خلیج فارس و دریای عمان، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه ارشد

:
• بهره بردن هوشیارانه از فرصت های نهفته در تهدیدات اخیر آمریکا
• تعمیق و گسترش طرح اعتماد سازی منطقه یی و بین المللی
• خلع «بهانه» کردن آمریکا
• بهره بردن بهینه از شکاف های استراتژیک میان اروپا و آمریکا
• بهره بردن موثر از شکاف های موجود د رمیان نخبگان تصمیم ساز و تدبیر پرداز آمریکایی
• تمهید و تدبیر شرایط روانی، روحی، اقتصادی و دفاعی لازم
• مخاطب قرار دادن افکار عمومی مردم جهان و حساس کردن آنان نسبت به اقدامات جنگ طلبانه آمریکا
• تمهید و تدبیر جدی شرایط داخلی (در عرصه ها، ابعاد و ساحت های مختلف ) در آستانه انتخابات و هموار کردن مسیر رقابت و انتخابات آزاد و موثر مردم(تاجیک،1385).
2-6 روش ماتریس تحلیل
این روش از چهار گزینه برای چهارچوب بندی و تحلیل شدت تهدیدات در سطوح و ابعاد مختلف، پنج گزینه برای تخمین استراتژیک یا گرایشکلی یک بازیگر برای ایفای رفتار تهدیدآمیز و پنج گزینه جهت تعیین زمان هشدار استفاده می کند. این سه دسته گزینه های ماتریس تحلیل و ارزیابی تهدیدات را شکل می دهند.
چهار متغیر شدت تهدید عبارتند از : تهدیدات فاجعه آمیز، تهدیدات حیاتی، تهدیدات ناچیز و تهدیدات بی اهمیت. در حالی که پنج متغیر احتمال تهدید شامل: وقوع مکرر، وقوع محتمل، وقوع موردی، وقوع اندک، و وقوع بعید می گردد و در نهایت، پنج متغیر زمان هشدار به : زمان هشدار کمتر از یک دقیقه، زمان هشدار کمتر از یک ساعت، زمان هشدار یک روز تا یک هفته، زمان هشدار چند هفته تا چند ماه، زمان هشدار چند سال تقسیم می شود. این نوع تحلیل و ارزیابی تهدیدات با استفاده از سه معیار، توان بالقوه آسیب رسانی، هشدار استراتژیک انجام خواهد شد.بر این اساس عامل تهدید بدون توان آسیب رسانی، تهدید قلمداد نخواهد شد و در اصل توان آسیب رسانی، متغیر اولیه تهدید به شمار می رود. هشدار کلید اصلی کاهش توان بالقوه خطر است و بدون آن، مهار یا مقابله کم اثر خواهد بود. علاوه بر این احتمال ابزار دیگری برای اندازه گیری یا تخمین ضرورت یک عکس العمل است. تهدیداتی که توان آسیب رسانی یکسانی ندارند، اما زمان اخطار آنها کوتاه تر و احتمال وقوع شان بیشتر است، خطرناک تر بوده، نیازمند توجه و تخصیص منابع برای واکنش یا اقدام متقابل هستند.
توان بالقوه آسیب رسانی تهدید: مولفه های توان آسیب رسانی13 شامل معیارهای: عمق14، گستره15، آثار موجی16، زمان بازیابی17 است در این چارچوب عمق شدت آسیب های وارده به آماج18 نیز معنا می شود.
معیارهای اول و دوم واضح است که آسیب جدی می تواند در محلی کوچک وارد شود، مثل انفجار لوله گاز یا نفت و نیز می تواند کم اهمیت اما گسترده ی جغرافیایی آن وسیع باشد. مانند این که در دریافت و اراسل امواج رادیو و تلویزیون اختلال ایجاد شود (Stern,1999:177). آسیب جدی در گستره ی جغرافیایی وسیعی نیز می تواند وارد آید مانند حمله ی موشکی و هسته ای یا حمله ی میکروبی.
معیار سوم به نام آثار موجی بیانگر این وضعیت است که بسیاری از تهدیدات مانند بازی دومینو عمل می کنند. به طور نمونه حادثه ای که بتواند باعث بسته شدن یک فرودگاه بین المللی شود، می تواند در ترافیک هوایی کل کشور مورد نظر و به دنبال آن، ترافیک هوایی در بخش بزرگی از دنیا تاثیرگذار باشد(عبداله خانی،236:ص 1386).
معیار چهارم تحت عنوان زمان بازیابی یا بهبود، به اندازه گیری و سنجش میزان زمان لازم برای بازسازی خرابی های ناشی از تهدید بعد از وقوع آن می پردازد.
هشدار استراتژیک: اخطار یا هشدار را به دو دسته استراتژیک و تاکتیکی می توان تقسیم نمود. هشدار استراتژیک بیانگر به وجود آمدن تهدیدی بالقوه است. بنابراین به منظور زیر نظر گرفتن موقعیت تهدید و همچنین طرح ریزی اقدامات متقابل در دراز مدت به کار گرفته می شود. هشدار تاکتیکی بیانگر برانگیختگی تهدید است. بر این اساس زمان هشدار تاکتیکی زمانی است بین شناسایی برانگیختگی و شروع آسیب.
جدول زیر ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید را نشان می دهد.
جدول شماره 2-2 : ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید
توان آسیب رسانی زمان هشدار
عمق آسیب ناشی از حمله
گستره آسیب ناشی از حمله
گستره اثرات موجی
زمان بازیابی
ارزش
کمتر از یک دقیقه
مرگ یا نابودی هدف
ملی
ملی
ماه ها تا سال ها
10
کمتر از یک ساعت
مرگیانابودیهدف
در حد یک ایالت
ملی
هفته ها
5/7
یک روز تا یک هفته
ایجاد مشکلات جدی کاربردی
در سطح شهرداری بزرگ
درسطحشهر
روزها
5
هفته ها تا ماه ها
ایجادمشکلاتجدیکاربردی
چند دسته شهر
درسطحشهر
ساعت ها
5/2
سال ها
کمترین مشکلات کاربردی
یک ساختمان، یک فرد یا یک گروه
شرکت یا خانواده
دقیقه ها
1
ماخذ: عبداله خانی، 1386:ص 239
در این جا نقش هشدار یا اخطار در واقع نقش خرید زمان به منظور جلوگیری از غافل گیریري، آماده شدن برای مقابله، بسیج منابع و امکانات و طرح ریزی برای برخورد دقیق و منسجم است، به بیان دقیق تر، هشدار یا اخطار به موقع مقابله با تهدید را از وضعیت بحرانی خارج می نماید. برای مثال تهدیدات نرم از جمله تهدیداتی است که زمان زیادی را برای هشدار دهی در اختیار قرار خواهد داد.اما هشدار دهی حمله نظامی گسترده به مراتب کمتر از تهدیدات نرم است و زمان هشدار دهی حمله موشکی نیز از دو مورد قبلی کمتر خواهد شد. بنابراین زمان هشدار دهی و اخطار با توجه به نوع تهدید تغییر خواهد کرد.
جدول ذیل ماتریس ارزیابی احتمال خطر را نشان می دهد:
جدول شماره2-3 : ماتریس ارزیابی احتمال خطر
سطح شدت
احتمال رخ دادن
فاجعه آمیز
حیاتی
ناچیز
بی اهمیت
مکرر
احتمال خطر غیر قابل پذیرش
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمالخطرقابلپذیرش
محتمل
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمال خطر خوشایند
احتمالخطرقابلپذیرش
موردی
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمال خطر خوشایند
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمالخطرقابلپذیرشبدوننیازبهبررسی
اندک
احتمال خطر خوشایند
احتمالخطرغیرقابلپذیرش
احتمال خطر قابل پذیرش
احتمالخطرقابلپذیرشبدوننیازبهبررسی
بعید
احتمالخطرقابلپذیرش
احتمالخطرقابلپذیرش
احتمالخطرقابلپذیرش
احتمالخطرقابلپذیرش بدون نیاز به بررسی
ماخذ: عبدالهخانی، 1386:ص 240

جدول شماره 2-4رویکرد محاسبه احتمالات تهدیدات امنیت ملی:

تهدیدات بین دولتی
ارزش
معیارهای احتمال
تخمین احتمال
سابقه منازعه

رویکردرسمیبازیگرتهدیدگر
نوع سیستم عوامل درگیر در تهدید
10
احتمال خیلی زیاد
مکرر- منازعه باتاریخ طولانی

تغییر ایدئولوژیک
تغییر بنیادین
دو دولت خود کامه
5/7

چند نمونه قبلی- سال ها تنش

کشور گشایی
تغییر بنیادین
دو دولت غیر دموکراتیک
5
احتمال50-50
نمونه های اندک قبلی

تغییر دولت
اصلاح ساختاری
یک دموکراسی و یکی غیر دموکراتیک
5/2

یک نمونه قبلی

تغییر سیاسی
تغییر رفتار
یک دموکراسی پایدار و یک دولت انتقالی
1
احتمال خیلی کم
بدون نمونه قبلی

حفظ وضع موجود
دو دولت با دموکراسی پایدار
ماخذ: عبدالهخانی، 1386:ص 241
موضوع تهدید
احتمال استراتژیک تهدید
میانگین نهایی تهدید

تاریخچه منازعه
رویکرد رسمی بازیگر تهدیدگر
نوع سیستم عوامل درگیر در تهدید
میانگین احتمال تهدید

جنگ آمریکا و عراق در سال 1991
1
5
5/7
5/4
6
تاثیرات بلند مدت فروپاشی سیاسی- نظامی شوروی
5/2
5/2
5/2
5/2
6
درگیری با کره شمالی
5/7
5/7
5
67/6
1/7
احتمال استراتژیک: احتمال استراتژیک از یک سو به معنای احتمال تحقق تهدید است، پس در این جا تهدید از جمله عواملی است که هنوز واقع نشده، اما احتمال وقوع آن می رود و ماموریت اصلی، تعیین میزان این احتمال است. ماتریس ارزیابی احتمال خطر بر محاسبه خطر تهدیدات شناسایی شده استوار است و بر دو محور : احتمال رخداد تهدید و سطح شدت تهدید متمرکز شده است.
جدول شماره 2-5 احتمال استراتژیک تهدیدات را با ذکر مثال نشان می دهد:
ماخذ: عبدالهخانی، 1386:ص 248
بنابر آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت به سهولت می توان دریافت که در زمان جنگ، بحران و صلح و با توجه به شدت، توان، زمان و نوع تهدید اثر گذاری شان متفاوت خواهد بود. اما دبه طور کلی تهدیدات سیاسی همواره در راس تهدیدات و تهدیدات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و نظامی در رتبه های بعدی قرار می گیرند اما تهدیدات زیست محیطی بسته به نوع و گستره جغرافیایی آن خواهد داشت.

فصل سوم
(بررسی جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا )

3-1 کلیاتی درباره ایران
ایرانکشوریقدیمیاستکهتاسال 1313 بهنامپارسشناختهمیشدوازسال 1357 وسرنگونینظامسلطنتیبهجمهوریاسلامیتبدیلشد. اینکشوربینسالهای 1359 تا 1367 درگیرجنگیخونینباعراقشد. جمهوریاسلامیایراندرمنطقهخاورمیانهقراردارد. وبادریایعمان،خلیجفارسودریایخزرمرزدارد.ﺳﺮزﻣﯿﻦاﯾﺮانﺑﻪﻋﻨﻮانﻋﺎﻣﻞﻫﻤﮕﺮاﯾﯽوﻓﺼﻞﻣﺸﺘﺮكاﯾﺮاﻧﯿﺎن،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎيﻓﺮاواﻧﯽدارد. درﺣﻘﯿﻘﺖﻣﻮﻗﻌﯿﺖوﺳﺎﺧﺘﺎرﻃﺒﯿﻌﯽﻓﻀﺎياﯾﺮانﺑﺮﮐﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﻓﺮادوﮔﺮوﻫﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎﺛﯿﺮاتﻣﺘﻔﺎوﺗﯽﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ. ازﯾﮏﺳﻮﺑﺎﺑﺴﺘﺮﺳﺎزيارﺗﺒﺎطﻣﯿﺎناﻗﻮاموﮔﺮوهﻫﺎ،ﺗﻌﺎﻣﻞآﻧﻬﺎراﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮوﺑﺎﺳﮑﻨﻪﻓﻼتاﯾﺮانآﺳﺎنﻧﻤﻮدهاﺳﺖوازﺳﻮيدﯾﮕﺮﺟﻨﺒﻪﻫﺎيوﺣﺪتﺑﺨﺶﮐﻼنﺳﺮزﻣﯿﻦﺑﺮﺷﮑﻞﮔﯿﺮيرواﺑﻂوﭘﯿﺪاﯾﺶﺧﺼﻠﺖﻫﺎيﮐﻼنﻣﻠﯽﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاﺷﺘﻪوﺟﻨﺒﻪﻫﺎيﺗﻔﮑﯿﮏﺳﺎزﻓﻀﺎ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮيﺗﻔﺎوتﻫﺎوﺧﺼﻠﺖﻫﺎيﻧﺎﺣﯿﻪايدرونآنراﻣﻮﺟﺐﺷﺪهاﺳﺖ. اﯾﺮانﺑﻪﻟﺤﺎظﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽدرﻣﺴﯿﺮارﺗﺒﺎطﺗﻤﺪنﻫﺎ،ﻣﻠﺖﻫﺎواﻗﻮامﻣﺨﺘﻠﻒودرﺣﺪﻓﺎﺻﻞﻣﻨﺎﻃﻖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽواﻗﻊﺑﻮدهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦوﯾﮋﮔﯽﺑﺮﻗﺮاريارﺗﺒﺎطﺑﺎاﯾﺮانوﻋﺒﻮرازﻓﻀﺎيآنرااﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮﮐﺮدهاﺳﺖ(ﺣﺎﻓﻆﻧﯿﺎ،1380:ص 39).
کشور ایران بخشی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که فلات ایران نام دارد. مرزهای فلات ایران در جنوب شامل: خلیج فارس و دریای عمان در غرب: جلگه بین النهرین و دامنه های غربی رشته کوههای زاگرس، در شمال: بخش علیای رود جیحون و دریای مازندران ، استپهای صحرای ترکمن و رود کورا (کوروش) و در شرق: جلگه رود سند و کوههای پامیر می باشد. این فلات کوهستانی در منطقه معتدل نیمکره شمالی و در جنوب غربی آسیا قرار دارد. ﺳﺮزﻣﯿﻦﮐﻨﻮﻧﯽاﯾﺮانﮐﻪﺑﺨﺶﻋﻤﺪهايازﻓﻼتﮐﺒﯿﺮاﯾﺮانراﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽدﻫﺪ،ﺑﺎوﺳﻌﺘﯽﺣﺪود 63 درﺻﺪوﺳﻌﺖآندرﺑﺎﺧﺘﺮآﺳﯿﺎودرﻗﺴﻤﺖﻏﺮﺑﯽاﯾﻦﻓﻼتواﻗﻊﺷﺪهوﺑﯿﺶازﻧﻮددرﺻﺪﻣﺴﺎﺣﺖآندراﯾﻦﻓﻼتﻗﺮاردارد. مرزهای ایران امروز به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، کشورهای عراق و ترکیه در غرب، دریای مازندران در شمال، جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان در شمال غرب و جمهوری ترکمنستان در شمال شرق و کشورهای افغانستان و پاکستان در شرق محدود است.
اﯾﺮانازاﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎودرﯾﺎﻫﺎيﺑﺰرگﻓﺎﺻﻠﻪداردوﻟﯽدردوﺳﻮيﺷﻤﺎلوﺟﻨﻮبﺑﻪدرﯾﺎﻣﻨﺘﻬﯽﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺠﻮارياﯾﺮانﺑﺎدوﭘﻬﻨﻪآﺑﯽﺧﺰروﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻋﻼوهﺑﺮﺳﻬﻮﻟﺖارﺗﺒﺎطدرﯾﺎﯾﯽوﻣﺴﺌﻠﻪﺻﺎدراتووارداتﻣﻮﻗﻌﯿﺖژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽﺧﺎﺻﯽراﺑﻪاﯾﺮانﺑﺨﺸﯿﺪهاﺳﺖ؛ (روزﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻟﺖ،1389: ص 18)
اﯾﺮانﺑﻪﺳﺒﺐداراﺑﻮدنﺳﻮاﺣﻞﻃﻮﻻﻧﯽدرﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسودرﯾﺎﯾﯽﻋﻤﺎنوازﺳﻮيدﯾﮕﺮﺑﻪواﺳﻄﻪدراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦﺗﻨﮕﻪاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﻫﺮﻣﺰﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐدارايﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺑﺤﺮيواﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪدﻟﯿﻞداﺷﺘﻦاﯾﻦﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖﮐﻪدرﻗﺮونﮔﺬﺷﺘﻪﮐﺸﻮرﻣﺎﻫﻤﻮارهﻣﻮردﺗﻌﺮضﻫﻤﺴﺎﯾﻪﺷﻤﺎﻟﯽﺧﻮدﺑﻮدهوﯾﺎاﻧﮕﻠﺴﺘﺎنﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺧﻮدﻫﻨﺪوﺳﺘﺎنﺑﺨﺸﻬﺎيﺟﻨﻮﺑﯽﮐﺸﻮرراﻣﻮردﺗﻬﺎﺟﻢﻗﺮاردادهاست(ﻋﺴﮕﺮي، 1379: ص 91).
علاوه بر موارد ذکر شده، ایران نسبت به کشورهای مجاور خود دارای موقعیتی مرکزی است، به گونه ای که در پیدایش تشکل های منطقه ای و عملکرد ژئوپلیتیک و کارکرد آنها نقش موثری ایفا می نماید. حوزه های ژئوپلیتیک مرتبط با جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه عبارتند از:
• حوزه قفقاز و آناتولی: (ایران، ارمنستان، گرجستان، روسیه)
• حوزه دریای خزر: (ایران، قزاقزستان، روسیه، آذربایجان)
• حوزه فلات ایران: (ایران، پاکستان، افغانستان)
• حوزه آسیای مرکزی: ( همسایگی ایران با ترکمنستان، قزاقزستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان)
• حوزه خلیج فارس: (ایران، عراق، عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین، و عمان)
• حوزه دریای عمان: (ایران، پاکستان، هند، عمان، امارات متحده عربی) (طاهری، 1381).
جمهوری اسلامی ایران 31

پایان نامه
Previous Entries سلاح های کشتار جمعی، تحریم های اقتصادی، ایالات متحده آمریکا، سلاح های شیمیایی Next Entries قالیباف،1387:، ، درﺟﻪﻋﺮضﺷﻤﺎﻟﯽازﺧﻂاﺳﺘﻮاوﺑﯿﻦ، ﺗﺎ