دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی، انگیزش درونی، محیط یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

ی دانشجویان یک دانشکده درس آناتومی لذت بخش نباشد.در چنین مواردی انگیزه درونی در فرد وجود ندارد و دانش آموزان نیاز به یک جایگزین یا دلیل برای یادگیری دارند(22).در واقع این تئوری ادعا مینماید که تامین نیازها و درونی شدن انگیزه منجر به یادگیری عمیق تر ، موفقیت و خلاقیت بیشتر و کاهش انصراف فرد از ادامه کار خود میشود(23).
از آنجا که نیاز جامعه تغییرنموده است، نقش دانشکده ها نیز درمقاطع تحصیلی بالاتر از یک آموزش منفرد به نوعی آموزش چند بعدی تغییر نموده است.نقش دانشکده های پرستاری نیز در این راستا افزایش یافته و به طور فزاینده ای پیچیده شده است.از آنجایی که مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانش پرستاری گسترش می یابد ، تاثیر آن بر روی آموزش پرستاری نیز عظیم تر میگردد.امروزه تحصیلات تکمیلی و آموزش پرستاری به سمت پیش بردن یک سری تغییرات هستند.عوامل اثر گذار بر این تغییرات زیاد و برای جدا کردن سخت میباشند.همانطور که دانشکدهها در مسیر کار خود با چالش های زیادی برخورد میکنند لازم است که نقش های آنها نیز با تغییراتی مواجهه گردد(24).
از تمام دانشکده های پرستاری انتظار میرود که که دانش لازم را در ارتباط با پرستاری و تجربه کاربالینی در حیطه ای که در آن تدریس میکنند داشته باشند.مسئولیتهای آموزشی با توجه به نوع موسسات آموزشی و جایگاه شغلی افراد فرق میکند اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تدریس بالینی میتواند منبعی از استرس برای بیشتر دانشکده های پرستاری باشد. برخی از مطالعات بر روی دانشجویان پرستاری در طی دوره های آموزش پرستاری نشان داده است که برای بیشتر دانشجویان پرستاری استرس ها و چالش های کار بالینی بیشتر از کلاس درس بوده است.یک علت این مسئله میتواند فشار یادگیری یک موضوع با حجم زیاد در یک زمان کوتاه در یک محیط بالینی باشد.زیرا دانشجویان در محیط بالین با انجام وظایف کاری خود فشار مضاعفی ناشی از بهبود و حفظ یا برگرداندن سلامت بیماران را نیز تجربه میکنند.علاوه بر نگرانی های مربوط به انجام وظایفی که برای سلامتی بیماران مورد نیاز است، نگرانی های دیگری نیز مربوط به اضطراب و استرس دانشجویان وجود دارد که میتواند شامل مرگ بیماران، برقراری ارتباط با سایر پرستاران یا بیماران ، فشار کاری زیاد باشد(25).
قدم اول در بهبود محیط یادگیری که منجربه ارتقاء تعامل مثبت و همکاری در روابط بین دانشجویان گردد، گسترش سطح آگاهی دانشکده ها نسبت به ارزش هاییاست که برای فرایند یادگیری–یاددهی11 قائل هستند.کارکرد تعاملی با دانشجویان نیازمند این است که دانشکده ها یک سری راهکارهای جدیدی را بکار گیرند تا دانشجویان فعال وارد کار شوند و صرفا دانشکده ها نقش تعیین تکلیف برای یادگیری دانشجویان را نداشته باشند.فعالیتهایی چون کار گروهی ،بحث و تبادل نظر ، نقش آفرینی، حل مسئله میتواند راهکاری به منظور تمرکز توجهات از دانشکده به سمت دانشجویان باشد. بعد مهم دیگر در فرایند یادگیری و آموزش بررسی نگرش ها ودیدگاه های دانشجویان نسبت به محیط یادگیری است.آپکرافت12 عنوان نمود که” به نظر می آید بسیاری از دانشجویان دچار فقدان اعتماد به نفس برای یادگیری هستند و نیازمند تقویت این حس توسط دانشکده هستند تا بتوانند در کارهای آکادمیک خود موفق باشند”.این حس زمانی تقویت میشود که یک نوع همکاری، احترام همراه با پذیرش توسط دیگران وخلاقیت در دانشجویان ایجاد گردد.اینکه دانشجویان خود در فعالیتهای یادگیری خود نقش داشته باشند میتواند یک نوع قدرت در کارها به آنها بدهد(20).
دانشکده هایی که واحدهای بالینی را به دانشجویان پرستاری آموزش میدهند مسئول ارتقاء مهارتهای حرفه ای و ارزش ها در دانشجویان پرستاری هستند.دانشگاه ها باید مطمئن باشند که عناوین درسی را که برای دانشجویان انتخاب نموده اند ، فرصتی را برای دانشجویان فراهم می آورد تا مهارتهای لازم برای تامین شایستگی های شغلی را کسب نمایند.فراهم نمودن یک پایه علمی مناسب، گسترش مهارتهای سایکوموتور،برقراری ارتباط مناسب با پرسنل و بیماران، گسترش مهارتهای سازمانی و قدرت تصمیم گیری ورفتار کردن به صورت حرفه ای مثال هایی از شایستگی های لازم است که ازدانشجویان پرستاری انتظار میرود تا در محیط بالین کسب نمایند(20).
یکی از راهکارهای اصلیافزایش انگیزه درونی دانشجویان برای یادگیری این است که آموزشی بدون کاهش ادراک کنترل آنها از خود صورت پذیرد.دادن فرصت به دانشجویان در جهت رسیدن به اهداف تحصیلی خود یعنی اقدام به انتخابهای مهم درباره یادگیری واحساس مسئولیت درباره آن میتواند باعث ایجاد انگیزش درونی برای یادگیری شده و آن را حفظ نماید.مدرسان باید بدانند که به چه نحو به دانشجویان خود فرصتهای انتخاب دهند تا اینکه توانایی های آنان برای انجام اعمال موفقیت آمیز کاهش نیابد.وقتی به دانشجویان اجازه داده میشود که به انتخاب بپردازند و آنان به انتخاب غلط و نامعقول دست میزنند اغلب شکست را تجربه مینمایند.آنان ممکن است در مورد محیط یادگیری خود فرصتهایی را داشته باشند ولی از خود عملکرد موفقیت آمیزی را نشان ندهند بنابراین ادراک کنترل آنها افزایش نمی یابد.از آنجا که انگیزش درونی تابعی از احساس کنترل است ، معلمانی که در فکر افزایش انگیزه درونی دانش آموزان هستند باید بیاموزند که برای کنترل محیط های یادگیری خود چگونه برای دانش آموزان فرصتهای واقعی ایجاد نمایند.به هر حال آنان باید این فرصتهای کنترل را افزایش دهند بدون اینکه ادراک شایستگی دانشجویان کاهش یابد.فراهم نمودن انتخابهای از قبل تعیین شده از جانب مدرسان کار درستی نمی باشد.
با توجه به موارد پیشگفتسوالی که در اینجا مطرح میباشد این است که وضعیت انگیزه دانشجویان پرستاری در محیط کار بالینی و ارتباط آن با ارضاء سه نیاز اساسی چگونه است(18). رشته پرستاری به افراد علاقه مند با توانمندی ویژه نیاز داشته و برقراری ارتباط با بیمار ، تشخیص نیازهای بیمار و در اولویت قرار دادن نیازهای بیمار فردی با انگیزه را طلب میکند(26).در ایران مطالعات اندکی در زمینه انگیزه دانشجویان پرستاری انجام شده است و آمار دقیقی از وضعیت انگیزه دانشجویان نسبت به کارآموزی در بالین موجود نمی باشد.همچنین مطالعات کمی در زمینه تامین این سه نیاز و ارتباط آن با انگیزه دانشجویان پرستاری در ایران یافت وجود دارد. با در نظر گرفتن این مسئله که این سه نیاز به میزان زیادی به رفتار مدرسان و محیط بالین بستگی دارد و نیز این مورد که انگیزه نقش بسیار مهمی در انجام امور خطیر پرستاری که با جان و زندگی افراد روبرو است دارد و همچنین عامل حفظ دانشجویان پرستاری در این رشته و ادامه تحصیل در مراتب علمی بالاتر است، محقق بر آن است با تعیین و شناسایی سطوح انگیزه دانشجویان پرستاری در کارورزی و ارتباط آن با میزان تامین نیازهای اساسی روانی، راهکارهایی را در جهت ایجاد شرایط تامین این سه نیاز و درونی سازی انگیزه و ارتقاء وثبات رفتار یادگیری در محیط کارآموزی بالینی ارائه نماید. چرا که هرچه آموزش بالینی غنی تر، شیوه های رفتاری مربیان با دانشجویان بهتر و توانایی بیشتری جهت همراهی دانشجویان وجود داشته باشد، آموزش با سرعت و کیفیت مناسبتری پیش خواهد رفت و دانشجویان امروز برای فردا پرستارانی با کیفیت افزون خواهند بود(2).

اهداف پژوهش

– هدف كلي:
بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91

-اهداف ويژه‌:
1) تعیین میانگیننمره تامین نیاز استقلال و خود مختاری دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
2) تعیین میانگین نمره تامین نیاز کفایت و شایستگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
3) تعیین میانگین نمره تامین نیاز وابستگی و تعلق به گروه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4) تعیین میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-1) تعیین میانگین نمره انگیزه درونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-2) تعیین میانگین نمره انگیزه شناسایی شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-3) تعیین میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-4) تعیین میانگین نمره انگیزه بیرونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
4-5) تعیین میانگین نمره فقدان انگیزه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی
5) تعیین ارتباط بین میزان تامین انواع نیازهای اساسی روانی و شاخص خود تعیین کنندگی با کنترل متغیرهای فردی و اجتماعی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

– سوالات پژوهش
1) میانگین نمرهتامین نیاز استقلال دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
2) میانگین نمرهتامین نیاز کفایت دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
3) میانگین نمرهتامین نیاز تعلق دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4) میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-1) میانگین نمره انگیزه درونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است ؟
4-2) میانگین نمره انگیزه شناسایی شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-3) میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
4-4) میانگین نمره انگیزه بیرونی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است ؟
4-5) میانگین نمره فقدان انگیزه دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟
5)میزان ارتباط بین انواع نیازهای اساسی روانی و شاخص خود تعیین کنندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟

– فرضیه :
1- بین میزان تامین نیاز استقلال و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.
2- بین میزان تامیننیاز کفایت و شایستگی و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.
3- بین میزان تامیننیاز احساس تعلق و وابستگی و سطوح انگیزه یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتباط وجود دارد.

– پیش فرض
1- انگیزش نیروی محرک فعالیتهای انسان و عامل جهت دهنده رفتار او است(13).
2- انگیزش درونی حاصل تقویت کننده های شخصی بوده و نیاز به مشوق خارجی ندارند در حالیکه انگیزه بیرونی حاصل تقویت کننده های محیطی است و نیاز به محرک خارجی دارند(20).
3- تامین نیازهای اساسی روانی استقلال، شایستگی و تعلق بخشی از تئوری خود تعیین کنندگی است که باعث درونی شدن انگیزه فرد می گردد(23)(15).
4- محيط يادگيری بالينی يک شبکه ی تعاملی از نيروهای مؤثر بر پيامدهای يادگيری دانشجويان است و یادگیری بالینی شامل هر نوع آموزشی می شود که در حضور بیمار صورت می گیرد(25)
تعریف عملیاتی :

سطوح انگیزه (تعریف نظری):
انگیزه یک فاکتور روانشناختی است و فرد را به سمت هدفی معین سوق می دهد(27). از نظر تئوری خود تعیین کنندگی ، انگیزه در یک طیفی از درونی تا بیرونی قرار دارد و در بیشتر مواقع نوع انگیزه فرد و درونی یا بیرونی بودن آن مد نظرمی باشد. در پروژه حاضر انگیزه آموزشی مد نظر می باشد(13).

سطوح انگیزه یادگیری بالینی(تعریف عملی):
پرسشنامه سطوح انگیزه در محیط کار آموزی که این پرسشنامه برای کار در سایر محیط ها میباشد و میتوان آن را برای کار اموزی در بالین تعدیل نمود . این پرسشنامه شامل 20 ایتم است که از 5 بخش انگیزه بیرونی ، شناسایی شده ، به درون متمایل شده ، درونی و فقدان انگیزه تشکیل شده و همانند پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries محیط یادگیری، آموزش پزشکی، محیط آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries فرایند آموزش، برنامه آموزشی، نظامهای آموزشی، آموزش و یادگیری