داريم:، کالاهاي، تعادلي

دانلود پایان نامه ارشد

بازارها
شرط تسويه بازارها به صورت کلي و حساب تراز پرداختها به صورت زير است:

5-2-5-1- شرط تسويه حساب تراز پرداختها
(5-70)

5-2-5-2- قيد کلي منابع
(5-71)
(5-72)
با جايگذاري معادله (5-72) در داخل معادله (5-71) داريم:
(5-73)
همچنين حاصلجمع توليد غيرنفتي با صادرات حاصل از درآمدهاي نفتي برابر با توليد کل يا ميباشد:
(5-74)
5-3- قيمتهاي نسبي، هزينههاي نهايي و نرخ ارز حقيقي
نسبت شاخص CPI به شاخص قيمت کالاهاي داخلي را در نظر ميگيريم:
(5-75)
معادله در فرم لگاريتم-خطي به صورت زير ميباشد:
(5-76)
اگر معادله (5-76) را يک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنيم، داريم:

(5-77)
همچنين نسبت شاخص CPI به شاخص قيمت کالاهاي مصرفي وارداتي را به صورت زير تعريف ميکنيم:
(5-78)
معادله در فرم لگاريتم-خطي به صورت زير ميباشد:
(5-79)
اگر معادله (5-79) را يک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنيم، داريم:

(5-80)
با استفاده از معادله (5-8) داريم:
(5-8)
دو طرف معادله بالا را يک‌بار بر و يک‌بار بر تقسيم ميکنيم277. با تقسيم رابطه (5-8) بر داريم:

(5-81)
در رابطه (5-81)، مارک آپ کالاهاي مصرفي وارداتي و کشش جانشيني بين کالاهاي مصرفي وارداتي ميباشد.
با تقسيم رابطه (5-8) بر داريم:
(5-82)
مشابهاً براي بخش سرمايهگذاري مطابق با روابط بالا ميتوانيم قيمتهاي نسبي را محاسبه کنيم.
نسبت شاخص قيمت کالاهاي سرمايهگذاري به شاخص قيمت کالاهاي داخلي را در نظر ميگيريم:
(5-83)
معادله در فرم لگاريتم-خطي به صورت زير ميباشد:
(5-84)
اگر معادله (5-84) را يک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنيم، داريم:

(5-85)
نسبت شاخص قيمت کالاهاي سرمايهگذاري به شاخص قيمتي کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي را در نظر ميگيريم:
(5-86)
معادله در فرم لگاريتم-خطي به صورت زير ميباشد:
(5-87)
اگر معادله (5-87) را يک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنيم، داريم:

(5-88)
با استفاده از رابطه (5-12) داريم:
(5-12)
با تقسيم رابطه فوق بر و داريم:

(5-89)
که در آن مارک آپ کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي و کشش جانشيني بين کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي ميباشد.
با تقسيم رابطه (5-12) بر داريم:

(5-90)
با تقسيم رابطه (5-81) بر (5-82) داريم:
(5-91)
با تقسيم رابطه (5-89) بر (5-90) نيز داريم:
(5-92)
نسبت شاخص قيمت کالاهاي صادراتي به شاخص قيمت کالاهاي خارجي را در نظر ميگيريم:
(5-93)
معادله در فرم لگاريتم-خطي به صورت زير ميباشد:
(5-94)
اگر معادله (5-94) را يک دوره به عقب برده و سپس از وقفه آن کم کنيم، داريم:

(5-95)
قبلاً ديديم که . ميتوانيم معادله فوق را به صورت زير بنويسيم:
(5-96)
با لگاريتم-خطي کردن معادله فوق داريم:
(5-97)
اگر نسبت را برابر با در نظر بگيريم، داريم:
(5-98)
معادله (5-98) در فرم لگاريتمي-خطي به صورت زير است:
(5-99)
قبلاً هزينه نهايي در بخش بنگاههاي وارداتي را به صورت زير تعريف کرديم:
(5-100)
با ضرب کردن سمت راست معادله (5-100) در داريم:
(5-101)
در معادله (5-65) نرخ ارز حقيقي به صورت زير تعريف شده است:
(5-65)
با ضرب سمت راست معادله (5-65) در داريم:
(5-102)
يک افزايش (کاهش) در يا يا هر دو دلالت بر کاهش (افزايش) نرخ ارز حقيقي دارد که به معني افزايش (کاهش) ارزش پول ميباشد.

5-4- بدست آوردن شرايط تعادل پوياي اقتصاد278
شرايط تعادل پوياي اقتصاد وضعيتي است که در آن اقتصاد در وضعيت باثبات است و رشد اقتصاد ثابت باشد و لذا هيچ شوکي وجود نداشته باشد. در وضعيت تعادل پوياي اقتصاد زمان مفهوم ندارد. در هر لحظه از زمان متغيرها وضعيت ثابتي دارند؛ لذا در چنين شرايطي انديس برداشته ميشود و انتظارات نيز مفهومي ندارند.
در شرايط تعادلي بلندمدت ميباشد.
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قيمت کالاهاي داخلي:
(5-103)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص CPI به شاخص قيمت کالاهاي مصرفي وارداتي:
(5-104)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص قيمت کالاهاي سرمايهگذاري به شاخص قيمت کالاهاي داخلي:
(5-105)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص قيمت کالاهاي سرمايهگذاري به شاخص قيمتي کالاهاي سرمايهگذاري وارداتي:
(5-106)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص قيمتي کالاهاي وارداتي مصرفي به شاخص قيمت کالاهاي داخلي:
با تقسيم رابطه (5-103) بر (5-104) داريم:
(5-107)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص قيمتي کالاهاي وارداتي سرمايهگذاري به شاخص قيمت کالاهاي داخلي:
با تقسيم رابطه (5-105) بر رابطه (5-106) داريم:
(5-108)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نسبت شاخص قيمت کالاهاي صادراتي به شاخص قيمت کالاهاي خارجي:
(5-109)
در شرايط تعادل پوياي اقتصاد شاخص قيمت کالاهاي صادراتي با سطح قيمتهاي خارجي برابر است؛ يعني لذا:
(5-110)
با بهکارگيري اين نکته که مارک آپ بازار صادراتي بايستي واحد باشد؛ داريم:
(5-111)
بنابراين تنها انحرافات کوتاهمدت از قانون تک قيمتي وجود دارد. لذا:
(5-112)
همچنين مقدار تعادلي بلندمدت نرخ ارز اسمي برابر با يک ميباشد:
(5-113)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت هزينه نهايي در بخش بنگاههاي وارداتي:
(5-114)
محاسبه مقدار تعادلي بلندمدت نرخ ارز حقيقي:
(5-115)
کشش جانشيني بين کالاهاي مختلف داخلي ميباشد. بر اين اساس هزينه نهايي اسمي برابر است با:
(5-116)
لذا مقدار تعادلي بلندمدت مارک آپ برابر است با:
(5-117)
مقدار تعادلي بلندمدت بازدهي سرمايه برابر است با:
(5-118)
همچنين مقدار تعادلي بلندمدت به صورت زير تعيين ميشود:
(5-119)
که در آن مقدار تعادلي بلندمدت نرخ سود حقيقي و مقدار تعادلي بلندمدت نرخ سود اسمي ميباشد.
(5-120)
به دليل قدرت انحصاري بنگاهها، بنگاه مارک آپي معادل با را بر روي هزينه نهايي خود پرداخت ميکنند. تحت بازار رقابت کسامل ميدانيم که هيچ گونه مارک آپي پرداخت نميشود و لذا سودها صفر است و داريم: . حال بايستي شرط سود صفر را در حالت انحصاري اعمال کنيم و مقدار هزينه ثابت را تعيين کنيم. از جانب هزينه و بازار رقابت کامل، هزينه توليد حقيقي بايستي برابر با باشد. با در نظر گرفتن و معادله سود و استفاده از شرط سود صفر داريم:
(5-121)
که در آن مقدار مارک آپ قيمت در شرايط تعادل پوياي اقتصاد ميباشد. همچنين ميدانيم که در تعادل ؛ لذا از معادله (5-121) داريم:
(5-122)
از طرفي را به صورت زير ميتوان نوشت ():

با حل معادله فوق براي داريم:
(5-123)
با در نظر گرفتن ، معادله (5-122) را به صورت زير ميتوان نوشت:
(5-124)
بدست آوردن قيد منابع کل:
(5-125)
که در آن مقدار از معادله (5-125) و مقدار از معادله (5-138) قابل محاسبه ميباشد. لذا داريم:
(5-126)
همچنين داريم:
(5-127)

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت، اقتصاد کشور، مکان کنترل Next Entries مدل مفهومی، تحلیل داده، شبیه سازی