داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دوره هاي جانبي بسياري را مطابق استانداردهاي بين المللي دريايي IMO ( STCW) طي مي کنند. که در اين بخش سر مهندس ـ مهندس دوم و مهندس سوم ـ مهندس چهارم و دستيار مهندس تعميرکار ـ روغنکار و تميزکار قرار دارند.
بخش تدارکات :
در حوزه تدارکات و هتل داري وظيفه تهيه مواد اوليه جهت زندگي در کشتي از قبيل مواد خوراکي ، وسايل بهداشتي و نظافت محيط زندگي کارکنان را بر عهده دارند که افسر تدارکات ـ سرآشپز ـ آشپز يکم و ملوانان بخش غذاخوري جاي دارند.
افسران کليدي (فرمانده ـ سرمهندس ـ افسر اول ـ افسر دوم) در رده مديريتي هستند و افسران و ملوانان در رده هاي عملياتي روي کشتي کارها را انجام مي دهند .که نمودار زير چارت سازماني روي کشتي را نشان مي دهد.

نمودار سازماني درکشتي

فرمانده کشتي (افسر کليدي)
تدارکات موتور خانه عرشه
سرمهندس(افسر کليدي)
افسر تدارکات مهندس دوم(افسر کليدي) افسراول(افسر کليدي)
سر آشپز مهندس برق مهندس سوم افسر دوم
آشپز يکم دستيارمهندس برق مهندس چهارم افسر سوم
آشپز دوم دستيار مهندس دانشجو
مهماندار دانشجو
تعميرکار سر ملوان
روغن کار ملوان موتورخانه تلمبه چي
تميز کار ملوان يکم
ملوان دوم
ملوان سوم
فرمانده كشتي1 :‌
كليه امور كشتي تحت مديريت فرمانده كشتي انجام مي گيرد و مسئول افراد كشتي و كالا محسوب مي شود افرادي كه داراي شايستگي فرماندهي كشتي هستند بايستي دوره هاي مختلف شغلي را گذرانده باشند . وتجربيات لازم وکافي را کسب کرده باشند
ـ پس از طي دوره ليسانس و طي آزمون و كسب گواهينامه افسر دومي از سازمان بنادر و دريانوردي به منظور كسب تجربه و دانش كاري ابتدا فرد به عنوان افسر سوم كشتي تعيين مي گردد .
پس از كسب حداقل 16 ماه تجربه مفيد دريايي به عنوان افسر سوم و تاييد كميته ارتقا دريانوردان فرد به عنوان افسر دوم انجام وظيفه مي نمايد .
ـ‌ پس از كسب حداقل 18 ماه تجربه مفيد دريايي به عنوان افسر دوم و به شرط داشتن شايستگي و هم چنين گذراندن دوره افسر اولي و دوره هاي ذيربط مطابق STCW2 و قبول شدن در امتحانات افسر اولي سازمان بنادر و دريانوردي و تأييد كميته ارتقاء دريانوردان به سمت افسر اولي تعيين مي شود .
ـ پس از طي شدن آموزش هاي لازم و حضور حداقل مدت 30 ماه به عنوان افسر اول و به شرط طي دوره فرماندهي و موفقيت در امتحانات و تأييد كميته ارتقاء دريانوردان به سمت فرماندهي تعيين مي شود

سر مهندس كشتي3 :‌
ـ‌ كليه امور فني كشتي تحت مديريت سر مهندس كشتي انجام مي گيرد .
افرادي كه داراي شايستگي سر مهندسي كشتي هستند . بايستي دوره هاي مختلف شغلي را گذرانده باشند وتجربيات لازم وکافي را کسب کرده باشند
پس از طي دوره ليسانس و طي آزمون و كسب گواهينامه مهندس سومي از سازمان بنادر و دريانوردي به منظور كسب تجربه و دانش كاري ابتدا فرد به عنوان مهندس چهارم كشتي تعيين مي گردد .
پس از كسب حداقل 16 ماه تجربه مفيد دريايي به عنوان مهندس چهارم و تاييد كميته ارتقا دريانوردان فرد به عنوان مهندس سوم انجام وظيفه مي نمايد .
ـ‌ پس از كسب حداقل 18 ماه تجربه مفيد دريايي به عنوان مهندس سوم و به شرط داشتن شايستگي و هم چنين گذراندن دوره مهندس دومي و دوره هاي ذيربط مطابق STCW و قبول شدن در امتحانات مهندس دومي ، سازمان بنادر و دريانوردي و تأييد كميته ارتقاء دريانوردان به سمت مهندس دوم تعيين مي شود .
ـ پس از طي شدن آموزش هاي لازم و حضور حداقل مدت 30 ماه به عنوان مهندس دوم و به شرط طي دوره سر مهندسي و موفقيت در امتحانات و تأييد كميته ارتقاء دريانوردان به سمت سر مهندس کشتي تعيين مي شود.

فصل سوم :
روش تحقيق

3-1 مقدمه :
يكي از مهمترين بخش هاي يك تحقيق انتخاب روش درست تحقيق و ابزارهاي مناسب آماري است كه اين امر با توجه به بيان مسئله ، اهداف تحقيق و امكانات اجرايي كه در اختيار محقق قرار دارد صورت مي گيرد. متدلوژي تحقيق، نحوه و فرآيند گردآوري داده ها و تبديل آنها به اطلاعات را نشان مي دهد.
با توجه به اينكه تحقيق حاضر از روش توصيفي و تحليلي و از جهت هدف كاربردي است در اين فصل به تعيين جامعه آماري و روش نمونه گيري و روش جمع آوري و تجزيه و تحليل داده و همچنين به بررسي روايي و پياپي ابزار سنجش مي پردازد .
3-2 روش و نوع تحقيق :
اين تحقيق از نظر هدف يك تحقيق كاربردي است بدين معني كه يافته هاي آن مي تواند در تصميم گيريهاي مديريتي شركت ملي نفتكش و شركتهاي مشابه دريايي مفيد واقع گردد . و از سوي ديگر از نظر روش يك تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي است . بطوريكه در اين روش با شناخت صفات ، ويژگي ها ، نگرش ها ، رفتار، و ساير مسائل افراد يك جامعه از طريق مراجعه به آنها در پي جمع آوري اطلاعات هستيم.
3-3 جامعه آماري :
جامعه آماري به مجموعه افراد ، اشياء و يا به طور كلي پديده هائي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد و آحاد جامعه آماري داراي ويژگيهاي مشتركي هستند كه آنها را از ساير پديده هاي خارج از قلمرو جامعه آماري مشخص مي سازد . اين ويژگيها را صفت مشترك جامعه آماري مي گويند . (متاني ، 1386، 108)
معمولاً در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت يا صفات متغير واحدهاي آن به مطالعه آن بپردازند .
جامعه آماري اين تحقيق را كليه دريانوردان خبره شركت ملي نفتكش ايران در سه رده
الف) افسران كليدي
ب) افسران
ج) ملوانان
با درجه بسيار بزرگ . داراي ويژگي هاي زير تشكيل مي دهد
كليه افسران كليدي و با حداقل ده سال سابقه كار در دريا
و كليه افسران با درجه آخرين سمت افسري در رده مربوطه (عرشه1 ، موتورخانه2 ، تداركات3) با حداقل 5 سال سابقه كار در دريا
ـ در رده ملوانان : ملوانان با حداقل مدرك ديپلم و داراي سمت سرملوان1 يا ملوان يكم2، تعميركار3 ، يا روغنكار4 ، سرآشپز5 ، يا آشپز يكم6 با حداقل ده سال سابقه كار در دريا
تعداد كل جامعه آماري اين تحقيق 540 نفر مي باشد .
جدول 3-1 حجم جامعه آماري
افسران كليدي خبره
افسران خبره
ملوانان خبره
جمع كل
187
208
145
540
3-4 روش نمونه گيري :
حجم نمونه با توجه به جدول كرجنسي ـ مورگان 224 نفر بوده و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده (نمونه گيري تسهيم متناسب) بوده است .
جدول 3-2 حجم نمونه
افسران كليدي
افسران
ملوانان
جمع كل
78
86
60
224
روش محاسبه حجم نمونه
حجم جامعه آماري هر واحد حجم نمونه آماري = حجم نمونه آماري هر واحد
جامعه آماري
به عنوان مثال :
حجم نمونه آماري افسران کليدي
3-5 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات :
در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات از روش هاي كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است .
الف) روش كتابخانه اي : شامل مطالعه طيف وسيعي از كتب مقالات و تحقيقات كه محقق توانسته است از اين طريق ، پيش عميق تري در خصوص تحقيق كسب نموده و در راستاي تهيه و تنظيم ادبيات تحقيق ، همچنين شناسايي متغيرها و شاخص هاي مؤثر استفاده شده است .
ب) روش ميداني : محقق براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر مطالعه منابع كتابخانه اي اقدام به پرسشنامه و توزيع آن بين دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي اقيانوس پيما شركت ملي نفتكش نموده است .
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات :
براي جمع آوري اطلاعات لازم ، جهت انجام تحقيق از ابزار زير استفاده شد .
الف) فيش: خلاصه و گزيده مطالب مطالعه شده را بر روي فيش نوشته و از اين روش براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
ب) جداول: در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از جداول مرتبط با موضوع تحقيق كه در منابع گوناگون گنجانده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
ج) بانكهاي اطلاعاتي : به مجموعه اي از داده ها با ساختار منظم و مرتب گفته مي شود و يا به عبارتي ديگر عبارتست از مجموعه اي از ركوردهاي ذخيره شده در رايانه با يك روش سيستماتيك ، در اين تحقيق نيز با توجه به موضوع و قلمرو مكاني تحقيق از بانكهاي اطلاعاتي موجود در شركت ملي نفتكش استفاده شد.
د) سايتهاي اينترنتي : استفاده از منابع موجود در اينترنت و سايتهاي معتبر
هـ) مصاحبه : گفت و گوي حضوري طراحي شده و هدفمند است كه مصاحبه گر به منظور كسب اطلاعات مورد نياز تحقيق با مصاحبه شونده به عمل مي آورد (متاني ، 1386، 154) در اين تحقيق مصاحبه صرفاً جهت تعيين عوامل مؤثر بر انگيزش دريانوردان و طراحي پرسشنامه صورت گرفته است .
ن) پرسشنامه1 :
پرسشنامه عبارت از مجموعه اي از پرسشهاست كه بصورت باز يا بسته (داراي مقياس) طراحي شده اند تا وضعيت نگرش افراد نسبت به يك واقعيت از طريق آن ارزيابي شود و تكميل آن مي تواند به طريق مراجعه شخصي ـ پستي و يا تلفني صورت بگيرد. (خاكي ، 1382 ، 227)
نحوه تنظيم ابزار پرسشنامه :
در اين تحقيق ابتدا مطالعات كتابخانه اي براي شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش مورد بررسي قرار گرفت و سپس مصاحبه حضوري با چند تن از اساتيد دروس دريايي در مركز آموزش تخصصهاي دريايي محمودآباد كه همگي فرمانده2 و سرمهندس3 كشتي هاي اقيانوس پيما بودند جهت شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي اقيانوس پيما صورت پذيرفت و نتيجه اين تحقيقات در اختيار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از راهنمائي اساتيد راهنما و مشاور در قالب روش دلفي پرسشنامه اي بصورت پنج معياري و براساس طيف ليكرت تنظيم گرديده و از پاسخ دهنده خواسته شد كه اهميت هر يك از عوامل را در ميزان انگيزش شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما را در قالب يكي از پاسخهاي خيلي كم ـ كم ـ متوسط ـ زياد و خيلي زياد مشخص نمائيد و همچنين در آخر پرسشنامه فرصت اظهار نظر و بيان عواملي غير عواملي كه در پرسشنامه بيان شد را نيز به پاسخ دهنده داده شد ، پس از تنظيم پرسشنامه در اختيار اساتيد دريايي مركز آموزش تخصصهاي دريايي و اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از تائيد ، پرسشنامه در بين نمونه آماري توزيع گرديد و سپس با توجه به فراواني پاسخها عوامل مؤثر استخراج شدند. (چون با توجه به اينکه تمامي سؤالات پرسشنامه حدنصاب بيشتر از زياد بعضي بالاتر از 4 را کسب نموده اند. با راهنمايي استاد راهنما و مشاور سؤالهايي را که مشابه بود و ميتوان در يک سؤال کلي مطرح کرد ادغام نموديم. که بشود در مقايسه زوجي از تعداد متغيرها کاسته شود) و بدين ترتيب عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما شناسايي شدند .
و سپس در گام بعدي در قالب تكنيك AHP1 پرسشنامه اولويت بندي عوامل (جدول مقايسات زوجي) در چهار ماتريس تهيه و در بين نمونه آماري در شركت ملي نفتكش توزيع شد (ضميمه 2)
3-7 روائي2 ابزار سنجش :

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد، اقتصاد کشور، بانک تجارت Next Entries سلسله مراتب، روش حداقل مربعات