دانش آموزان دختر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

گ?ر شناس? توص?ف? ، راه را براي مطالعات موردي و
بررس? بروز ب?مار?ها باز کرد ( پا?هنگ ، . ( 1377

بررسي پ?ش?نھ م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري كودكان در جھان و ا?ران

پ?ش?نه م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري در جهان

بدست آوردن رقم دق?ق ش?وع اخت??ت رفتاري در کودکان امکان پذ?ر ن?ست ، ز?را او? کودکان در برخورد با مسائل ممکن است واکنشهاي متفاوت? به صورت انحراف کم? از حالت طب?ع? تا حداکثر انحراف مانند ?ک ب?ماري روان? غ?ر قابل ترد?د از خود بروز دهند . ثان?ا ، نمود ا?ن اخت??ت در کودکان بر حسب مح?ط اجتماع? و مح?ط رشدي او متغ?ر است . بررس? هاي انجام شده نشان م? دهد که ش?وع اخت??ت روان? ب?ن کودکان 3 تا 15 ساله در کشورهاي توسعه ?افته 5 تا 15 درصد است . ا?ن رقم در کشورهاي در حال توسعه ن?ز صدق م? کند (محمد?ان ، .( 1378

بزرگتر?ن مطالعه همه گ?ر شناس? اخت??ت عاطف? کودکان در جز?ره وا?ت در بر?تان?ا در سال 1965 انجام گرفته است ، همه کودکان 10 تا 11 ساله در ا?ن جز?ره تحت مطالعه قرار گرفتند . م?زان ش?وع اخت??ت روان? ، آنچنان که محققان تشر?ح کرده اند % 6/8 بوده است . اخت??ت روان? در ا?ن پژوهش هنگام? مطرح بوده اند که نابهنجاري هاي رفتاري ، ه?جان? ?ا ارتباط? به اندازه کاف? مشخص و طو?ن? بوده است که سبب رنج پ?وسته ?ا ناتوان? در خود کودك شده باشد ?ا پر?شان? و اخت?ل در خانواده ?ا جامعه ا?جاد کرده باشد . در ا?ن مطالعه ، پسران مبت? به اخت??ت روان? نزد?ک به دو برابر دختران بوده اند ، مطالعه مشابه? در شهر لندن ، م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري را در حدود دو برابر ب?شتر از مطالعه قبل نشان داده است (راتر و همکاران ، .(1975

همچن?ن م?زان ش?وع در طبقه دامنه سن? ن?ز متفاوت بوده است . کراپ?نسک و همکاران ( ( 1967 در مطالعه اي که در ?ک? از شهرهاي استرال?ا با 2000 نفر انجام دادند . م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري را براي کودکان 10 درصد و براي نوجوانان 16 درصد گزارش داده اند ( سم?ع? ، .( 1379

مطالعه س?مت کودکان انتار?و ، اط?عات? در مورد م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري – عاطف? در کودکان 4 تا 16 ساله کانادا?? را به دست م? دهد . نتا?ج مربوط به ا?ن پژوهش که 3294 نفر در آن شرکت داشته اند در جدول ز?ر آمده است :

1 -Kouper

47

جدول : ش?وع اخت??ت رفتاري بر اساس مطالعه س?مت کودکان انتار?و

سن
جنس
?ک ?ا ب?ش از ?ک اخت?ل
اخت?ل سلوك
پ?ش فعال?
اخت?ل ه?جان?

11

پسر
% 19/5
% 6/ 5
% 10/1

% 10/2

11

دختر
% 13/5
% 1/8
% 3/3

7 /% 10

16

پسر
% 19/ 2
% 8/1
% 8/9

% 7/9

16

دختر
% 16/9
% 2/7
% 3/3

% 11/9

اط?عات انتار?و تاک?د م? کند که تفاوتهاي مشخص جنس?ت? در ش?وع بس?اري از اخت??ت کودک? وجود دارد . اخت??ت عاطف? – رفتاري د رهر دو گروه سن? در پسران شا?ع تراز دختران است (ع?س? زاده ، .(1386

در سال 1969 ، کم?ته بهداشت روان? کودکان نت?جه گ?ري کرد که 13/6 درصد کودکان از نظر ه?جان? دچار اخت?ل هستند . ا زا?ن م?ان ، حداکثر 2 تا 4 درصد کودکان دچار اخت??ت شد?د هستند و 8 تا 10 در صد مبت? به اخت??ت د?گري هستند که ن?از به درمان دارند . در آمر?کا 13/6 درصد ?عن? 9 م?ل?ون نفر کودك دچار اخت??ت عاطف? – رفتاري هستند ( سم?ع? ، .(1379

گلد1 و همکاران ( ( 1980 در ?ک مرور بر چند?ن مطالعه همه گ?ر شناس? در آمر?کا و بر?تان?ا ، رقم 12 درصد را به دست آورده اند . اگرچه ا?ن ارقام در مطالعات مختلف ب?ن 6 تا 37 درصد متفاوت است . م?زان اخت??ت بستگ? به عوامل متعددي از قب?ل سن ، جنس ، نوع اخت?ل ، پ?ش?نه زندگ? و ناح?ه جغراف?ا?? دارد . براي مثال ، ش?وع اخت??ت رفتاري در پسران ب?ش از دختران و در شهرنش?نها ب?شتر از روستانش?نها است . عوامل د?گري نظ?ر طبقه اجتماع? – اقتصادي ، خانواده هاي تک والدي ?ا دو والدي و همچن?ن سن بر م?زان ش?وع اثر م? گذارند (کازد?ن2 ، 1988 به نقل از ع?س? زاده ، .(1386

نتا?ج ذکر شده با توجه به دشوار?هاي تع??ن حد ومرز ب?ن رفتارهاي بهنجار و نابهنجار ن?ز قابل توض?ح است . تمام کودکان و نوجوانان هر ازچند گاه? رفتارهاي نابهنجاري از خو?ش نشان م? دهند و چون مع?ارها مختلف است ، متخصصان درصد کودکان و نوجوانان مبت? به اخت??ت رفتاري را با ارقام? مانند ) % 1 فوم ک?ن3 ، ( 1972 و % 8 (اولمان4 ، ( 1952 و ) % 10 باور5 ، ( 1960 و ) % 20 کل?6 وهمکاران ، ( 1977 ، ) % 24 س?لوا 7 و همکاران ، (1974 بر آورد م? کنند . بخش? از تفاوتهاي موجود در م?زان برآوردهاي ?اد شده ناش? از عدم توافق متخصصان درباره مع?ارها??

-Gold -Kazdin -Fomkine -Olmane -Bawer -Kley -Silova

1

2

3

4

5

6

7

48

نظ?ر چگونگ? تع??ن ا?ن گونه رفتارها ، چگونگ? بروز ، فراوان? ، شدت ، مدت و موقع?ت? که ا?ن رفتارها در آن به وقوع م? پ?وندند ، م? باشد (سم?ع? ، .( 1379

راب?ن و بالو( 1978 ) 1 در مطالعه اي براي تع??ن درصد کودکان داراي اخت??ت رفتاري از نقطه نظر معلمان استفاده کردند . بد?ن ترت?ب که از معلمان آمادگ? تا ک?س ششم ابتدا?? خواستند که کودکان با مشک?ت رفتاري را مشخص کنند

. تعداد کل کودکان در ا?ن تحق?ق 1586 نفر بوده است که ب?ش از ن?م? ( ( % 59 حداقل توسط ?ک? از معلمان به عنوان کودك مشکل دار انتخاب شده بودند . ?ک? از د??ل با? بودن ا?ن ارقام ا?ن است که ا زمعلمان خواسته شده بود که کودکان مشکل دار را خود مشخص کنند ، بدون ا?نکه ه?چگونه تعر?ف? از شدت و نوع مشکل داده شود .

به عبارت د?گر ، مسئول?ت تعر?ف اخت??ت را معلم?ن عهده دار بودند و ه?چگونه مع?ار خاص? براي آن ا زطرف متخصص?ن ارائه نشده بود . در ا?ن پژوهش ، دانش آموزان پسر 3 برابر دانش آموزان دختر به عنوان کسان? که مشک?ت رفتاري دارند انتخاب شده بودند هنگام? که مع?ار تع??ن دانش آموزان با اخت??ت رفتاري به جاي نظر ?ک معلم در ?ک? از سالهاي دوره ابتدا?? به نظر خواه? 3 معلم در سه سال مختلف تحص?ل? تغ??ر ?افت ، درصد اخت??ت ا?ن دانش آموزان ن?ز به 7 درصد کل تقل?ل پ?دا کرد . به سخن د?گر ، فقط 7 درصد از کل دانش آموزان دوره ابتدا?? ، توسط معلم?ن از سه سال مختلف به عنوان دانش آموزان ?ا مشک?ت رفتاري که ن?از به کمکها?? و?ژه دارند، انتخاب شوند (س?ف نراق? و نادري ، . (1379

در مطالعه راتر2 و همکاران ( ( 1975 پسرهاي مبت? به اخت?لهاي روان? نزد?ک به دو برابر دخترها گزارش شدند. مطالعه انتار?و ن?ز تاک?د م? کند که تفاوتهاي مشخص جنس?ت? در ش?وع بس?اري از اخت??ت کودک? وجود دارد و اخت??ت عاطف? – رفتاري در هر دو گروه سن? ، در پسران شا?عتر است. راتر و همکاران ( ( 1975 ش?وع اخت??ت رفتاري در پسران را ب?ش از دختران گزارش م? کنند ( راتر و همکاران ، .( 1975

در مطالعه راب?ن ( ( 1978 ، ن?ز ش?وع مشک?ت رفتاري در دانش آموزان پسر 3 برابر ب?شتر از دانش آموزان دختر گزارش گرد?د .

?ک? از فراگ?رتر?ن ?افته ها?? که با توجه به م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري د?ده م? شود ، تنوع و گستردگ? اخت??ت رفتاري در پسران است ا?ن گستردگ? شامل تحرك ب?ش از حد ، خ?س کردن رخت خواب ، رفتار ضد اجتماع? و مشک?ت ?ادگ?ري است ا?ن تفاوتها را م? توان ناش? از چند عامل دانست . در کل به نظر م? رسد که پسران نسبت به دختران از نظر ز?ست? آس?ب پذ?رتر باشند .

از همان دوره جن?ن? م?زان مرگ و م?ر در پسران نسبت به دختران ب?شتر است به نظر م? رسد ب?مار?هاي سخت ، تغذ?ه ناکاف? و فقر در آنان تاث?ر ب?شتري م? گذارد با وجود ا?ن تفاوتها?? که در ترب?ت دختران و پسران در اجتماع وجود دارد در

-Robin and Ballow -Rutter

1

2

49

مورد تفاوتها?? مربوط به جنس?ت ن?ز ب? تاث?ر ن?ست . براي مثال ، ترد?دي ن?ست که پرخاشگري در پسران سهل تر ا زدختران پذ?رفته م? شود .

در هر حال شواهدي موجود است که نشان م? دهد درجه ش?وع با?تر اخت??ت رفتاري در پسران را م? توان ناش? از ا?ن دانست که کجروي هاي پسران ب?شتر شن?ده م? شود . مادران انتظار دارند که گرفتار?هاي پسران از دختران طو?ن? تر شود . معلم?ن و والد?ن نسبت به تحرك ب?ش از حد ، ناپا?داري، حواس پرت? و از هم گس?ختگ? پسران تاب تحمل کمتري دارند (سم?ع? ،.( 1379

در اکثر مطالعات ش?وع اخت??ت سلوک? در ب?ن پسران ب?شتر از دختران بوده و ش?وع اخت??ت ه?جان? د ردختران ب?شتر از پسران بوده است . در ?ک مطالعه در شمال فرانسه فومبون (1991) نمونه اي شامل 2441 کودك در سن?ن 8 تا 11 سال را مورد بررس? قرار داد . از چک ل?ست رفتاري کودك و مق?اس راتر فرم معلم به عنوان وس?له غربالگري اول?ه استفاده گرد?د . پس ا?ن نمونه تصادف? از کودکان که در غربالگري اول?ه ع?ئم مثبت و منف? داشتند را براي پ?گ?ري بعدي انتخاب گرد?دند (سا?ري ، .(1380

ش?وع اخت??ت 12 /4 درصد بود و دو طبقه عمده ب?ماري گزارش گرد?د . اخت??ت سلوک? که شامل اخت??ت مختلط ، اخت??ت ب?ش فعال? و اخت??ت سلوک? – مقابله اي م? شد و اخت??ت سلوک? در ب?ن پسران شا?ع تر از دختران بود 9 /3) درصد براي دختران و 5 /6 در صد براي پسران) ( فومبون 1 ، 1996 ، نقل از ع?س? زاده ، .(1386

جفرس و ف?تز جرالد 1991 ) 2 به نقل از هکتور 3 ، ( 1996 در ?ک مطالعه همه گ?ر شناس? در ا?رلند ، 2029 کودك در سن?ن 9 تا 12 سال در مدارس دوبل?ن مورد ارز?اب? قرار دادند. مطالعه در چند مرحله صورت گرفته و از مق?اس راتر فرم معلم به عنوان وس?له غربالگري استفاده گرد?د و در مرحله دوم از مصاحبه ن?مه ساختار ?افته روانپزشک? استفاده گرد?د . بر اساس اول?ن مرحله غربالگري ، ش?وع کل? اخت??ت 16 / 6 درصد گزارش شد . ( ( 20/8 درصد براي پسران و 11 /7 درصد براي دختران ) 206 کودك براي مرحله دوم انتخاب شدند که 190 نفر از آنها توسط روانپزشکان ارز?اب? شدند . ش?وع واقع? اخت?ل 25/4 درصد تخم?ن زده شد. ش?وع انواع اخت?ل 25/4 درصد تخم?ن زده شد . ش?وع انواع اخت??ت به شرح ز?ر بود :

اخت?ل سلوك 10 درصد ، شب ادراري ، 11/6 درصد ، اخت??ت ه?جان? 4 / 7 درصد ، اخت??ت مختلط سلوک? و ه?جان? 4/7 درصد ، سندرمهاي پ?ش ب?ن? جن?ن? 2/1 درصد ( هکتور ، 1996 ، نقل از ع?س? زاده ، .(1386

اخت?ل سلوك در دوره کودک? و نوجوان? شا?ع است و تقر?با 6 تا 16 درصد پسران و 2 تا 9 درصد دختران ز?ر 18 سال مبت? به اخت?ل سلوك هستند . اخت?ل سلوك در ب?ن پسران شا?عتر از دختران است و نسبت آن 4 به 1 تا 12 به 1 فرق م? کند . بس?اري از دست اندرکاران ، اخت?ل رفتار مقابله اي را از و?ژگ? مشترك بس?اري از مشک?ت دوران کودک?

1 -Fombon 2 -Jefes and Fiterherald 3 -Hector

50

به و?ژه پرخاشگري و رفتار ضد اجتماع? م? دانند . در مطالعات همه گ?ر شناس? صفات منف? کارانه در جمع?ت غ?ر بال?ن? 6 تا 16 درصد کودکان دبستان? گزارش شده است ( کاپ?ن ، سادوك ، .(1996

اخت?ل ب?ش فعال? 5 تا 10 درصد کودکان سن?ن مدرسه را در بر م? گ?رد . در ع?ن حال م?زان ش?وع اخت??ت ب?ش فعال? تا حد ز?ادي متغ?ر است و حت? به 20 درصد ن?ز م? رسد . پسران ب?شتر از دختران به اخت?ل ب?ش فعال? و کمبود توجه مبت? م? شوند و نسبت? که در ا?ن مورد وجود دارد ب?ن 3 به 1 تا 10 به 1 د رنوسان است . در بررس? آکسفرد و همکاران ( ( 1987 م?زان ش?وع اخت?ل سلوك ، اخت?ف ب?ش فعال? و اخت?ل ه?جان? در پسران 4 تا 11 ساله به ترت?ب 6/5 ، 10/1 ، 10/2 درصد بود و در دختران در هم?ن سن?ن 1/8 ، 3/3 ، 1/5 درصد گزارش شد . د را?ن مطالعه مشخص گرد?د که پسران به طور معناداري ب?شتر ا زدختران دچار ا?ن اخت??ت م? شوند ( باکر1 ، 1988 ، نقل از امرآبادي ، .(1378
در مطالعه د?گري که توسط کاشان? و همکاران ( ( 1987 در کلمب?ا انجام گرفت ، م?زان ش?وع اخت??ت رفتاري کودکان در اخت?ل سلوك ( 8/7 درصد ) اخت?ل افسردگ? ( 8 درصد ) اخت?ل اضطراب (

پایان نامه
Previous Entries بهداشت روان، تحت درمان Next Entries کمبود توجه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان