دانشجويان، ميزان، تشويق

دانلود پایان نامه ارشد

ميکنند
8
7/4
12
0/5
20
9/4

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
3
8/1
1
4/0
4
0/1

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.

رفتارم را تاييد مي کنند
37
8/21
28
7/11
65
9/15
79/2
3
76/0

بي تفاوتند
90
9/52
142
2/59
232
6/56

مرا سر زنش مي کنند
30
6/17
56
3/23
86
0/21

بامن قطع رابطه ميکنند
9
3/5
8
3/3
17
1/4

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
4
4/2
6
5/2
10
4/2

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
رفتارم را تاييد مي کنند
34
0/20
37
4/15
71
3/17
76/2
3
84/0

بي تفاوتند
79
5/46
125
1/52
204
8/49

مرا سر زنش مي کنند
43
3/25
66
5/27
109
6/26

بامن قطع رابطه ميکنند
9
3/5
7
9/2
16
9/3

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
5
9/2
5
1/2
10
4/2

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسهامتحان (مثلگفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
رفتارم را تاييد مي کنند
66
8/38
76
7/31
142
6/34
11/3
3
87/0

بي تفاوتند
77
3/45
123
2/51
200
8/48

مرا سر زنش مي کنند
21
4/12
27
2/11
48
7/11

بامن قطع رابطه ميکنند
4
4/2
8
3/3
12
9/2

به اساتيدياکميتهانضباطيگزارشميدهند
2
2/1
6
5/2
8
0/2

طبق يافتههاي جدول 5-26 بيشترين ميزان عکس العمل مثبت در “تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. 4/32 درصد (133 نفر) از دانشجويان اظهار کردهاند که حين برگزاري امتحان، دوستانشان رفتار آنها را براي روشهاي مختلف تقلب تاييد ميکنند. 1/56 درصد نيز اظهار کردهاند که نسبت به تقلب در حين برگزاري امتحان بي تفاوتند. ميانگين گويه تقلب در حين برگزاري امتحان 19/3 ميباشد و بالاترين ميانگين را در ميان گويهها دارد که تاييد کننده بيشترين عکس العمل مثبت به اين گويه ميباشد. شديدترين عکس العمل يا بيشترين عکس العمل منفي دوستان مربوط به ” تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه” ميباشد که 5/6 درصد (27 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند درصورت انجام اين رفتار دوستانشان با آنها قطع رابطه کرده و يا به اساتيد و کميته انضباطي گزارش ميدهند. بيشترين ميزان بي تفاوتي دوستان در واکنش به ” محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر” ميباشد به طوري که 9/62 “”ي دوستان ئذ دي در رش ميان هار کردهتحان دوستانشان رفتارآنها را تاييد مي درصد (258 نفر) از پاسخگويان اعلام داشتهاند که دوستانشان نسبت به انجام اين رفتار بيتفاوت خواهند بود. در همه رفتارهاي مربوط به تقلب علمي دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر مورد تاييد قرار ميگيرند. به عنوان مثال ميزان تاييد دوستان در “تقلب در حين برگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” در ميان دانشجويان پسر به ميزان 2/38 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 3/28 درصد ميباشد. هم چنين در “محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر” ميزان تاييد دوستان در ميان دانشجويان پسر به ميزان 3/25 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 7/16 درصد ميباشد. پس از ترکيب گويههاي بعد عکسالعمل، نمره کلي اين بعد به دست آمد که با توجه به دامنه نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 28 ميباشد؛ در سه سطح عکسالعمل مثبت (تاييد رفتارهاي متقلبانه علمي)، بيتفاوت، عکس العمل منفي (رد رفتارهاي متقلبانه علمي) رتبهبندي شده و در جدول 5-27 انعکاس يافتهاست.
جدول 5-27- توزيع نمرات بعد عکس العمل بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد عکس العمل
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
عکسالعمل منفي
2
2/1
4
7/1
6
5/1
بي تفاوت
40
5/23
60
0/25
100
4/24
عکسالعمل مثبت
128
3/75
176
3/73
304
1/74
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
28-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
28-4
ميانگين
50/20
جدول 5-27 نشان ميدهد که بيش از نيمي از پاسخگويان به ميزان 1/74 درصد (304 نفر) معتقدند در صورت انجام هريک از رفتارهاي متقلبانه علمي، دوستانشان به آنها عکسالعمل مثبت نشان مي دهند يعني رفتارشان را تاييد ميکنند. سهم دانشجويان پسر – البته با اختلاف اندکي- به ميزان 3/75 درصد در اين مورد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 3/73 درصد است. همچنين تعداد کمي 5/1 درصد (6 نفر) از پاسخگويان عکسالعمل دوستانشان را در ارتکاب به رفتارهاي متقلبانه علمي منفي ارزيابي کردهاند که در اين مورد سهم دانشجويان دختر با اختلاف اندکي بيشتر از دانشجويان پسر ميباشد. 4/24 درصد (100 نفر) از دانشجويان نيز اظهار کردهاند که دوستانشان نسبت به انجام رفتارهاي متقلبانه علمي بي تفاوت هستند که در اين مورد سهم دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر ميباشد. حداقل نمره مشاهده‌شده براي متغير عکسالعمل در حجم نمونه 410 نفر برابر با 4 و حداکثر نمرهي مشاهده‌شده آن برابر با 28 است. ميانگين نمره عکسالعمل در بين نمونه مورد بررسي برابر با 50/20 است.

5-2-3-3- توزيع متغير تشويق
5-2-3-3-1- توزيع گويههاي بعد تشويق- تشويق دوستان
جدول 5-28- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد تشويق-تشويق دوستان
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا و کم
71
8/41
91
9/37
162
5/39
95/1
2
35/1

تا حدودي
35
6/20
58
2/42
93
7/22

زياد و خيلي زياد
64
6/37
91
9/37
155
8/37

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا و کم
70
2/41
108
0/45
178
4/43
74/1
2
24/1

تا حدودي
51
0/30
63
2/26
114
8/27

زياد و خيلي زياد
49
8/28
69
8/28
118
8/28

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا و کم
83
8/48
133
4/55
216
7/52
53/1
1
24/1

تا حدودي
40
5/23
55
9/22
95
2/23

زياد و خيلي زياد
47
6/27
52
7/21
99
1/24

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا و کم
100
8/58
154
2/64
254
0/62
22/1
1
22/1

تا حدودي
34
0/20
49
4/20
83
2/20

زياد و خيلي زياد
36
2/21
37
4/15
73
8/17

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا و کم
81
6/47
147
2/61
228
6/55
44/1
1
26/1

تا حدودي
40
5/23
46
2/19
86
0/21

زياد و خيلي زياد
49
8/28
47
6/19
96
4/23

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا و کم
86
6/50
142
2/59
228
6/55
38/1
1
22/1

تا حدودي
49
8/28
54
5/22
103
1/25

زياد و خيلي زياد
35
6/20
44
3/18
79
3/19

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا و کم
63
1/37
99
2/41
162
5/39
96/1
2
40/1

تا حدودي
35
6/20
54
5/22
89
7/21

زياد و خيلي زياد
72
4/42
87
2/36
159
8/38

مطابق جدول 5- 28 بيشترين ميزان تشويق دوستان در “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).” ميباشد به گونهاي که 8/38 درصد (159 نفر) از دانشجويان اظهار داشتهاند که دوستانشان به ميزان زياد و خيلي زيادي آنها را براي انجام اين رفتار تشويق ميکنند که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 4/42 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 2/36 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 96/1 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان تشويق دوستان نسبت به اين گويه است. کمترين ميزان تشويق دوستان در “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” است. 8/37 درصد (155 نفر) از دانشجويان اظهار داشتهاند که دوستانشان به ميزان کمي آنها را براي اين رفتار تشويق کرده و يا اصلا آنها را تشويق نکردهاند. سهم دانشجويان پسر به ميزان 2/21 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 4/15 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 22/1 ميباشد که کمترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که کمترين ميزان تشويق دوستان نسبت به اين گويه است. به منظور فهم دقيقتر ميزان تشويق، پس از ترکيب گويههاي اين متغير، نمره کلي آن به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 28 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-29 انعکاس يافته است.
جدول 5-29- توزيع نمرات بعد تشويق بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد تشويق
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
13
6/7
22
2/9
35
5/8
کم
62
5/36
96
0/40
158
5/38
متوسط
64
6/37
89
1/37
153
3/37
زياد
31
2/18
33
8/13
64
6/15
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
28-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
28-0
ميانگين
22/11
مطابق جدول 5-29 به طور کلي، بيشتر پاسخگويان در سطح کمي مورد تشويق قرار گرفتهاند. 5/38 درصد (158 نفر) اظهار کردهاند به ميزان کمي براي انجام تقلبعلمي توسط دوستانشان تشويق شدهاند و سهم دانشجويان دختر به ميزان 0/40 درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 5/36 درصد ميباشد. پس از آن 3/37 درصد (157 نفر) نيز اظهار کردهاند به ميزان متوسطي دوستانشان آنها را براي تقلب علمي تشويق ميکنند. 6/15 درصد (64 نفر) اظهار کردهاند به ميزان زيادي دوستانشان آن‌ها را براي تقلب علمي تشويق کردهاند که در اين ميان دانشجويان پسر به ميزان 2/18 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 8/13درصد اين مسئله را اظهار کردهاند. تنها 5/8 درصد (35) نفر از پاسخگويان اظهار داشتهاند که دوستانشان آنها را براي تقلب علمي اصلا تشويق نميکنند و سهم پسران با 2/ 18 درصد بيشتر از دختران با 8/13درصد است. حداقل نمره مشاهده‌شده براي متغير تشويق در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده‌شده آن برابر با 28 است. ميانگين نمره تشويق در بين نمونه مورد بررسي برابر با 22/11 است.
5-2-3-4- توزيع ابعاد متغير بازدارندگي
5-2-3-4-1- توزيع گويه هاي بعد بازدارندگي- مؤلفه بازدارندگي رسمي قطعيت
جدول 5-30- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد بازدارندگي- مؤلفه بازدارندگي رسمي قطعيت
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهايتوزيعنمراتگويهها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا وکم
32
8/18
35
6/14
67
3/16
74/2
3
18/1

تاحدودي
41
1/24
50
8/20
91
2/22

زياد و خيلي زياد
97
1/57
155
6/64
252
5/61

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حجاب و عفاف، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی Next Entries ميزان، بازدارندگي، ميانگين