و بلوچستان